(pokračuje Hofman)

Je to chybička ta, že pokud tam nebude oznamovací povinnost věcně příslušnému finančnímu úřadu, nebude to nikdo kontrolovat, půjde to bezbřeze a nebude se tento zákon vůbec respektovat.

V podrobné rozpravě navrhnu takovou právní úpravu, aby tyto spotřebitelské soutěže nebo loterie do 500 000 Kč podléhaly oznamovací povinnosti nejbližšímu finančnímu úřadu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hofmanovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Neregistruji žádné další přihlášky do obecné rozpravy. Omlouvám se, pan poslanec Kučera Miloslav mladší, udílím mu slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, omlouvám se za svůj poměrně neobvyklý přístup, protože bych vám chtěl nyní předložit návrh úpravy zákona 202/1990, a to i přesto, že to, co chci předložit a zdůvodnit, neprošlo projednáním v žádném z gesčních výborů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, pouze upozorňuji, že je obecná rozprava. Jste si toho vědom?

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Ano. Sázky na dostihy koní neboli dostihové sázky jsou ve všech dostihově vyspělých zemích světa, ať už to jsou státy Evropské unie, USA, Austrálie nebo Nový Zéland apod., rozhodujícím prvkem k financování celého dostihového provozu. Představují hlavní zdroj financí určený na dostihové ceny pro majitele a chovatele umístěných na rovinových, překážkových i klusáckých dostizích. Dále jsou příjmy z těchto sázek směrovány do podpory chovu koní i nedostihových plemen.

Situace v České republice se dopadem novely zákona č. 202/90, provedené zákonem č. 149/98 Sb., s účinností převážně od 1. září 1998, velmi snížila a provoz obou základních druhů dostihových sázek je velmi ztížen, či spíše téměř prakticky vyloučen. Zákon č. 202/90 v platném znění nikterak neuvažuje právními předpisy deklarovaný zájem státu na konání výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen, resp. skutečnost, že právě sázkový obrat ze sázek na výsledek těchto výkonnostních zkoušek by měl sloužit k jejich zachování, rozvoji a zkvalitnění.

Z tohoto důvodu si dovoluji předložit vaší pozornosti názor, že zákonná úprava, jež je předmětem projednávané novely č. 202/90 Sb., by měla sázky na dostihy koní dostihových plemen upravovat samostatně, jejich pořádáním pověřit státem určenou organizaci a především garantovat návratnost prostředků z takto definovaných dostihových sázek zpět do chovu koní dostihových plemen, tj. na dotace těchto výkonnostních zkoušek.

V případě nevyslyšení těchto názorů by mohlo dojít k fatálnímu ohrožení konání výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen neboli dostihů, které jsou dnes v drtivé většině závislé pouze na financování formou sponzoringu. Úspěšné vyřešení této problematiky by mohlo časem i výrazně nebo zcela snížit závislost konání těchto výkonnostních zkoušek na prostředcích ze státního rozpočtu, neboť ty jsou konkrétně v roce 1998 poskytovány formou podpory Ministerstva zemědělství České republiky.

Dalším významným přínosem navrhované úpravy je i změna všeobecné déletrvající nejistoty v oblasti dostihového sportu na společenskou i právní jistotu, přinášející s sebou rozvoj zaměstnanosti v tomto odvětví i v odvětvích na něj navazujících a v celkovém zvýšení stability nebo dokonce ve zvýšení stavu koní v České republice a s tím související využití mimoprodukčních funkcí krajiny. V rozporu s tím, pokud nenajdeme reálnou možnost pro zorganizování legálních sázek, musíme si uvědomit, že novelou zákona 202/90 otevíráme prostor pro sázení nelegální se všemi důsledky z toho plynoucími.

Proto navrhuji změnu zákona č. 202/90 pro platné znění, a sice v § 2 písm. f) vypustit slovo "dostizích", v § 2 písm. h) vypustit slovo "dostizích". V § 2 vložit nový odstavec označený jako písmeno k) tohoto znění: "Sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dostihové sázky) a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů sázek a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry, je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky."

V § 4 vložit nový odstavec označený jako odst. 9 tohoto znění: "Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace." Dále vložit novou část 5 obsahující § 40 v tomto znění…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte, nechtěla jsem vám skákat do řeči, protože to považuji za nezdvořilé, ale před začátkem vašeho vystoupení jsem upozorňovala, že je obecná rozprava. Do obecné rozpravy samozřejmě může patřit vaše zdůvodnění, pokud to pokládáte za vhodné, ale jakýkoli pozměňovací návrh musí být podán v rozpravě podrobné. Přejete-li si dočíst pozměňovací návrh, já vám to rozhodně umožním, ale chcete-li, aby se o něm hlasovalo, musíte jej přečíst znovu v rozpravě podrobné.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Já se omlouvám, paní předsedající. Budu tedy muset přečíst své pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, zda se dále hlásí někdo do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím v tuto chvíli obecnou rozpravu.

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že v obecné rozpravě padl návrh na vrácení návrhu zákona k novému projednání i na zamítnutí návrhu zákona, končím v tuto chvíli dnešní jednání. O těchto návrzích budeme hlasovat zítra ráno, to znamená zítra v 9 hodin začne zítřejší jednání této sněmovny, a to hlasováním o návrhu na vrácení a zamítnutí tohoto návrhu zákona. Poté budeme pokračovat podrobnou rozpravou k tomuto návrhu zákona.

Loučím se s vámi a přeji vám hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 18.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP