Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, po projednání vládního návrhu novely zákona o vyšších soudních úřednících v ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny souhlasím s navrhovanou úpravou obsaženou v usnesení ústavně právního výboru, podle které účinnost zákona má nastat již dnem vyhlášení.

Novela zákona o vyšších soudních úřednících byla připravována tak, aby zákon mohl nabýt účinnosti již k 1. ledna 1999, a to mělo umožnit plynulé pokračování působení soudních tajemníků na soudech a rovněž tak přípravu a zahajování dalších běhů zkráceného studia, které soudním tajemníkům umožňuje získat kvalifikaci vyššího soudního úředníka.

S ohledem na objektivní důvody, které jsem podrobně uvedl již při předložení návrhu zákona do prvého čtení, nebylo možno tomuto termínu vyhovět. Navrhovaná úprava vychází z toho, že práce vyšších soudních úředníků se v praxi osvědčuje a že vyšší soudní úředníci jsou po absolvování studia odborně připraveni samostatně vykonávat řadu činností v soudním řízení. Počet vyšších soudních úředníků však stále ještě neodpovídá narůstajícím potřebám soudů, a tedy další souběžné působení soudních tajemníků je pro řádné zajištění úkolů soudů nezbytné. Je však potřeba i nadále soudním tajemníkům umožnit, aby odpovídající formou studia získali odbornost vyšších soudních úředníků a mohli pak na soudech působit v těchto funkcích.

Zejména z uvedených důvodů je proto v zájmu justice, aby navrhovaný zákon vstoupil v účinnost co možná nejdříve.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Motejlovi. Prosím paní poslankyně a pány poslance, především na levé straně politického spektra, aby v případě, že nehodlají věnovat pozornost tomuto jednání, alespoň ztišili své projevy.

Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 51/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Paní předsedající, dámy a pánové, předloženým návrhem se zabýval ústavně právní výbor na své schůzi 3. prosince loňského roku. Doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento návrh schválila a doporučil pouze jednu změnu, a to v článku III nahradit slova "dnem 1. ledna 1999" slovy "dnem vyhlášení".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Parkanové. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Dundáčková, které udílím slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážená paní předsedající, přítomní členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, jak zde bylo již řečeno, smyslem této novely je umožnit, aby jednotlivé úkony soudu dosud vykonávané soudními úředníky na základě pověření předsedou Senátu vykonávali vyšší soudní úředníci přímo na základě určení rozvrhem práce a také v neposlední řadě aby bylo prodlouženo přechodné období, po které soudní tajemníci byli, zdůrazňuji byli, oprávněni v rozsahu vyhlášky č. 37/1992 Sb. vykonávat působnost vyšších soudních úředníků. V zájmu zachování kontinuity práce těchto soudních tajemníků bylo však zapotřebí přijmout novelu před 1. 1. 1999, což díky tomu, že vláda z nepochopitelných důvodů tuto připravenou a nespornou novelu předložila pozdě, již nestihneme.

Vědoma si nepříjemností, které toto vakuum vyvolalo v činnosti našich přetížených soudů, nechci zasahovat žádným zásadním způsobem do schvalované předlohy. Přesto mi prosím dovolte obrátit vaši pozornost na znění ustanovení § 15 odst. 3 předkládané novely, podle které ukončené vysokoškolské právnické vzdělání nahrazuje teoretickou výuku. Jeho absolventi mohou pak vykonat závěrečnou zkoušku po praktické přípravě u soudu v délce 12 měsíců. Navrhuji, aby lhůta 12 měsíců byla zkrácena na 6 měsíců, neboť jsem přesvědčena, že tato lhůta je dostačující pro to, aby zájemci o výkon takové činnosti dostatečně pronikli do problematiky, jíž se mají věnovat.

Uvědomuji si, že jsem zřejmě mluvila v rozpravě obecné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, paní poslankyně. Bude třeba, abyste svůj pozměňovací návrh přednesla znovu, až bude otevřena podrobná rozprava.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Omlouvám se proto. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom nyní hlasovali, otevírám rozpravu podrobnou a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Udílím slovo přihlášené paní poslankyni Dundáčkové.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážení kolegové a kolegyně, nebudu vás zdržovat tím, abych znovu opakovala celé své dosavadní prohlášení. Pouze opakuji, že navrhuji, aby v novele § 15 odst. 3 zněl: "Ukončené vysokoškolské právnické vzdělání nahrazuje teoretickou výuku. Jeho absolventi mohou vykonat závěrečnou zkoušku po praktické přípravě u soudu v délce 6 měsíců."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Jiří Bílý, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážená paní předsedající, děkuji. Vážení členové vlády, dámy a pánové. Dovoluji si navrhnout pozměňovací návrh k § 10, kde bych doplnil písm. l) v následujícím znění: "úkoly související s urychlením výkonu soudního rozhodnutí".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bílému. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Ptám se pana ministra a paní zpravodajky, zda si přejí přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Děkuji oběma a blahopřeji k rychlému projednání druhého čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr financí Ivo Svoboda. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Dobrý večer. Vážené dámy, vážení pánové, předstupuji před vás s odůvodněním vládního návrhu zákona o loteriích a jiných podobných hrách, podle sněmovního tisku 54 ve druhém čtení. Tento vládní návrh mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený projednávaný vládní návrh novely ruší zákaz zahraniční majetkové účasti u spotřebitelských soutěží, ruší zákaz zahraniční majetkové účasti u sázkových her v kasinu, tj. navrací právní stav platný k 31. 8. 1998 a vyjímá z povolování Ministerstva financí ty spotřebitelské soutěže, u nichž souhrn veškerých cen, k jejichž vyplacení se provozovatel zavazuje, nepřevyšuje 200 tisíc korun. Tímto návrhem novely se sleduje administrativně zjednodušit podmínky tohoto podnikání a umožnit, aby menší akce mohly pořádat jak právnické osoby, tak i fyzické osoby - podnikatelé.

Vládní návrh novely je určitým kompromisním řešením. Ruší zákaz zahraniční majetkové účasti u her, které vyvolaly nejostřejší kritiku z Evropské unie i OECD, tj. u spotřebitelských soutěží a sázkových her v kasinu. Návrh novely tak obnovuje respektování závazku neučinit stávající právní úpravu více restriktivní, který pro Českou republiku vyplývá z čl. 61 odst. 2 Evropské dohody.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP