(pokračuje Palas)

4. Skutečnosti podle odst. 3 s výjimkou pokladu o nákupu a s výjimkou evidence o skutečné spotřebě motorové nafty prokazuje poplatník při prvním uplatnění nároku na vrácení daně, dojde-li ke změně v seznamu zemědělských strojů nebo ke změně v obhospodařování zemědělských pozemků. Předloží poplatník:

 1. nový seznam zemědělských strojů okamžitě,
 2. nový doklad o obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků vždy k 1. 1. příslušného roku.

5. Na dokladu o nákupu, který je povinen vydat prodávající, musí být uvedeny tyto náležitosti:

 1. obchodní jméno, název, není-li obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou, jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo prodávajícího, je-li prodávající fyzickou osobou,
 2. obchodní jméno, název, není-li obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující právnickou osobou, jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo kupujícího, je-li kupující fyzickou osobou,
 3. množství motorové nafty ve hmotnostních nebo objemových jednotkách,
 4. hustota motorové nafty při teplotě 20 stupňů C, pokud je údaj podle písmena c) uveden v objemových jednotkách,
 5. sazba spotřební daně platná v den vyskladnění motorové nafty plátcem daně,
 6. výše celkové ceny motorové nafty, včetně spotřební daně a daně z přidané hodnoty,
 7. výše spotřební daně celkem,
 8. datum vystavení dokladu o nákupu,
 9. číslo dokladu o nákupu,
 10. podpis prodávajícího.

 

6. Na dokladu o obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků musí být uveden výpis z katastru nemovitostí, a jde-li o nájem, i písemná nájemní smlouva potvrzená příslušným územním odborem Ministerstva zemědělství o obhospodařování.

7. Na seznamu zemědělských strojů spotřebovávajících motorovou naftu používaných v zemědělské prvovýrobě musí být uvedeny tyto náležitosti:

 1. název stroje,
 2. výrobce stroje - typ stroje,
 3. státní poznávací značka nebo evidenční číslo stroje,
 4. výkon stroje v kilowattech,
 5. rok výroby.

8. Nárok na vrácení daně mohou uplatnit poplatníci podle odst. 1 v daňovém přiznání podaném u finančního orgánu na tiskopise vydaném Ministerstvem financí -nárok na uplatnění za zdaňovací období, ve kterém vznikl. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a daňové přiznání se podává nejpozději do 10 dnů měsíce následujícího po měsíci, kdy nárok na vrácení daně vznikl. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se poplatníkovi bez žádosti do 30 dnů ode dne následujícího po jeho vzniku.

9. Pokud poplatníci podle odst. 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odst. 8, je nesprávné nebo neúplné, a jeho oprava má za následek snížení nároku na vrácení daně, jsou povinni neprodleně předložit správci daně dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká.

10. Pokud poplatníci podle odst. 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odst. 8, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení nároků na vrácení daně, mohou předložit správci daně nejpozději do 6 měsíců od posledního dne lhůty pro předložení daňového přiznání, odst. 8, dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

11. Dodatečné daňové přiznání musí být dodatečně výrazně označeno. V dodatečném daňovém přiznání se uvedou pouze rozdíly proti daňovému přiznání původně podanému.

12. Za § 12 d) se vkládá nový paragraf e), který zní:

1. Ministerstvo financí stanoví k provedení § 12 e) odst. 1 až 3 vyhláškou způsob výpočtu uplatňovaného nároku na vrácení daně a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů.

2. Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví vyhláškou způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě, podrobnosti o vedení evidence podle § 12 odst. 3 a roční normativy spotřeby motorové nafty pro zemědělskou prvovýrobu podle § 12 d) odst. 2.

Dosavadní body 9 až 11 se označují jako body 11 až 21. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi, udílím slovo panu poslanci Martinu Kocourkovi, připraví se pan poslanec Milan Zuna.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych i já přednesl mé pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o lihu.

První pozměňovací návrh se týká čl. I vládního návrhu zákona, kde v bodě 3 se vypouští text "při přestupu státních hranic České republiky".

Dále u čl. 1 ve vládním návrhu zákona se vypouštějí body 4, 5 a 6.

Druhý pozměňovací návrh se týká také čl. I vládního návrhu zákona, kde v bodě 19, tj. § 40 - sazby daně, se u sloupce "číselný kód nomenklatury celního sazebníku" u č. 2403 doplňuje do sloupce "Text" nový text, který zní: "Tabákový odpad, droliny, upravené pro výrobu cigaret", a ve sloupci "Sazba daně" se doplňuje text "855 korun českých za kilogram".

Třetí pozměňovací návrh se týká čl. II vládního návrhu zákona, kde v bodě I se vypouští text "při přestupu státních hranic České republiky".

Dále u čl. II vládního návrhu zákona se vypouštějí body 2, 3 a 4.

Čtvrtý pozměňovací návrh se týká čl. III vládního návrhu zákona. Zde bych rád další pozměňovací návrhy přečetl podle důležitosti:

Bod 4a) mého pozměňovacího návrhu by zněl: Ve vládním návrhu zákona se v bodě 1 vypouštějí slova "31. prosince 2001" a nahrazují se slovy "31. prosince toho roku, který bude předcházet roku, ve kterém se Česká republika stane členem Evropské unie."

Bod 4b): Ve vládním návrhu zákona se v bodě 1 vypouštějí slova "31. prosince 2001" a nahrazují se slovy "kdy se Česká republika stane členem Evropské unie."

Bod 4c): Ve vládním návrhu zákona se v bodě 1 vypouštějí slova "31. prosince 2001" a nahrazují se slovy "31. prosince 2003".

Pátý pozměňovací návrh se týká zařazení nového čl. 5 ve vládním návrhu zákona, který by zněl: "Body 13 a 14 čl. 1 vládního návrhu zákona nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2000."

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi, slovo má pan poslanec Milan Zuna, připraví se pan poslanec Libor Ambrozek.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji doplnit zákon o spotřební dani v § 40c) odst. 4 takto: Za slova "pro přímou spotřebu" se vkládají slova "které musí obsahovat minimálně 10 kusů".

Proč činím toto doplnění, vysvětlím, až budeme projednávat bod č. 11 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989, o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP