(pokračuje Beneš)

Čili jenom upozorňuji, že se dostáváme do velmi schizofrenní situace. To za prvé.

Za druhé - v březnu podle legislativního plánu vlády bude vláda projednávat návrh novely zákona 72. Chci upozornit, že termín vstoupení v platnost 30. dubna podle mne není vůbec stihnutelný. Tudíž si myslím, že podmíněný souhlas vlády je nenaplnitelný. Dovoluji si opět navrhnout zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pana poslance Bláhy.

 

Poslanec Jan Bláha: Čistě faktická poznámka na mého předřečníka. Poslanecká sněmovna může schválit tak, jak se rozhodne. Čili není argumentem, že vláda na něco upozorňuje, ať už souhlasí, či nesouhlasí. Chtěl bych upozornit, že takové argumenty nejsou trošku fér. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se hlásí paní poslankyně Horníková a s faktickou poznámkou pan poslanec Beneš.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Chtěl bych říci, že pan předkladatel na začátku říká, že se pohybujeme ve dvou režimech. Jednak v režimu zákona 72 a jednak v režimu obchodního zákoníku. Chci upozornit na to, že naše právníky a naše občany do budoucna vystavujeme docela nepříjemné situaci, protože od 1. 5. 1995 do 30. 4. 1999 platí jeden režim. Jednoznačně režim zákona 72. Teď do data "X", než nabude platnost novela, kterou přijmeme, se dostáváme do druhého režimu, přijmeme novelou třetí režim. Protože připravujeme novelu zákona 72, dostáváme se do dalšího. Obávám se, že právě projednáváním a schválením návrhu velmi znepříjemníme život soudcům i našim občanům.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pana poslance Beneše.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, poprosil bych vás, abyste vyřídila panu kolegovi Bláhovi, že jsem v žádném případě neříkal, že když vláda něco řekne, je to pro sněmovnu svaté. Pouze jsem citoval stanovisko vlády, mimo jiné vlády, jejímž je pan poslanec Bláha velmi silným partnerem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo řádně přihlášený pan poslanec Pavel Němec. Připraví se pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl jeden pozměňující návrh, který by měl alespoň částečně podle mého názoru zmírnit negativní dopady případně přijaté novely zákona 72/1994 Sb.

Název zákona se doplňuje takto: "Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník."

Dále se vkládá nový článek 4. Dosavadní článek 4 - účinnost - se přečísluje jako článek 5, který zní: "Článek 4. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 1. V § 233 odst. 3 druhá věta se za slova "v nedělitelném fondu" doplňují slova "až do výše uvedené v § 235 odst. 1 prvá a druhá věta". 2. V § 235 odst. 2 se za slova "nedělitelný fond" doplňují slova "až do výše uvedené v odstavci 1 prvá a druhá věta".

Toto řešení je dokonce v souladu s důvodovou zprávou přiloženou k tisku 82. Jsem přesvědčen o tom, že je dokonce i v souladu s základním cílem předkladatelů. Nicméně má za cíl odstranit určitou možnost, kdyby narůstání výše nedělitelného fondu, jehož výše není stanovena a ohraničena ze shora, mělo za následek, že by z družstva prakticky nebylo možné bez citelné a neodůvodněné finanční sankce vystoupit. Uvedeným řešením se zavádí tedy stejný režim pro vypořádání člena družstva, a to tak, že jmění v nedělitelném fondu se nezapočítává do čistého obchodního jmění při určování výše vypořádacího podílu, ale jenom ve výši, která je povinná podle § 235 odst. 1 obchodního zákoníku, tedy do povinné minimální výše. To znamená, že do čistého obchodního jmění by se nezapočítávalo jmění v nedělitelném fondu, které by překračovalo částku povinného jmění. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi. Ptám se pana poslance Snítilého, zda si přeje vystoupit v rozpravě či se závěrečným slovem. Se závěrečným slovem.

Dále se hlásí pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se samozřejmě připojuji k tomu, aby návrh novely byl zamítnut. Pokud by se však tak nestalo, dovolte, abych předložil jeden legislativně technický pozměňující návrh, a to k onomu diskutovanému článku 2. Nejdříve jej odcituji. § 25 odst. 2 zní: Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, je družstvo povinno uhradit nabyvatelům jednotek vypořádací podíly v penězích podle zvláštního právního předpisu s tím, že nárok na vypořádací podíl je splatný do dvou let ode dne nabytí vlastnictví k jednotce.

Nyní můj vlastní pozměňovací návrh. Za slovy "ode dne nabytí vlastnictví k jednotce" doplnit text "nejdříve však 31. 12. 1999."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu a udílím slovo panu poslanci Snítilému k závěrečnému slovu.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Dámy a pánové, dovolte mi jen velmi krátce. K replice ohledně datu nabytí účinnosti. Navrhovatelé snahu vejít se do termínu. Udělali jsme vše pro to a to snad není naše hanba.

Jestliže se ukazuje, že není možné, tak bych chtěl říci, že ono by to bylo možné, protože jsou samozřejmě i jiné výklady. Víme, že Senát má 30 dní, pan prezident 15 dní. Kdyby však byla politická vůle, tak bychom dosáhli dohody na půdě Senátu, který může rozhodnout, že třeba tuto novelu nepřijímá k projednání a tím vyslovuje souhlas. Ale o tom nechci diskutovat. Řekl jsem, že jestliže zde padne návrh - jakože padl - na změnu účinnosti, nebudu mít výhrady. Nestane se nic jiného, než že se prodlouží doba mezi 30. dubnem nebo 1. květnem o deset, čtrnáct, patnáct dní. S tím se budou muset družstva vypořádat. Nemá to ale nic společného se zmiňovanou retroaktivitou.

Co se týká velké novely 72, dámy a pánové, mám jeden pocit. Ono se těžko novelizuje něco, co bylo špatně napsáno. Jsem přesvědčen o tom, že zákon 72/1994 byl špatně napsán, těžko se bude novelizovat. Ano, tato novela, kterou předkládáme, měla být původně v části velké novely. Opět jen kvůli času jsme tuto malou novelu vytrhli z připravované velké novely. Jestliže bude tento zákon schválen, už tuto změnu velká novela zákona nebude obsahovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP