(pokračuje Payne)

Pan předseda vlády říkal, že potřebuje peníze. Měl si je naplánovat do rozpočtu - a já předpokládám, že si je naplánoval.

Znovu se ptám, do kdy budou odtajněny všechny spisy, kde pominul důvod k utajování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Paynovi. Do rozpravy se hlásí předseda vlády Miloš Zeman. Prosím, pane předsedo, můžete hovořit.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, skoro bych uvítal, kdyby kolega Payne vyslovil své otázky najednou, abych mohl také najednou odpovědět. Rád mu odpovím na jeho druhou otázku.

Odvolávám se na § 79 citovaného zákona o utajovaných skutečnostech, který zcela jasně stanoví, že "stupně utajení stanovené podle dosavadních právních předpisů zůstávají nadále v platnosti, pokud podle tohoto zákona nebude v konkrétních případech stanoveno jinak." Jinými slovy právě tento § 79 nám umožňuje - a je to také logické, a proto byl tento paragraf do zákona včleněn - abychom přehodnocení oněch stupňů utajení nerealizovali ze dne na den, což by technicky bylo nemožné. V podkladech, které jsem dostal, se konstatuje, že toto přehodnocení seznamu utajovaných skutečností má proběhnout v horizontu několika málo týdnů, maximálně dvou měsíců. Toto je celkem notoricky známá okolnost, se kterou jsou všechny příslušné instituce seznámeny.

Jinak bych panu poslanci ve své ústní odpovědi neuváděl, že v březnu vláda chystá novelu tohoto zákona tak, aby se seznam utajovaných skutečností dále zúžil, případně došlo ke snížení stupně utajení. Takže březnem jako deadlinem je vymezeno i datum pro tuto etapu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. do rozpravy se hlásí pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, po dvou opakovaných odpovědích předsedy vlády bych si rád ujasnil jednu věc. Zákon o utajovaných skutečnostech ukládá každému, kdo ho provádí, že stanovený stupeň utajení musí být zachován po dobu nezbytně nutnou, a pokud nastanou důvody pro jeho zrušení, je třeba tak učinit bez zbytečného odkladu.

Pan předseda vlády nás zde teď ve dvou svých odpovědích ujistil, že vláda předpokládá, že některé věci nebudou dále utajovány - já doufám, že tomu tak bude. Stále se však odvolává na nějakou novelu zákona, kterou chce předkládat v březnu této sněmovně. Nevidím důvod, proč by vláda měla této sněmovně předkládat novelu o odtajnění věcí. To je přece úkolem toho, kdo utajil. Jiná věc je, budeme-li projednávat možnou novelu. Neodvolávejme se prosím v tom, jaké věci jsou utajovány, na to, že se připravuje nějaký legislativní akt do této sněmovny. Zákon jednoznačně říká, že ten, kdo utajil - a není to tato sněmovna, ta pouze převedla věci ve stejné kategorii do stejné kategorie utajení - má povinnost, pokud pominou důvody, a to je nepochybně případ pečetítek, ale i mnoho dalších případů, tento stupeň utajení zrušit, případně snížit.

Prosím, nechť vláda a příslušné úřady v tomto směru konají a neodvolávají se na to, že budou toto v nějakém směru řešit zákonodárnou iniciativou. Nepotřebují ji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí předseda vlády. Prosím pane předsedo, můžete hovořit.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, já bych pěkně poprosil pana poslance Marka Bendu, aby se alespoň na jednu minutu soustředil a poslouchal mne, i když v zásadě budu jenom opakovat to, co jsem říkal před chvílí.

Samozřejmě že tento zákon ve svém § 79 říká, že bez zbytečného prodlení - z toho ovšem vyplývá, že nikoli nutně okamžitě - má vláda realizovat opatření, která z tohoto zákona vyplývají. Když se mě tedy pan poslanec Payne ptal, co znamená tento horizont, řekl jsem, že to bude horizont týdnů, maximálně dvou měsíců. Ve zbývající části své odpovědi jsem však uvedl, že vláda připravuje návrh novely zákona o utajovaných skutečnostech, který má být předložen v březnu. Pokud parlament tuto novelu zmírňující některé tvrdosti tohoto zákona začne projednávat, pak je podle mého názoru logické, že deadlinem neboli konečným termínem pro uskutečnění opatření vyplývajících z dosavadního zákona, aby zde byl čistý stůl, musí být příprava nového zákona, nic více a nic méně. Myslím, že je to naprosto prosté, opravdu stačí se chvíli nad touto argumentací zamyslit.

Neuváděl jsem nikdy, že by vláda tato opatření odkládala do doby, než předloží novelu zákona o utajovaných skutečnostech. Pan poslanec Benda mě zřejmě špatně pochopil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozprava dále probíhá. Hlásí se do ní pan poslanec Payne. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jiří Payne: Je možné jakkoli bagatelizovat to, že nařízení vlády vyšlo až 2. listopadu a 1. listopadu nebylo známo - podle nového zákona - co je utajováno. Skutečně v ten den bylo možné některé věci beztrestně vyzradit a nikdo za to nemůže naše zpravodajce soudit, protože to udělali přesně podle zákona. Ta mezera tam prostě je.

Já trvám na tom, že byl porušen zákon. Je možné říkat, že to tak moc neohrozilo české zájmy. To se uvidí až v příštích letech. Trvám však na tom, že zákon byl porušen. Může vláda říkat cokoli, prostě zákon byl porušen. Ta data jsou jednoznačná, je to vytištěno ve Sbírce zákonů. To znamená, odpověď pana předsedy vlády, že zákon nebyl porušen, že se nedomnívá, že byl porušen, je po mém soudu naprosto nesprávná.

Za druhé jsem se ptal, jaká opatření pan předseda vlády v této věci přijal. Očekával bych, že bude odpověď znít takto: Vláda vydala 7. listopadu nařízení, že všechny resorty mají provést revizi toho, co je utajováno, a mají odtajnit všechno, co již nepodléhá utajení. Tak bych si představoval odpověď. Ne že v horizontu několika týdnů se uvidí, ne že v horizontu několika měsíců bude novelizován zákon.

Vzhledem k tomu, že tento zákon je přísnější a vláda uvažuje o zmírnění zákona, pravděpodobně by měla proběhnout první vlna odtajnění teď okamžitě, neprodleně, tzn. nelze to odkládat na horizont týdnů nebo měsíců. Neprodleně tedy vláda provede první vlnu odtajnění a v případě, že vláda v březnu předloží nový zákon , který tento rok na podzim by mohl nabýt účinnosti, proběhne druhá vlna odtajnění, protože ten zákon bude mírnější. Bezesporu nemůžeme čekat do podzimu s nařízením vlády, které přikazuje všem resortům státní správy, aby neprodleně provedly odtajnění všeho, kde pominul důvod k utajování.

Zároveň jsem se ptal, v kterých oblastech dojde k odtajnění. Může dojít např. k odtajnění všech možných spisů StB z minulých let. Pak by došlo samozřejmě ke značnému zjednodušení procesu, kdy naši občané za poměrně komplikovaných podmínek mohou nahlédnout do spisu, který o nich vedla StB. Možná, kdyby došlo k odtajnění, se celá věc zjednoduší a zlevní a usnadní se celý tento režim.

Domnívám se , že zde jsou dokonce důvody, které by pravděpodobně přinesly i úsporu pracovních sil a finančních prostředků, kdyby k odtajnění došlo neprodleně. Proto jsem se na to ptal. Očekával jsem, že v odpovědi budeme alespoň rámcově seznámeni, že v těchto a v těchto oblastech předpokládá vláda, že k odtajnění dojde. To přece musí být zhruba známo, kdyby vláda vydávala závazný pokyn pro všechny resorty, aby naplnily tento zákon, ve kterých oblastech k odtajnění dojde.

Když sněmovna zákonem řekne, co má vláda dělat, předpokládám, že vláda bez odmlouvání a vymlouvání zákon naplní. To se nestalo. Proto stále nesouhlasím s odpovědí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí.

Pane poslanče, já jsem teď v dosti složité situaci. Vy sice říkáte, že s odpovědí nesouhlasíte, ale podle zákona je vaší povinností navrhnout usnesení sněmovny. Já bych teď zlomyslně mohl uzavřít rozpravu, ale myslím si, že bych ničemu neprospěl, protože bychom za malou chvíli hlasovali o otevření rozpravy. Prosím vás, abyste v duchu zákona předložil usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP