PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1998
II. volební období
-------------------------------------------------


396/1


 

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 396)

 

předložené dopisem předsedy vlády Josefa Tošovského ze dne 6. března 1998 (čj. 3407/98 - OVA)

 

 

Vláda na své schůzi dne 4. března 1998 projednala a posoudila návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s .

Předkládaný návrh zákona navrhuje opětné začlenění níže uvedených činností z oblasti sportu, tělovýchovy a rekondicí a regenerací do živností ohlašovacích vázaných, uvedených v příloze č. 2 živnostenského zákona, z kterých byly k 1. led- nu 1996 zákonem č. 286/1995 Sb. vyňaty, a tak začleněny do živností ohlašovacích volných, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. Jedná se o činnosti:

- masérské, rekondiční a regenerační služby,

- provozování tělovýchovných služeb nebo činností sportovních cvičitelů, trenérů a instruktorů nebo provozování veřejných tělovýchovných kurzů pro cvičitele, trenéry a instruktory,

- vodní záchranářská služba,

- horská průvodcovská činnost.

Navrhovaná změna je odůvodňována tím, že v současné době nejsou uvedené činnosti, z hlediska zabezpečení profesionality a odbornosti při jejich provozování a organizování, právně ošetřeny, a to zejména s ohledem na ochranu života a zdraví osob.

Právě s ohledem na cíl předkládaného návrhu zákona je nutno zdůraznit, že koncepce živnostenského zákona je založena na prokazování odborné způsobilosti podnikatele a pokud tedy má být v uvedených činnostech zabezpečena ochrana života a zdraví osob, musí být zajištěna odborná způsobilost každého, kdo tuto činnost osobně vykonává.

Přijetím navrhované právní úpravy, jelikož se jedná o oblast, kde není jednotný vzdělávací systém, by nebyly nutné povinnosti k akreditaci příslušného vzdělávacího zařízení stanoveny zákonem. Proto se jeví jako vhodné odbornou způsobilost včetně dozorové činnosti pro uvedené oblasti podnikání řešit příslušnými zvláštními právními předpisy, které by obsahovaly přímou novelu živnostenského zákona, doplněním přílohy č. 2 o příslušné vázané živnosti. Celou tuto problematiku je však nutno řešit komplexně a za spolupráce příslušných resortních ministerstev.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP