(pokračuje Zuna)

Tento návrh vyhlášky umožňuje obcím, aby dle své úvahy sazby zvýšily nebo snížily. Já záměrně nechci hovořit o finančním aspektu věci, kde budu přesvědčován, že je částka příliš velká nebo příliš malá. Já vycházím z jedné věci. Gamblerství je pro společnost věc velmi škodlivá. Sami víte, že u gamblerů se rozpadají manželství, že dostávají výpovědi z práce, a protože se dopouštějí trestné činnosti, hlavně v pouličních krádežích, jsou většinou zavíráni. Když jsem si vzal statistiku kriminality z teplického okresu, zjistil jsem, že na 90 % pouliční kriminality se podílejí narkomani a gambleři.

Věřte, pokud někdo z vás bude argumentovat tím, že sazby pro podnikatele výherních hracích automatů jsou příliš vysoké, tak mě to skutečně nedojme, protože tento způsob podnikání, který opravdu těží z lidské závislosti, bychom podle mého názoru neměli podporovat.

Nechci, aby se to stalo politickou akcí. Domnívám se, že to je věc, která může jít průřezem celou sněmovnou, protože jsme příznivci hracích automatů a gamblerství, nebo nejsme - tak stojí otázka.

Jinak vláda souhlasí s mým návrhem. Vláda jen uvedla, že by měl být lépe naformulován čl. I. S návrhem, který vláda uvedla, se ztotožňuji, protože je skutečně přesnější a lepší. Ve vyjádření Parlamentního institutu se konstatuje, že návrh zákona není a nemůže být v rozporu s předpisy Evropského společenství.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu navrhovateli. Slovo má zpravodaj poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu. Za prvé oceňuji, že navrhovatel tohoto zákona korektně uvádí, že cílem této novely není - jak by se možná mnoho lidí mohlo domnívat - zvýšit odvody na veřejně prospěšné účely, ale že cílem této novely je vlastně znemožnit tento typ hazardních her a extrémně vysokou sazbou místních poplatků dosáhnout nerentability tohoto druhu - možná pro většinu z nás málo pochopitelného - podnikání. Toto uvádím proto, že diskuse o výši odvodů na veřejně prospěšné účely byly právě jádrem novely, která začala platit od 31. 8. 1998, a problém výše odvodů na veřejně prospěšné účely byl v této novele vyřešen zásadně odlišným způsobem, než byl předchozí stav, to znamená výše místního poplatku.

Po přijetí novely s účinností od 31. 8. 1998 se na hrací automaty vztahuje stejný způsob výpočtu a stejné sazby odvodů na veřejně prospěšné účely jako na všechny ostatní typy hazardních her, to znamená loterie, dostihové sázky atd. Proto musím konstatovat, že bohužel není pravdivá věta uvedená v důvodové zprávě, která říká, že tato novela vrátí stav ke stavu, který platil od 1. ledna 1998 do 31. 8. 1998. Není pravdivá, protože od 1. ledna do 31. srpna 1998 byly sice vysoké místní poplatky, ale na hrací automaty se nevztahoval odvod na veřejně prospěšné účely stanovený z tzv. výtěžku. Výše tohoto odvodu stanovená z výtěžku pro hrací automaty byla záměrně stanovena tak, aby kompenzovala snížení místních poplatků. Došlo-li by tedy teď k "návratu k původní sazbě místních poplatků", došlo by ke zdvojnásobení odvodu proti úrovni právě onoho období, k němuž se autoři odvolávají, tzn. z roku 1998, a takovéto zdvojnásobení odvodů má nepochybně onen likvidační účinek.

Je-li tedy cílem navrhovatele zakázat provozování hracích automatů, domnívám se, že by to mělo být učiněno jiným způsobem a zejména na jiném místě, to znamená v zákoně o loteriích, který byl, jak si jistě všichni vzpomínáte, poměrně dramaticky projednáván nedávno, a nemělo by se to dít cestou zvyšování místních poplatků. Ona totiž cesta zvyšování místních poplatků je velmi problematická. Takováto vysoká konstantní sazba místního poplatku - uvědomte si, že takový místní poplatek je vyměřen na rok existence jednoho hracího automatu -, vlastně postihne jen ty méně využívané hrací automaty, protože ty hodně využívané si vydělají i na takto extrémně vysokou sazbu. A tak výsledkem by byl nejen náhradní zákaz, ale navíc zákaz selektivní. On by totiž rušil provozování hracích automatů jen v těch méně nebezpečných případech, těch, které jsou méně využívány. V těch více nebezpečných případech by to jejich rušení neznamenalo.

Toho pravděpodobně autoři dosáhnout nechtěli. Já vím, že toto je složitá diskuse. Možná by se z řeči, kterou jsem do této chvíle vedl, mohlo usoudit, že navrhuji zamítnutí této předlohy. Já považuji za korektní, aby proběhlo druhé čtení k tomuto návrhu, aby se všechny okolnosti, které jsem stručně naznačil, podrobně objasnily, nicméně se domnívám, že ve třetím čtení by měla sněmovna dospět k závěru, že toto není šťastný způsob řešení tohoto problému. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Tlustému. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně přihlásili zatím čtyři poslanci. První je poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, v minulém volebním období jsem byl předkladatelem novely zákona č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Na základě přijetí této novely byly sníženy místní poplatky za výherní hrací přístroje. Spolupředkladatelem byla paní poslankyně Röschová, tehdy z ODS. Spolupracoval jsem na konečném znění s panem poslancem Tlustým. Filozofie u výherních hracích přístrojů byla takováto: protože výherní hrací přístroje mají za prvé správní poplatek a za druhé místní poplatek, ale obce takřka nemají přehled o tom, kolik se přes výherní hrací přístroje propere peněz, došli jsme k tomu, aby se dostaly loterie a jiné podobné hry včetně výherních hracích přístrojů na stejnou startovací čáru, na stejný odvod, který by odváděly podle výše obratu na veřejně prospěšné účely.

Právě proto byla u výherních hracích přístrojů stanovena procentní sazba odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely. Právě proto jsme tady v tomto zákoně snížili místní poplatky, právě proto jsme tady v tomto zákoně dali obrovské možnosti obcím obecně závaznou vyhláškou buď výherní hrací přístroje umístit tam, kde obec chce, nebo je zakázat úplně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP