Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1998

2. volební období

455

INTERPELACE

poslance Miroslava Kapouna

na ministra dopravy a spojů Martina Římana

ve věci výskytu nepovolených reklam,

odpověď ministra dopravy a spojů Petra Moose na interpelaci

a nová odpověď ministra dopravy a spojů Petra Moose na interpelaci

Ve smyslu § 112 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Miroslava Kapouna na ministra dopravy a spojů Martina Římana a odpověď ministra dopravy a spojů Petra Moose na tuto interpelaci. Předkládám rovněž novou odpověď ministra dopravy a spojů Petra Moose na interpelaci, kterou vypracoval poté, kdy Poslanecká sněmovna na své 23. schůzi s odpovědí na interpelaci vyslovila nesouhlas. Pan poslanec Miroslav Kapoun požádal o zařazení uvedené odpovědi na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace a odpověď jsou přílohami sněmovního tisku.

V Praze dne 13. května 1998

Miloš Zeman v. r.

Příloha

Evidenční číslo interpelace: 531

POSLANEC

POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Interpelace

poslance Miroslava Kapouna

na ministra dopravy a spojů ČR Ing. Martina Římana


V Přerově dne 15. prosince 1997

Miroslav Kapoun, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V Přerově dne 15. prosince 1997


Vážený pane ministře,

využívám své zákonné pravomoci a interpeluji Vás ve věci nepovolených reklam, umístěných na silničních pomocných pozemcích a mimo tyto silniční pozemky, označených za zdroje rušení silničního provozu.

Přestože zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), platný od 1. 1. 1997, poskytuje nyní silničnímu správnímu úřadu možnosti, jak odstranit reklamy, které byly instalovány bez povolení MDS ČR, jsou tyto reklamy, umístěné jak na silničním pozemku (§ 25 odst. 5 silničního zákona), tak i mimo tyto silniční pozemky, označované za zdroje rušení silničního provozu podle § 35 odst. 1 silničního zákona, pokud tak bylo rozhodnuto správním úřadem MDS ČR v součinnosti s MV ČR, stále využívány.

Přesto, že v drtivé většině jsou známy adresy právnických a fyzických osob, které zákon porušily, místo omezování těchto reklam se jejich počet zvyšuje. Jejich počet se v současné době blíží počtu 400.

Nečinnost Vašeho ministerstva (doufám pevně, že to není pohrdání zákonem) budí dojem, jako by někteří Vaši úředníci na tomto druhu šedé ekonomiky profitovali. Možnost řešení dokládá právní rozbor, zpracovaný advokátní kanceláří Vyroubal - Krajhanzl - Skácel a spol., který je Vašim úředníkům znám.

Ptám se Vás, pane ministře:

- co uděláte pro nápravu tohoto stavu

- zda máte skutečně prověřeno, že tento stav není otázkou provizí z této činnosti

Miroslav Kapoun


Ministerstvo dopravy a spojů ČR

Ing. Martin Říman

ministr

nám. L. Svobody 12

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

ministr
V Praze dne 20. ledna 1998
Č. j. 38/97-P


Vážený pane poslanče,

sděluji Vám, že jsem rovněž znepokojen výskytem nepovolených reklam podél dálnic. Mohu Vás ujistit, že příslušný silniční správní úřad koná v předmětné věci v souladu se zákonem o správním řízení a silničním zákonem.

V této souvislosti považují za potřebné připomenout, že Ministerstvo dopravy a spojů v návrhu novely zákona č.135/1961 Sb., o pozemních komunikacích navrhovalo zákaz umísťování reklam podél dálnic a silnic I. třídy v extravilánu. Výsledkem projednání zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bylo znění § 31 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle kterého lze umísťování reklam v silničních ochranných pásmech za určitých podmínek povolit. Zároveň s tím však nebyla do zákona včleněna ustanovení o pravomocích a sankcích, které by dávaly silničním správním úřadům možnosti přijímat účinná opatření k odstraňování těch reklam z ochranných pásem dálnic a silnic I. třídy, které byly do těchto míst umístěny bez řádného povolení silničního správního úřadu.

Díky této skutečnosti vznikl současný stav, kdy silniční správní orgán není zmocněn k odstranění nepovolených reklam na soukromých pozemcích v ochranných pásmech dálnic a rychlostních silnic (silnic I. tř.). Jediným prostředkem v těchto případech je vymáhání pokut za nepovolenou činnost v ochranných pásmech uvedených komunikací.

V současné době využívá odbor pozemních komunikací jakožto příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic a rychlostních silnic seznam nepovolených reklam na dálnicích a v jejich ochranných pásmech, který byl Ministerstvu dopravy a spojů předložen Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dne 12. 9. 1997. Údaje v tomto seznamu je ovšem nezbytné ověřovat.

Protokolárním ověřováním bylo dne 17. 10. m. r. pověřeno Ředitelství silnic a dálnic ČR, které odboru pozemních komunikací zaslalo zatím tři protokoly. S firmami v těchto protokolech uvedených bylo již zahájeno správní řízení.

Kromě toho jsou předvoláni k předložení příslušných dokladů zástupci dvou firem, které podle seznamu mají údajně osazeno nejvíce reklamních panelů na dálničních pozemcích bez povolení příslušného silničního správního úřadu.

Podle vlastních materiálů (t. j. vydaných rozhodnutí o povolení umístění reklamních poutačů na dálničním pozemku) se Ministerstvo dopravy a spojů nemohlo ztotožnit s údaji uvedenými v seznamu, neboť téměř ve všech tam uvedených případech došlo ze strany jmenovaných firem pouze k posunutí povoleného místa staničení z důvodů, ležících na straně dálnice, t. j. zejména úprav a rozšíření dálnice, rozhodnutí o budování dalších odpočívek a dopravních připojení, vzrostlá zeleň, umísťování dopravního značení a pod.

V těchto případech půjde tedy jen o formalitu vydání nového rozhodnutí, aniž by byl změněn samotný předmět tohoto rozhodnutí.

Závěrem musím konstatovat, že současná právní úprava nám poskytuje jen velmi úzké pole působnosti pro čelení masivnímu rozšíření reklam zejména v ochranných pásmech dálnic. Ujišťuji Vás, že tento poznatek patří mezi ty skutečnosti, které budeme uplatňovat v budoucích novelách silničního zákona a doufám ve Vaši podporu v této věci, ať už by se jednalo o úplný zákaz reklam podle našeho původního záměru, nebo alespoň o výrazné zpřísnění podmínek pro jejich povolování a zejména o zvýšení pravomocí pro odstraňování nepovolených reklam.

S pozdravem
Vážený pan

Miroslav Kapoun

poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

PRAHA
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

ministr
V Praze dne 17. dubna 1998
Č. j. 1 127/98-KM


Vážený pane poslanče,

odpovídám znovu na Vaši interpelaci ve věci nepovolených reklam, umístěných v ochranných pásmech dálnic a silnic (sněmovní tisk 399, 23. schůze Poslanecké sněmovny) a na Vaše vystoupení dne 26. března 1998 v téže věci.

Bohužel musím znovu konstatovat, že ve výkladu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se opíráte o nekvalifikované stanovisko advokátní kanceláře Vyroubal - Krajhanzl - Skácel a spol. Stačí si pozorněji přečíst ustanovení § 35 odst. 1 cit. zákona, kde je ve druhé větě výslovně uvedeno, že silniční správní úřad může nařídit provozovateli nebo vlastníku odstranění "zdroje ohrožení". Přitom v první větě je "zdroj ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace" uveden jako jiná kategorie než "zdroje rušení silničního provozu na nich". V prvém případě jde o ohrožování uvedených komunikací jakožto staveb (podmáčení, sesuv půdy a kamenů, pád stromů a pod.) a spadá proto do působnosti mého resortu. Naproti tomu bezpečnost a plynulost silničního provozu spadá do působnosti Ministerstva vnitra a příslušných orgánů Policie ČR (zákon č. 12/1997 Sb.). Tyto orgány však mají pravomoci postihovat pouze účastníky silničního provozu a nikoliv jeho rušitele z okolí. Navíc ne každá nepovolená reklama splňuje podmínky ustanovení § 31 cit. zákona, protože zdrojem rušení silničního provozu může být pouze pokud je zaměnitelná s dopravní značkou nebo s dopravním zařízením nebo pokud může oslnit uživatele komunikace. Pokud nesouhlasíte s tímto právním názorem a stále se domníváte, že je správný právní názor cit. advokátní kanceláře, obraťte se laskavě na Ústav státu a práva ČAV, Právnickou fakultu Karlovy univerzity nebo vyvolejte soudní řízení, protože pouze soud může podat právně závazný výklad zákona.

Trvám proto na svém názoru, že jedinou právní možností odstranit nepovolenou reklamu v ochranném pásmu dálnice nebo silnice je podnět obecnému stavebnímu úřadu, aby zahájil řízení k odstranění nepovolené stavby podle § 88 a násl. stavebního zákona, a to do 30. června t. r. pouze v případě, že jde o stavbu (t. j. zařízení pevně spojené se zemí, v opačném případě takové odstranění umožní až čerstvě přijatá novela stavebního zákona). V ostatních případech jsou všechny orgány výkonné moci v tomto směru bezmocné. To jsem chtěl vyjádřit svým poukazem na současný legislativní stav. Moje poznámka tedy neměla být výmluvou, ale směřovala k průběhu projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně koncem roku 1996.

Pravdou zůstává, že zákaz reklam obsažený v původním návrhu tehdejšího Ministerstva dopravy a v podkladovém materiálu, který jste jako člen garančního hospodářského výboru PS obdržel od předsedy Odborového svazu pracovníků silničního hospodářství by pomohl k řešení věci. Za prvé by zcela odpadlo Vaše podezření z možnosti korupce státních úředníků. Za druhé by každá postavená reklama byla v rozporu se zákonem a odpadlo by složité zjišťování, zda jde skutečně o reklamu nepovolenou; reklamní agentury během řízení často totiž reklamu o několik metrů přemístí a pak tvrdí, že řízení nesměřuje proti této konkrétní reklamě. Není pravda, že tento zákaz nebyl akceptován proto, že by byl v rozporu s Ústavou ČR, protože věc byla řádně právně ošetřena v navrhovaném přechodném ustanovení (m. j. odkladem účinnosti tohoto zákazu o několik let) a dále zde již byl zákonný precedens s odstraňováním reklam tabákových výrobků na dopravních prostředcích. Návrh tehdejšího Ministerstva dopravy nebyl předchozí vládou a touto Poslaneckou sněmovnou přijat pouze pro nedostatek politické vůle k tomuto kroku.

Bohužel nemohu souhlasit s Vaším tvrzením o nezdůvodněně pomalém odstraňování nepovolených reklam. Mohu pouze konstatovat, že přetížené obecné stavební úřady musí pochopitelně vidět prioritu své činnosti uvnitř zastavěného území měst a obcí a nabídnout Vám, abyste si vybral některý z projednávaných případů a buďto sám nebo prostřednictvím pověřené osoby prověřil, zda a kdo projednávání neodůvodněně zdržuje. Naproti tomu musím rozhodně odmítnout Vaše nepodložené obvinění z možnosti korupce státních úředníků, které je navíc zcela iracionální, protože korumpovat lze pouze za vydání povolení, nikoliv za jeho nevydání.

Samozřejmě žádný z uvedených argumentů neplatí pro reklamy umístěné přímo na silničních pozemcích; zde jsou pravomoci silničních správních úřadů dostatečné a jakékoliv zaváhání v této oblasti by bylo neomluvitelné a proto bych je neváhal postihnout. Věřím, že vás tato třetí odpověď v téže věci již uspokojí.

S pozdravem

Vážený pan

Miroslav Kapoun

poslanec

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

PRAHASouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP