Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o tomto návrhu.

Zahájil jsme hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Filipa, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 z přítomných 166 poslanců 78 hlasovalo pro, 55 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Slovo má pan místopředseda vlády Rychetský.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda mě pověřila, abych zde odůvodnil návrh novely zákona o působnosti Úřadu pro hospodářskou soutěž.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, já vás na chvíli přeruším. Žádám poslance, aby zachovali klid, nyní zejména na pravé straně ode mne. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vláda mě pověřila, abych zde odůvodnil návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o působnosti Úřadu pro hospodářskou soutěž č. 273/96 Sb. Předložený návrh novelizace je svým rozsahem vskutku nepatrný, přičemž zákon, který jím chceme novelizovat, má ještě menší rozsah než vlastní novela. Zákon, který vláda navrhuje novelizovat, má dohromady tři ustanovení, tři paragrafy. Je to zákon, kterým se zřídil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako zvláštní specifický orgán, byť zatím orgán pojmenovaný jako ústřední orgán státní správy.

Dovolte mi, abych vaši pozornost vrátil - nevím, zda se mi to podaří - do roku 1991, který je pro dnešní osnovu významný tím, že tehdy přijalo Federální shromáždění zákon o ochraně hospodářské soutěže. Bylo to po mnoha desítkách let poprvé, kdy v naší zemi začal působit zákon, který můžeme stručně nazvat antimonopol, zákon, jehož funkcí je chránit podmínky volné soutěže na trhu, chránit rovné podmínky této soutěže, zákon, který stanoví podmínky, za kterých lze nebo naopak nelze docházet k tomu, aby někdo získal dominantní nebo dokonce monopolní postavení na trhu.

K tomu, aby takový zákon mohl být realizován, musí příslušná země zřídit orgán. Státní orgán, který dohlíží nad tím, zda jsou nebo nejsou porušovány podmínky rovné soutěže a státní orgán, který je nadán kompetencí a pravomocí zjednat v případě porušení těchto podmínek nápravu, a takové podmínky vlastně společnosti vnutit.

Nepochybně systémovou chybou federální vlády, ve které jsem tehdy seděl spolu s dnešním předsedou Poslanecké sněmovny, bylo, že byl zřízen tento orgán v podobě ministerstva. Ve většině vyspělých zemí dohled nad ochranou svobodného trhu, nad ochranou hospodářské soutěže je vykonáván buď nezávislým soudem, kartelovým soudem, nebo alespoň nezávislým orgánem státní správy. Tuto chybu částečně napravila Česká republika právě zákonem, který bychom měli dnes novelizovat, tj. zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tento stručný zákon má ovšem dosti vážné defekty, které navrhujeme předloženou novelou odstranit. Tento zákon totiž upravuje jmenování a výkon funkce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže způsobem, který není v demokratickým zemích obvyklý, neboť nestanoví žádné funkční období a v podstatě obsahuje v dnešním § 1 odst. 3 větu, že v čele úřadu je předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident.

Funkcí uvedeného úřadu ovšem je, aby byl na ostatních ve státě existujících mocích, tj. zejména na vládě, při výkonu své funkce nezávislý. Dosavadní dikce zákona umožňuje vládě vlastně kdykoliv a bez jakéhokoliv důvodu podat prezidentovi republiky návrh na odvolání předsedy úřadu, protože tento zákon nejenže nestanoví podmínky, kdy by bylo možno pozbýt této funkce, tento zákon ani nestanoví žádné funkční období.

Předložená novela oba tyto nedostatky odstraňuje. Stanoví jak funkční období, po které může být jmenován a vykonávat tuto funkci předseda úřadu, tak stanoví podmínky, za kterých této funkce pozbude.

Upozorňuji, že do tohoto návrhu novely jsme dále zakotvili ještě jeden princip, a to, že nikdo nemůže být jmenován podruhé. To je princip, který výrazným způsobem posiluje nezávislost při výkonu jakékoliv funkce, na kterou je tato podmínka kladena, neboť jinak ke konci funkčního období příslušný státní funkcionář náhle svoji nezávislost ztrácí, neboť u něj převažuje zájem na tom, aby byl případně do funkce znovu jmenován.

Když tedy dnes vláda předkládá návrh, aby funkce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla posílena ve směru nezávislosti, tak vláda:

  1. stanoví funkční období na období šesti let - přičemž upozorňuji, že to je období běžné, odpovídající ostatním zemím např. členským zemím Evropské unie, např. Španělsku,
  2. stanoví neslučitelnost výkonu této funkce s členstvím v jakékoli politické straně, čímž se výrazně posiluje nezávislost výkonu této funkce,
  3. stanoví podmínky, za kterých je možné, aby došlo ke ztrátě této funkce, tzn. případy, kdy by mělo dojít k tomu, aby předseda úřadu přestal tuto funkci vykonávat, tzn. ex lege.

Je to samozřejmě případ, kdy se funkce vzdá, je to případ uplynutí funkčního období, je to den nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo den nabytí právní moci rozsudku, kterým byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

Možnost odvolat stanovenou procedurou z funkce předsedu úřadu je v novele navržena pouze pro dva případy, a to pro případ, že svou funkci nevykonává po dobu delší než šest měsíců, nebo pro případ, že závažným způsobem narušuje důstojnost své funkce nebo nezávislost a nestrannost úřadu.

Tím jsem vyčerpal celý obsah předložené novely.

Na závěr mi dovolte vyslovit jisté podivení nad tím, že předseda klubu KSČM zdůraznil, že je to velmi složitá materie, která si vyžádá dlouhé projednávání. Předpokládám, že měl spíše na mysli následující bod, tj. novelu zákona o veřejných zakázkách.

Děkuji vám za pozornost a doufám, že nikdo z přítomných v Poslanecké sněmovně nepochybuje o tom, že potřeba této novely je tak nepochybná, že nebude navrhovat něco jiného než to, aby byla propuštěna do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Slovo má pan poslanec Kalousek jako zpravodaj.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP