(Schůze zahájena ve 13.33 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dovolte, abych zahájil odpolední část našeho dnešního jednání. Mám tady zvláštní informaci: na pánském záchodku se našel tento mobil, kdo by o něj eventuálně měl zájem, ať se o něj přihlásí. Jsou tady tři nepřijaté hovory.

Doufám, že můžeme zahájit odpolední jednání. Vzhledem k tomu, že jsme u bodu 9 našeho jednání, myslíme si, že je potřeba pokračovat i nadále v našem jednání. Byl bych rád, abychom skončili mezi 16. - 17. hodinou. Myslím, že nemáme nárok na dřívější konec.

Téměř před ukončením obecné rozpravy jsme udělali přestávku. Hlásí se pan poslanec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážení kolegyně a kolegové dovolím si vyjádřit se v obecné rozpravě k návrhu zákona, který nám byl předložen jako sněmovní tisk č. 120, a k některým aspektům, které nepovažuji za příliš šťastné.

Jsem přesvědčen, že návrh zákona není příliš šťastným řešením obecné právní úpravy, která by zakotvovala možnost vyhlašování referenda právě tím způsobem, jak návrh zákona předpokládá, tedy vyhlášením z iniciativy např. dvou pětin poslanců, což považuji například v porovnání s tím, že by tímto způsobem mohl být pojímán v referendu návrh věcného záměru ústavního zákona, za příliš malé kvorum. Lze diskutovat i o tom, zda potřebný počet občanů k vyhlášení referenda není rovněž příliš nízký.

Pak je zde otázka ještě zcela zásadní, zda referendum, které předpokládá náš ústavní pořádek vyhlašovat na základě obecného ústavního zákona, nebo zda referendum vyhlašovat zákonem speciálním. Jsme toho názoru, že druhá varianta je šťastnější, právě proto, že umožňuje přesnou formulaci otázky referenda. Právní účinky mohou nastat zcela jednoznačně a zcela bezprostředně po provedení referenda.

Tento návrh obecné ústavní úpravy toto neumožňuje. Přestože se předkladatel snažil tento princip obhájit, nedovedu si dost dobře představit, jakým způsobem bude prakticky řešen rozpor mezi tím, když by byl v referendu přijat věcný návrh zákona a poté v legislativním procesu tento návrh buď přijat nebyl, nebo výsledek legislativního procesu by byl odlišný od přijatého věcného návrhu zákona.

Domnívám se, že referendum, tak jak je navrženo, ztrácí potom svůj skutečný smysl, protože nezaručuje, aby výsledek legislativního procesu byl skutečným odrazem vůle občanů vyjádřené v referendu. Právě vyhlášení referenda speciálním zákonem tento nedostatek odstraňuje, protože ve speciálním zákonu může být k hlasování předložena již taková norma, která prošla celým legislativním procesem, a je tedy záruka, že se občané vyjadřují již ke skutečné normě, kterou by v referendu schválili či neschválili.

Právě protože nechceme prodlužovat absenci právní úpravy referenda v našem ústavním pořádku a vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, že nás čeká určitá potřeba řešit některé věci v budoucnu referendem, dnešního dne jsme podali návrh ústavního zákona o referendu ke vstupu do Evropské unie.

Jsme přesvědčeni, že případné potřeby referenda lze daleko lépe řešit speciálním ústavním zákonem k vyhlášení konkrétního referenda. Proto nepovažujeme návrh uvedený pod sněmovním tiskem 120 jako příliš šťastnou právní úpravu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci za toto oznámení. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych se stručně vyjádřit k jedné námitce, která se objevuje v souvislosti s počty občanů, jejichž účast je nezbytná k tomu, aby referendum mohlo být platné. Namítá se, že uvedené počty jsou nízké. Vzhledem k tomu, že se tyto počty shodují jak v návrhu, který jsme předložili my, tak který předkládá poslanec Svoboda a jeho kolegové, myslím si, že návrh může být předmětem diskuse - tady nejsou žádná exaktní čísla nebo exaktní procesy, které mohou stanovit nesporný závěr, to je věc politické úvahy. Zaráží mě tady jedna skutečnost, že ti, kteří namítají, že čísla jsou nízká, se nepozastavují nad tím, že u volebního zákona nejsou žádná čísla, pokud jde o účast. Dobře víme, že při volbách do Senátu v některých obvodech volilo méně než 20 %.

Zdá se mi, že tato argumentace postrádá elementární politickou logiku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Kdo chce další vystoupit? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, vážené paní a pánové, dovolte, abych se úsporně vyjádřil k návrhu zákona, kterým by bylo možné v České republice uspořádat referendum.

Sám jsem v této sněmovně v minulém volebním období a v tomto volebním období předkládal návrh, který by to umožňoval. Návrh nebyl přijat. Děkuji, že je zde nový návrh. Návrh je úsporný, srozumitelný a způsobilý k projednání, nikoli však ke schválení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP