(pokračuje Jičínský)

Takže nebudu navrhovat zamítnutí zákona. Možná, že má smysl se zabývat touto problematikou ve výboru, který posoudí celou řadu věcných problémů souvisejících s touto věcí. Nechť se tedy ve sněmovně vytvoří určitý názor, ale nemyslím si, že jako izolované řešení by to bylo řešení pozitivní.

Upozorňuji v této souvislosti na stanovisko vlády, které sice vyslovuje obecně s návrhem souhlas, ale v konkrétním odůvodnění uvádí tolik pochybností, že činí tento souhlas problematickým. S těmi pochybnostmi, které jsou ve vládním odůvodnění uvedeny, souhlasím. Doporučuji členům Poslanecké sněmovny, aby se nad tímto problémem zamysleli, protože je to problém obecnější. Netýká se jen této drobné změny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Jestliže ne, obecnou rozpravu končím. Přeje si navrhovatelka promluvit? Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Zazněla zde dlouho diskutovaná otázka, tj. prevence versus represe. Rád bych požádal, a to i kolegy právně vzdělané, aby si uvědomili, že v demokratické státě represe je součástí prevence. Represe zde není pro represi, ale pro to, aby nějakým způsobem působila preventivně, aby zabraňovala škodlivému jednání.

Ve svém projevu jsem upozorňoval, že tento návrh je jen kamínkem z mozaiky, která zde byla uváděna. Kolega uváděl, že je správné zakázat Kusovky. Naprosto s tím souhlasím. Jedním z nástrojů je zvýšení spotřební daně. Naprosto s tím souhlasím. Jedním z nástrojů je omezení reklamy. Samozřejmě že je to tak. Samozřejmě že má pravdu kolegyně Fischerová - výchova, vzorové chování. To všechno je pravda. Samozřejmě že to všechno nelze shrnout do jednoho zákona, protože je nesmyslné předkládat normu, která protíná řadu oblastí, ale v oblasti, které se tato norma dotýká, je tou oblastí právě ona věková hranice především. Proto se domnívám, že je správné v zákoně o spotřební dani upravit daně a v této oblasti zvýšit věkovou hranici. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní zpravodajka si přeje vystoupit.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Ráda bych, než učiním závěr této fáze projednávání zákona, znovu zdůraznila, že co se týče prodeje alkoholu, je tam stanovena hranice už od prvotního vydání tohoto zákona na 18 let. Co se týče tabákových výrobků, bylo to 16 let. Je to určitá nelogičnost, protože v obou případech se jedná o škodliviny, které poškozují naše zdraví. Je samozřejmé, že čím dříve se tento návyk vypěstuje, tím tvrdošíjněji se asi pak udržuje.

Jinak bych chtěla zdůraznit, že je především nutný příklad dospělých, konkrétně rodičů. Těžko se dětem zakazuje něco jako alkohol nebo kouření, když doma jsou v zakouřené místnosti. V této souvislosti bych chtěla upozornit na pasivní kouření, které bohužel není uváděno v různých statistikách, co se týče úmrtnosti na rakovinu plic, na výskyt žaludečních vředů, na výskyt předčasné sklerózy atd. Pasivní kouření je velice závažný faktor. Dokonce kouř vydechovaný má daleko více škodlivin než kouř vdechovaný. Takže pasivní kuřák je na tom skoro hůře než kuřák aktivní.

Co se týká prevence, je samozřejmé, že je nutná výchova, to, co zde zdůrazňoval předkladatel, aby nepanovala reklama v tomto ohledu atd., myslím, že je nám to všem jasné. Zároveň zdůrazňuji, že jde o sjednocení věkové hranice pro obě škodliviny, které se nejvíce vyskytují jako abusus v naší populaci.

V diskusi vystoupilo celkem pět diskutujících, z nichž v jednom případě se objevil návrh na přepracování, ostatní doporučovali, aby návrh byl postoupen do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Vážení kolegové, dám hlasovat o návrhu, který zde zazněl: Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k přepracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 ze 169 přítomných bylo 58 pro, proti 98.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jestliže ne, dám hlasovat.

Kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 169 poslanců bylo 151 pro, 5 bylo proti. Návrh byl přijat. Takto jsme přikázali tento návrh.

 

Tím jsme ukončili projednávání bodu 11. Dostáváme se k bodu

 

12.
Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 100/ - prvé čtení

 

Prosím pana poslance Zunu.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, návrh, který předkládám je velice stručný. Chci dosáhnout toho, aby novelou tohoto zákona se vrátil stav, který platil do 31. 8. 1998, kdy obce měly možnost vybírat za každý výherní hrací přístroj za tři měsíce sazbu od pěti do dvaceti tisíc korun. V současné době je sazba od tisíce korun do pěti tisíc.

K tomu, že předkládám tento návrh, mě vede následující skutečnost. Přesvědčil jsem se, že v Teplicích, které čítají 55 tisíc obyvatel, za dobu, kdy platila tato zvýšená sazba od pěti do dvaceti tisíc, zaniklo 13 heren a 193 výherních hracích přístrojů.

Slyšel jsem všechny možné námitky, že zvýšením sazeb za výherní hrací přístroje se tyto výherní hrací přístroje přesunou do černých heren. Za pomoci policie jsme si v Teplicích ověřili, že tyto výherní hrací přístroje skutečně zanikly a nepřesunuly se do žádných tajných heren.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP