PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1998

II. volební období

381

Vládní návrh

zákon

ze dne..............1998

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1998

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Ochrana utajovaných skutečností

Hlava první

Základní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon vymezuje skutečnosti, které je nutno v zájmu České republiky utajovat (dále jen "utajované skutečnosti"), způsob jejich ochrany, působnost a pravomoc orgánů státu při výkonu státní správy v oblasti ochrany utajovaných skutečností, povinnosti orgánů státu, práva a povinnosti fyzických a právnických osob a odpovědnost za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

§ 2

Vymezení pojmů pro účely zákona

(1) Zájmem České republiky je zachování ústavnosti, svrchovanosti, územní celistvosti, zajištění obrany státu, veřejné bezpečnosti, ochrana důležitých ekonomických a politických zájmů, práv a svobod fyzických a právnických osob a ochrana života nebo zdraví fyzických osob.

(2) Újmou je takové poškození nebo ohrožení zájmu České republiky, jehož následky nelze odstranit nebo je lze zmírnit pouze následnými opatřeními. Podle významu zájmu a závažnosti způsobené újmy se újma člení na mimořádně vážnou újmu, vážnou újmu a prostou újmu.

(3) Zachováváním mlčenlivosti je povinnost nesdělovat utajovanou skutečnost osobě, která není oprávněna se s takovouto skutečností seznamovat.

(4) Utajováním skutečnosti je povinnost zachovávat mlčenlivost a dodržovat ostatní povinnosti stanovené na základě tohoto zákona a v jeho mezích.

(5) Neoprávněným nakládáním s utajovanou skutečností je její vyzrazení, zneužití, poškození, znehodnocení, zničení, ztráta nebo neoprávněné snížení stupně utajení utajované skutečnosti. Za neoprávněné nakládání se považuje rovněž neoznačení utajované skutečnosti.

(6) Ústředním úřadem je ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy a dále též Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace (dále jen "zpravodajské služby"), Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu a Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad vlády a Česká národní banka.

(7) Orgánem státu je ústřední úřad, jiný správní úřad, soud, státní zastupitelství, Policie České republiky a územní samosprávný celek při výkonu státní správy v přenesené působnosti.

(8) Organizací je právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající za podmínek podle zvláštního zákona [Např. zákon č.445/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.].

(9) Statutárním orgánem je u orgánů státu, s výjimkou měst a obcí, jejich vedoucí, u měst a obcí starosta (primátor) a u organizací ten, o němž to stanoví zvláštní zákon.

(10) Povoláním se rozumí služební poměr, pracovní poměr nebo jiný pracovně právní vztah a pracovní vztah.

(11) Podkladovými materiály jsou bezpečnostní dotazník, potvrzení o zdravotní způsobilosti, posudek o osobnostní způsobilosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů [§ 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.].

(12) Určenou osobou je fyzická osoba, která byla určena ke styku s utajovanými skutečnostmi pro vymezenou oblast činnosti a pro stupeň utajení, na který bylo vydáno osvědčení, nebo pro stupeň utajení nižší (dále jen "určení"). Podmínka osvědčení platí jen v případě, že zákon předpokládá jeho vydání před určením osoby.

Hlava druhá

Utajované skutečnosti

§ 3

Utajované skutečnosti

(1) Utajovanou skutečností se rozumí vše, co je za takovou skutečnost podle tohoto zákona označeno v seznamu utajovaných skutečností.

(2) Seznamy utajovaných skutečností stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

(3) Do seznamu podle odstavce 2 se uvede jen to, čímž lze při neoprávněném nakládání způsobit újmu zájmům České republiky nebo zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala.

(4) Návrhy seznamu zpracovávají ve své působnosti ústřední úřady.

(5) Podle odstavců 2 a 4 se postupuje rovněž při změnách nebo zrušení seznamu.

§ 4

Oblasti utajovaných skutečností

(1) Utajované skutečnosti se vyskytují zejména v těchto oblastech

a) zabezpečení obranyschopnosti České republiky,

b) ekonomické zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky,

c) státní hmotné rezervy,

d) dovoz a vývoz vybraného vojenského materiálu [§ 5 zákona č.38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.] nebo bezpečnostní techniky,

e) údaje, jejich zpracování a přenos v přenosových, výpočetních a informačních systémech,

f) výzkum, vývoj, výroba a služby zbraňových a bezpečnostních systémů a zařízení,

g) ochrana osob, předmětů a objektů [Např. §2 odst. 1 písm. g) a h) zákona České národní rady č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 36/1993 Sb. a zákona č. 326/93 Sb.],

h) příprava podkladů pro zabezpečení vojenských přeprav nebo přeprav prezidenta republiky a ústavních činitelů jiných států,

i) zabezpečení veřejné bezpečnosti,

j) organizační struktura zpravodajských služeb a útvarů Policie České republiky,

k) příslušnost ke zpravodajským službám a útvarům Policie České republiky,

l) používání zpravodajských a specifických prostředků zpravodajskými službami nebo operativní techniky a operativně pátracích prostředků Policií České republiky a celními orgány,

m) formy, metody a výsledky činnosti zpravodajských služeb směřující k získávání, soustřeďování a vyhodnocování informací,

n) údaje v evidencích zpravodajských služeb vedených za účelem plnění úkolů v jejich působnosti,

o) spolupráce zpravodajských služeb se zpravodajskými službami cizí moci,

p) spolupráce Policie České republiky s policejními službami cizí moci,

r) činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů a jejich pachatelů a případy zpracovávané zpravodajskými službami,

s) finanční a materiálně technické zabezpečení zpravodajských služeb a útvarů Policie České republiky,

t) vědeckotechnické, technologické postupy a výstupy, výroba, výzkum, vývoj a materiály,

u) ochrana jaderných a chemických zařízení, přeprava a ukládání jaderných materiálů a nebezpečných látek,

v) opatření celních orgánů,

w) příprava a provádění měnových opatření,

x) umístění, přeprava a způsob zabezpečení zásob peněz, drahých kovů a měnových rezerv ve zlatě a devizových prostředcích,

y) bankovní operace a kapitálový trh,

z) pohledávky České republiky v zahraničí a způsoby jejich likvidace,

za) příprava amnestie udělované prezidentem republiky,

zb) výzkum, vývoj, výroba a používání prostředků k ochraně utajovaných skutečností, nebo

zc) mezinárodní jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje, nebo jestliže se tak smluvní strany dohodnou.

§ 5

Stupně utajení

(1) Utajované skutečnosti se klasifikují do stupňů utajení

a) přísně tajné,

b) tajné,

c) důvěrné, nebo

d) vyhrazené.

(2) Do stupně utajení přísně tajné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovy "Přísně tajné" nebo zkratkou "PT".

(3) Do stupně utajení tajné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit vážnou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovem "Tajné" nebo zkratkou "T".

(4) Do stupně utajení důvěrné se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit prostou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovem "Důvěrné" nebo zkratkou "D".

(5) Do stupně utajení vyhrazené se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo být nevýhodné pro zájmy České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovem "Vyhrazené" nebo zkratkou "V".

(6) Podle předchozích odstavců se rovněž klasifikují utajované skutečnosti cizí moci, poskytnuté České republice, nebo utajované skutečnosti cizí moci, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala.

§ 6

Stanovení stupně utajení

(1) Utajovaná skutečnost se označuje příslušným stupněm utajení.

(2) Stanovený stupeň utajení musí být zachován po dobu nezbytně nutnou. Pokud nastanou důvody pro jeho změnu nebo zrušení, je třeba tak učinit bez zbytečného odkladu.

(3) V případě zániku orgánu státu nebo organizace, ve kterých byl stupeň utajení stanoven, tento stupeň změní nebo zruší v případě potřeby jejich právní nástupce; není-li jej, změní nebo zruší stupeň utajení Ministerstvo vnitra.

(4) Stanovený stupeň utajení se změní nebo zruší

a) uplynutím doby, na kterou byl stanoven,

b) pominul-li význam chráněného zájmu,

c) byl-li stanoven nesprávně, nebo

d) byl-li stanoven neoprávněně.

(5) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou podrobnosti o stanovení a označení stupně utajení.

Hlava třetí

Výkon státní správy

§ 7

Státní správu v oblasti ochrany utajovaných skutečností vykonává Ministerstvo vnitra.

§ 8

Ministerstvo vnitra

(1) Ministerstvo vnitra

a) plní úkoly Národního bezpečnostního úřadu, v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv v oblasti ochrany utajovaných skutečností, jimiž je Česká republika vázána,

b) zajišťuje jednotné provádění ochrany utajovaných skutečností v České republice,

c) vykonává státní dozor a metodickou činnost,

d) vede Ústřední registry utajovaných skutečností poskytovaných v rámci mezinárodních styků,

e) řídí kryptografickou ochranu utajovaných skutečností,

f) zajišťuje a koordinuje výzkum, vývoj a výrobu prostředků k ochraně utajovaných skutečností a provádí nebo zajišťuje jejich certifikaci,

g) zajišťuje certifikaci informačních systémů určených k nakládání s utajovanými skutečnostmi,

h) zajišťuje a v rozsahu stanoveném tímto zákonem provádí bezpečnostní prověrky fyzických osob, navrhovaných k určení pro styk s utajovanými skutečnostmi (dále jen "navrhovaná osoba"),

i) zajišťuje a v zákonem stanoveném rozsahu provádí bezpečnostní prověrky organizací,

j) vydává osvědčení, že navrhovaná osoba splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro jeho vydání (dále jen "osvědčení"),

k) vydává potvrzení, že organizace splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro jeho vydání (dále jen "potvrzení"),

l) vydává certifikát, potvrzující cizí moci, že navrhované osobě bylo vydáno osvědčení nebo organizaci potvrzení (dále jen "certifikát"),

m) vydává na základě oprávnění k seznamování se s utajovanými skutečnostmi vydaného cizí mocí (dále jen "bezpečnostní oprávnění") osvědčení nebo potvrzení,

n) vede evidenci případů neoprávněného nakládání s utajovanými skutečnostmi, evidenci určených osob a evidenci bezpečnostních ředitelů.

(2) Ministerstvo vnitra je oprávněno

a) využívat informace z vlastních evidencí, jinak určených pro jiné účely, a z evidencí Policie České republiky,

b) získávat potřebné informace u dalších orgánů státu a organizací, v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů podle odstavce 1,

c) vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů [§ 10 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.] pro potřeby bezpečnostní prověrky,

d) sdružovat údaje z evidencí,

e) vést bezpečnostní spis k navrhované osobě a spis o bezpečnostní prověrce organizace.

(3) Ředitele Národního bezpečnostního úřadu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitra.

§ 9

Zpravodajské služby

(1) Zpravodajské služby

a) zajišťují a provádějí bezpečnostní prověrky svých příslušníků a uchazečů o přijetí a vydávají a odnímají osvědčení těmto osobám,

b) podílejí se na plnění úkolů podle § 8 odst. 1 písm. h) a i) tohoto zákona.Vojenské zpravodajství se na těchto úkolech podílí v případech, kdy se jedná o přístup k utajovaným skutečnostem v působnosti Ministerstva obrany.

(2) Při plnění úkolů podle odstavce 1 jsou zpravodajské služby oprávněny

a) používat specifické prostředky, zpravodajské prostředky nebo prostředky k získávání informací podle zvláštních zákonů [§ 6 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, § 18 zákona č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, § 10 a 11 zákona č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 88/1995 Sb.],

b) využívat údaje ze svých evidencí a požadovat a využívat údaje z evidencí a materiálů vzniklých z činnosti bezpečnostních a vojenských orgánů československého státu,

c) uchovávat v informačních systémech údaje získané v rámci bezpečnostních prověrek navrhovaných osob nebo organizací,

d) vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů5) pro potřeby bezpečnostní prověrky podle odstavce 1 písm. a),

e) vést evidenci případů neoprávněného nakládání s utajovanými skutečnostmi příslušníky zpravodajských služeb,

f) získávat potřebné informace u dalších orgánů státu a organizací, v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona.

(3) Při plnění úkolů podle odstavce 1 zpravodajské služby vzájemně spolupracují a poskytují si nezbytnou součinnost.

§ 10

Policie České republiky

(1) Policie České republiky se podílí na plnění úkolů podle § 8 odst. 1 písm. h) a i) tohoto zákona.

(2) Při plnění úkolů podle odstavce 1 je Policie České republiky oprávněna

a) využívat údaje ze svých evidencí a požadovat a využívat údaje z evidencí a materiálů vzniklých z činnosti bezpečnostních a vojenských orgánů československého státu,

b) uchovávat v informačních systémech údaje získané při provádění bezpečnostních prověrek navrhovaných osob nebo organizací,

c) získávat potřebné informace u dalších orgánů státu a organizací, v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona.

Hlava čtvrtá

Povinnosti při ochraně utajovaných skutečností

§ 11

Povinnosti orgánu státu a organizace

Orgán státu a organizace, kterým jsou utajované skutečnosti poskytnuty nebo ve kterých utajované skutečnosti vznikají nebo které se s utajovanými skutečnostmi seznámily, jsou povinny

a) vytvářet podmínky k zabezpečení ochrany utajovaných skutečností a kontrolovat jejich dodržování,

b) zajistit ochranu utajovaných skutečností,

c) přijímat opatření při zjištění porušení tohoto zákona, která vedou k odstranění nepříznivých následků takového porušení,

d) poskytovat informace podle § 8 odst. 2 písm. b, §9 odst. 2 písm. f) a § 10 odst. 2 písm. c) tohoto zákona.

§ 12

Povinnosti statutárního orgánu

(1) Statutární orgán je povinen zajistit ochranu utajovaných skutečností.

(2) Statutární orgán je povinen

a) kontrolovat dodržování povinností stanovených tímto zákonem,

b) zpracovávat přehled pracovních míst nebo funkcí, u kterých je nezbytné seznamovat se s utajovanými skutečnostmi,

c) zajišťovat vedení evidencí určených osob a osob, u kterých došlo k zániku určení,

d) oznamovat písemně Ministerstvu vnitra všechny změny, které mohou mít vliv na vydání osvědčení, potvrzení nebo certifikátu,

e) oznamovat písemně bez zbytečného odkladu Ministerstvu vnitra případy neoprávněného nakládání s utajovanou skutečností a přijatá opatření,

f) evidovat případy neoprávněného nakládání s utajovanými skutečnostmi,

g) informovat písemně Ministerstvo vnitra o výzkumu, vývoji nebo výrobě, pokud tyto obsahují utajovanou skutečnost,

h) sledovat, zda určená osoba splňuje podmínky stanovené tímto zákonem po celou dobu určení,

i) zajišťovat odbornou přípravu určených osob,

j) spolupracovat s Ministerstvem vnitra na metodickém vedení a personální práci s určenými osobami,

k) plnit úkoly v oblasti ochrany utajovaných skutečností, které vyplývají z mezinárodních smluv,

l) zajistit stanovení a označení příslušného stupně utajení.

(3) Povinnost uvedená v odstavci 2 písm. d) se nevztahuje na statutární orgány zpravodajských služeb.

(4) Oznamovací povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. e) plní zpravodajské služby vůči předsedovi vlády České republiky.

§ 13

Bezpečnostní ředitel

(1) V ústředních úřadech, okresních úřadech a magistrátech hlavního města. Prahy a statutárních měst Brna, Ostravy a Plzně, statutární orgán jmenuje bezpečnostního ředitele. Bezpečnostní ředitel je přímo podřízen statutárnímu orgánu.

(2) V orgánech státu vyjma ústředních úřadů a v organizacích může statutární orgán jmenovat bezpečnostního ředitele v případě potřeby.

(3) Předpokladem pro výkon funkce bezpečnostního ředitele je vydané osvědčení a určení.

(4) Bezpečnostního ředitele pověřuje statutární orgán plněním povinností, které mu tento zákon v oblasti ochrany utajovaných skutečností ukládá. Povinnosti statutárního orgánu v oblasti ochrany utajovaných skutečností nejsou jmenováním bezpečnostního ředitele dotčeny.

(5) Statutární orgán je povinen jmenování bezpečnostního ředitele oznámit písemnou formou Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne jmenování.

§ 14

Povinnosti určených osob

(1) Určená osoba je povinna

a) utajovat skutečnosti,

b) oznamovat neprodleně případy neoprávněného nakládání s utajovanou skutečností statutárnímu orgánu, a nelze-li tak učinit, Ministerstvu vnitra,

c) oznamovat všechny změny v podkladových materiálech statutárnímu orgánu,

d) dostavit se k pravidelnému vyšetření zdravotní způsobilosti nebo k mimořádné prohlídce podle § 21 odst. 3 tohoto zákona.

(2) Určená osoba pro stupeň utajení "Přísně tajné", vyjma příslušníků zpravodajských služeb, je povinna písemně oznámit Ministerstvu vnitra výjezd do zahraničí nejméně 5 dnů před tímto výjezdem.

(3) Povinnost uvedená v odstavci 2 se nevztahuje

a) na výjezdy do států Evropské unie, členských států Severoatlantické aliance nebo států s neutrálním statusem,

b) na osoby, které výjezd uskutečňují v souvislosti s plněním úkolu orgánu státu,

c) na poslance a senátory Parlamentu České republiky a na osoby uvedené v § 44 tohoto zákona.

§ 15

Povinnosti fyzických osob

(1) Každý je povinen dodržovat nutná omezení stanovená orgánem státu nebo organizací v mezích tohoto zákona v souvislosti s ochranou utajovaných skutečností.

(2) Každý je povinen neprodleně odevzdat nalezenou utajovanou skutečnost nebo utajovanou skutečnost získanou v rozporu s tímto zákonem Ministerstvu vnitra nebo Policii České republiky, případně zastupitelskému úřadu České republiky nebo jim o tomto neprodleně učinit oznámení.

(3) Každý, kdo není určenou osobou a seznámí se s utajovanou skutečností, má povinnost zachovávat mlčenlivost.

§ 16

Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví

(1) Každý, kdo Úřadu průmyslového vlastnictví podává přihlášku vynálezu, průmyslového vzoru, užitného vzoru a topografie polovodičového výrobku, je povinen navrhnout stupeň utajení, obsahuje-li předmět přihlášky utajovanou skutečnost.

(2) Úřad průmyslového vlastnictví předloží návrh podle odstavce 1 Ministerstvu vnitra, které po vyjádření příslušného ústředního úřadu stanoví stupeň utajení. Tuto skutečnost sdělí Ministerstvo vnitra Úřadu průmyslového vlastnictví a ten stanovený stupeň utajení u přihlášky podle odstavce 1 stanoveným způsobem vyznačí.

(3) V případech, má-li být přihláška podle odstavce 1 podána v zahraničí, je přihlašovatel povinen požádat Ministerstvo vnitra o stanovení stupně utajení a dále o souhlas s takovýmto způsobem podání přihlášky. Ministerstvo vnitra stupeň utajení stanoví a souhlas s podáním přihlášky vysloví po vyjádření příslušného ústředního úřadu.

Hlava pátá

Oprávnění fyzických osob seznamovat se s utajovanými skutečnostmi

§ 17

(1) S utajovanými skutečnostmi se může seznamovat pouze fyzická osoba, která je nezbytně nutně potřebuje k výkonu své činnosti, bylo jí vydáno osvědčení nebo bezpečnostní oprávnění, pokud tento zákon nestanoví jinak a je určenou osobou.

(2) Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 je předpokladem pro výkon povolání, kde je nezbytné seznamovat se s utajovanými skutečnostmi.

Díl první

Podmínky pro vydání osvědčení

§ 18

Osvědčení lze vydat navrhované osobě, která

a) je způsobilá k právním úkonům,

b) dosáhla předepsaného věku,

c) je bezúhonná,

d) je zdravotně způsobilá,

e) je osobnostně způsobilá,

f) je bezpečnostně spolehlivá.

§ 19

Věk

(1) Dolní věková hranice navrhované osoby pro stupně utajení "Vyhrazené", "Důvěrné" nebo "Tajné" je 18 let.

(2) Dolní věková hranice navrhované osoby pro stupeň utajení "Přísně tajné" je 21 let.

(3) V odůvodněných případech může Ministerstvo vnitra, na žádost orgánu státu, udělit výjimku z věkové hranice uvedené v odstavci 1.

§ 20

Bezúhonnost

(1) Za bezúhonnou není považována navrhovaná osoba, která byla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu vztahujícího se k ochraně státního, hospodářského nebo služebního tajemství nebo utajovaných skutečností, spáchaného i z nedbalosti.

(2) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů 2), pokud zákon nestanoví, že postačí čestné prohlášení o bezúhonnosti.

§ 21

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost navrhované osoby zjišťuje a posudek na ní vydává posuzující lékař, jímž je registrující lékař podle zvláštního zákona [§ 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.]. Posudek o zdravotní způsobilosti osob navrhovaných pro stupeň utajení "Přísně tajné" vydává posuzující lékař, oprávněný k této činnosti na základě pověření Ministerstva vnitra.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti se vydává na základě výsledku lékařského vyšetření, popřípadě dalších potřebných vyšetření. Tento posudek k navrhované osobě platí tři měsíce ode dne vydání.

(3) U určených osob se provádějí pravidelná vyšetření. V případě, že u těchto osob došlo ke změně zdravotního stavu provádí posuzující lékař mimořádnou prohlídku.

(4) Zjistí-li posuzující lékař na základě vyšetření podle odstavce 3, že určená osoba pozbyla zdravotní způsobilosti, oznámí to neprodleně jejímu statutárnímu orgánu.

(5) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou podrobnosti o způsobu zjišťování zdravotní způsobilosti včetně stanovení periodicity tohoto zjišťování, stanovení nemocí, vad nebo stavů, které vylučují schopnost utajovat skutečnosti, jakož i povinnosti dostavit se k periodickému vyšetření zdravotní způsobilosti nebo se podrobit mimořádné prohlídce podle odstavce 3 v důsledku změny zdravotní situace.

§ 22

Osobnostní způsobilost

(1) Za osobnostně způsobilou není považována navrhovaná osoba, u níž byly na základě psychologického vyšetření zjištěny takové osobnostní rysy, postoje či vztahy, které mohou vzbuzovat pochybnosti o tom, že je schopna utajovat skutečnosti.

(2) Posudek o osobnostní způsobilosti vydává Ministerstvo vnitra, zpravodajské služby, Policie České republiky nebo odborné pracoviště oprávněné k této činnosti na základě pověření Ministerstva vnitra.

(3) Požadavky na osobnostní způsobilost jsou odstupňovány v závislosti na stupni bezpečnostní prověrky.

(4) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou způsob zjišťování osobnostní způsobilosti, podmínky provádění vyšetření, jeho obsah, metody a techniky a podmínky metodického dohledu a akreditace pracovišť.

§ 23

Bezpečnostní spolehlivost

(1) Za bezpečnostně spolehlivou není považována navrhovaná osoba, u které bylo zjištěno bezpečnostní riziko.

(2) Za bezpečnostní riziko se považuje zejména

a) činnost proti zájmům České republiky,

b) činnost směřující k potlačování lidských práv nebo svobod, případně podpora takovéto činnosti,

c) styk s osobou, která po 1.1.1990 vyvíjela nebo vyvíjí činnost proti zájmům České republiky, případně se pohybuje v prostředí osob, které takovouto činnost vyvíjejí,

d) chování a způsob života, který může mít vliv na ovlivnitelnost, důvěryhodnost nebo schopnost utajovat skutečnosti,

e) skutečnost, která může vést k vydíratelnosti,

f) pravomocné odsouzení neuvedené ve výpisu z evidence Rejstříku trestů 2),

g) probíhající trestní stíhání, nebo

h) užívání jiné identity.

(3) Za bezpečnostní riziko se nepovažuje činnost podle odstavce 2 písm. c) nebo užívání jiné identity podle odstavce 2 písm. h), pokud se tak děje při plnění služebního či pracovního úkolu nebo z jiného zákonného důvodu.

Díl druhý

Bezpečnostní prověrka navrhované osoby

§ 24

(1) Bezpečnostní prověrkou se ověřuje, zda navrhovaná osoba splňuje podmínky pro vydání osvědčení.

(2) Bezpečnostní prověrka se provádí před započetím výkonu povolání, jmenováním do funkce nebo zařazením na místo, kde je nezbytné se seznamovat s utajovanými skutečnostmi, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Bezpečnostní prověrku lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem navrhované osoby.

(4) Písemný souhlas s provedením bezpečnostní prověrky lze kdykoli v jejím průběhu odvolat, pokud zákon nestanoví jinak. V takovém případě se bezpečnostní prověrka ihned zastaví a podkladové materiály se vydají navrhované osobě. Údaje získané v rámci této bezpečnostní prověrky je orgán státu, který je získal, povinen neprodleně zničit.

(5) Bude-li se navrhovaná osoba po svém určení seznamovat s utajovanými skutečnostmi daného stupně utajení ve značném rozsahu, může statutární orgán s jejím písemným souhlasem navrhnout Ministerstvu vnitra provedení bezpečnostní prověrky nejbližšího vyššího stupně.

(6) Pokud se během bezpečnostní prověrky I., II. nebo III. stupně vyskytnou skutečnosti, které nelze ověřit opatřeními stanovenými pro daný stupeň bezpečnostní prověrky, lze provést potřebná opatření stanovená pro nejbližší vyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Tato opatření lze provést pouze s písemným souhlasem navrhované osoby.

(7) Při provádění bezpečnostní prověrky musí být šetřena osobní čest a důstojnost všech dotčených osob.

§ 25

Stupně bezpečnostních prověrek

V závislosti na stupni utajení, pro který má být navrhované osobě vydáno osvědčení, se provádí

a) bezpečnostní prověrka I. stupně pro stupeň utajení "Vyhrazené",

b) bezpečnostní prověrka II. stupně pro stupeň utajení "Důvěrné",

c) bezpečnostní prověrka III. stupně pro stupeň utajení "Tajné",

d) bezpečnostní prověrka IV. stupně pro stupeň utajení "Přísně tajné".

§ 26

Bezpečnostní prověrka I. stupně

Bezpečnostní prověrku I. stupně provádí statutární orgán vyhodnocením podkladových materiálů a bezpečnostního pohovoru, byl-li proveden.

§ 27

Bezpečnostní prověrka II. stupně

Bezpečnostní prověrku II. stupně tvoří opatření uvedená v § 26 tohoto zákona a dále

a) posouzení opisu z evidence Rejstříku trestů5) navrhované osoby Ministerstvem vnitra,

b) šetření Ministerstva vnitra podle § 8 odst. 2 písm. a) tohoto zákona k navrhované osobě,

c) šetření zpravodajských služeb podle § 9 odst. 2 písm. b) tohoto zákona a Policie České republiky podle § 10 odst. 2 písm. a) tohoto zákona k navrhované osobě, provedená na základě žádosti Ministerstva vnitra.

§ 28

Bezpečnostní prověrka III. stupně

Bezpečnostní prověrku III. stupně tvoří opatření uvedená v § 27 tohoto zákona a dále

a) ověření identity navrhované osoby provedené zpravodajskými službami na základě žádosti Ministerstva vnitra,

b) šetření zpravodajských služeb podle § 9 odst. 2 písm. b) tohoto zákona a Policie České republiky podle § 10 odst. 2 písm.a) tohoto zákona ke členům domácnosti navrhované osoby starších 18 let, provedená na základě žádosti Ministerstva vnitra,

c) šetření Policie České republiky a zpravodajských služeb provedená u osob z prostředí, ve kterém se navrhovaná osoba pohybuje, ke zjištění, zda se u navrhované osoby nevyskytují bezpečnostní rizika. Šetření se provádí na základě žádosti Ministerstva vnitra.

§ 29

Bezpečnostní prověrka IV. stupně

Bezpečnostní prověrku IV. stupně tvoří opatření uvedená v § 28 tohoto zákona a dále šetření zpravodajských služeb ke zjištění výskytu bezpečnostních rizik v prostředí, ve kterém se navrhovaná osoba pohybuje. Šetření se provádí na základě žádosti Ministerstva vnitra.

§ 30

Bezpečnostní pohovor

(1) Jsou-li při provádění bezpečnostní prověrky zjištěny skutečnosti, které mohou být na překážku vydání osvědčení, provádí se bezpečnostní pohovor. V bezpečnostním pohovoru má navrhovaná osoba možnost vyjádřit se ke zjištěným skutečnostem.

(2) Bezpečnostní pohovor provádí statutární orgán nebo Ministerstvo vnitra. Pokud jsou skutečnosti podle odstavce 1 zjištěny zpravodajskými službami, provádí bezpečnostní pohovor příslušná zpravodajská služba.

(3) Ve výjimečných a odůvodněných případech lze bezpečnostní pohovor nahradit písemným vyjádřením navrhované osoby ke skutečnostem, které by jinak byly předmětem bezpečnostního pohovoru.

(4) Předmětem bezpečnostního pohovoru nesmějí být skutečnosti, které mohou ohrozit obranu nebo bezpečnost státu.

(5) Bezpečnostním pohovorem nesmějí být dotčena práva třetích osob a ohrožen zdroj informací.

§ 31

Vyhodnocení

(1) O výsledku svých šetření podle §27 až 29 tohoto zákona informuje Policie České republiky a zpravodajské služby Ministerstvo vnitra.

(2) Na závěr bezpečnostní prověrky Ministerstvo vnitra posoudí, zda navrhovaná osoba splňuje podmínku osobnostní způsobilosti a provede celkové vyhodnocení získaných materiálů. V případě potřeby může Ministerstvo vnitra požádat Policii České republiky nebo zpravodajské služby o doplnění šetření.

Díl třetí

Určování fyzických osob ke styku s utajovanými skutečnostmi

§ 32

Postup určování

(1) Výběr navrhované osoby provede statutární orgán.

(2) Statutární orgán je povinen navrhovanou osobu předem seznámit s podmínkami a způsobem provedení bezpečnostní prověrky, informovat ji o zásadách ochrany utajovaných skutečností, jejích právech, povinnostech a následcích porušení ochrany utajovaných skutečností a vyžádat si její písemný souhlas s provedením bezpečnostní prověrky.

(3) V případě souhlasu navrhované osoby s provedením bezpečnostní prověrky si statutární orgán od této osoby vyžádá předložení podkladových materiálů.

(4) Navrhovaná osoba je povinna v podkladových materiálech uvádět úplné a pravdivé údaje.

(5) Pro potřeby provedení bezpečnostní prověrky I. stupně tvoří součást podkladových materiálů čestné prohlášení o bezúhonnosti a pro potřeby bezpečnostní prověrky II., III. nebo IV. stupně výpis z evidence Rejstříku trestů 2), ne starší tří měsíců.

§ 33

Bezpečnostní dotazník

(1) V bezpečnostním dotazníku navrhovaná osoba uvádí

a) jméno a příjmení, titul, vědeckou hodnost,

b) datum a místo narození, rodné číslo,

c) adresu trvalého a přechodného pobytu,

d) rodinný stav,

e) státní občanství včetně změn,

f) číslo občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu, místo jejich vydání,

g) současného zaměstnavatele a jeho sídlo,

h) přehled předchozích zaměstnavatelů a povolání,

i) přehled navštěvovaných škol,

j) je-li voják nebo nevoják, u vojáka číslo vojenské knížky, evidenční místo a dosaženou vojenskou hodnost,

k) je-li policista, číslo služebního průkazu a dosaženou hodnost policisty,

l) název zdravotní pojišťovny u níž je pojištěncem,

m) je-li cizinec, pobyty na území České republiky delší než 30 dnů v posledních sedmi letech,

n) pobyty v zahraničí delší než 30 dnů po dosažení věku 18 let, vyjma případů určování pro stupeň utajení "Vyhrazené",

o) majetkové poměry, v případě určování pro stupeň utajení "Tajné" nebo "Přísně tajné",

p) exekuce a výkony rozhodnutí nařízené proti ní v posledních sedmi letech,

r) příslušnost a vztahy k občanským sdružením, spolkům, politickým stranám, církvím nebo náboženským společenstvím,

s) kontakty na bývalé i současné zpravodajské a výzvědné služby cizí moci nebo na zpravodajské služby bývalé Československé socialistické republiky,

t) zda je závislá na požívání alkoholických nápojů,

u) zda užívá omamné nebo psychotropní látky,

v) všechna vznesená a sdělená obvinění z trestných činů vůči své osobě,

w) postih za přestupky, jiné správní delikty a kárná opatření v posledních třech letech,

x) přehled předchozích bezpečnostních prověrek provedených podle tohoto zákona,

y) životopis,

z) jména a adresy osob, které se mohou vyjádřit k uvedeným údajům, vyjma případů určování pro stupeň utajení "Vyhrazené",

za) souhlas k ověření stavu bankovního účtu a souhlas k ověření daňového přiznání [§ 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.], vyjma případů určování pro stupeň utajení "Vyhrazené",

zb) čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů,

zc) souhlas s provedením bezpečnostní prověrky,

zd) souhlas se shromažďováním a vedením údajů v souladu se zvláštním předpisem [Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.].

(2) V bezpečnostním dotazníku dále navrhovaná osoba uvádí jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození

a) manžela, manželky, i bývalých,

b) dětí a sourozenců, i nevlastních,

c) rodičů nebo pěstounů, i manžela, manželky,

d) dalších osob starších 18 let, pokud žijí s navrhovanou osobou v domácnosti.

(3) Vyplněný bezpečnostní dotazník slouží pouze pro potřeby provedení bezpečnostní prověrky. Údaje v něm uvedené je nutné chránit před neoprávněným nakládáním.

(4) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou způsob vyplňování a vzor bezpečnostního dotazníku.

§ 34

Určování pro stupeň utajení "Vyhrazené"

(1) Po předložení podkladových materiálů navrhovanou osobou, provede statutární orgán bezpečnostní prověrku I. stupně. V odůvodněných případech může statutární orgán požádat Ministerstvo vnitra o ověření údajů uvedených v podkladových materiálech.

(2) V případě, že statutární orgán bezpečnostní prověrkou ověří, že navrhovaná osoba splňuje podmínky uvedené v § 18 tohoto zákona, může provést její určení podle § 38 tohoto zákona.

(3) V případě, že statutární orgán bezpečnostní prověrkou ověří, že navrhovaná osoba podmínky uvedené v § 18 tohoto zákona nesplňuje, oznámí jí písemně tuto skutečnost.

§ 35

Určování pro stupeň utajení "Důvěrné", "Tajné" nebo "Přísně tajné"

(1) Po předložení podkladových materiálů navrhovanou osobou a po provedení jejich vyhodnocení statutárním orgánem, požádá statutární orgán Ministerstvo vnitra o vydání osvědčení. V žádosti uvede stupeň utajení, pro který má být osvědčení vydáno. Spolu se žádostí zašle statutární orgán podkladové materiály.

(2) Statutární orgán je oprávněn žádat o vydání osvědčení pouze pro potřeby toho orgánu státu nebo organizace za kterou je oprávněn jednat, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Na základě žádosti statutárního orgánu Ministerstvo vnitra zajistí provedení bezpečnostní prověrky příslušného stupně.

(4) O skončení bezpečnostní prověrky informuje Ministerstvo vnitra statutární orgán.

§ 36

Osvědčení

(1) V případě, že Ministerstvo vnitra bezpečnostní prověrkou ověří, že navrhovaná osoba splňuje podmínky uvedené § 18 tohoto zákona, může vydat osvědčení, které této osobě doručí. Po předložení platného osvědčení může statutární orgán provést určení navrhované osoby podle § 38 tohoto zákona.

(2) U stupně utajení "Vyhrazené" se osvědčením uvedeným v odstavci 1 rozumí písemný záznam podle § 38 tohoto zákona.

(3) V případě, že Ministerstvo vnitra bezpečnostní prověrkou ověří, že navrhovaná osoba nesplňuje podmínky uvedené v §18 tohoto zákona, osvědčení nevydá a tento výsledek navrhované osobě oznámí. Důvody nevydání osvědčení Ministerstvo vnitra nesděluje.

(4) Zjistí-li se v průběhu bezpečnostní prověrky, že navrhovaná osoba prokazatelně nesplňuje některou z podmínek § 18 písm. a) až d) tohoto zákona, bezpečnostní prověrka se ukončí. O ukončení bezpečnostní prověrky Ministerstvo vnitra písemně informuje statutární orgán a navrhovanou osobu.

(5) Vyskytnou-li se po vydání osvědčení skutečnosti nasvědčující tomu, že osoba přestala splňovat podmínky pro jeho vydání, zajistí Ministerstvo vnitra, se souhlasem této osoby, provedení potřebných opatření bezpečnostní prověrky toho stupně, pro který bylo osvědčení vydáno. V případě, že Ministerstvo vnitra zjistí, že osoba podmínky přestala splňovat, osvědčení odejme a oznámí to osobě, které bylo osvědčení odňato a statutárnímu orgánu. Odnětím osvědčení současně zaniká určení osoby. Současně se odejme i certifikát, byl-li osobě vydán.

§ 37

Platnost osvědčení

Doba platnosti osvědčení je

a) pro stupeň utajení "Vyhrazené" nejdéle 12 let,

b) pro stupeň utajení "Důvěrné" 9 let,

c) pro stupeň utajení "Tajné" 6 let,

d) pro stupeň utajení "Přísně tajné" 4 roky.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP