(pokračuje Kováčik)

a) Obchodní jméno, název (není-li obchodní jméno), sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou. Jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště, daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo prodávajícího, je-li prodávající fyzickou osobou.

b) Obchodní jméno, název (není-li obchodní jméno), sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující právnickou osobou. Jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo kupujícího, je-li kupující fyzickou osobou.

c) Množství motorové nafty ve hmotnostních nebo objemových jednotkách.

d) Hustota motorové nafty při teplotě 20 stupňů Celsia, pokud je údaj podle písmene c) uveden v objemových jednotkách.

e) Sazba spotřební daně platná v den vyskladnění motorové nafty plátcem daně.

f) Výše celkové ceny motorové nafty včetně spotřební daně a daně z přidané hodnoty.

g) Výše spotřební daně celkem.

h) Datum vystavení dokladu o nákupu.

i) Číslo dokladu o nákupu.

j) Podpis prodávajícího.

Odstavec 6. Na dokladu o obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků musí být uveden výpis z katastru nemovitostí (odkaz 18 f), a jde-li o nájem, i písemná nájemní smlouva potvrzená příslušným odborem Ministerstva zemědělství o obhospodařování. Odkaz pod čarou 18f): zákon č. 344 z roku 1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění zákona č. 89 z roku 1996 Sb.

Odstavec 7. Na seznamu zemědělských strojů spotřebovávajících motorovou naftu používaných v zemědělské prvovýrobě musejí být uvedeny tyto náležitosti:

a) název stroje

b) výrobce stroje - typ stroje

c) státní poznávací značka nebo evidenční číslo stroje

d) výkon stroje v kilowattech

e) rok výroby.

Odstavec 8. Nárok na vrácení daně mohou uplatnit poplatníci podle odstavce 1 v daňovém přiznání podaném u finančního orgánu (odkaz 3) na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Nárok se uplatní za zdaňovací období, ve kterém vznikl. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a daňové přiznání se podává nejpozději do 10 dnů měsíce následujícího po měsíci, kdy nárok na vrácení daně vznikl. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se poplatníkovi bez žádosti do 30 dnů ode dne následujícího po jeho vzniku.

Odstavec 9. Pokud poplatníci podle odst. 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odst. 8, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek snížení nároku na vrácení daně, jsou povinni neprodleně předložit správci daně dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká.

Odstavec 10. Pokud poplatníci podle odst. 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odst. 8, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení nároku na vrácení daně, mohou předložit správci daně nejpozději do 6 měsíců od posledního dne lhůty pro předložení daňového přiznání (odst. 8) dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

Odstavec 11. Dodatečné daňové přiznání musí být jako dodatečné výrazně označeno. V dodatečném daňovém přiznání se uvedou pouze rozdíly proti daňovému přiznání původně podanému.

Bod 10. Za § 12 d) se vkládá nový § 12 e), který zní: "§ 12 e) odst. 1. Ministerstvo financí stanoví k provedení § 12 c) odst. 1 - 3 vyhláškou způsob výpočtu uplatňovaného nároku na vrácení daně a podrobnosti o vedení evidence, nákupu a spotřebě topných olejů. Odst. 2. Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví vyhláškou způsob výpočtu nárok.u na vrácení spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě, podrobnosti o vedení evidence podle § 12 d) odst. 3 a roční normativy spotřeby motorové nafty pro zemědělskou prvovýrobu podle § 12 d) odst. 2."

Dosavadní body 9 - 11 se označují jako body 11 - 21. Tolik můj pozměňovací návrh a dovolím si poprosit vás o jeho podporu a poděkovat vám za pozornost, se kterou jste jej sledovali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Slovo má pan poslanec Tomáš Teplík, připraví se pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, včera při obecné rozpravě k tomuto bodu tu zazněla skutečnost, že tento návrh vládní novely projednáváme již podruhé. Všichni víme, s jakým výsledkem jeho projednávání skončilo v listopadu. Nicméně některé záležitosti se zde opět jako na podzim opakují. Proto si dovolím podat dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh, který podávám, se týká sazby daně v § 22 zákona č. 587/92 Sb., o spotřební dani. Možná si někteří z nás vzpomenou, že když vládní předlohu v listopadu odůvodnil - se svou podporou, samozřejmě - pan předseda vlády, tak tvrdil, že zvýšení spotřebních daní u pohonných hmot se v podstatě do cen pohonných hmot u čerpacích stanic nepromítne, protože světová cena ropy trvale klesá. Podotýkám, že již tehdy to byl argument diskutabilní, ale dnes je to argument neplatný, a to vzhledem k tomu, že světová cena ropy teď velmi prudce roste. Za poslední měsíc a půl cena pohonných hmot v průměru na jeden litr stoupla o tři koruny. To není málo.

Další důvod, který nám předkládá předkladatel, je ten, že se jedná o srovnávání sazeb spotřebních daní našich se sazbami v Evropské unii. Podotýkám, že jednotná sazba v Evropské unii není, dá se odrážet pouze od průměrné sazby, nicméně tato průměrná sazba v Evropské unii je zhruba o 360 Kč nižší než ta, kterou nám navrhuje vláda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP