PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1998
II. volební období
-------------------------------------------------


369/1


 

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona o Státním fondu pro ochranu

před živelními pohromami České republiky

(sněmovní tisk č. 369)

 

předložené dopisem předsedy vlády Josefa Tošovského ze dne 12. února 1998 (čj. 3383/98 - OVA)

 

 

Vláda na jednání své schůze dne 9. února 1998 projednala a posoudila návrh zákona o Státním fondu pro ochranu před živelními pohromami České republiky (sněmovní tisk č. 369) a vyjádřila s tímto návrhem   n e s o u h l a s z dále uvedených důvodů.

 

I.

Obecně

Předložený návrh zákona reaguje na důsledky ničivých záplav, které postihly významnou část území České republiky. Podstatou návrhu je zřízení státního fondu, který bude z taxativně stanovených zdrojů shromažďovat finanční prostředky, a to jednak na účely preventivní činnosti související s předcházením nebo zmírněním škod v důsledku živelních pohrom a jednak na přímou pomoc ve formě dotace, subvence, půjčky, převzetí závazku a další pomoc právnickým a fyzickým osobám.

Jako jeden z cílů, které vláda trvale sleduje v rámci souboru úkolů stanovených na základě zkušeností získaných při povodňové katastrofě v roce 1997, je i propracování systému financování škod spojených s živelními pohromami, a to jak v oblasti prevence, tak v oblasti odstranění následků. Podle názoru vlády zůstává základním zdrojem finančních prostředků i nadále státní rozpočet a čerpání těchto prostředků musí být maximálně koordinováno. Předložený návrh zákona o zřízení účelového fondu však počítá jako se zdrojem tohoto fondu s blíže neurčenou částí státního rozpočtu. Tím by došlo k nežádoucímu dalšímu členění prostředků státního rozpočtu a omezení v uplatňování jednotné finanční politiky.

Pro realizaci povodňové ochrany je podle názoru vlády nezbytný především program hrazený ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství. Tento program systémovými a individuálními dotacemi podporuje opatření prováděná správci vodních toků. Ze státního rozpočtu musí být financována i všechna preventivní opatření prováděná státní správou i rozpočtovou a příspěvkovou sférou.

Vláda nepovažuje zřízení účelového fondu podle předloženého návrhu zákona za řešení, které by vedlo ke koordinovanému čerpání finančních prostředků a garantovalo vzájemné provázání finančních toků na opatření preventivního charakteru a na podporu vlastního řešení povodňových škod. Financování povodňové ochrany a likvidace následků povodňových škod způsobem, který předpokládá předložený návrh zákona by podle názoru vlády nepřineslo žádný skutečně pozitivní efekt, jen nárůst admi- nistrativy a komplikovaných procedur. Vláda považuje současný systém řešení následků živelních pohrom ve formě vytváření rezervy ve státním rozpočtu, jejíž výše je schvalována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v zákoně o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok, za dostatečný. Pro ponechání tohoto stavu je rozhodující, že se živelní pohromy vyskytují nepravidelně a jejich důsledky na výši nákladů jsou rozdílné. Z tohoto důvodu není vhodné ani hospodárné zřídit zákonem samostatný státní fond.

 

II.

K jednotlivým ustanovením

Také z legislativně technického hlediska považuje vláda předložený návrh zákona za nedopracovaný. Zejména není návrh dostatečně provázán se zákony, na něž částečně odkazuje. Týká se to především příjmové stránky (např. pokuty za porušení opatření, která byla vydána na odstranění nebo zmírnění následků škod vzniklých živelní událostí). Také vlastní režim fondu považuje vláda za příliš obecný.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP