Čtvrtek 29. března 2001

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer:

Pani poslankyňa, vrele s vami súhlasím, človeka, ktorý má veľa tvárí, je veľmi ťažko posudzovať, ale v prípade pána Csákyho je to veľmi jednoduché. Tento pán má iba jednu tvár.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Paška.

Poslanec J. Paška:

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Pani poslankyňa Záborská, povedali ste, že účasť zo Strany maďarskej koalície vo vláde je prejavom demokracie súčasnej vlády. Podľa môjho názoru to nie je tak. Je to nutnosťou, pri hlasovaní o ústave sa totiž dokázalo, že vládna koalícia má iba 90 hlasov poslancov v Národnej rade. Z týchto 90 poslancov má 15 poslancov Strana maďarskej koalície, zvyšných 75 mandátov by vládnucej koalícii na vládnutie nestačilo. Z toho je zrejmé, že vy musíte obhajovať pána Csákyho napriek jeho prešľapom, pretože ak sa chcete udržať pri moci, nemáte inú možnosť.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Benčat.

Poslanec J. Benčat:

Ďakujem za slovo.

Mám len veľmi krátku faktickú poznámku k pani predrečníčke. Chcem pripomenúť, že pán János Esterházy bol súdený demokratickým súdom demokratického štátu, a to bolo 16. septembra 1947. Ten štát dodnes je uznávaný ako demokratický. Takže bol odsúdený za vlastizradu a boli vynesené tresty podobné, ako boli v ostatných demokratických štátoch po vojne.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Gašparovič.

Poslanec I. Gašparovič:

Pani poslankyňa, myslím si, že na začiatku vášho vystúpenia ste mali najskôr povedať, za koho vystupujete. Či vystupujete za vašu politickú stranu KDH, či vystupujete za koalíciu, či vystupujete za vládu, alebo či vystupujete sama za seba. Ak by ste povedali, že vystupujete sama za seba, tak to pochopím. Ale ak ste vystupovali za koalíciu, za vládu, tak tu bolo trošku schizofrénie. Pretože vláda prostredníctvom ministra zahraničných vecí jednoznačne povedala, že cíti znepokojenie a že je tu poľutovaniahodná vec, keď sa naši občania a poslanci tohto parlamentu a členovia vlády zúčastňujú tohto konania v Maďarsku. Takže ak ste vystupovali za seba, chápem, ak nie, tak potom je tu veľký rozpor vo vláde, v koalícii a medzi jednotlivými ministrami.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Jasovský.

Poslanec J. Jasovský:

Áno, ďakujem pekne za slovo.

Ja som tiež pozorne počúval vystúpenie pani poslankyne, ktorá začala pekne a hovorila o kresťanskej láske, ale ja nie som presvedčený, že s kresťanskou láskou súvisí podľa môjho názoru mimoriadne aktívne vystúpenie pána podpredsedu vlády na oslavách 100. výročia narodenia grófa Esterházyho v Budapešti. Veď on sa v slávnostnom prejave stotožnil s jeho myšlienkami a s jeho ideálmi, a to nie je celkom jednoduché, a to s kresťanskou láskou ešte nesúvisí. Asi sme si zvykli na výjazdy maďarských politikov zo Strany maďarskej koalície do Budapešti, kde chodia naozaj konzultovať všetky svoje kroky, ale tentoraz vládny bavorák nešiel iba na bežnú konzultáciu, ale teraz treba povedať, že pán vicepremiér slovenskej, podčiarkujem, slovenskej vlády sa s medailou na krku prihlásil k ideálom grófa Esterházyho, ktorého ideály boli fašistické a súviseli s iredentou, takže ako sa na to teda máme dívať ako kresťania. Ako sa máme na to pozerať, veď gróf Esterházy bol predsa v roku 1947 riadne odsúdený súdom za velezradu na trest smrti. Bol odsúdený za rozbíjanie republiky, ako sa máme na to dívať, či v tom súde neboli tiež aj kresťania?

Konanie pána vicepremiéra, nemôžem si pomôcť, ktorý sa prihlásil k odkazu grófa Esterházyho, predstavuje pre Slovensko obrovské nebezpečenstvo. Ono je to možno skryté, je to tiché, ale je to skutočne pravda, veď si pozrime, aká je skúsenosť ľudí, ktorí žijú na južnom Slovensku. Veď tí ľudia majú strach ešte po pol storočí. Majú strach z Viedenskej arbitráže, veď boli roky okupovaní horthyovským Maďarskom. Veď Slováci na tomto území, preboha, boli prenasledovaní a vyháňaní zo svojich domov, na to akosi rýchlo zabúdame. Dnes nehovoríme tu len o podpredsedovi slovenskej vlády, ale tu hovoríme o obyvateľoch Slovenska, a to sa domnievam, že je vážna vec, a tak sa, prosím, pozerajme na tento pohľad. Máme milovať asi aj tých ľudí, ktorí žijú na južnom Slovensku.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Oberhauser chce vystúpiť ako navrhovateľ.

Nech sa páči.

Poslanec V. Oberhauser:

Ďakujem, pán predsedajúci.

Vážená pani poslankyňa,

pozorne som si vypočul vaše vystúpenie. Musím povedať, že vášho otca som si vždy veľmi vážil, myslím si, že on bol vždy dobrý Slovák a dobrý kresťan a vlastenec a veľmi ťažko sa mu robili rozhodnutia, ktoré ho z politického hľadiska niekedy, žiaľ, krivili. A som presvedčený, že by nebol nadšený ani dnes, lebo vám môžem ten prejav prefotiť celý. Môžem vám napríklad povedať, len jednu vec zacitujem, že: "Keby boli čo len tušili skončenie života, boli by sa určite našli takí, ktorí sa boli snažili odhovoriť ho od toho, aby prijal úlohu medzi dvoma vojnami o tom jednoznačnom stanovisku, ktorého alfou a omegou bola rozvinutá činnosť v tom čase v Česko-slovenskej republike, uviaznutú časť maďarského národa v Česko-Slovensku", a tu ďalšie veci, ktoré hovoril pán podpredseda Csáky.

Hovorím, dám vám ich prefotiť, nie je problém, ale nie sú to veci, ktoré by boli hodné podpredsedu vlády Slovenskej republiky a takisto aj ostatné činy súvisiace s jeho posunmi vo funkcii, ktoré sme sa pokúsili ilustrovať, lebo naozaj situácia s rómskym obvyvateľstvom je mimoriadne vážna. Toho roku som bol na poslaneckom prieskume. Pozvali ma v jednej obci, nechcem ju ani menovať, aby sa chuderke starostke niečo nestalo. Ale je tam taká vážna situácia, že ľudia sa boja, majú jednoducho strach.

Myslím si, že keby vyšli títo páni z "bavorákov" a išli sa pozrieť na skutočný život na východnom Slovensku, že by rýchlejšie prijímali rozhodnutia na riešenie problémov, ktoré tam sú. Neviete si predstaviť, aká je tam dnes veľmi vážna situácia. Úprimne chceme robiť nejaké odborné podujatia, na ktorých sme hľadali riešenia pre túto situáciu, ale, žiaľ, podpredseda vlády má oveľa väčšie nástroje ako poslanecký klub Slovenskej národnej strany alebo ďalší opoziční politici. A tieto veci treba riešiť a pán podpredseda vlády situáciu vážne nezvláda. A nielen to, môžeme si diskusiu dať aj mimo parlamentu veľmi otvorene a donesieme dostatok argumentov, aby sme dokázali, že je to tak.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Ďalší do rozpravy je prihlásený pán poslanec Andrassy za poslanecký klub SDĽ.

Pán poslanec Andrassy.

Poslanec Ľ. Andrassy:

Ďakujem veľmi pekne.

Vážený pán predsedajúci,

panie poslankyne, páni poslanci,

vážený pán podpredseda vlády,

pán minister,

v histórii sa vyskytujú udalosti, ktoré svojím dramatickým priebehom síce veľmi vzrušili okolia súčasníkov, no napriek tomu sa na ne postupne z najrôznejších príčin zabudlo. Obyčajne sa o nich mlčí preto, lebo sú zahanbujúce nielen pre ich aktívnych či pasívnych účastníkov, ale aj pre ich potomkov, či pre najrôznejšie politické subjekty, hrajúce neraz s falošnými historickými kartami, plodiac mýty, antilegendy i výmysly.

Jednou z takýchto udalostí bolo aj pôsobenie z hľadiska histórie veľmi kontroverzného politika, poslanca slovenského snemu, Jánosa Esterházyho. Politická kariéra, nakoniec aj osobný život Jánosa Esterházyho sa skončili tragicky. Opierajúc sa o historické pramene, nemožno ho považovať za demokratického či antifašistického politika a zanieteného ochrancu prenasledovaných Židov. Treba aj v súvislosti s jeho osobou konštatovať, že každého politika, nech vstupuje do verejného života s akýmikoľvek ideálnymi predstavami, dobrými úmyslami a predsavzatiami, história hodnotí nie podľa nich, ale podľa konkrétnych postojov a činov. Zvlášť citlivé je toto kritérium v totalitných systémoch, akým bol aj režim vojnového fašistického slovenského štátu. Nielen Esterházy, ale aj samotný prezident Jozef Tiso uplatňoval princíp menšieho zla, odôvodňujúc to ochranou záujmov vlastného národa. V totalitnom fašistickom systéme, absolituzujúcom záujem rasy národa, sa vždy potláčajú základné demokratické, občianske aj ľudské práva. Ani osoba Jozefa Tisu a ani osoba pána Esterházyho nemôžu byť príťažlivým vzorom na ceste k vzájomnému porozumeniu, na ceste k demokratickej spoločnosti.

Politika Strany demokratickej ľavice je postavená na antifašistickej tradícii, na odkaze Slovenského národného povstania. Slovenský štát v rokoch 1939 - 1945 bol, naopak, postavený na tvorcovi a režisérovi udalostí zo 14. marca 1939 v hitlerovskom Nemecku na fašistickej ideológii, aj preto veľmi kriticky vnímame účasť podpredsedu vlády Slovenskej republiky Pála Csákyho na podujatí organizovanom pri výročí narodenia pána Eszterházyho v Budapešti. Je to politicky chybný krok, a aj preto, lebo osoba Jánosa Esterházyho je veľmi konfrontačná a rozdielne vnímaná ako na Slovensku, tak isto aj v susednom Maďarsku.

Na skutočnosť, že účasť Pála Csákyho na oslavách v Budapešti môže zhoršiť vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, upozornila podpredsedu aj vláda a taktiež ministerstvo zahraničných vecí. Je preto pre nás prekvapujúce, že podpredseda vlády nerešpektoval odporúčanie vlády nezúčastniť sa na tomto podujatí a prispel tak ku zvýšeniu napätia slovensko- -maďarských vzťahov.

Aj v stanovisku vlády Slovenskej republiky k vysloveniu nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Pálovi Csákymu sa konštatuje, že obava zo zhoršenia slovensko-ma-

ďarských vzťahov bola opodstatnená. Strana demokratickej ľavice je toho názoru, že podujatia podobného charakteru neprispievajú k upevneniu vzájomnej dôvery a k atmosfére ďalšieho prehlbovania konštruktívnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Pál Csáky by sa mal venovať otázkam súvisiacim s jeho pozíciou vo vláde Slovenskej republiky, a nie robeniu "cast" voči inému štátu.

Strana demokratickej ľavice má výhrady voči podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu aj v oblasti koordinácie práce v regionálnej politike či v riešení národnostných otázok. Zatiaľ sa nepodarilo naštartovať konkrétne opatrenia na znižovanie regionálnych rozdielov. Regionálna politika je skôr na papieri ako v reálnom živote. Sme si vedomí toho, že aj riešenie problémov rómskej menšiny je dlhodobé a prekračuje hranicu pôsobenia súčasnej vládnej koalície. Aj v tejto oblasti však výrazne prevyšujú teoretické materiály nad konkrétnymi opatreniami smerujúcimi k riešeniu zložitej sociálno-ekonomickej situácie rómskej menšiny. To sú oblasti, ktorým by sa mal prioritne venovať Pál Csáky ako podpredseda vlády Slovenskej republiky.

Treba nechať na historikoch, aby zhodnotili historickú pravdu o pôsobení Jánosa Esterházyho. Pre pravdivé zhodnotenie histórie je najhoršie, ak sa historické udalosti, dejiny začnú zneužívať na vytĺkanie politického kapitálu, ak sa nimi vedome polarizuje spoločnosť, ak sa cielene stavia jeden národ proti druhému namiesto toho, aby sme hľadali cesty, ako spolunažívať v mieri a v pokoji. A ako nájsť to, čo nás spája a nie rozdeľuje. Aj preto poslanci za Stranu demokratickej ľavice pri hlasovaní o dôvere podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu sa zdržia hlasovania a takto mu verejne vyjadria nespokojnosť s jeho politicky chybnou a na upevňovanie slovensko-maďarských vzťahov škodiacou účasťou na podujatí v Budapešti, ale tiež s neriešením otázok súvisiacich s regionálnou politikou a problematikou rómskej menšiny.

Na záver mi dovoľte vyjadriť názor aj k predkladateľom, ktorí obhajujú režim fašizoidného vojnového štátu, ktorý nechal arizovať majetok svojich občanov a viac ako 55 tisíc vyviezol do koncentračných táborov a za tento vývoz zaplatili nacistickému Nemecku 50 ríšskych mariek za jedného slovenského Žida. Pritom podotýkam, že zo všetkých vyvezených spoluobčanov prežilo iba necelých 300. Je prinajmenšom pokrytecké, keď ľudia, ktorí podporovali odhalenie tabule Jozefa Tisa v Žiline, ktorý ako prezident slovenského štátu nesie zodpovednosť za holokaust slovenských Židov, teraz obviňuje z kolaborácie s nacistickým Nemeckom len Jánosa Esterházyho. Pripomína mi to staré známe príslovie "Zlodej kričí, chyťte zlodeja".

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca sa hlási 5 pánov poslancov, posledný pán poslanec Hoffmann. Končím možnosť ďalších prihlášok.

Pán poslanec Mikloško.

(Ruch v sále.)

Prosím o pokoj, páni poslanci.

Poslanec F. Mikloško:

Ja by som si dovolil len zagratulovať a vyjadriť naozaj takú radosť z toho, že došlo k historickému zmiereniu a spojeniu medzi SDĽ a SNS. Myslím si, že naozaj táto udalosť veľmi napomohla.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Jasovský.

Poslanec J. Jasovský:

Ďakujem pekne za slovo.

Pán poslanec, hovorili ste o tom, že pán podpredseda vlády by sa skôr mal venovať tomu, čo má vo svojej náplni, a to je otázka regionálnej politiky. Včera pred parlamentom bolo 5 000 ľudí, také boli odhady vládnych denníkov, 5 000 ľudí z oblasti železníc, ktorí majú strach. Do roku 2003 má odísť 18 000. Kto im ponúkne v regiónoch zamestnanie? Kto im ponúkne robotu, kto im ponúkne nejaké riešenie? A vy, pán poslanec, ako člen vládnej koalície by ste podľa môjho názoru mali reagovať aj na stanovisko ministerstva zahraničných vecí, ktoré odsúdilo aj dôvod osláv grófa Esterházyho a označilo ho ako hrubý akt zasahovania do vnútorných záležitostí tohto štátu. A my sme najvyšší zákonodarný orgán, ktorý by sa mal k tomu postaviť. Alebo ideme negovať stanovisko ministerstva zahraničných vecí?

Mali by ste ako vládna koalícia povedať, či aj zahraničné veci a ministerstvo zahraničných vecí je súčasťou tejto vládnej koalície. Lebo pokiaľ budete obhajovať stanovisko, o ktorom teraz hovoríte, tak hovoríte proti záujmom tohto štátu a proti záujmom, tak ako niektorí činitelia už medializovali. A to boli činitelia tohto štátu. Nepochopím, ako mnohí z vládnej koalície chcú bagatelizovať minulosť grófa Esterházyho. Veď je to fašistická minulosť, a tá sa podľa mňa bagatelizovať nedá a treba si povedať, že dnes ide o medzinárodnú hanbu, páni, v tomto štáte. A vládna koalícia sa snaží ututlať čin, ktorý tu bol urobený, snaží sa urobiť z toho ticho. Ale dnes je schôdza, ktorá má hodnotiť nielen čin pána podpredsedu vlády, ale má hodnotiť vzťah štátu Slovenska k maďarskému štátu. Ide tu o vzťahy dvoch štátov. A naše ministerstvo zahraničných vecí, ak to tak môžem povedať, vyjadrilo protest proti zasahovaniu do vnútorných záujmov tejto krajiny. O tom, prosím, skúsme hovoriť.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Cabaj.

Poslanec T. Cabaj:

Ďakujem pekne za slovo.

Chcem kolegovi Andrassymu povedať len jednu vec. Na rozdiel od kolegu Mikloška, ktorý keby tu bol teraz momentálne v pyžame aj s vyznamenaním, ktoré dostal od grófa Esterházyho, by trocha inak hovoril, ale nesúhlasím s jeho hodnotením, že vystúpenie kolegu Andrassyho bolo dobré a prospešné, a to z jednoduchého dôvodu. On totiž vystúpil, ako tradične to býva, keď vystupuje zástupca SDĽ. Urobil jednu piruetu a povedal, však my sme síce nespokojní s pánom Csákym, ale, chvalabohu, že ho tam máme.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Paška.

Poslanec J. Paška:

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Pán poslanec Andrassy vo svojom vystúpení dal za pravdu opozícii v tom, že návrh na odvolanie pána Csákyho je v mnohom opodstatnený, ale vo svojom závere povedal, že Strana demokratickej ľavice tento návrh nepodporí. Nepovedal, prečo ho nepodporí. Tento alibistický postoj zrejme vyplýva z toho, že si uvedomujete, že bez poslancov Strany maďarskej koalície by ste neboli schopní vládnuť a že by ste prišli o ministerské kreslá. A jednoducho sa bojíte vysloviť nedôveru pánovi podpredsedovi vlády Csákymu, pretože by to mohlo mať nedozerné dôsledky a prišli by ste o vaše "bavoráky".

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Hoffmann.

Poslanec A. Hoffmann:

Ďakujem za slovo.

Chcem podporiť tú časť vystúpenia kolegu Andrassyho, kde hovorí o skomplikovaní situácie v zahraničnopolitickej oblasti. Chcem povedať, že táto skutočnosť, ktorá sa udiala a ktorá je predmetom kritiky aj dnešného rokovania, vôbec neprospela k upevneniu slovensko-maďarských vzťahov, ba práve naopak, skomplikovala ich a akékoľvek snahy o prikrášľovanie minulosti, ktorá bola a ktorá je všeobecne známa, sa jednoducho nehodia.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Andrassy chce reagovať.

Poslanec Ľ. Andrassy:

Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

Musím povedať kolegovi Ferovi Mikloškovi, že nedošlo k žiadnemu historickému zmierneniu alebo nadviazaniu spolupráce medzi SDĽ a SNS. Jasne som povedal, že politika SDĽ je postavená na na antifašistickej tradícii a vždy budeme odmietať akékoľvek snahy aj predstaviteľov Slovenskej národnej strany, aby glorifikovali slovenský štát, aby glorifikovali fašistu Jozefa Tisa.

Chcem povedať kolegovi Jasovskému, že som jasne vo svojom vystúpení spomenul aj stanovisko ministerstva zahraničných vecí a vyjadril som aj nespokojnosť nad tým, že podpredseda vlády nerešpektoval odporúčanie členov vlády, aby sa nezúčastnil na tejto akcii, lebo by to mohlo ochladiť slovensko-maďarské vzťahy. Aj v dnešnom stanovisku vlády sa hovorí, že sa tieto obavy potvrdili. Teda možno ste ma dobre nepočúvali, ale spomenul som aj toto stanovisko ministerstva zahraničných vecí. Chcem povedať, že Slovensko potrebuje pokoj a stabilitu. Ak kolegovia zo SNS každú chvíľu otvárajú otázku riešenia nezamestnanosti, riešenia regionálnych rozdielov, tak celé poobedie sme mohli diskutovať o zamestnanosti, mohli sme hľadať riešenia, ako posunúť zamestnanosť dopredu. Ale takýmto vytĺkaním politického kapitálu, takýmto nezmyselným bodom programu Národnej rady odďaľuje opäť nie koalícia, ale opozícia pozornosť od riešenia otázok zamestnanosti. A chcem povedať, chvalabohu, predsedovi poslaneckého klubu HZDS, že ešte majú Mečiara, lebo keby nebol Mečiar, tak už asi nie je HZDS.

(Ruch v sále.)

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

Poslanec V. Oberhauser:

Ďakujem, pán predsedajúci.

Pán poslanec Andrassy, neviem, ale vy trpíte hlbokou schizofréniou. Lebo vy ste takú kritiku predniesli na Pála Csákyho, že stotožňujem sa s tým, čo povedal pán poslanec Mikloško, že vy ste zrejme mali byť napísaný na listine jeho odvolania. Tak prečo hovoríte, že táto schôdza je zbytočná? Veď bola veľmi užitočná, mohli ste predniesť kritiku na Pála Csákyho, veľmi zdrvujúcu, a tým by ste však mali nakoniec dotiahnuť to dokonca a hlasovať za vyslovenie nedôvery. Potom by sa to už vyrovnalo do takej pozície, že držíte líniu, a nie večne kľučkujete, aby ste sa zapáčili voličom, ale zároveň sa udržali v koalícii - ako to už povedal jeden môj kolega - a mohli ďalej chodiť na pekných "bavorákoch". Čiže rozumiete, vy naozaj držte už potom líniu a dotiahnite to do konca.

Je tu návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vám dáva takú cestičku, alibi, aby ste sa, keď ho aj neodvoláte, mohli aspoň vyjadriť pozitívne, lebo naozaj to treba odsúdiť a v tom sa, dúfam, stotožníme všetci. Nechcem sa vyjadrovať na vaše invektívy, lebo vy veľmi nevážite slová. Je to spojené zrejme s mladosťou, takže to treba trochu ospravedlniť, ale na druhej strane Slovenská národná strana musí jednoznačne povedať, že vždy bola proti všetkým totalitám, čo sa vám celkom nedarí postaviť sa proti všetkým totalitám, lebo keď menujete fašistickú, tak treba odvážne pomenovať aj tie ostatné. Čiže to je prvá poznámka.

Druhá poznámka je, Slovenská národná strana nikdy nechcela, aby sa tieto témy vťahovali do súčasnej politiky. Viete, nemýľte si zádušné sväté omše, pietne zhromaždenia s oslavou. To si nemýľte. Šurany, tam sú tí chudáci, ktorí sa cítia zle na južnom území Slovenska a cítia ohrozenia, o ktorých nechcete diskutovať, že tí ľudia jednoducho potrebujú dialóg, aby nemali pocit, že sú vo vlastnej krajine v nejakej defenzíve. Veď poďte vravieť o tom, že obecné a mestské zastupiteľstvá majú mať proporcionálne zastúpenie všetkých obyvateľov, ktorí žijú, vrátane tých, čo sú v menšinovom postavení. Poďte hovoriť, aby maďarské školy, resp. slovenské školy s maďarským vyučovacím jazykom naozaj pripravili deti, aby dobre vedeli po slovensky a nepotrebovali tlmočníka. Poďte hovoriť o týchto veciach a veci sa pohnú dopredu. Čiže v tom je celý problém.

A takisto ani ostatné invektívy, viete, neobstoja, my presadzujeme, a keby to bola Strana maďarskej koalície dodržala, že historické udalosti patria historikom, tak tento problém dnes nemusel byť. My sme ho nenastolili. Nastolila ho Strana maďarskej koalície tým, že išla vyznamenávať človeka, ktorý naozaj, vy to jemne nazývate rozpornou osobou, ale zaslúžil sa o odtrhnutie južných území Slovenska. To je najvážnejšia vec, kde spôsobil utrpenia mnohým tisícom ľudí.

Pred niekoľkými dňami som stretol človeka, ktorý bol na ruskom fronte a ten mi hovoril, že pri bojoch na ruskom fronte sa zrazu objavili zajatci, ktorí nechceli hovoriť žiadnou rečou. A oni s nimi začali komunikovať. Bol dôstojníkom slovenskej armády a hovorí, čo sa vlastne deje, vážení, akou rečou hovoríte. A po veľkom strachu, tí ľudia mali obrovský strach, báli sa priznať, že sú to Slováci z južných území, ktorých Maďari nasadili na východný front a ktorí boli takí dobití, mučení, že oni boli normálne posadnutí strachom. Potom hľadali riešenia, aj mi to vysvetlili, ako ich zachrániť, aby prežili. Čiže, rozumiete, nepodceňujte tieto veci, je to mimoriadne vážna vec. A preto my sme ju nevtiahli do dnešných dní, je to vec, ktorá patrí historikom. A keby to nebola otvorila Strana maďarskej koalície, dnešné rokovanie tu nie je. Ale naozaj Pál Csáky, plne sa s vami stotožňujem, má veľmi veľa ďalších chýb, ako ste ich pomenovali, a preto jeho zotrvanie vo funkcii je neodôvodnené.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Na vystúpenie pána poslanca Oberhausera sú faktické poznámky. Pán poslanec Zelník je posledný s faktickou poznámkou.

Pán poslanec Andrassy.

Poslanec Ľ. Andrassy:

Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

Musím ubezpečiť pána Oberhausera, že odsudzujem všetky totality, pretože totality potierajú základné ľudské práva, či už ide o fašistickú totalitu, alebo aj komunistickú. Ale musím ho upozorniť, že na rozdiel odo mňa on bol členom Komunistickej strany Československa.

Chcem povedať, že SDĽ vždy odmietala akékoľvek spájanie Slovenskej republiky so slovenským štátom, pretože slovenský štát bol totalitnou krajinou, bol krajinou, ktorá vznikla na základe záujmu Adolfa Hitlera a šírila absolútne nedemokratické praktiky v tridsiatych - štyridsiatych rokoch.

Chcem sa opýtať pána Oberhausera, ak tak chváli návrh uznesenia Národnej rady, ako sa stotožňujú jeho slová, ktoré povedal 19. 2. v Národnej obrode, s tým, čo je v návrhu uznesenia. V návrhu uznesenia sa hovorí, že sa považuje za nezlučiteľné so súčasnou oficiálnou politikou Slovenskej republiky, aby sa ktokoľvek, kto z akýchkoľvek dôvodov kolaboroval s nacistickým Nemeckom, dával za vzor mladej generácii. Prečo Slovenská národná strana dáva za vzor mladej generácii slovenský štát, ktorý kolaboroval s fašistickým Nemeckom? Prečo predstavitelia Slovenskej národnej strany chcú odhaľovať busty Jozefovi Tisovi, ktorý bol hlavný kolaborant s fašistickým Nemeckom a bol odsúdený za túto kolaboráciu? To sú veci, s ktorými sa nikdy politika Strany demokratickej ľavice nestotožnila, a preto aj odmietame akékoľvek spájanie SDĽ so SNS.

A musím povedať, že je lepšie povedať si kritiku, ale mať na mysli v prvom rade stabilitu, stabilitu tejto krajiny, lebo Slovensko dnes nič iné nepotrebuje, len predčasné voľby. Dnes Slovensko potrebuje to, aby bola stabilná koalícia. Naša kritika bola niekoľkokrát vyjadrená aj samotnému podpredsedovi vlády.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Jasovský.

(Hluk v sále.)

Prosím o pokoj, páni poslanci. Pán poslanec Cuper. Pani poslankyňa Aibeková.

(Hlas z pléna.)

36-krát už vyrušuješ, pán poslanec. Pán poslanec Jasovský.

Poslanec J. Jasovský:

Ďakujem pekne za minútu a štyridsaťjeden sekúnd.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Vráťte čas pánu poslancovi Jasovskému.

Poslanec J. Jasovský:

Mal som mať dve minúty. Pozorne som počúval tú časť vystúpenia pána poslanca Oberhausera, keď hovorí a pýta sa Strany demokratickej ľavice, prečo nechce vystúpiť a prečo nechce vystúpiť zo svojho tieňa, prečo nechce hlasovať za odvolanie podpredsedu vlády.

Mám názor, že chápem Stranu demokratickej ľavice. V tomto štáte vládne strach. To je metódou vládnutia. A Strana demokratickej ľavice sa tiež bojí hlasovať za odvolanie podpredsedu vlády, lebo vie, že vytiahnutím jednej tehličky by sa mohla zrútiť celá vláda.

Iste hovoríte, páni poslanci z SDĽ, s niektorými ministrami, ktorí vám potvrdia ich vlastné názory, že súčasná vláda je nefunkčná. Súčasná vláda nevie riadiť tento štát a doprial by som vám počuť názory včera večer. Bol som na stretnutí asi 170 manažérov tohto štátu s predsedom vlády, s ktorým prišiel jediný minister, hoci boli pozvaní viacerí, a to bol pán minister Koncoš. Nikto s predsedom vlády na stretnutie so 170 manažérmi neprišiel, pretože sa ťažko počúvajú slová o tom, ako funguje tento štát.

Dnes sme sa doobeda trošku zaoberali a začali zaoberať aj otázkou nezamestnanosti. Viete, aké sú, prosím, odhady ekonómov tohto štátu? Nezamestnanosť v najbližších rokoch dosiahne jeden milión. Je to totálna katastrofa a my sa dnes zaoberáme otázkami, ktorými by sme sa vôbec nemuseli zaoberať, keby sa niekto nevybral do susednej krajiny a nerozprával slávnostné prejavy. Keby sa ten niekto venoval regionálnej politike a venoval tomu, aby v každom regióne nebola 30-percentná nezamestnanosť, nemuseli by sme dnes večer sedieť tu a mohli by sme sa venovať ekonomickým zákonom, ktorých sme v tomto parlamente prerokovali strašne málo, lebo ich nemá kto v tomto štáte predložiť.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Paška.

Poslanec J. Paška:

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Pán poslanec Oberhauser vo svojom vystúpení opäť zvýraznil to, čo je podstatné v účasti predstaviteľov Strany maďarskej koalície na oslavách 100. výročia narodenia Jánosa Esterházyho, a je faktom, že uvedená strana sa týmto aktom prihlásila k politike iredenty známej najmä z obdobia 2. svetovej vojny.

Je hanebné, že vládna koalícia a strany vládnej koalície trpia takýto postoj Strany maďarskej koalície. Je to však zrejme spôsobené obavou, že sa skutočne boja, že odchodom politikov Strany maďarskej koalície z vlády stratia nadpolovičnú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky a prídu aj o moc v Slovenskej republike.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Zelník.

Poslanec Š. Zelník:

Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci.

Chcem len povedať tým, ktorí stále hovoria o nejakej kolaborácii a o slovenskom štáte ako o niečom, čo bolo hrozné, aby si láskavo sadli konečne do knižníc, aby si naštudovali kus histórie, ktorá vtedy bola, aby demagogicky nerozprávali o slovenskom štáte ako o niečom katastrofálnom. Slovenský štát a prvý prezident mali zásluhu na tom, že slovenský národ prežil 2. svetovú vojnu. Niektorí vysokí politici ušli do Londýna alebo do Moskvy a odtiaľ riadili povstanie a kadečo.

Je zaujímavé, že na ľudí, ktorí nezostali s národom, keď mu bolo zle, sa spomína veľmi dobre. A tí, čo zostali a bojovali za to, aby celý národ prežil, tak tých teraz ideme nejakým spôsobom znevažovať. Takže ja by som poprosil, aby ste si sadli do knižníc a prestali sa opierať iba o istý výklad dejín, ktoré boli podávané skreslene, a odporúčal by som, aby si skutočne sadli nezávislí odborníci z histórie a vytiahli si všetky materiály z archívov, aby sa posúdili konečne všetky osoby, ktoré v tom období žili, aby sa dalo na misku váh to, čo urobili dobre, a to, čo urobili zle. Neviem, ako by sme reagovali my, keby sme boli v tom období a v tej situácii, ktorá vtedy bola.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Oberhauser.

Poslanec V. Oberhauser:

Pán poslanec Andrassy vie naozaj rozveseľovať ľudí, ale musím vás ubezpečiť, že nikdy som nebol členom Komunistickej strany. Moja rodina bola prenasledovaná počas minulého režimu a môžem vás ubezpečiť, že počas vojny sme žili v Čiernom Balogu a prežili sme kroniku na vlastnej koži, resp. moji rodičia, moji súrodenci, a nebolo to jednoduché. Zachraňovali aj Rómov, aj Židov a pomáhali, komu sa pomáhať dalo a bolo potrebné. Takže vy si nemyslite, že viete o svete všetko.

Myslím si, že trošku by ste mohli byť aj skromnejší a pozornejší v počúvaní a doštudovať si niektoré veci, ako to už jeden z mojich kolegov povedal. Treba rozlišovať medzi štátom a medzi režimom a medzi režimom, ktorý bol vynútený a za určitých okolností, a nie vymyslený, lebo boli vojnové udalosti, a nie z vlastnej iniciatívy slovenská vláda, ani slovenskí poslanci, ani žijúci ľudia na Slovensku nevyvolali 2. svetovú vojnu. Takto tu nepodsúvajte takéto nezmysly. Žili, ako sa žiť dalo. A my hovoríme, aby toto posúdili historici a ocenili, čo bolo dobré, a odsúdili, čo bolo zlé. Ale aby to nebolo predmetom súčasnej politiky, o to nám ide v prvom rade.

A nebojte sa spájania. Vy ste vo vládnej koalícii a nikto vás nenúti, aby ste v nej neboli. Lenže nepodsúvajte aj tu, že stabilita čiže vaše zotrvanie vo vláde je liekom pre Slovensko. Liekom pre Slovensko je riešenie problémov, ktoré na Slovensku sú, a nie vaše kŕčovité zotrvanie vo funkcii. To je nezmysel. Čiže Slovensko potrebuje v prvom rade riešenie vážnych problémov, s ktorými sa trápime a ktoré práve tento podpredseda vlády nerieši.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Páni poslanci, poslankyne, ďalší v poradí z vyžrebovaných za poslanecké kluby je pán poslanec Šimko za poslanecký klub SOP.

Pán poslanec Danko, prosím, aby ste zaujali svoje miesto.

Pán poslanec Šimko.

Poslanec J. Šimko:

Vážená snemovňa,

dovoľte mi, aby som za klub poslancov Strany občianskeho porozumenia, Liberálno-demokratickej únie a Strany zelených Slovenska prečítal návrh uznesenia, ku ktorému nás viedli rasovo a etnicky motivované trestné a vandalské činy. Hanobenie sochy Sándora Petöfiho a zastupiteľských úradov v Košiciach, ale aj v Békešskej Čabe sú neakceptovateľné pre nás, poslancov nášho klubu, ale myslím si a dúfam, že sú rovnako neakceptovateľné pre všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. My zastupiteľský zbor sme dostali mandát od všetkých občanov Slovenska a nepripúšťame takúto devastáciu princípov demokracie, slobody, ľudských práv a rovnosti všetkých. Týmto uznesením dáme jasný signál nielen občanom Slovenska, ale aj našim zahraničným partnerom a celému svetu, že prejavy neznášalivosti a nacionalizmu nemajú miesto v našej spoločnosti.

Vážená snemovňa, čítam návrh uznesenia.

"Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky odsudzujú prejavy intolerancie, nacionalizmu, rasovej a etnickej neznášanlivosti, ktoré vyostrujú vzťahy medzi občanmi. Takéto prejavy nemajú miesto v demokratickej spoločnosti postavenej na občianskom princípe."

Ďakujem za podporu tohto návrhu uznesenia.

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Pán poslanec Kalman, Švantner, Cuper - faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Šimka. Končím možnosť ďalších prihlášok.

Pán poslanec Kalman.

Poslanec J. Kalman:

Nechápem celkový zmysel toho, čo teraz povedal pán Šimko za SOP, pretože takýchto deklarácií, vyhlásení - a neviem čo ešte - bolo už v tejto republike niekoľko, možno aj desiatky. Ale skutočnosť je taká, že to, čo on navrhuje, aby sa odsúdilo, sa v našej spoločnosti aj zásluhou tejto vlády, aj zásluhou pána Csákyho vlastne prehlbuje. Je to určitá schizofrénia.

Pred chvíľou sme hovorili o tom, že ministerstvo zahraničných vecí protestovalo alebo dalo svoje stanovisko. Ja sa však spýtam na inú vec. Kde bolo ministerstvo zahraničných vecí, keď pán Csáky žiadal vo vláde o vycestovanie ako člen vlády? Veď je predsa jasné, že každému členovi vlády zahraničnú cestu schvaľuje vláda. Prečo sa vtedy nazaujalo takéto stanovisko? Alebo potom ministerstvo zahraničných vecí o tom nevedelo a skutočne pán podpredseda vlády Csáky o tom ani neinformoval vládu a vlastne išiel načierno? A až potom sa dostala informácia z Budapešti? Takže aj v tomto smere je typické to, čo sa deje vo vláde aj v tomto prípade.

Takže na jednej strane protestujeme a na druhej strane jedna skupina sa dištancuje, ale v konečnom dôsledku všetci spôsobili svojou činnosťou či nečinnosťou to, že pán Csáky vycestoval, že tam diskutoval a nakoniec sa spôsobilo to, že teraz sa budú niektorí dištancovať a niektorí sa od toho budú vyhláseniami odhovárať alebo budú presadzovať iné záujmy alebo iné ciele. V tom je podstata, v tom je schizofrénia celej vládnej politiky a v tom je aj tento schizofrenický návrh, ktorý pred chvíľou predložil pán poslanec.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP