(pokračuje I. Svoboda)

Návrh novely však současně chrání národní zájmy u sázkových her a loterií, kde zahraniční majetková účast neexistovala.

Usnesením Poslanecké sněmovny č. 112 ze dne 1. prosince 1998 byl uvedený vládní návrh přikázán k projednání pěti výborům Poslanecké sněmovny - rozpočtovému, ústavně právnímu, hospodářskému, zahraničnímu a výboru pro evropskou integraci. Všechny tyto výbory Poslanecké sněmovny doporučují vládní návrh novely zákona schválit, ale uplatňují některé změny a doplňky. Změny, které výrazně diferencují stanoviska jednotlivých výborů, jsou zejména v limitech a některých podmínkách okolo povolování spotřebitelských soutěží, jinak obecně doporučují schválit zahraniční majetkovou účast u kasin.

Vzhledem k této poměrné jednotě návrhů nebudu jednotlivé návrhy rozebírat, myslím si, že je spíše potřeba čas věnovat druhému čtení. Jen bych chtěl už nyní upozornit na jednu okolnost: Pokud dojde při závěrečném hlasování ve třetím čtení ke snížení limitu nyní 200 000 Kč pro spotřebitelské soutěže, bude nutno uplatnit příslušné přechodné opatření do návrhu novely až v průběhu třetího čtení, tak aby nebyli retroaktivně postiženi ti, kteří tyto hry již povolují podle původního návrhu.

Tím bych své úvodní slovo dokončil, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Svobodovi. Předložený vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, ústavně právnímu výboru, hospodářskému výboru, výboru pro evropskou integraci a zahraničnímu výboru. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 54/1 až 54/5.

Prosím, aby se nejprve ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi seznámit vás velmi stručně s usnesením rozpočtového výboru, které je obsahem tisku 54/3, které doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas s dále uvedenými změnami.

Změny v podstatě mají tento věcný obsah:

Za prvé: V případě problému povolení či nepovolení účasti zahraničního kapitálu v provozování spotřebitelských soutěží řeší tento problém v čl. 1 zpřesněnou definicí tzv. spotřebitelské loterie a v textu zákona dále navrhuje používání tohoto přesnějšího pojmu spotřebitelské loterie. Zároveň uvádí, že do celkového limitu výher v jednom kalendářním roce u jednoho provozovatele v částce 500 000 Kč nejsou takovéto loterie regulovány tímto zákonem, protože nesplňují danou definici, a nad rámec částky 500 000 Kč zakazují provozování tohoto typu her.

Druhá část usnesení rozpočtového výboru má charakter, který bych nazval soubor legislativně technických úprav, které promítají do zákona právě pojem spotřebitelské loterie. To za prvé.

Za druhé odstraňují z novely nedostatek, který byl způsoben novelou předchozí, kde v řadě ustanovení byl střídavě používán pojem výtěžek a část výtěžku, a pozměňovací návrhy pod pořadovými čísly 8 až 17 v usnesení rozpočtového výboru mají charakter sjednocení terminologie a zavedení pojmů část výtěžku. To je věcný obsah usnesení rozpočtového výboru.

Vzhledem k tomu, že záhy budou přednesena stanoviska dalších zpravodajů, odvážil bych se v tuto chvíli doporučit Poslanecké sněmovně, aby při třetím čtení byla hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích organizována ne podle okamžiku jejich předložení, protože v případě pěti usnesení pěti výborů tyto návrhy mají charakter současně předložených návrhů, a aby proto při hlasování ve třetím čtení byla respektována věcná souvislost těchto návrhů, tzn. aby hlasování proběhla v následujících blocích:

V prvním bloku aby bylo hlasováno o způsobu řešení účasti zahraničního kapitálu ve spotřebitelských loteriích, ve druhém bloku pozměňovací návrhy týkající se kasin, ve třetí skupině všechny ostatní jednotlivé pozměňovací návrhy a v závěrečném bloku tzv. legislativně technické úpravy. V rozpravě bych potom přednesl pozměňovací návrhy, které se pokoušejí i o určitou syntézu usnesení všech ostatních výborů do jednoho kompromisního řešení dvou základních problémů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji, já děkuji za přednesení návrhu, jak by mělo probíhat hlasování ve třetím čtení, a předpokládám, že jakožto zpravodaj prvně jmenovaného výboru budete mít možnost tento způsob ve třetím čtení Poslanecké sněmovně navrhnout.

Nyní prosím, aby nás o jednání ústavně právního výboru informoval zpravodaj poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor na své 11. schůzi dne 9. prosince 1998 přijal usnesení ke sněmovnímu tisku návrhu zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 54.

Ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila.

Za druhé: Doporučuje Poslanecké sněmovny Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky:

Za prvé: v čl. 1 bod 1 zní:

Za prvé: v § 1 odst. 4 zní:

Odst. 4: Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže a jiné akce o ceny, při nichž:

a) se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění nemovitosti nebo ceny ve zboží, jestliže souhrn peněžitých a nepeněžitých výher v peněžním vyjádření vyplacených za jeden rok přesáhne částku 200 000 Kč,

b) je podmínkou účasti zakoupení určitého produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem produktu, a to i nepřímo, prostřednictvím jiné, další osoby.

Dále jen spotřebitelské soutěže.

Dále ústavně právní výbor parlamentu navrhuje v čl. 1 bod 2 vypustit a dosavadní bod 3 označit jako bod 2.

Za třetí: čl. 2 zní: Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

Dámy a pánové, z uvedených pozměňovacích návrhů, které doporučuje přijmout ústavně právní výbor, vyplývá, že se jedná o zpřesnění definice spotřebitelské soutěže a o stanovení limitu, v rámci kterého by se spotřebitelská soutěž považovala za spotřebitelskou soutěž ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Další pozměňovací návrhy jsou více méně legislativního charakteru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor projednával novelu zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, sněmovní tisk 54, na svém jednání 20. ledna 1999 a v podstatě řešil tři následující záležitosti, ke kterým se pokusil přijmout také určité pozměňovací návrhy, které by vedly k tomu, aby tyto věci byly napraveny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP