(pokračuje Horníková)

V § 20, odst. 2, se první věta nahrazuje textem:

Do součtu jmenovatele koeficientu se započítává cena bez daně při převodu cenných papírů, který je osvobozen od daně podle § 28, odst. 2, písm. b). Cena daně při prodeji podniku není jeho částí, který je osvobozen od daně podle § 35 - cena bez daně za převod staveb, části staveb, bytů a nebytových prostor, který je osvobozen od daně podle § 30, cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolkových známek, který je osvobozen od daně podle § 26, písm. e), a příjem provozovatelů loterií a jiných podobných her, který je osvobozen podle § 34.

Dovolila bych si upozornit, že tento návrh jsem již předkládala. Chci jen připomenout, že ve sněmovně již byl schválen počtem 163 hlasů ze 187.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Horníkové. Oznamuji, že pan poslanec Koudelka má náhradní kartu č. 1.

Nyní udílím slovo panu poslanci Radimu Chytkovi, připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl pozměňující návrh k vládnímu návrhu zákona sněmovní tisk č. 80, a to k článku I, bod 14, § 22.

V tomto § 22, který se nazývá Sazby daně, navrhuji:

U číselného kódu 2710 původně navrženou sazbu daně 10 840 Kč na 1000 litrů změnit na 9750 Kč na 1000 litrů.

U stejného číselného kódu původně navrženou sazbu daně 8150 Kč na 1000 litrů změnit na 7350 Kč na 1000 litrů.

U číselného kódu 3403 a 3824 původně navrženou sazbu daně 8150 Kč na 1000 litrů změnit na 7350 Kč na 1000 litrů.

Smyslem mého pozměňovacího návrhu je zachování stávajícího stavu. Myslím si, že není nutno tento návrh příliš odůvodňovat, bylo tak učiněno již v prvém čtení. Dá se to shrnout do jediné věty. Nedomnívám se, že v této chvíli by našemu státu prospělo, abychom zdražili cenu benzinu a nafty a tím nepochybně zdražili cenu ostatních výrobků a služeb.

Dovolte mi učinit ještě jednu krátkou poznámku. Ve středečních Lidových novinách pan Robert Zelenka píše ohledně hrubého domácího produktu, že "statistická čísla budou za rok lepší než letos jednoduše proto, že horší už snad být ani nemohou". Obávám se, že bohužel pan Robert Zelenka se mýlí, protože mimo jiné přijetím tohoto návrhu novely a nepřijetím tohoto mého pozměňovacího návrhu by mohla být čísla ohledně HDP ještě daleko horší. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Udílím slovo panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi, připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl sérii následujících pozměňujících návrhů.

V čl. 1, bod 13, § 21 vládního návrhu novely zákona se za slova "vyjádřené v tisíci litrech" vkládají slova "při teplotě 15 stupňů Celsia".

§ 33 a, odst. 4, nově zní: Jestliže skutečný výstav v kalendářním roce je vyšší než horní mez velikostní skupiny, do níž byl malý nezávislý pivovar zařazen, předloží plátce daně správci daně ve lhůtě stanovené zvláštním předpisem dodatečné daňové přiznání za každé zdaňovací období tohoto kalendářního roku. Na dodatečném daňovém přiznání uvede rozdíl mezi daňovou povinností podle sazby daně za velikostní skupinu, která odpovídá skutečnému výstavu, a daňovou povinností uvedenou na řádném daňovém přiznání za stejné zdaňovací období. Současně lze bez ohledu na lhůtu uvedenou v § 12 odst. 3 uplatnit nárok na vrácení daně. Z daně doměřené podle dodatečného daňového přiznání podaného podle tohoto odstavce se penále nepředepisuje.

Za dosavadní bod 18 vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních navrhuji dále doplnit nový bod 19 v tomto znění:

§ 38, odst. 2, zní: Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona rozumí cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky, tabákový odpad, droliny.

Bod 19 vládního návrhu navrhuji upravit takto:

§ 40 včetně nadpisu zní: § 40 - sazby daně. Sazby daně jsou stanoveny takto: Následuje tabulka, v níž jsou uvedeny tyto sazby daně:

2401 - tabákový odpad, droliny, 44 Kč na kg,

2402 - cigarety filtrové délky nad 70 mm 0,79 Kč za kus, cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně 0,67 Kč za kus, doutníky cigarilos 0,79 Kč za kus.

2403 - cigaretový tabák pro výrobu cigaret 855 Kč za kg, tabákový odpad, droliny upravené na kouření 855 Kč za kg, tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret 0,79 Kč za kus, lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky 44 Kč za kg.

Za dosavadní bod 19 návrhu novely zákona o spotřebních daních navrhuji doplnit nový bod 20 v tomto znění:

V § 40 f, odst. 1, se za slova "za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky" doplňují slova "které obsahují platnou sazbu daně a současnou sjednanou cenu tabákové nálepky".

Za slova "vydá úřad bezplatné tabákové nálepky nepoškozené" se vkládá nová věta, která zní: V případě, že poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky byly nakoupeny za jinou než současnou sjednanou cenu nebo které obsahují jinou sazbu daně než platnou, vrátí úřad výrobci nebo dovozci cigaret částku, která byla za tabákové nálepky zaplacena.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že tyto pozměňovací návrhy byly projednány a schváleny při jednání rozpočtového výboru, ale bohužel se nestaly součástí závěrečného usnesení, protože toto usnesení nebylo přijato.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Udílím slovo panu poslanci Kalouskovi, připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě jsem avizoval předložení doprovodného usnesení k tomuto návrhu zákona. Dovolte, abych ho nyní přečetl:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby dříve než předloží další návrhy daňových novel, předložila Poslanecké sněmovně celkovou koncepci daňové reformy včetně harmonogramu postupných kroků včetně funkčního období."

Pokládali bychom za velmi prospěšné, kdybychom dříve, než budeme diskutovat jakoukoli dílčí novelu, se pokusili dosáhnout většinové shody na tom, kam by se měla ubírat daňová reforma v příštích měsících a letech a z jakých daní na jaké daně by se měla přesouvat daňová zátěž a o kolik by mělo být každý rok sníženo daňové zatížení a míra přerozdělování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP