(pokračuje Vojíř)

Musí být úměrný k tomu, aby celkové zatížení vzhledem k HDP klesalo. Musí být také úměrný stavu dané situace. My se nacházíme bohužel v situaci, která není ekonomicky příznivá, a proto jakékoli zatížení v tomto roce by znamenalo velmi nepříjemné, a dokonce bych řekl možná i katastrofální dopady do výsledku hospodaření za rok 1999.

Proto navrhuji, aby :

  1. v § 22 novely zákona pod číselným kódem nomenklatury číselného sazebníku 2710 byla sazba daně, která je navržena, nahrazena novou sazbou, a to ve výši 10 430 Kč na 1000 litrů. U téhož číselného kódu aby sazba daně navržená, byla nahrazena novou sazbou daně, a to ve výši 7860 Kč na 1000 litrů. Dále u číselného kódu 3403 aby původně navržená sazba daně byla nahrazena novou sazbou, a to ve výši 7860 Kč na 1000 litrů, a u kódu 3824 aby rovněž navržená sazba daně byla nahrazena novou sazbou daně, a to ve výši 7860 Kč na 1000 litrů,
  2. aby v části první v článku 5 odst. 1 byl původní text nahrazen novým textem: 1.

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2000.

Dovolte mi ještě závěrem poslední poznámku k mému poslednímu pozměňovacímu návrhu. Já jsem přesvědčen o tom, že každé daňové zákony, pokud nenastal dramatický výjimečný stav, by neměly být přijímány k jinému datu, než k 1. lednu každého kalendářního roku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Udílím slovo panu poslanci Pavlu Kováčikovi, připraví se pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych předložit pozměňovací návrh, který bude v mnohém podobný návrhu předneseném zde před chvílí.

Pan kolega Kalousek zde přednesl návrh, ke kterému já osobně, byť je proti směru toho, kam tyto záležitosti směřují, čili jeho návrh, týkající se lihu, je v určitém smyslu zastavení toho liberalizačního kurzu, ale to nevadí, mám velké sympatie a budu se velmi snažit v našem poslaneckém klubu získat pro něj podporu. Zejména z toho důvodu, že v poslední době, v posledních dnech, týdnech, měsících vidíme, jak se velmi rychle prohlubuje krize zemědělství, jak se zvyšuje zadluženost, jak nastavení podmínek pro podnikání v zemědělství se zhoršuje. K tomu, aby tomu tak nebylo, k tomu, aby se podmínky pro naše zemědělství více podobaly podmínkám, které mají zemědělci v Evropské unii, směřuje můj následující pozměňovací návrh, který si teď dovolím přečíst v tomto znění.

Navrhuji, aby za bod 8 byly vloženy nové body 9 a 10, které znějí:

Bod 9: § 12b včetně poznámek pod čarou č. 18b, č. 18c, č. 18d, č. 18e a č. 18f zní:

§ 12d

Odst. 1. Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám odkaz 18b provozujícím zemědělskou prvovýrobu, odkaz 18c které nakoupily motorovou naftu za cenu obsahující daň a prokazatelně ji použily pro zemědělskou prvovýrobu. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby motorové nafty pro uvedený účel.

Odkazy pod čarou. Odkaz 18b § 2 zákona č. 513/1991 Sb., § 12a až § 12e zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. Odkaz 18c § 67c odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb.

Odst. 2. Nárok na vrácení daně je ve výši 80 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupené motorové nafty ve výši platné v den jejího vyskladnění od plátce daně, maximálně však do výše odpovídajícího ročního normativu spotřeby motorové nafty v zemědělské prvovýrobě stanoveného vyhláškou Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí. Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení daňových poplatníků bez povinnosti se registrovat.

Odst. 3. Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o nákupu motorové nafty, evidencí o skutečné spotřebě motorové nafty, dokladem o obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků, seznamem zemědělských strojů spotřebovávajících motorovou naftu, používaných v zemědělské prvovýrobě, a jde-li o fyzickou osobu, dokladem o zapsání do evidence podle zvláštního právního předpisu, odkaz 18d, jde-li o právnickou osobu, ověřeným výpisem z obchodního rejstříku odkaz 18e.

Odkazy pod čarou. 18d § 12a až § 12e zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb. Odkaz 18e § 27, § 27a a § 28 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 142/1996 Sb.

Odst. 4. Skutečnosti podle odst. 3 s výjimkou dokladu o nákupu a s výjimkou evidence o skutečné spotřebě motorové nafty prokazuje poplatník při prvním uplatnění nároku na vrácení daně. Dojde-li ke změně v seznamu zemědělských strojů nebo ke změně v obhospodařování zemědělských pozemků, předloží poplatník a) nový seznam zemědělských strojů okamžitě, b) nový doklad o obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků vždy k 1. 1. příslušného roku.

Odst. 5. Na dokladu o nákupu, který je povinen vydat prodávající, musí být uvedeny tyto náležitosti:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP