Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Milanu Zunovi. Slovo má pan poslanec Libor Ambrozek, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi předložit pozměňovací návrh k novele zákona o spotřebních daních, který se týká menšího zvýšení u benzinu Natural, řečeno stručně. Návrh zní:

V bodu 14 vládního návrhu, který se týká § 22 - sazeb daně - doplnit tabulku takto:

Za položku "automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů) vložit položku: automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů s obsahem olova do 0,013 g/l). Sazba daně 9450 Kč za 1000 litrů.

Za druhé. V části "přechodná ustanovení" zákona o spotřebních daních vložit nový § 42 b, který zní:

§ 42 b: Snížená sazba daně pro automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů s obsahem olova do 0,013 g/l) podle § 22 se poprvé použije pro zdaňovací období do roku 2000.

Tento drobný pozměňovací návrh si klade za cíl odstranit znevýhodnění benzinu Natural, které nemá obdoby v celé Evropě.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Liboru Ambrozkovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

Pana poslance Kalouska zde nevidím, proto podle jednacího řádu ztrácí pořadí. Slovo má pan poslanec Vlastimil Tlustý. Pan poslanec Tlustý zde také není. Vidím, že se nyní hlásí pan poslanec Karel Kühnl, kterému udílím slovo. Pane poslanče Tlustý, ztratil jste pořadí, vyvolala jsem již pana poslance Kühnla, budete hovořit po něm.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za přednost, které se mi dostalo díky krátkodobé nepřítomnosti kolegů, jistě se na ně dostane také řada.

Dámy a pánové, obecně asi platí, že celý problém spotřebních daní nelze vyjmout z celkového problému soustavy našich daní. Také já si myslím, že vláda by měla nejprve předložit koncepci celkové daňové reformy, jejíž součástí musí být výrazné snížení daňové zátěže zejména podnikatelského sektoru, ale také celkové snížení daní přímých, a teprve pak je možno přistupovat ke zvyšování daní spojených se spotřebou, obecně řečeno, protože si myslím, že - zase obecně - přesun z přímých daní ke spotřebním dlouhodobě je cestou správnou.

Vláda zatím postupuje velmi jednostranně, a to na straně zátěží jak v těch oblastech, které již prosadila, tak v těch oblastech, které navrhla a neprosadila. Jedinou výjimkou dosud bylo zkrácení odpisových dob, které bylo krokem zcela správným. Výjimkou v tomto případě - a to bych chtěl panu ministrovi financí připomenout - nebylo rozšíření daňových pásem daně z příjmu fyzických osob a zvýšení odpočitatelných položek, to byl náš návrh, byl to návrh některých opozičních stran a znamenal pouhé zastavení tzv. studené daňové progrese. Neznamenal ve skutečnosti reálné snížení daňové zátěže.

Pokud chce vláda odůvodňovat nutnost zvýšení spotřebních daní údajným výpadkem příjmů státního rozpočtu právě v důsledku tzv. snížení daně z příjmu fyzických osob, zapomíná dodat, že počítala ve skutečnosti v příjmech se zvýšením daně z příjmu fyzických osob právě cestou studené progrese, protože studená progrese není nic jiného než zvýšení, opakuji ještě jednou, zvýšení daně. Proti tomu jsme se postavili, a nakonec s úspěchem.

Vláda tedy dosud prokázala, že zvyšuje daně v naší zemi všemi cestami, otevřenými i skrytými. A protože tady byl vznesen jeden návrh, který mě skutečně vyděsil, návrh pana poslance Gongola na další diskriminační zvýšení daňové zátěže, dokonce podle jakéhosi podivného, skoro bych řekl třídního kritéria ceny automobilu, tak bych rád měl jistotu, že vláda takový ani jiný podobný daňový podraz na nás nechystá.

Mimochodem, návrh pana poslance Gongola je ve zjevném rozporu s našimi mezinárodněprávními závazky - Světová obchodní organizace, asociační dohoda, CEFTA, celní unie atd. Pakliže by došlo k určité metodě postupu, je samozřejmě také v rozporu s deklarovaným principem přibližování se k Evropské unii, neboť v Evropské unii jsou zakázány takovéto diskriminační daňové postupy.

A protože bych chtěl mít opravdu jistotu, že k něčemu takovému nedojde ani přímou cestou změny zákona, ani žádnou jinou skrytou, dosud ne otevřenou cestou, navrhuji pro případ, že by předloha byla nakonec v té či oné podobě schválena, následující doprovodné usnesení, které paní předsedající předám písemně.

Doprovodné usnesení by znělo:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby se zdržela všech kroků, které by vedly k daňové či jiné finanční diskriminaci některých kategorií automobilů na základě jejich ceny nebo hodnoty."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Vlastimil Tlustý, připraví se pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, děkuji vám za obnovené pořadí. Omlouvám se, že jsem nezaregistroval tak rychlý průběh rozpravy.

Chtěl bych zde odcitovat ze dvou zákonů dvě ustanovení, která mají přímý vztah ke včerejší poučné diskusi na téma, jak uvažovat o zavedení určitých poplatků či nepřímých daní jinou cestou než cestou přímého uvedení v příslušném zákoně. A chtěl bych, aby na mikrofon a do zápisu byly uvedeny tyto dva citáty.

Za prvé citát z Listiny základních práv a svobod čl. XI odst. 5, kde se říká: "Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona". A za druhé, ze zákona č. 212/1992 Sb., ze dne 15. 4. 1992 o soustavě daní, kde se v § 2 odst. 3 výslovně uvádí, že "u daní spotřebních upravuje zákon Poslanecké sněmovny i rozsah případných možných odchylek v sazbě těchto daní".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému. Slovo má pan poslanec Josef Janeček, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, i když rozumím oné diskusi, která hovoří o nebezpečí zvýšení daňového zatížení, chtěl bych říci, že daň z cigaret má naprosto jiný efekt z hlediska zdravotního, totiž naprosto prokazatelně zvyšující se daň snižuje počet začínajících kuřáků. Myslím si, že to je argument natolik závažný, že bychom měli v tomto případě podpořit zvýšení daní u cigaret, a proto to navrhuji takto:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP