Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, letos v květnu uplynulo osm let od přijetí programu obnovy vesnic českou vládou. Pro tehdejší Ministerstvo životního prostředí nebylo tenkrát snadné tento program prosadit. Ani pak po jeho přijetí nebyly odezvy ze strany starostů nebo státních úředníků jednoznačné. Jedni postrádali zejména dotační peníze, jiní v programu viděli jakousi obdobu dřívější akce Z. Těžce se operovalo s pojmy územní plánování nebo spoluúčast veřejnosti, s pojmy, které byly totalitním režimem značně zdiskreditovány. Přesto se program uchytil, a to zejména starostů obcí, kteří od začátku pochopili jeho filozofii a cíle.

Program postupně získával stále více příznivců nejen z řad starostů, ale i odborné veřejnosti, představitelů státní správy i poslanců parlamentu, a tak konečně od roku 1994 byla každoročně vyčleňována na podporu programu částka ve státním rozpočtu.

Prostředky programu obnovy venkova lze využít pro úpravy veřejných prostranství, veřejnou zeleň, na budování nebo rekonstrukci místních komunikací, cyklistických stezek, veřejného osvětlení, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Všechny dotační tituly mají svá pravidla, poskytují se jednak dotace k úrokům z úvěrů nebo i přímé dotace do výše 30, resp. 50 % nákladů. Důležitou roli přitom hraje velikost obce.

Do programu je v současné době zapojeno přes 3500 obcí, tj. přes polovinu všech obcí v České republice, a z nich přes 1000 má za sebou územní a koncepční přípravu a své místní programy obnovy postupně realizuje. Od roku 1994 byly dosud pro program použity státní prostředky ve výši 1,2 miliardy korun. Obce se pak podílely částkou 1,6 miliardy korun. Bylo tak realizováno asi 12 000 akcí v celkovém objemu 2,8 miliardy korun.

Tuto malou rekapitulaci uvádím proto, abychom si uvědomili význam a dosah programu obnovy venkova. Chci zdůraznit, že pro obnovu a rozvoj našich vesnic jde o program zásadní. S postupem času se do něj zapojuje více a více obcí.

Proto plně podporuji návrh zemědělského výboru, aby prostředky Pozemkového fondu byly částečně využity i pro tento program. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy? Nikdo, takže všeobecnou rozpravu končím. Rozprava podrobná. Nepřihlásil se písemně nikdo, tedy končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova - pan ministr přeje si učinit? Nepřeje. Zpravodaj? Nepřeje.

Pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, jako jediný zde teď přítomný místopředseda klubu žádám o 20minutovou přestávku na jednání klubu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, já to akceptuji. Je 9.54, tak v 10.15 začínáme pokračováním bodu "Návrh rozpočtu Pozemkového fondu".

 

(Schůze přerušena v 9.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP