(pokračuje Krása)

Mimo tyto pozměňovací návrhy si dále dovoluji ještě předložit několik legislativně technických úprav:

1. V čl. I § 40 odst. 1 návrhu zákona se za slova "§ 18 odst. 8" vkládají slova "a 9".

2. V čl. I § 40 odst. 2 návrhu zákona se slova "byly zvýšeny částky uvedené v odst. 1" nahrazují slovy "byly naposledy zvýšeny částky uvedené v § 18 odst. 8 a 9."

3. V čl. II § 17 odst. 1 návrhu zákona se slova "služebního příjmu" nahrazují slovy "platu".

4. V čl. II § 17 odst. 3 návrhu zákona se slova "byly zvýšeny" nahrazují slovy byly naposledy zvýšeny".

5. Pokud bude přijat návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví týkající se změny navrhované účinnosti z 1. dubna 1989 na 1. října 1999, bude nutné upravit přechodné ustanovení v čl. IV takto:

Slova "před 1. dubnem 1999 a trvá i po 31. březnu 1999 se upraví bez žádosti od 1. dubna 1999 podle tohoto zákona" se nahrazují slovy "před 1. říjnem 1999 a trvá i po 30. září 1999 se upraví bez žádosti podle tohoto zákona".

6. V čl. IV v přechodném ustanovení se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a doplní se slova: "výše těchto dávek však nesmí být po 30. září 1999 nižší než výše stanovená podle předpisů platných ke dni 30. září 1999".

Děkuji vám, dámy a pánové, věřím, že jsem vyčerpal zcela vaši pozornost těmito nezáživnými legislativně technickými úpravami.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi, slovo má pan poslanec Milan Cabrnoch, připraví se pan ministr Vladimír Špidla.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, ve svém krátkém sdělení bych chtěl vystoupit na podporu přijetí pozměňovacích návrhů přednesených panem kolegou Krásou. Chtěl bych zdůraznit, že v této diskusi a těmito pozměňovacími návrhy není sporu o potřebě zvýšení peněžitých dávek v nemoci, ale je spor o dva pohledy na vývoj systému nemocenského pojištění, a tedy na buď vyplácení dávek bez dalšího, anebo vyplácení dávek s motivací k jejich hospodárnému čerpání.

Návrh, který předložil pan poslanec Krása, podle mého názoru zavádí do našeho systému jeden ze tří nezbytných prvků motivace. Tato motivace může být směřována na zaměstnavatele, může být směřována na lékaře, který o pracovní neschopnosti rozhoduje, a na pojištěnce neboli pacienta. V krátkosti bych rád připomněl diskusi, která proběhla nad prvním čtením tohoto návrhu zákona, a rád bych vás odkázal na velice dobře zpracovaný materiál Ministerstva práce a sociálních věcí, který zcela jasně říká na své straně 3: "O pracovní neschopnosti rozhoduje nejen lékař, ale i pacient. První krok činí pacient tím, že se rozhodne navštívit lékaře. U řady onemocnění je rozhodující subjektivní přístup pacienta, zda onemocnění vyústí v uznání pracovní neschopnosti, nebo nevyústí. Pacient sděluje lékaři, jestli má na pracovišti podmínky pro léčení, nebo zda požádá o poskytnutí dovolené na zotavenou po dobu pracovní neschopnosti namísto neschopenky." Konec citace.

Protože na stole bohužel nemáme žádný lepší a komplexní návrh na změnu systému nemocenského pojištění a protože návrh, který přednesl pan kolega Krása, zavádí alespoň 1/3 motivačních prvků, pleduji a žádám vás, abyste tento návrh podpořili. V případě, že tento návrh nebude podpořen, žádám vás, abyste zákon jako takový nepodpořili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Cabrnochovi, slovo má pan ministr Vladimír Špidla, který je v této chvíli poslední přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych předložil několik podle mého názoru legislativně technických úprav, které ovšem interpretací jsou trošku složitější, a nejsem si jist, jestli by bylo vhodné tak učinit až ve třetím čtení.Takže první úprava:

V čl. I § 40 odst. 1 za slova "v § 18, odst. 8" doplnit slova "a 9". Poznámka: Neboť i v odst. 9 je uvedena částka, která se navrhované změny týká.

Další návrh: V čl. II v navrhovaném § 17 odst. 1 v zájmu zachování jednotné terminologie slova "služebního příjmu" nahradit slovem "platu".

V čl. II v navrhovaném § 17 odst. 3 slova "byly zvýšeny" nahradit slovy "byly naposledy zvýšeny".

V čl. I v navrhovaném § 40 odst. 2 slova "byly zvýšeny částky uvedené v odst. 1" nahradit slovy "byly naposledy zvýšeny částky uvedené v § 18 odst. 8 a 9". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se hlásí pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych požádal v této chvíli na hodinu o přestávku na klub. Potřebujeme se po tomto pozměňovacím návrhu poradit, jestli budeme ještě před skončením podrobné rozpravy reagovat na tuto věc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, je mi to velmi líto, ale nezbývá mi nic jiného, než vám vyhovět, takže v tuto chvíli vyhlašuji hodinovou přestávku pro jednání poslaneckého klubu KSČM do 17.39 hodin.

 

(Schůze přerušena v 16.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP