Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, vy víte, že si vás osobně velmi vážím, nicméně respektuji vás také jako právníka a jako takovému je vám jistě známo, že je v platnosti zákon o ochraně utajovaných skutečností, podle kterého rozsah skutečností, které jsou utajovány, stanoví vláda svým nařízením. Na základě těchto skutečností já nemohu akceptovat vaši odpověď, že ze statutu poradního orgánu, poradního orgánu vlády vyplývá nějaký stupeň utajení. Prostě utajení této skupiny, těchto členů nemá zákonný podklad a myslím, že by bylo dobré personální složení této komise zveřejnit.

Já jsem se cíleně ptal na pana státního zástupce Křivánka, což je bývalý městský státní zástupce, který byl odvolán ze své funkce proto, že porušoval předpisy, kterými se měl řídit, neboť mi připadne zvláštní, pokud je tento člověk členem koordinační a analytické skupiny, aby osoba, která sama v minulosti porušovala zákonné předpisy této republiky, dohlížela na to, zda zákonné předpisy neporušuje někdo jiný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Táži se, zda se chce vyjádřit k doplňující otázce ministr spravedlnosti. Zřejmě ano. Hovoří ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pokud se týká této doplňující otázky, vyjadřuji se vlastně v omezeném rozsahu, protože zůstávám stále na té původní tezi základní odpovědi. Ale pokud jde o vámi zmiňovanou osobu, chci důrazně - a z toho potom odvozované obavy nebo pocity, že konzultační a analytická skupina by byla obsazena lidmi, ze kterých by vznikala obava z nějakého zjednodušeného nebo nelegálního postoje - chci zdůraznit, že konzultační a analytická skupina nemá jiné pravomoci, absolutně žádné, že se tam jedná o koncentraci určitých odborných pracovníků, v podstatě analyzujících a konzultujících v té převážně teoretické rovině situaci, včetně situace legislativní. Z tohoto hlediska je ta záměna rolí a funkce této skupiny za nějaký výbor obecného blaha nebo za nějaký revoluční orgán exekutivního charakteru a z toho vyplývající potom požadavky na kontrolu, na - řekl bych - prověrku těch či oněch parametrů nesouvisejících s tou - řekl bych - teoretickou stránkou věci zcela bezdůvodná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru spravedlnosti Otakaru Motejlovi. Další vylosovanou poslankyní pro interpelace na členy vlády je paní poslankyně Eva Dundáčková, která interpeluje pana ministra spravedlnosti Otakara Motejla ve věci nezákonného postupu při vyšetřování Libora Nováka. Prosím, paní kolegyně, můžete položit otázky.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane ministře, dovolte mi, abych přednesla svoji interpelaci, přestože po předchozím vystoupení vašem a interpelujícího poslance pana Ivana Langra se ve mně vzmáhá určitý pocit bezmoci, přiznám se vám, neboť moje interpelace se týká téže osoby. Vztahuje se k téže osobě bývalého městského státního zástupce dr. Křivánka, který, jak jsme se právě dozvěděli, sice v konzultační a analytické skupině nemá žádné pravomoci týkající se státní správy, nicméně je oním odborníkem, od kterého vláda očekává konzultace.

Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci trestního stíhání bývalého předsedy ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zároveň někdejšího výkonného místopředsedy ODS pana dr. Libora Nováka. Výčet části funkcí, které zastával před zahájením trestního stíhání, neuvádím náhodou. Obávám se totiž, že některé okolnosti trestního stíhání této osoby nasvědčují tomu, že se jedná více o politický proces než o řádný postup orgánů činných v trestním řízení.

Dovolte mi prosím, abych začala krátkou rekapitulací. Panu dr. Novákovi bylo 13. 2. 1998 sděleno vyšetřovatelem druhého odboru Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy obvinění pro trestný čin krácení daně dle § 148 odst. 1 písm. c) trestního zákona a již druhý den byl zadržen a vzat do vazby, ve které byl držen až do 26. 3. 1998. Okolnosti vzetí do vazby a zpochybnění vazebních důvodů byly předmětem interpelace tehdejší ministryně spravedlnosti paní dr. Vlasty Parkanové, podané skupinou poslanců 3. 4. 1998. Tato skupina poslanců v čele s dr. Martinem Přibáněm posléze požádala o projednání interpelace a odpovědi na ni plénem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. To nakonec odpověď ministryně nepřijalo.

V průběhu projednávání interpelace ve sněmovně vyšlo najevo, že dosavadní postup orgánů činných v trestním řízení byl opravdu - mírně řečeno - nestandardní, ba co více, dokonce odporující platné legislativě. Paní dr. Parkanová pak v doplňující odpovědi interpelujícím poslancům dne 11. 6. 1998 konstatuje - cituji:

"Z výsledku šetření vyplývá zjištění, že v postupu Městského státního zastupitelství v Praze v trestním řízení došlo k určitému pochybení, neboť trestní stíhání bylo zahájeno a vedeno vyšetřovatelem Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy, který je orgánem s krajskou příslušností, a proto orgánem, který měl vykonávat dozor v přípravném řízení, bylo Městské státní zastupitelství. V rozporu s ustanovením § 14 odst. 1 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, však Městské zastupitelství v Praze přenechalo výkon dozoru v přípravném řízení v této věci Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, které tak vykonávalo dozor nad orgánem, který přesahuje jeho územní příslušnost."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně, jednací řád mně velí, že jste vyčerpala váš časový limit. Nicméně chci vám umožnit dokončení té interpelace. Pan ministr s tím souhlasí, takže vás prosím, abyste se pokusila v době co nejkratší svoji interpelaci na ministra spravedlnosti ukončit.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám.

"Na uvedený stav reagovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze 1 tím, že závazným pokynem ze dne 19.  3. uložilo Městskému státnímu zastupitelství v Praze, aby uvedlo tento protiprávní stav do souladu se zákonem. Na to však městský státní zástupce vydal opět v rozporu se zákonem vyšetřovateli závazný pokyn ze dne 23. 3. 1998, v němž mu uložil, aby po provedení nejbližších vyšetřovacích úkonů, nejdéle do 27. 3., předal vyšetřování příslušnému vyšetřovateli Obvodního úřadu pro Prahu 1. Tento postup odporoval zákonu proto, že státní zastupitelství, které přímo ve věci nevykonává dozor nad průběhem přípravného řízení, ale pouze dohled, nemůže vydávat vyšetřovateli závazné pokyny." Konec citace.

Poslední věta: Paní ministryně dále neshledává, že by kritizovaným postupem bylo postavení obviněného v trestním řízení zhoršeno, přestože je nasnadě čísi zájem, aby městskému zastupitelství zůstal dohled nad průběhem trestního řízení, třebaže měl převzít dozor a dohled by pak přešel na Vrchní zastupitelství v Praze.

Vážený pane ministře, proč právě popsaný protiprávní stav trvá dosud a kdy dojde k jeho nápravě? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyni. Slovo má ministr spravedlnosti pan Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, paní poslankyně, dámy a pánové, věřte mi, že mi skutečně poprvé za tu poměrně krátkou dobu, co zastávám funkci ministra spravedlnosti, přeběhl mráz po zádech, když jsem slyšel z úst paní poslankyně slova o jakémsi politickém procesu, který by se měl odehrávat v této době a v tomto státě. Rozhodně je to věc, která mě děsí snad i proto, že patřím do generace, která zažila éru skutečných politických procesů a skutečně manipulovaných věcí.

K vaší otázce, která je v podstatě jednoduchá, mám v podstatě jednoduchou odpověď. Tento protiprávní stav nepřetrvává a neexistuje. Jsa si vědom nedokonalostí, a není to jediná nedokonalost, která vyplývá z celkem dneska stále ještě platného, ale k novelizaci vysoce zralého zákona o státním zastupitelství, a jsa si vědom nedokonalostí těch prováděcích předpisů, jsem poměrně velice brzy po nástupu do své funkce svým rozhodnutím ze 17. 9. 1998 novelizoval vyhlášku ministra spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli ve znění vyhlášky 265/1970.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP