Úterý 30. března 1999

Deviaty deň rokovania

11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

30. marca 1999

 

 

Predseda NR SR J. Migaš:

Vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

otváram deviaty rokovací deň 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Andel, pán poslanec Kandráč, pán poslanec Slota, pán poslanec Schuster a pani poslankyňa Keltošová. Na zahraničnej ceste je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Robert Fico.

Pripomínam vám, panie poslankyne, páni poslanci, aby ste svoju prítomnosť na dnešnom rokovacom dni dokumentovali svojím podpisom do prezenčnej listiny. Súčasne žiadam overovateľov, aby hodinu po začatí rokovania Národnej rady uzavreli prezenčnú listinu.

Panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako budeme pokračovať v rokovaní 11. schôdze Národnej rady, vás chcem informovať, že predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda oznámil listom z 26. marca 1999, že vláda na svojom rokovaní 24. marca 1999 rozhodla o stiahnutí vládneho návrhu zákona o Železničnom vojsku (tlač 152) z programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Chcem vás ďalej informovať, že zajtra by sme rokovali do 19.00 hodiny. Potom bude schôdza prerušená a bude sa pokračovať v stredu 7. apríla 1999 o 10.00 hodine, čiže po Veľkej noci.

Pani poslankyňa Podhradská, máte procedurálny návrh?

(Ruch v sále.)

Upokojme sa, aby sme sa vzájomne počuli.

Nech sa páči, pani poslankyňa.

Poslankyňa M. Podhradská:

Ďakujem, pán predseda.

Ak dovolíte, rada by som predložila procedurálny návrh, a to v tom zmysle, že žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby bol na túto schôdzu zaradený bod, ktorý by zabezpečil, že tento parlament bude rokovať o situácii v Kosove a o tom, aký bude zaujímať Slovenská republika postoj k tejto situácii.

Dovoľte mi, aby súčasťou tohto procedurálneho návrhu bola aj otázka: Pán predseda Migaš, žiadam vás, aby ste ako vrcholný predstaviteľ Národnej rady Slovenskej republiky zodpovedali na otázku, kto informoval americkú stranu v tom zmysle, že nielen vláda, ale aj slovenský parlament podporuje úsilie NATO, ktoré vyvíja v Kosove. Moja otázka vyplýva z vyjadrenia amerického senátora Josepha Bidena, člena zahraničného výboru amerického senátu, ktorý sa v takomto zmysle vyjadril. Prosím odpovedať na moju otázku.

Predseda NR SR J. Migaš:

Vážená pani poslankyňa,

vážení páni poslanci,

pretože už viackrát na 11. schôdzi bola nastolená otázka rokovať o Kosove, zaoberal sa tým zahraničný výbor a prijal určité stanovisko. Osobne si myslím, že je potrebné o tejto veci rokovať v pléne Národnej rady.

Odporúčam, aby dnes po 19.00 hodine bol zaradený bod programu o Kosove, aby sme prerokovali veci, ktoré sú spojené so zákonom o dani z príjmov, o zdravotnej poisťovni, aby prišiel minister zahraničných vecí, aby informoval o poslednej situácii. Zároveň cez prestávku, keď budeme hlasovať o zdravotnej poisťovni, o správnej rade, aby sa zahraničný výbor touto otázkou zaoberal, pripravil určité stanovisko a potom by sme ho v pléne prerokovali a schválili.

Toto je môj návrh, ktorý myslím si, že rešpektuje aj váš názor, aby sme sa vyjadrili krátko a prijali k tomu stanovisko v pléne, aby sme sa jednoducho neustále k tejto veci nevracali a nenastoľovali ako procedurálny návrh. Toto je môj procedurálny návrh. Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby sme o tomto návrhu Národnej rady hlasovali.

Zopakujem. Rokovať po 19.00 hodine, zaradiť ako bod. Prosím klub poslancov Strany demokratickej ľavice, aby ma podporil v tomto návrhu. SDK - nie, SOP - áno, čiže SDĽ, SOP, HZDS a SNS.

Dávam hlasovať o tomto procedurálnom návrhu, ktorý som predniesol a ktorý podporili tri poslanecké kluby.

Prezentujme sa, páni poslanci a panie poslankyne, budeme hlasovať. Hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Prezentovalo sa 110 poslancov.

Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

Nehlasovalo 8 poslancov.

Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

Budeme po 19.00 hodine rokovať o otázke Kosova s tým, že predtým by sa touto otázkou zaoberal zahraničný výbor. A prosím aj ministra zahraničných vecí, aby sa pri tomto bode zúčastnil a dal poslednú informáciu v súvislosti s Kosovom. Ďakujem.

Pán poslanec Langoš, máte procedurálny návrh?

Nech sa páči, pán poslanec.

Poslanec J. Langoš:

Ďakujem pekne za slovo.

Vážený pán predseda,

dámy a páni,

chcem len upozorniť, a je to procedurálna záležitosť, že zahraničný výbor už prijal stanovisko ku kríze v Kosove. A keď bolo na svete stanovisko zahraničného výboru a mal o tom rokovať parlament, vtedy tu neboli prítomní poslanci HZDS.

Predseda NR SR J. Migaš:

Pán poslanec Langoš, to nie je procedurálny návrh.

Poslanec J. Langoš:

To je pripomienka k procedurálnemu návrhu.

Predseda NR SR J. Migaš:

Vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

pristúpime k rokovaniu o bode

návrh na voľbu členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Podľa § 42 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa skladá z piatich zástupcov poistencov, z piatich zástupcov zamestnávateľov a z piatich zástupcov štátu.

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 10. schôdzi zvolila 4 zástupcov štátu a len jedného zástupcu zamestnávateľov.

(Ruch v sále.)

Prosil by som pánov poslancov, aby sa upokojili. Pán poslanec Gajdoš, nech sa páči, zaujmite svoje miesto. Pán poslanec Ošváth, prosím vás, upokojte sa.

Je potrebné, aby bol zvolený ešte jeden člen správnej rady za zástupcov štátu a štyria členovia za zástupcov zamestnávateľov.

Návrh vlády na voľbu zástupcov štátu za člena správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne ste dostali ako tlač 177 a návrh na voľbu zástupcov zamestnávateľov ste dostali ako tlač 181. Správu o výsledku prerokovania návrhov vo výbore máte ako tlač 177a a 181a.

Dávam slovo ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky Tiborovi Šagátovi a prosím ho, aby návrh vlády uviedol.

Nech sa páči, pán minister.

Minister zdravotníctva SR T. Šagát:

Vážený pán predseda Národnej rady,

vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

dovoľte mi, aby som predniesol návrh na zástupcu štátu v správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne v zmysle zákona číslo 273/1994 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky navrhuje za zástupcu štátu v správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne pána MUDr. Murgaša. Máte v návrhu jeho pracovnú charakteristiku, jeho súhlasné vyhlásenie s kandidatúrou.

Prosím vás, vážené panie poslankyne, páni poslanci, aby ste podporili tento návrh vlády.

Ďakujem.

Predseda NR SR J. Migaš:

Ďakujem, pán minister. Nech sa páči, sadnite si na miesto navrhovateľov.

Teraz by som dal slovo poslancovi Romanovi Kováčovi, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

Nech sa páči, pán poslanec.

Poslanec R. Kováč:

Vážený pán predseda,

vážené kolegyne, kolegovia,

výbor pre zdravotníctvo zaujal stanovisko k obidvom návrhom, to znamená k návrhu zástupcov štátu aj návrhu zástupcov zamestnávateľov.

Pán predseda, ja by som vás poprosil, aby ste najprv nechali predložiť ešte návrh pod písmenom b), to znamená za zástupcov zamestnávateľov, ktorý za výbor bude predkladať pán poslanec Gaľa. A ja potom prednesiem správu výboru.

Predseda NR SR J. Migaš:

Ospravedlňujem sa, pán poslanec Kováč.

Najprv dám slovo spoločnému spravodajcovi pánu poslancovi Gaľovi, aby uviedol spoločný návrh. A potom vystúpi pán poslanec Kováč.

Nech sa páči.

Poslanec M. Gaľa:

Vážený pán predseda,

pán minister,

kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo predložiť návrh na voľbu zástupcov zamestnávateľov do správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Materiál obsahuje návrh kandidátov za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne - zástupcov zamestnávateľov. Návrhy podali dve združenia, a to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Združenie kresťanských podnikateľov. Zároveň materiál obsahuje čestné vyhlásenia navrhovaných kandidátov o tom, že s kandidatúrou na uvedené funkcie súhlasia.

Návrh kandidátov za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne - zástupcov zamestnávateľov obsahuje nasledujúce personálie:

MUDr. Jozef Domenik, narodený 1. 3. 1952 v Ružomberku. Vzdelanie vysokoškolské, Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava. Zamestnávateľ: Nemocnica s poliklinikou Ružomberok, kde pôsobí ako riaditeľ a je zároveň prvým viceprezidentom Asociácie nemocníc Slovenska. Navrhuje ho Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Ing. Michal Rumanský, narodený 13. 3. 1955 v Liptovskom Mikuláši. Vzdelanie vysokoškolské, Stavebná fakulta Slovenskej vysokej školy technickej Bratislava. Postgraduálne študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Zamestnávateľom v súčasnosti je Stavoindustria Liptovský Mikuláš. Funkcia v zamestnaní: generálny riaditeľ, predseda predstavenstva. Navrhuje takisto Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Ing. Edmund Kozel, narodený 15. 11. 1952 v Bratislave. Vzdelanie vysokoškolské, Vysoká škola ekonomická, Obchodná fakulta, zahraničný obchod, Bratislava. Zamestnávateľ: Union Invest Capital, a. s. Funkcia v zamestnaní: výkonný riaditeľ, predseda predstavenstva a spolumajiteľ. Navrhuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Ďalší návrh. Ing. Ivan Kováčik, narodený 22. 8. 1942 v Trenčíne. Vzdelanie vysokoškolské, VŠT v Lipsku. Zamestnávateľ: Slovenská Grafia, štátny podnik a akciová spoločnosť. Funkcia v zamestnaní: generálny riaditeľ, predseda predstavenstva. Iné funkcie: čestná funkcia prezidenta Zväzu polygrafie na Slovensku. Navrhuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Posledným návrhom je Ing. Ján Báňas, narodený 3. 6. 1947 v Nitre. Vzdelanie vysokoškolské, Vysoká škola ekonomická v Bratislave. Zamestnávateľ: podnikateľ v oblasti obchodnej činnosti v agentúre na sprostredkovanie zahraničných finančných investícií. Člen Slovenského syndikátu novinárov. Navrhuje Združenie kresťanských podnikateľov.

Všetci menovaní, ako som v úvode spomínal, doložili svoju kandidatúru čestným vyhlásením na súhlas s návrhom na tieto funkcie.

Pán predseda, skončil som, ďakujem za slovo.

Predseda NR SR J. Migaš:

Ďakujem, pán poslanec Gaľa.

Zaujmite miesto pre navrhovateľov.

Teraz by som prosil pána poslanca Romana Kováča, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

Nech sa páči, pán poslanec.

Poslanec R. Kováč:

Vážený pán predseda,

vážený pán minister,

vážené kolegyne, kolegovia,

predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 161 z 19. marca 1999 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie návrhu vlády Slovenskej republiky na voľbu zástupcov štátu do správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne (tlač 177) v lehote ihneď.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 7. schôdzi dňa 23. marca 1999 prerokoval návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu zástupcov štátu do správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Výbor sa opätovne zaoberal návrhom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, ktorá predložila listom číslo 092/1992 AS zo dňa 10. 3. 1999 nový návrh kandidátov na členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Návrhy na kandidátov predložilo i Združenie kresťanských podnikateľov listom zo dňa 20. 3. 1999.

Návrhy na jednotlivých kandidátov za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne výbor prerokoval a posúdil a skonštatoval, že návrhy boli predložené v súlade s § 41 ods. 2 zákona 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Okrem dvoch kandidátov, ktoré predložilo Združenie kresťanských podnikateľov, menovite Ján Dzurjuv a Karol Zaťko. Uvedené návrhy neboli v súlade so zákonom číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, podľa § 42 ods. 3 vzhľadom na to, že nereprezentujú príslušný reprezentatívny orgán zamestnávateľov.

Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť z piatich navrhovaných kandidátov do správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako zástupcov zamestnávateľov: Jozefa Domenika, Ivana Kováčika, Edmunda Kozela a Michala Rumanského. Ako zástupcu štátu Jozefa Murgaša.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uskutočniť voľbu členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne tajným hlasovaním podľa § 39 ods. 8 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.

Výbor poveril podpredsedu výboru Romana Kováča, aby predniesol na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na voľbu zástupcu štátu do správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, návrhy na voľby zástupcov zamestnávateľov do správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďakujem, pán predseda, skončil som.

Predseda NR SR J. Migaš:

Ďakujem, pán poslanec Kováč. Zaujmite miesto pre spravodajcov. Lenže je málo miesta, takže nech sa páči, sadnite si na svoje miesto.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil do rozpravy nikto. Pýtam sa, či sa niekto hlási ústne. Pani poslankyňa Aibeková. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

Poslankyňa M. Aibeková:

Vážený pán predseda,

vážený pán minister,

vážené dámy,

vážení páni,

moje vystúpenie bude veľmi stručné. Tentoraz sa výnimočne stotožním s pánom poslancom Romanom Kováčom a tak ako uviedol rokovanie gestorského výboru pre zdravotníctvo, tak vás aj ja chcem poprosiť, aby ste hlasovali o tých zástupcoch, ktorí sú uvedení v spoločnej správe.

Pán poslanec Gaľa ako navrhovateľ za zamestnávateľov prečítal ďalšieho zástupcu, ktorý však podľa § 42 ods. 3 nespĺňa kritérium reprezentatívnosti, pretože tento uvedený paragraf a odsek doslova hovorí: Navrhnutý príslušnými reprezentatívnymi orgánmi zamestnávateľov. Pán Ing. Báňas nespĺňa toto kritérium reprezentatívnosti a myslím si, že by bolo dobré, keby sme prijali to odporúčanie gestorského výboru tak, aby sme sa na ňom boli schopní zhodnúť. Asociácia zamestnávateľských zväzov naozaj prehodnotila svojich kandidátov. Navrhla úplne nových, ktorí neboli doteraz členmi ani správnej, ani dozornej rady. Takže by som vás požiadala, aby sme dodržali literu zákona a hlasovali podľa § 42 ods. 3.

Ďakujem pekne.

Predseda NR SR J. Migaš:

Ďakujem, pani poslankyňa.

Faktické poznámky: pán poslanec Osuský, pán poslanec Cagala. Uzatváram možnosť podania ďalších faktických poznámok.

Nech sa páči, pán poslanec Osuský, máte slovo.

Poslanec P. Osuský:

Ďakujem, pán predseda.

Chcel by som sa len prosto spýtať, aká je interpretácia slova "reprezentatívny", keď vieme, že asociácia zastupu- je asi 60 % podnikateľov a 40 % nezastupuje, resp. zastupuje asi 80 % poistencov a 20 % nezastupuje. Čo je potom doslovný obsah slova reprezentatívny? Či tých 40 % nie je dosť reprezentatívnych na to, aby malo aspoň jedného zástupcu?

Ďakujem.

Predseda NR SR J. Migaš:

Faktická poznámka - pán poslanec Cagala.

Nech sa páči.

Poslanec M. Cagala:

Vážený pán predseda,

vážený pán minister,

kolegyne, kolegovia,

chcem reagovať na vystúpenie pani poslankyne Aibekovej v tom zmysle, že ja isto nič nemám proti tým podnikateľom, ktorí navrhujú toho pána Báňasa, len treba povedať, že jednak to bolo po dohode v tripartite na rokovaní a na rokovaní asociácie s predsedom vlády, kde sa dohodlo, že títo štyria sú riešenie náhradné, keďže minule sme neprijali, čo v prvom rade asociácia navrhovala. Preto si myslím, že v rámci tripartity a zákona, ktorý platil v tripartite, je uznaná ako reprezentatívna organizácia Asociácia zamestnávateľov.

Ďakujem.

Predseda NR SR J. Migaš:

Ďakujem, pán poslanec.

Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nie.

Pán poslanec Gaľa?

Nech sa páči.

Poslanec M. Gaľa:

Ďakujem za slovo, pán predseda.

Ja teda by som v zmysle toho, čo hovoril pán poslanec Osuský, skutočne položil takisto otázku, čo obsahuje termín reprezentatívnosť, pretože Ing. Ján Báňas podľa môjho názoru aj podľa názoru výboru splnil vlastne všetky náležitosti, ktoré sú potrebné na predloženie svojej personálie do tohto návrhu. Návrh obsahuje životopis, kde sú osobné údaje, vzdelanie, vojenská služba, odborná prax, spoločenská a politická činnosť. Je tu jeho podpis, je tu jeho súhlas s navrhovanou kandidátkou, tak neviem, prečo by sme mali túto kandidátku pána Ing. Jána Báňasa spochybňovať.

Takisto chcem hovoriť o tom, že Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení síce reprezentuje majoritnú časť zamestnávateľov a zamestnancov, ale nie je to 100 %, takže je tu absolútne legálne navrhovať aj za iné zamestnávateľské zväzy kandidátov, pokiaľ si, Peter, hovoril, je to asi 60 % zamestnávateľov. Takže tých 40 % reprezentujú iné zamestnávateľské zväzy, iné asociácie, a preto to považujem za absolútne legitímne. Takisto pán Báňas potvrdil svoju kandidatúru svojím podpisom, obsahuje ju tlač 181, čiže ja tento návrh považujem za plne relevantný a prihováram sa za to, aby parlament v konečnom dôsledku hlasovaním rozhodol, kto z týchto navrhovaných bude členom správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Ďakujem.

Predseda NR SR J. Migaš:

Ďakujem, pán spravodajca.

Pán poslanec Kováč, chcete vystúpiť?

Nech sa páči.

Poslanec R. Kováč:

Vážený pán predseda, vlastne je tu len jediná sporná otázka. Ja vôbec nechcem spochybniť vystúpenie pani poslankyne Aibekovej, ani pána poslanca Cagalu, ale faktom je, že naše zákonodarstvo nedáva jednoznačný výklad toho, čo je reprezentatívny. Žiaľ, je to chyba tohto nášho právneho systému, pretože sa o neho opierame vo viacerých verejnoprávnych inštitúciách a skutočne nemáme na to právnu normu. Takže preto sme boli povinní ako výbor prijať tento návrh. Myslím si, že sme konali v súlade so súčasným právnym vzťahom, ktorý platí. Až bude iný právny stav, samozrejme, budeme konať v súlade s tou právnou normou, ktorá je. Naša povinnosť bola prijať. Ja som prečítal, resp. navrhovateľ prečítal tie mená, bol povinný, ja ako spravodajca som prečítal, ako dopadlo odporúčanie výboru, a myslím si, že to je všetko, čo môžeme k tejto veci povedať.

Ďakujem pekne.

Predseda NR SR J. Migaš:

Teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: "za", "proti", "zdržiavam sa". Upozorňujem, že platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva "za" najviac u štyroch kandidátov za zamestnávateľov a u jedného kandidáta za štát, čo je uvedené aj na hlasovacom lístku.

Hlasovací lístok sa neupravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý je prepisovaný alebo doplňovaný alebo ak pri niektorom mene nie je vyjadrená voľba zakrúžkovaním.

Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

(Akt tajného hlasovania.)

Podpredseda NR SR P. Hrušovský:

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ktorí sa zdržiavate mimo rokovacej sály, prosím, aby ste sa dostavili sem, budeme pokračovať v prerušenej schôdzi Národnej rady po tajnom hlasovaní o členoch správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Prosím teraz povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rade Slovenskej republiky oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

Prosím teraz povereného overovateľa pána poslanca Kužmu, aby predniesol výsledky hlasovania.

Poslanec J. Kužma:

Vážený pán predsedajúci,

vážené dámy,

vážení páni,

dovoľte mi, aby som vám prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktoré sa konalo 30. marca 1999.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 111 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 111 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 14 neplatných.

Z 97 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe zástupcov zamestnávateľov za

1. Jozefa Domenika hlasovalo za 78 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa hlasovania 9 poslancov,

2. Ivana Kováčika hlasovalo za 39 poslancov, proti 32 poslancov, zdržalo sa 26 poslancov,

3. Edmunda Kozela hlasovalo za 78 poslancov, proti 9 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov,

4. Michala Rumanského hlasovalo za 67 poslancov, proti 17 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov,

5. Jána Báňasa hlasovalo za 62 poslancov, proti 26 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.

Za zástupcu štátu Jozefa Murgaša hlasovalo za 85 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.

Na voľbu členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne zvolení: Jozef Domenik, Edmund Kozel, Michal Rumanský, Ján Báňas,

Jozef Murgaš.

Overovatelia poverujú svojho člena pána Kužmu oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade.

Ďakujem.

Predseda NR SR J. Migaš:

Ďakujem pánovi poslancovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní členov správnej rady tak, ako boli uvedení pánom poslancom.

Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 188 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 188a.

Vládny návrh zákona odôvodní ministerka financií Slovenskej republiky Brigita Schmögnerová.

Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

Ministerka financií SR B. Schmögnerová:

Ďakujem pekne, pán predseda.

Vážená Národná rada,

dovoľte mi, aby som vás stručne ešte raz oboznámila s návrhom novely zákona číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. Mala som možnosť hovoriť o návrhu tohto zákona vlastne už jedenkrát. Takže nechcela by som sa dostávať veľmi do detailov. Stručne by som len chcela zopakovať, aký bol zámer predkladateľa pripraviť túto novelu zákona o daniach z príjmov a zároveň aj zhruba naznačiť, akým smerom chceme pristúpiť k základnejšej zmene zákona o dani z príjmov.

Táto novela zákona o dani z príjmov, tak ako som už aj pôvodne bola uviedla, sleduje dva základné zámery. Prvý zámer súvisí so snahou kompenzovať časť zvýšených nákladov spojených s niektorými cenovým úpravami, ktoré sa uskutočnili a uskutočňujú v národnom hospodárstve. Zámer predkladateľa bol kompenzovať to sociálne najslabším skupinám, ktorí sú zdaňovaní v najnižšom daňovom pásme, kde základ dane nepresahuje 60 tis. Sk. Chcem uviesť, že v tejto chvíli táto novela nie je schopná kompenzovať zvýšené životné náklady tým, ktorí poberajú mzdu, ktorá je zhruba nižšia ako 4 tis. Sk, pretože po odpočítaní všetkých odpočitateľných položiek podľa zákona číslo 256 vlastne táto skupina zamestnancov neplatí daň vôbec. Kompenzácia poskytnutá v najnižšej príjmovej skupine spočíva vlastne v tom, že sa zavádza nová kompenzačná dávka vo vyše 500 Sk. Je to práve táto dávka, ktorá má kompenzovať časť nákladov z titulu zvýšenia cien, ktoré sú súčasťou postupnej liberalizácie niektorých regulovaných cien. Ďalej sme pristúpili k valorizácii odpočitateľnej dávky, ktorá bola zavedená skôr a týkala sa úhrady nákladov spojených s dopravou do zamestnania. Valorizácia znamená z 300 na 380 a zo 700 na 800 Sk.

V zákone o štátnom rozpočte sme počítali s tým, že tento zákon Národná rada schváli, a preto sme už počítali s poklesom daňových príjmov v dôsledku novely tohto zákona a jeho účinnosti od 1. 4. Predpokladaný dosah na štátny rozpočet bol aj vyčíslený v dôvodovej správe. Chcem len upozorniť, že zrejme nie dostatočný čas spôsobil, že sa to nesprávne interpretovalo.

V časti o fyzických osobách je iným novým spôsobom upravené aj progresívne zdaňovanie presahujúce príjmy 1 080 tis. Sk, ktoré tvoria základ dane. Účinnosť tejto úpravy by mala byť až od 1. januára 2000 a tým spôsobom by sa vlastne zmenila tzv. milionárska daň, ktorá sa stala súčasťou tejto novely v minulom volebnom období a neprimeraným spôsobom zasiahla do konštrukcie zákona.

V časti právnické osoby kľúčové je zavedenie nového inštitútu tzv. daňového úveru. Daňový úver je určený predovšetkým zahraničným investorom, resp. presne sa vymedzuje, že podiel zahraničného investora na základnom imaní by mal byť aspoň 75 %. Vymedzujú sa presne podmienky, za ktorých je možné poskytnúť daňový úver. Daňový úver je rozvrhnutý do dvoch období, keď je možné poskytnúť 100-percentný daňový úver a v druhom období tiež za presne vymedzených podmienok 50-percentný daňový úver.

Niektoré ďalšie drobné zmeny v novele zákona o dani z príjmov predpokladajú účinnosť rovnako až od 1. 1. 2000. Nazdávame sa však, že je vhodné a pozitívne, že už dnes bude s nimi oboznámená verejnosť, daňovníci, takže budú môcť sa adekvátne pripraviť a zahrnúť tieto predpokladané a pripravované zmeny už do svojho daňového plánovania a do svojho biznis plánu na rok 2000.

To je znovu oboznámenie alebo zopakovanie toho, čo sme si už vlastne povedali. Nad rámec toho chcela by som ešte dodať, že v tejto chvíli, v tomto roku, neboli sme schopní urobiť zásadnejšiu novelu zákona o dani z príjmov, ktorú by sme radi uskutočnili a pripravili v priebehu tohto roka podľa možnosti s účinnosťou od 1. januára 2000. Mám tu na mysli oprávnené požiadavky, aby sa pristúpilo k takej rozsiahlejšej valorizácii odpočitateľných položiek pri dani z príjmov fyzických osôb. Rovnako mám na mysli aj zamýšľané zmeny v daňových pásmách, ktoré by mali aspoň čiastočne znížiť daňové zaťaženie pri najnižších príjmových skupinách. Na takejto novele zákona budeme pracovať v najbližších mesiacoch.

Pokiaľ nám to vývoj v štátnom rozpočte umožní, boli by sme radi, keby takáto novela vstúpila do účinnosti od 1. januára 2000. Samozrejme, že ani tým práce na tomto daňovom zákone neskončia. A chcem len avizovať, že v priebehu tohto a budúceho roka budeme pripravovať zásadnejšiu reformu celej daňovej sústavy, kde by sme chceli presunúť aj ťažiská jednotlivých typov daní na iné typy daní.

To je všetko v tejto chvíli.

Ďakujem vám za pozornosť.

Predseda NR SR J. Migaš:

Ďakujem, pani ministerka. Nech sa páči, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Milanovi Benkovskému a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

Nech sa páči, pán poslanec.

Poslanec M. Benkovský:

Vážený pán predseda,

vážená pani ministerka,

vážení páni poslanci, panie poslankyne,

dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 188), v druhom čítaní podľa § 78 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 229 z 26. marca 1999 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 188), týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne ihneď.

Gestorský výbor dostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, stanovisko poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Ambróša podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor tieto pozmeňujúce návrhy neprijal.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť, a to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 89 zo 30. marca 1999.

2. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 72 zo 30. marca 1999.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. Za bod 5 sa vkladá nový bod s týmto znením: "V § 6 ods. 4 sa slová "sumu podľa ods. 12 písm. b)" nahrádzajú slovami "sumy podľa ods. 12 písm. b) a e)"." Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. V bode 45 v § 35b ods. 1 sa vypúšťa písmeno d). Písmeno e) sa označuje ako písmeno d). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. V bode 46 v § 36 ods. 2 písm. d) slovo "výplate" sa nahrádza slovom "zrazeniu". Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. Za bod 49 sa vkladá nový bod tohto znenia: "V § 40f ods. 4 sa slová "písm. c), e) a f)" nahrádzajú slovami "písm. c), d) a e)". Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. Za bod 59 sa vkladá nový bod tohto znenia: "§ 40ch ods. 6 sa slová "písm. b), c) a d)" nahrádzajú slovami "písm. b) až e)". Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. Za bod 60 sa vkladá nový bod tohto znenia: "V § 40i ods. 2 písm. e) v piatom bode za slová "písm. b), c) a d)" nahrádzajú slovami "písm. b) až e)"." Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor odporúča schváliť.

Ostatné body je potrebné primerane prečíslovať.

Odôvodnenie: Ustanovenie § 6 ods. 12 sa doplnilo o nové písm. e), v ktorom sa navrhuje pre daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov nová odpočitateľná položka vo výške 500 Sk na úhradu mimoriadnych výdavkov. Túto navrhovanú zmenu je potrebné premietnuť do súvisiacich ustanovení zákona, ktoré v predloženom návrhu zákona nie sú uvedené. Dôvodom je, že došlo k zmene techniky legislatívnych úprav, z ktorých vyplývajú navrhované zmeny § 6, 40f ods. 4, § 40ch ods. 6 a § 40i ods. 2. V ustanovení § 35b (bod 45) sa navrhuje zmena z dôvodu odstránenia duplicitnej podmienky čerpania daňového úveru. Navrhovanou zmenou bodu 46 návrhu zákona sa ustanovenie spresňuje.

O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne v bodoch, ktoré odporúča schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 188), vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, schváliť.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 90 z 30. marca 1999.

Výbor určil poslanca Milana Benkovského za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní,

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP