(pokračuje Kvapil)

A to, že se nedělitelný fond nesmí za existence družstva rozdělit mezi členy, odpovídá i právním úpravám jiných států. Nicméně tato novela zavádí nový dvojí režim, a to takový, že nárok na vypořádací podíl má být splatný do dvou let ode dne nabytí vlastnictví k jednotce. Domnívám se, že toto je chybný návrh, protože by na případy, kdy je převeden do vlastnictví a ten nabyvatel odchází z družstva, měl platit opět obchodní zákoník. To znamená jeden režim pro ukončení členství v družstvu pro všechny.

Proto budu i v tomto směru podám pozměňovací návrh v rozpravě podrobné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Registrovala jsem přihlášku pana poslance Snítilého a ptám se, zda si přeje vystoupit v rozpravě či se závěrečným slovem. Se závěrečným slovem.

Další přihlášku do obecné rozpravy neregistruji, končím tedy obecnou rozpravu a k závěrečnému slovu udílím slovo panu poslanci Snítilému jako předkladateli.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych v krátkosti reagovat na předchozí vystoupení. Ano, jsme si vědomi, že termín účinnosti, který navrhovatelé do návrhu vtělili, je termín šibeniční. Chtěli jsme prostě na co nejmenší míru zkrátit rozporné období mezi 1. květnem a dnem účinnosti, ale myslím, že je možné o tomto bodu diskutovat a je možné pozměňovacím návrhem tento termín změnit. To je ad jedna.

Ano, přijímám i námitku pana kolegy Kvapila, že skutečně ta dvouletá lhůta by byla z určitého hlediska také jakýmsi dvojím režimem, který by mohl vzniknout. Tu námitku přijímám a budu podporovat pozměňovací návrh.

Za třetí se chci vyjádřit k retroaktivitě. Dovolte mi, prosím, abych ocitoval akademika Viktora Knapa, Teorii práva, str. 208, kapitola 487. V Teorii práva popisuje autor retroaktivitu jako pravou a nepravou. My jako navrhovatelé si myslíme, že jestliže se vůbec může mluvit o retroaktivitě, tak potom pouze o retroaktivitě nepravé. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Velice ráda bych poprosila o ztišení atmosféry v jednacím sále. Nemám ve zvyku jmenovat poslance, ale na druhé straně diskuse, která se vede na pravé straně našeho sálu, mi připadá možná až příliš divoká a hlasitá. Takže pánové, kdyby bylo možné umožnit panu navrhovateli jeho řeč.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, paní předsedající. Jestliže by šlo o retroaktivitu, musela by tato novela říkat to, že vrací právní vztah dnem účinnosti k 1. 5. 1994, kdy nabyl účinnosti zákon 72. Pak by šlo o retroaktivitu. Tato novela, tak jak ji předložili navrhovatelé, o tom ale nemluví. Tato novela mluví o tom, že do data účinnosti této novely bude vypořádávat každé družstvo dle zákona 72/94 a od nabytí účinnosti této novely bude vypořádávat dle této novely, vrátí se k vypořádacímu podílu dle obchodního zákoníku.

Jestliže toto je pravda - a my jsme přesvědčeni, že toto pravda je - pak nemůžeme v žádném případě použít k posouzení tohoto zákona slůvko retroaktivita. Může jít maximálně o retroaktivitu nepravou. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu navrhovateli a udílím slovo paní zpravodajce, pokud si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Jen velmi krátce. Myslím, že jak vystoupení pana předkladatele, tak vystoupení pana kolegy Kvapila ukazuje, že byť se jedná o malou novelu, jedná se o velký problém. Padly tady dvě zásadní věci, jednak retroaktivita, jednak otázka nedělitelného fondu. Myslím, že obě tato vystoupení přesně svědčí o tom, co jsem říkala. Je potřeba vést řádnou diskusi a je potřeba problém řešit velkou novelou zákona 72. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní zpravodajce. Nyní tedy rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Všechny vás na žádost z pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 70 budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 pro vyslovilo 71, 97 bylo proti.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které je první přihlášen pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jak už jsem avizoval v rozpravě obecné, podávám nyní dva pozměňovací návrhy.

Za prvé. V návrhu označeném jako čl. II v § 25 odst. 2 vypustit slova "s tím, že nárok na vypořádací podíl je splatný do dvou let ode dne nabytí vlastnictví k jednotce".

Za druhé. V návrhu označeném jako čl. IV slova "dne 30. dubna 1999" nahradit slovy "dnem vyhlášení".

Zdůvodnění jsem uvedl již v rozpravě obecné, děkuji tedy za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi, udílím slovo panu poslanci Tomíčkovi.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, je to asi tím, že sedíme ve stejném podvýboru a diskutovali jsme o stejných věcech se stejnými lidmi a došli jsme prakticky ke stejnému návrhu. Troufám si předložit prakticky totéž, co tady přednesl můj předřečník, nicméně pro pořádek a pro úplnost, aby to bylo jasné.

Opět v čl. II § 25 odst. 2 ukončit větu za textem "zvláštního právního předpisu" a zbytek věty s tím, že "nárok na vypořádací podíl je splatný do dvou let" zcela vypustit.

Opět v čl. IV vypustit větu o nabytí platnosti zákona a nahradit ji textem "tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení". Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji poslanci Tomíčkovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, dámy a pánové, nechci rozebírat to, co tady říkala kolegyně Horníková, protože s ní principiálně souhlasím, ale spíš jsem čekal, co řekne pan předkladatel na návrh pana kolegy Kvapila na posunutí účinnosti zákona. Tím, že jste zareagoval řekl bych kladně, v tu chvíli jste se zase dostal do rozporu se stanoviskem vlády, protože vláda ve svém stanovisku vyjádřila souhlas za předpokladu, že tento zákon nabude účinnosti před uplynutím lhůty splatnosti , jejíž nejzazší termín je 1. květen 1999.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP