(pokračuje Jičínský)

Byli jsme společně ve Federálním shromáždění, kde se lustrační zákon projednával. Spor nebyl o to, zda ze spolupráce s orgány StB má nebo nemá být vyvozována právní odpovědnost a důsledky, ale jde o to, zda stačí pouhý zápis, aby tyto důsledky vyvozeny byly.

To byla představa, která zvítězila, a tak byl formulován lustrační zákon, jemuž je vytýkáno, že vychází z principu kolektivní viny. A jestliže tedy tento stav je v určitých konkrétních případech korigován rozhodnutími soudu, potom máme za to, že tato rozhodnutí soudu mají menší význam než ony zápisy StB. Nevím, nakolik toto můžeme srovnat s principy ústavy, Listiny a s principy právního státu vůbec. A všichni, kdo argumentují proti tomuto návrhu, by se měli vyrovnat s mezinárodní kritikou, která z tohoto hlediska na náš právní řád právě v této oblasti byla a je vznášena.

Zejména mně vadí velmi nekorektní argumentace proti tomuto návrhu, když se vytýká - a už jsem o tom záměrně sám předem mluvil - jako by toto mělo měnit archivní materiály. Toto archivní materiály vůbec nemění, ale zároveň tyto archivní materiály nejsou prosté archivní materiály. Jestliže Ministerstvo vnitra je žádáno o lustrační osvědčení, vychází z těchto archivních materiálů. To není potom záležitost archivnictví, to je záležitost speciálního zákona, z něhož jsou vyvozovány speciální důsledky.

Tento návrh zákona tedy vůbec se nedotýká platnosti lustračních zákonů, protože většina ve sněmovně vyslovila souhlas se zachováním jejich platnosti. Tento návrh zákona má jenom vyvodit právní důsledky z toho, co učinily soudy demokratického právního státu, kterým se Československo stalo po 17. listopadu 1989 a Česká republika od 1.1.1993.

Tyto věci bychom tedy měli mít na zřeteli. Nemyslím si, že Poslanecká sněmovna v tuto chvíli je přístupna subtilní právní argumentaci, pokud jde o nálezy Ústavního soudu. Podívejte se sami do návrhu tohoto zákona a zjistíte, že platí dva lustrační zákony. Pokud jde o jeden, Ústavní soud velmi omezil rozsah jeho působnosti, u druhého nikoli. Ale o to teď vůbec nejde. Tyto věci jsou prostě vhodné pro podrobnou právní argumentaci v ústavně právním výboru a doufám, že k této argumentaci dojde.

 

Předseda PSP Václav Klaus:Děkuji. Táži se zpravodaje, zda chce vystoupit.

 

Poslanec Milan Zuna: Zpravodaj navrhuje zamítnout návrh v prvním čtení, paní poslankyně Páralová navrhla zamítnout návrh v prvním čtení, paní poslankyně Parkanová navrhla zamítnout návrh, pan poslanec Starec návrh propustit, pan poslanec Křeček zvážit, pan poslanec Filip se obrátil jenom na paní poslankyni Parkanovou, nenavrhuje nic, pan poslanec Cyril Svoboda navrhuje zamítnout návrh v prvním čtení.

Čili já jako zpravodaj tisku navrhuji, abychom hlasovali o tom, že návrh poslance Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňují zákony stanovící některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích a zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, vedený pod sněmovním tiskem č. 121, byl zamítnut v prvním čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pan poslanci Milanu Zunovi.

Nejdříve vás všechny odhlásím, prosím, přihlašte se opět svými identifikačními kartami. Dám hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 83. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 170 poslanců jich 87 hlasovalo pro, 78 hlasovalo proti. Návrh na zamítnutí byl přijat. (Potlesk.)

 

Tím jsem projednali bod 13. schváleného pořadu schůze.

 

Dalším bodem je

 

14.
Návrh poslance Pavla Němce a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 122 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 122/1. (Hluk v sále.)

Prosím pány poslance, aby svou radost či zklamání vyjadřovali jiným způsobem a abychom se mohli dostat k projednávání bodu č. 14.

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Pavel Němec.

Opakuji: Prosím oslavovat mimo tuto místnost.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové.

Dovolte, abych vám předložil návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh zákona připravovala skupina poslanců, jejímž jádrem byla skupina poslanců pracujících v podvýboru pro dopravu, a v podstatě tento návrh zákona vzešel po jednání podvýboru pro dopravu při hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.

Jedná se o to, že stávající právní úprava počítala s tím, že k 31.12.1998 skončí určité zvýhodnění ekologičtějších nebo ekologických vozidel v rámci osvobození od daně silniční.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, přeruším vás, opravdu žádám sněmovnu, aby se ztišila a umožnila projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Pavel Němec: Jednalo se o vozidla splňující limity normy Euro 2. V současné době, tedy v roce 1999, by měla tato vozidla podléhat silniční dani. Vzhledem k tomu, že skupina navrhovatelů byla přesvědčena, že je vhodné a nutné určitým způsobem zvýhodnit ekologická vozidla, která splňují v současné době ty nejpřísnější emisní limity, právě v silniční dani, vypracovala návrh zákona, kterým se prodlužuje osvobození od silniční daně pro vozidla splňující emisní limity Euro 2 do konce roku 2000.

Proč konec roku 2000? Je to z toho důvodu, že se počítá, že v určitém časovém horizontu budou přijaty ještě přísnější ekologické limity, že nejvyšší standard ekologické příznivosti bude zaveden jako norma Euro 3, a potom by samozřejmě osvobození vozidel splňujících emisní limity Euro 2 přestávalo mít smysl. Tento časový horizont prodloužení osvobození od silniční daně byl rovněž zvolen proto, že ministerstvo dopravy uvažuje o změně systému zpoplatnění užívání pozemních komunikací v rámci určité systémové změny.

Jsme přesvědčeni o tom, že právní úprava, která by prodloužila osvobození od silniční daně pro ta vozidla, která splňují v současné době platné nejpřísnější ekologické limity, má svůj význam pro to, aby docházelo k motivaci k obnově vozového parku, aby dopravci byli motivováni k nákupu nových vozidel, která nezatěžují životní prostředí tolik jako vozidla stará.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP