Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, pane zpravodaji, že stačí pouze říci, o čem se hlasuje, bez dalšího komentáře.

Slyšeli jsme návrh, o kterém nyní hlasujeme. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 88 a táži se, kdo je pro. (Hlasy ze sněmovny.)

Končím toto hlasování. Omlouvám se, kolegyně a kolegové, za to, že jsme nedal příležitost zpravodaji a předkladateli. Již se to více nestane.

Budeme tedy hlasovat o bodu usnesení s číslem jedna a dvě hospodářského výboru. Stanovisko navrhovatele, pane ministře financí, jest - záporné. Zpravodaj doporučuje. Všichni jsme slyšeli stanoviska.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 89. Táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 89 z přítomných 185 pro 81, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu tři usnesení hospodářského výboru. Ještě poznámečku: Body B2 a B5, tzn. body dva a pět usnesení rozpočtového výboru, měly stejný text a v tuto chvíli jsou nehlasovatelné. Takže navrhuji hlasovat o bodu tři usnesení hospodářského výboru, který v tabulce specifikuje sazbu daně v jednotkách na tisíc litrů, jedná se o zvýšení sazby daně v jednotkách na tisíc litrů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že jsme si vyjasnili, pane zpravodaji, že není nutné zdůvodňovat jednotlivé návrhy.

Prosím o stanovisko navrhovatele. Ministr financí má slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Navrhovatel je proti tomuto návrhu, protože sazebník není úplný a kromě toho tam je uvedena jedna z položek - "sazba pro směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů, používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3" - a tam je uvedena nesprávně sazba nula koruna tisíc litrů. Správný údaj má být 8 150 a to je také důvod, proč je hlasováno o tomto bloku negativně, mělo by být hlasováno pozitivně pro blok dva pět a šest rozpočtového výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě dříve, než dám prostor zpravodaji, vidím technickou poznámku jednoho z kolegů. Prosím, pane poslanče, máte možnost vystoupit - pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Vzhledem k tomu, že v předchozím hlasování nebyla schválena změna jednotky, je tento návrh také nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Teplík - další faktická poznámka.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Faktická. Jako zpravodaj této předlohy za hospodářský výbor. K tomu, co nám tady říkal pan ministr financí, s tím nesouhlasím, a sice z jednoho důvodu. Pan ministr totiž hovořil o něčem jiném. Po prvním hlasování jsme hlasovali o změně jednotek, a nikoliv o té tabulce. To je až předmět dalšího hlasování, jestli se nemýlím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, prosím. Bral jsem to jako stanovisko jednoho ze zpravodajů. V tuto chvíli je to zpravodaj hospodářského výboru, tudíž má možnost se vyjádřit. Teď se vyjádří zpravodaj rozpočtového výboru a poté budeme hlasovat, pokud někdo nebude zásadně namítat, že je tento návrh nehlasovatelný.

 

Poslanec Libor Ježek: U tohoto bodu nedoporučuji jeho schválení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, slyšeli jsme stanoviska. Nechám o tomto bodu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 90. Táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 90 z přítomných 185 pro návrh dva, proti 168. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Libor Ježek: Bod šest usnesení rozpočtového výboru je v tuto chvíli též nehlasovatelný, takže navrhuji hlasovat o bodu pět, pozměňovacím návrhu pana poslance Štraita pod písmenem e), ve kterém uvedené sazby daně se snižují u automobilových benzinů natural o 50 % základní sazby.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Táži se ministra financí jako navrhovatele na jeho stanovisko.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Navrhovatel s tímto návrhem nesouhlasí, neboť se jedná o nesystémové opatření a přínos pro státní rozpočet by byl mizivý.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj rozpočtového výboru také nedoporučuje. Zpravodaj hospodářského výboru - vidím jej záporně kroutit hlavou.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 91. Táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

V tomto hlasování se pro vyslovilo 23, proti 151. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji, můžeme pokročit dále.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji dále hlasovat o bodu jedna pana poslance Ambrozka, uvedeném pod písmenem i), ve kterém "automobilové benziny a letecké pohonné hmoty s výjimkou leteckých petrolejů s obsahem olova do 0,013 gramů na litr", tj. doplnění do tabulky, a sazbu určuje na 9 450 Kč za tisíc litrů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím ministra financí jako zástupce navrhovatele, aby se vyjádřil k návrhu. Byl to bod jedna písmene i), návrh pana poslance Ambrozka.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Zde doporučuji nesouhlasit, protože výraz diferenciace daně u benzinu natural a benzinů olovnatých by vedla v našich podmínkách, kdy většina vozového parku je na olovnatý benzin, k přesunu spotřeby benzinu bez olova i pro tyto motory a související zvýšené exhalaci škodlivin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dáme slovo zpravodaji. Zpravodaj také nedoporučuje.

Prosím, pan poslanec Brožík, předseda hospodářského výboru.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, sice jsem nepochopil, proč jsme neschválili přeměnu z tun na litry, ale jestliže jsme to neschválili, nemůžeme hlasovat ani o tomto návrhu, protože ten se opět týká litrů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane předsedo, obávám se, že jako předsedající nemohu sledovat věcnou část rozpravy a hlasování. Toto je věcí navrhovatele a zpravodajů, aby nám řekli, zda je návrh hlasovatelný, či není hlasovatelný v tuto chvíli.

Opět faktická poznámka - pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, při hlasování o bodech jedna a dvě návrhu hospodářského výboru jsem uveden na hlasovacím zařízení, že jsem hlasoval proti. Hlasoval jsem pro a prosím o možnost revokace hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Z vašeho vystoupení jsem, pane poslanče, vyrozuměl, že zpochybňujete ono hlasování, tudíž zde tedy máme procedurální námitku, o které musíme, kolegyně a kolegové, rozhodnout hlasováním, zda bychom se případně vrátili k tomuto bodu.

Předseda poslaneckého klubu pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Rozumím námitce kolegy Kalouska, ale rozdíl v hlasování byl tak velký, že pravděpodobně nemůže vůbec nic změnit na výsledku hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není na předsedajícím, aby rozhodl, zda něco mohlo, či nemohlo ovlivnit. Mám zde návrh, který znamená zpochybnění některého hlasování, což pro mne znamená jedno jediné - nechat hlasovat sněmovnu, zda s tímto souhlasí a zda se vrátíme k bodu, o kterém jsme již hlasovali. Nezbývá mi v tuto chvíli nic jiného.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP