(pokračuje Ježek L.)

e) cidry a perry, to je nápoje vyrobené alkoholovým kvašením jablečných šťáv (cidr) nebo hruškových šťáv (perry), bez obohacení lihem

Současný bod e) přejmenovat na f) a v § 37 (číselný kód nomenklatury celního sazebníku) zařadit následující položky:

Číselný kód 2206 - text zní:

"cidry a perry podle § 35 odst. 1 písm. e), které při uzavřeném obsahu a teplotě 20° C dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, bez ohledu na obsah alkoholu - sazba je 16,40/litr

cidry a perry podle § 31 odst. 1 písm. e), které při uzavřeném obsahu a teplotě 20° C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu do 7 % objemu (včetně) - sazba daně je 2,40 Kč/litr

cidry a perry podle § 35 odst. 1 písm. e), které při uzavřeném obsahu a teplotě 20°C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7 % objemových - sazba daně je 16,40 Kč/litr."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Gongol. Připraví se pan poslanec Jaromír Schling.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, už v obecné rozpravě jsem signalizoval, že předložím v podrobné rozpravě pozměňovací návrhy. Dovolte mi tedy, abych je předložil.

Protože i ve vládním návrhu novely zákona 587/92 Sb., je uvedeno, že cílem tohoto návrhu je zvýšení příjmů státního rozpočtu ve výši asi 4 mld. Kč, domnívám se, že není neoprávněné se zamyslet nad tím, jak např. zvýšit příjem státního rozpočtu okolo 300 milionů Kč zavedením daně u osobních automobilů v ceně nad 800 tis. Kč. Možná si tak naši voliči vzpomenou na to, že ve volebních programech i mnoha jiných stran to uvedeno bylo, ale po volbách se k tomu nehlásí.

Další úpravou vládního návrhu zákona, kterou chci předložit, je možno dosáhnout příznivého efektu ve formě zvýšené zaměstnanosti při výrobě nápojů kvašením jablečných nebo hruškových šťáv bez obohacení lihem. Daňovou úlevou by mohlo dojít i k obohacení našeho trhu českými výrobky vyrobenými z domácích surovin. Všiml jsem si, že můj předřečník předložil obdobný návrh, ale protože rozpočtový výbor přijal tento můj návrh, dovolím si jej zopakovat.

1. K článku I., bod 17, § 35

Do § 35 doplnit písmeno d) v tomto znění: "cidry a perry, to je nápoje vyrobené alkoholovým kvašením jablečných šťáv (cidr) nebo hruškových šťáv (perry), bez obohacení lihem…"

Dosavadní ustanovení § 35 d) uvedené v tisku 80 se označí jako § 35 písm. e).

K článku I., bod 18, § 37

V § 37 - sazby daně - doplnit: "Číselný kód 2206 -

cidry a perry podle § 35 písm. d), které při uzavřeném obsahu a teplotě 20° C dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, bez ohledu na obsah alkoholu - sazba je 16,40/litr

cidry a perry podle § 35 písm. d), které při uzavřeném obsahu a teplotě 20° C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu do 7 % objemu (včetně) - sazba daně je 2,40 Kč/litr

cidry a perry podle § 35 písm. d), které při uzavřeném obsahu a teplotě 20° C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7 % objemových - sazba daně je 16,40 Kč/litr."

Můj druhý pozměňovací návrh se týká článku I., bodu 20. Ve vládním návrhu zákona navrhuji doplnit nový bod 20 v tomto znění: "20. Do druhé části zvláštního ustanovení zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se zařazuje hlava VI v tomto znění:

Hlava VI

Daň z osobních automobilů

§ 40 ba

Předmět daně

 

(1) Předmětem daně jsou osobní automobily s prodejní cenou výrobce nebo deklarovanou cenou dovozce vyšší než 800 000,- Kč včetně DPH.

§ 40 bb

Sazba daně

1. varianta: U těchto automobilů se stanovuje daň ve výši 10 % prodejní ceny výrobce nebo deklarované ceny dovozce.

2. varianta: U těchto automobilů se stanovuje daň takto:

- s cenou do 1,5 mil. Kč 10 % z celkové ceny + DPH,

- s cenou do 3 mil. Kč 150 tis. Kč + 20 % z celkové ceny + DPH přesahující 1,5 mil. Kč,

- s cenou nad 3 mil. Kč 450 tis. Kč + 30 % z celkové ceny + DPH přesahující 3 mil. Kč.

Můj třetí pozměňovací návrh zní: "V článku I. vypustit bod 14 § 22." V případě, že nebude schválen tento pozměňovací návrh, předkládám druhý návrh: Článek V. doplnit o nový bod č. 2 ve znění: "2. Bod č. 14 v článku I. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. Bod 2 přečíslovat na bod 3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Uděluji slovo panu poslanci Jaromíru Schlingovi. Připraví se pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, předkládám jeden pozměňovací návrh. § 23 odst. 1 by měl znít takto: "Od daně jsou osvobozena také paliva a maziva, používaná jako pohonná hmota pro vnitrostátní a mezinárodní obchodní leteckou dopravu a letecké práce."

Tento pozměňovací návrh jednak uvádí znění projednávaného zákona do souladu s leteckým zákonem, který přesně definuje, co je to obchodní letecká doprava a co jsou to letecké práce, a dále sjednocuje náš právní stav se stavem ve většině států Evropské unie, kde rovněž při vnitrostátní obchodní letecké dopravě neplatí dopravci spotřební daň.

Toto ustanovení platí i u nás, i ve světě pro mezinárodní leteckou přepravu, ale na rozdíl od ostatního světa u nás zatím dopravci ve vnitrostátní dopravě daň spotřební platí, což je znevýhodňuje proti jejich konkurentům ze zahraničí. Námitka proti tomuto pozměňovacímu návrhu, která tady zazněla už při minulém projednávání ze strany Ministerstva financí je ta, že Evropská unie má připraven návrh směrnice, který by veškeré daňové úlevy pro leteckou dopravu zrušil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP