(pokračuje Štěch)

Od této doby se vyměřovací základ neupravoval a inflací byla tato částka velice znehodnocena, to znamená, že se snížila její reálná hodnota. Připomenu, že index nárůstu životních nákladů od r. 1994 do prosince r. 1998 činí 151, a to tak, že se neplní úmluva Mezinárodní organizace práce č. 130, podle které má denní nemocenská zvýšená o přídavky na děti u pracovníka se dvěma dětmi a závislou manželkou, který pobírá mzdu ve výši 1,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, od čtvrtého dne nemoci být vyšší než 60 % čisté mzdy zvýšené o přídavky. Naše republika v současné době tuto úmluvu neplní. V r. 1997 dosahovala hodnota 55 %, v r. 1998 pouze 51 %.

Zavedení navrhovaného způsobu výpočtu zajistí plnění této úmluvy, a to od data účinnosti.

Věřím, že se shodneme na tom, jak to bylo také při projednávání ve výboru, že dávky jsou velice nízké a neplní funkci, kterou plnit mají, to znamená, že by měly zajistit hmotné zabezpečení občana při nezpůsobilosti k práci.

Připomenu ještě jednou, co se navrhuje. Navrhuje se zvýšit maximální denní vyměřovací základ z 270 Kč na 360 Kč a započítávat jej pro výpočet nemocenských dávek plně, to znamená 100%. Dále z částky nad 360 Kč do částky 540 Kč započítávat 60 %. Za třetí se navrhuje, z důvodu, aby od r. 2000 nedošlo k opětovnému propadu dávek pod úmluvu č. 130, zmocnit vládu, aby svým nařízením vyměřovací základ zvýšila, a to vždy k 1. lednu podle vývoje průměrné mzdy, a to přepočítacím koeficientem stanoveným pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění. Účinnost navrhujeme k 1. dubnu t.r. Finanční náklady by v letošním roce znamenaly nárůst zhruba 4 miliardy korun. Tyto náklady jsou zcela pokryty z výběru pojistného. Připomínám, že v letošním roce je předpokládaný výběr zhruba 28 miliard korun.

Sazba pojištění zůstává stejná, to znamená 4,4 % z hrubé mzdy. Připomínám, že zhruba před třemi lety tato sazba byla snížena o 0,4.

Pro vaši informaci. V současné době může pojištěnec v době nemoci za prvé tři dny pobírat maximální denní nemocenskou 135 Kč. Pokud bude návrh Senátu přijat, zvýšila by se tato částka na 234 Kč. Od čtvrtého dne nemoci může dnes pojištěnec pobírat maximálně částku nemocenské 186 Kč. Pokud náš návrh bude přijat, byla by to maximální denní částka 323 Kč.

Jistě uznáte, že to jsou přesto tak nízké částky, které zajišťují pouze určité přežití, a dosavadní částky jsou tak nízké, že je třeba přistoupit k jejich navýšení.

Chci jen připomenout, že ti zaměstnanci, kteří pobírají hrubou mzdu do 8 100, a je to poměrně velká část zaměstnanců, zhruba ke 30 %, budou mít nemocenské dávky i nadále ve stejné výši.

Z tohoto místa chci znovu říci, že bych považoval za velmi špatné všechny snahy, které by chtěly této skupině zaměstnanců a pojištěnců dávky snížit.

Předložený návrh senátního návrhu zákona podpořilo v Senátu Parlamentu ČR z 55 přítomných senátorů 43, a to z celého politického spektra, které je zastoupeno v Senátu Parlamentu ČR.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane senátore. Paní poslankyně a páni poslanci, doufala jsem, že se mi podaří vás ztišit pouhou gestikulací. Vidím, že to nestačí. Chci vás požádat o ztišení atmosféry v sále. Je mi velmi trapné, když senátore, který přednáší v Poslanecké sněmovně, neslyší svého vlastního slova.

 

Senátor Milan Štěch: Děkuji paní předsedající, nebudu dále dlouho hovořit.

Na závěr vás chci znovu požádat jako při prvním čtení, abyste předložený návrh senátního návrhu zákona podpořili i ve druhém znění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji senátoru Štěchovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jehož usnesení je rozdáno jako sněmovní tisk 34/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Stanislav Volák.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás jen velmi krátce seznámil s projednáváním návrhu zákona novely nemocenského pojištění ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na své 11. schůzi, která se konala dne 20. ledna 1999, projednával senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/56 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a další zákony, sněmovní tisk 34.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 54/56 Sb., a v čl. 5 doporučuje následující pozměňovací návrh: Slova 1. dubna 1999 se nahrazují slovy 1. října 1999.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP