PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

304

Návrh

poslanců Pavla Dostála, Františka Čecha

na vydání

zákona

ze dne ..............1997

kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., ze dne 17.12.1992 o státních symbolech České republiky

Návrh zákona

kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

Zákon č. ............ 1997 Sb.

ze dne ................,

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :

Čl. I.

Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, se mění takto:

1. § 7, odstavec 1 zní takto :

"Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla "Kde domov můj"."

2. Z přílohy zákona částka 2., str. 31 se vyřadí původní faksimile kurentem psaného Tylova textu písně "Kde domov můj", který má špatný slovosled.

3. Na str. 32 se vymění notový záznam, za notový záznam autentického znění české hymny, otištěné ve Věstníku ministerstva školství a národní osvěty, roč. XV, 1933, výnos č. 39 (9.5.1933).

Jinak zůstává zákon č. 3/1993 Sb., beze změny.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Důvodová zpráva :

Hymna patří ke státním symbolům, které jsou definovány zákonem 3/1933 Sb. Jak tento zákon uvádí "Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla Kde domov můj". Závazný text i závazný notový záznam státní hymny jsou k zákonu přiloženy.

Škroup ve své písni měnil slovosled Tylova původního textu (hučí voda-voda hučí, česká země-země česká).

Během desetiletí vznikla v pěvecké praxi i ve sbornících řada drobných variant, odchylek písně. Jednu variantu písně, nikoli hymnu, upravil Jan Seidel na počátku čtyřicátých let s kytarovým "universálním" doprovodem do svého sborníku. Zákonodárci omylem včlenili do přílohy zákona č. 3/1993 Sb. tuto úpravu i s doprovodem a druhou slokou. Tato podoba má následující nedostatky :

a) V melodii a frázování jsou tři odlišnosti od správného znění hymny.

b) Druhá sloka do hymny nepatří.

c) Kytarový doprovod do zákonného tvaru také nepatří, mimo to má notopisné chyby, zastaralé kytarové značky a řadu dalších nepřeností.

d) Zákonodárný omyl je dovršen tím, že je navíc ilustračně otištěno faksimile autografu (kurentem psaného) Tylova textu s jiným slovosledem. Faksimile je třeba z přílohy vypustit.

Bez této novelizace dochází k absurdní situaci, že zákonný tvar hymny nikdo nerespektuje, takže česká státní hymna je provozovaná vlastně v rozporu se zákonem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP