(pokračuje Schling)

Mohu doložit stanoviskem evropské asociace regionálních dopravců, že tato směrnice jednak zdaleka ještě není hotovou věcí, neplatí v Evropské unii, pravděpodobně dlouho platit nebude, a pokud jde o úlevy v mezinárodní letecké přepravě, jsou zakotveny v chicagské úmluvě z roku 1944, kterou těžko bude v tuto chvíli někdo měnit, resp. jednání o její změně ještě vůbec nebyla zahájena. Takže se dá s vysokou pravděpodobností předpokládat, že evropští dopravci budou i nadále používat výjimky z placení spotřební daně, tudíž by na tom měli být stejně i provozovatelé letecké obchodní dopravy a leteckých prací u nás.

Pokud jde o možnost zneužití tohoto ustanovení prakticky neexistuje, protože letecká paliva jsou většinou tankována přímo do letadel a všichni provozovatelé i jednotlivé lety jsou přesně evidovány a kontrolovány. Dále jako podpůrný argument uvádím i to, že v hospodářském výboru byl tento pozměňovací návrh schválen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Schlingovi, slovo má pan poslanec Václav Krása, připraví se pan poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dnem 1. ledna 1998 nabylo účinnosti nařízení vlády číslo 312/1997 Sb., kterým byl vydán nový celní sazebník. V rámci harmonizace s předpisy Evropské unie došlo u některých položek k jejich zpřesnění a přečíslování. Zvětšovače televizního obrazu pro slepé a částečně vidící byly přesunuty z položky 90219090 do položky 85282114. Provedená změna však již nebyla promítnuta do přílohy č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, což v praxi znamená, že se na tuto pomůcku od účinnosti nového celního sazebníku přestala vztahovat snížená sazba daně z přidané hodnoty.

Proto si, dámy a pánové, dovoluji předložit následující pozměňovací návrh.

Na konci čl. II připojit nový bod 5, který zní:

5: "V příloze číslo 1 se za položku 85184099 vkládá nová položka 85282114 - zvětšovače televizního obrazu pro slepé a částečně vidící".

Chci podotknout, že tento pozměňovací návrh jsem předkládal při minulém projednávání zákona o spotřební dani a tento můj pozměňovací návrh sněmovna velkou většinou schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi. Nyní udílím slovo panu poslanci Zdeňku Kořistkovi. Připraví se pan Jaroslav Palas.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, sněmovna projednává již podruhé návrh zákona o spotřebních daních. Bohužel v době, kdy Ministerstvo financí neustále oblažuje naše občany zprávami, že připravuje např. změnu daně z nemovitostí, kterou je prý nutno zvýšit, že chce od 1. ledna 2000 provést radikální reformu místních poplatků na obecní daně, které je prý nutno zvýšit, případně ještě zavést čtyři zcela nové místní daně. Ministerstvo práce a sociálních věcí činí opětovné pokusy, jak zvýšit sociální a zdravotní pojištění. Prostě vše nasvědčuje tomu, že jde o kroky ad hoc , které mají jediný smysl - naplnit státní kasu. Přitom ve vládním prohlášení se hovoří o tom, že celkové daňové zatížení obyvatelstva nechce ČSSD zvyšovat. A zde je onen problém. Chybí ucelený pohled, jakým směrem chce tato vláda jít, jaké trendy v daních přímých, nepřímých, ale i ve zdravotním a sociálním pojištění chce nastolit.

Odpovědnějším přístupem by bylo předložení koncepce daňové reformy s jednotlivými kroky, termíny, trendy ve snižování či zvyšování daní atd. Tato reforma již musí obsahovat pohled na nové daňové přerozdělování v rámci nové struktury veřejné správy, tedy jaké daně a jaké výnosy zůstanou obcím, regionům i centrům. Tento návrh také musí obsahovat případně, jaké daně nové vzniknou a jaké zaniknou. Takovýto celkový pohled vlády dá vodítko i ostatním politickým stranám, jak přistupovat k následným krokům při daňových změnách, protože se uvidí, zda konečný výsledek bude pro ně přijatelný.

Proto na základě těchto faktů neobstojí ani pozměňující kompromisní návrh ODS, která chce navýšit spotřební daně o nárůst inflace. Toto není v tuto chvíli řešením ani kompromis.

Vážené dámy a pánové, nevím, jestli zde zazněl návrh na zamítnutí této předlohy, proto si jej osvojuji a dávám návrh na zamítnutí této předlohy.V případě, že neprojde návrh na zamítnutí této předlohy, předkládám pozměňující návrh k tisku č. 80 ve znění:

1. V čl. 1 za bod 8 se vkládá nový bod 8A, který zní: "V § 14 odst. 4 se číslo 25 nahrazuje číslem 55".

Odůvodnění: Výrobce obvykle musí dnes podle platných lhůt uhradit daň dříve, než dostane od odběratelů za výrobky zaplaceno. Vzhledem k tomu, že spotřební daň tvoří významnou část konečné ceny výrobků, je úvěrové zatížení výrobce překlenutí časového rozdílu faktorem, který snižuje konkurenceschopnost malých výrobců. Proto se navrhuje posunutí splatnosti daně o 30 dní.

2. V čl. 1 za bod 8 se vkládá nový bod 8B, který zní: "V § 14 odst. 4 se částka 5 milionů korun nahrazuje částkou 7 milionů korun a současně v § 14 odst. 5 se částka 5 milionů nahrazuje částkou 7 milionů."

Opět zdůvodním. Při zvyšování spotřební daně je třeba odpovídajícím způsobem zvyšovat i částku, při které vznikla povinnost odvádět zálohu na daň denně. Při minulém zvýšení sazby daně nebyla tato částka valorizována.

Vážené dámy a pánové, dále navrhuji sněmovně doprovodné usnesení, které je věcně sice podobné jako usnesení pana poslance Kalouska, přesto obsahuje konkrétní termín pro předložení daňové reformy, což považuji za důležité vodítko jak pro vládu, tak i pro sněmovnu. Návrh tohoto usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky

1. aby předložila do konce roku 1999 návrh daňové reformy, která bude obsahovat i daňové přerozdělování v rámci nové struktury veřejné správy,

2. aby se do předložení této daňové reformy zdržela podávání návrhů na úpravy jednotlivých daní."

Zároveň mi dovolte, abych na závěr řekl ještě jednu poznámku. Chci věřit, že tento dnešní návrh na zvýšení spotřebních daní je posledním, který kolegové z KDU-ČSL podpoří, protože také žádají daňovou koncepci a harmonogram po vládě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:Děkuji panu poslanci Kořistkovi a udílím slovo panu poslanci Palasovi, připraví se pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, podobný návrh zde již zazněl, takže můj návrh bude určitou modifikací návrhu, který zde byl již přede mnou přednesen. Týká se vrácení spotřební daně u motorové nafty pro zemědělce.

Navrhuji, aby za bod 8 byly vloženy nové body 9 a 10, které znějí.

Bod 9 § 12 d) včetně poznámek pod čarou č. 18 b, 18 c), 18 d), 18 e) a 18 f) zní.

§ 12 b) - bod 1: Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám provozujícím zemědělskou prvovýrobu, které nakoupily motorovou naftu za cenu obsahující daň a prokazatelně ji použily pro zemědělskou prvovýrobu. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby motorové nafty pro uvedený účel.

2. Nárok na vrácení daně je ve výši 50 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupené motorové nafty ve výši platné v den jejího vyskladnění od plátce daně, maximálně však do výše odpovídajícího ročního normativu spotřeby motorové nafty v zemědělské prvovýrobě stanoveného vyhláškou Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí. Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení daňových poplatníků bez povinnosti se registrovat.

3. Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o nákupu motorové nafty, evidencí o skutečné spotřebě motorové nafty, dokladem o obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků, seznamem zemědělských strojů spotřebovávajících motorovou naftu, používaných v zemědělské prvovýrobě, a jde-li o fyzickou osobu, dokladem o zapsání do evidence podle zvláštního právního předpisu, jde-li o právnickou osobu ověřeným výpisem z obchodního rejstříku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP