PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

293

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb. a zákona č. 135/1996 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. a) se vypouští bod 6 a dosavadní body 7 a 8 se označují jako body 6 a 7.

2. V § 18 odst. 2 písm. b) bod 8 se na konci vypouští částka a připojují se tato slova:

" a k posílení jeho kapitálu,".

3. V § 18 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

"10. k převodu do státních finančních aktiv České republiky pro účely výplaty jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce 8).

8) Zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb."

4. V § 18 odst. 2 písm. c) se slovo "rozpočtem" nahrazuje slovem "statutem".

5. V § 18 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se ustanovení písmene g), které zní:

"g) k podpoře nadací, určených na návrh vlády Poslaneckou sněmovnou Parlamentu".

6. V § 19 se vypouštějí tato slova : ", včetně nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů", a na konci se připojuje tato věta: "Součástí rozpočtu nejsou náklady spojené s projednáváním a realizací privatizačních projektů."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část:

Dne 1. prosince 1994 nabyl účinnosti zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce. Od uvedeného dne bylo pro účely tohoto odškodnění ze státních aktiv zálohově vyplaceno k 30. červnu 1996 téměř 1,5 mld. Kč.

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 30. listopadu 1994 zabývala otázkou finančního zabezpečení úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s realizací zákona č. 217/1994 Sb.. Vláda rozhodla, že nejvhodnějším zdrojem této úhrady budou výnosy z prodeje majetku bývalé KSČ, tedy výnosy z privatizace majetkových účastí na podnikání akciových společností Česká typografie, Praha, Moravská typografie, Brno, a Tiskárna periodik, Ostrava.

Výnosy z privatizace zmíněných majetkových účastí budou majetkem Fondu národního majetku ČR, se kterým lze nakládat toliko k zákonem stanoveným účelům. Pro doplnění státních finančních aktiv o částku, která byla vyplacena obětem nacistické perzekuce, z majetku Fondu národního majetku ČR, je proto nezbytné doplnit zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, o ustanovení takovouto dispozici umožňující.

V rámci připomínkového řízení byly do novely zákona zapracovány připomínky zohledňující stávající zkušenosti s aplikací § 18 zákona č. 171/1991 Sb. Naopak nebyly do návrhu zařazeny připomínky rozšiřující stávající znění citovaného ustanovení o nové tituly pro užívání majetku Fondu národního majetku ČR i na případy úhrad nákladů likvidací škod nezpůsobených minulým režimem či s tímto

režimem přímo nesouvisejících. Právě likvidace tzv. starých zátěží jsou dle stávající zákonné úpravy hlavními účely použití výnosů z privatizace.

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, jejími mezinárodními závazky a právem Evropského společenství.

Dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet České republiky resp.na finanční prostředky státu je jednoznačně pozitivní, bez jejího přijetí by veškeré dopady zákona č. 217/1994 Sb. šly k tíži státních finančních aktiv.

Zvláštní část:

K bodu 1. a 5. čl. I:

Navrhovaná změna vychází z nového přístupu k řešení problematiky podpory nadací. Původně měl mít Nadační investiční fond a.s. charakter portfoliového investičního fondu, do jehož portfolia měly být vkládány 1% podíly majetkových účastí privatizovaných společností. Výnosy z hospodaření Nadačního investičního fondu a.s. měly být použity na podporu fungování nadací. Tento postup, vzhledem k dalším poznatkům, se ukázal jako nevhodný, a proto v roce 1995 bylo vydáno ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci rozhodnutí, podle kterého jsou akcie určené pro a.s. Nadační investiční fond prodávány na kapitálovém trhu a výnosy evidovány a ukládány na zvláštním účtu pro účely podpory nadací.

Nadační investiční fond a.s. tudíž nebude využit jako správce majetku původně mu určeného, rovněž redistribuce výnosů z tohoto majetku jednotlivým nadacím jeho prostřednictvím se jeví jako neefektivní. Nová koncepce navrhuje zrušení té části ustanovení § 18, které tuto starou filozofii podpory nadací zakotvovalo, a vkládá do zákona nové ustanovení, na základě

kterého bude umožněno převést výnosy z prodeje majetku původně určeného pro a.s. Nadační investiční fond konkrétním nadacím určeným na základě návrhu vlády Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Pro informaci se uvádí, že k datu 15.10.1996 na Fond národního majetku ČR přešly akcie 480 společností v nominální hodnotě 2.803 mil. Kč. Z toho byly k 11.10.1996 Fondem národního majetku ČR prodány akcie držené v kategorii Nadačního investičního fondu a.s. u 185 společností. Nominální hodnota těchto akcií činila 412 mil. Kč, tržby z prodeje činily 173 mil. Kč.

K bodu 2. čl. I:

Navrhované doplnění vychází z rostoucího významu Konsolidační banky a její sanační role, kterou má sehrávat v připravovaném konsolidačním programu malých bank. Konsolidační banka hrála a nadále hraje nemalou a nezaměnitelnou roli v procesu privatizace a tento krok umožní posílit její kapitál prostředky Fondu národního majetku ČR.

Dosavadní úroveň základního jmění a kapitálu banky je zcela nedostatečná. Základní jmění je z převážné části tvořeno obligací, vydanou v roce 1993 pro banku Fondem národního majetku ČR, která nebyla dosud ani zčásti splacena. Zdrojem, z kterého by mohlo být základní jmění banky doplněno, je při současné právní úpravě výhradně státní rozpočet. Porada ministrů vlády ČR dne 7. listopadu 1995 navýšení kapitálu banky ze státních zdrojů však nepodpořila. Zabezpečení základního jmění pro státní peněžní ústav, tedy Konsolidační banku Praha, přísluší v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zakladateli, tj. Ministerstvu financí ČR. Nedostatečná úroveň základního jmění a kapitálu banky je spojena s charakterem portfolia úvěrů a majetkových účastí a s jeho mimořádnou rizikovostí. Těžiště rizik spočívá především v oblasti tzv. starého bloku úvěrů, tj. úvěrů na trvale se obracející zásoby, které byly bankou převzaty od komerčních bank a jejichž vznik spadá do období direktivně řízené ekonomiky, v oblasti restrukturalizace úvěrů podniků prováděných z rozhodnutí orgánů vlády České republiky, v existenci řady nevýnosných aktiv, které vlastní banka z rozhodnutí vlády ČR, zejména v podobě majetkových účastí takových podniků, jako jsou např. ČSA, podniky leteckého průmyslu a řada dalších. Tato činnost banky a s ní spojená rizika se postupně prohlubují a vyúsťují do vzniku ztrátovosti banky. Ta je v současné době potvrzována i výsledky prováděných auditů v bance. Banka při nedostatečné úrovni svého základního jmění a kapitálu nemůže dodržet příslušná opatření České národní banky o obezřetném podnikání bank.

K bodu č. 3. čl. I:

Navrhované doplnění umožní vládě rozhodnout o převodu části z výnosů z privatizace do státních finančních aktiv pro účely výplaty odškodnění některým obětem nacistické perzekuce.

Poznámka pod čarou č. 8) upřesňuje, dle jakého právního předpisu byl nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění některým obětem nacistické perzekuce založen.

K bodu 4. a 6. čl. I:

Navrhovaná změna je návratem k původnímu stavu, kdy rozhodujícím podkladem pro stanovení rozsahu majetku Fondu používanému k úhradě nákladů souvisejících s projednáváním a realizací privatizačních projektů nebyl rozpočet Fondu, nýbrž jeho statut schvalovaný Parlamentem.

Fond národního majetku ČR není rozpočtovou organizací, ale subjektem, který veškeré své výdaje financuje ze "svých" příjmů za privatizaci. Základním cílem při řízení finančního hospodaření Fondu musí být dosažení optimálního stavu mezi příjmy z privatizace a výdaji, které je nutno v souvislosti s privatizací vynaložit. Náklady na realizaci privatizačních projektů nemají povahu nákladů fixních. Jejich výše je bezprostředně závislá na výnosech z privatizace předmětného majetku. Tuto položku nelze odpovědně stanovit na začátku roku, neboť nelze přesně odhadnout kolik veřejných soutěží a dražeb bude v daném období dokončeno, resp. skutečně zaplaceno. Ještě nepřesnější odhady jsou v objemu nezaplaceného majetku, který bude muset Fond národního majetku ČR zpětně převzít. Návrat ke stavu před změnou učiněnou zákonem č. 120/1995 Sb. a opětovné svěření rozhodování o předmětných nákladech prezídiu Fondu na základě statutu Fondu je proto řešením nejoptimálnějším.

K čl. II:

Účinnost navrhované právní úpravy se navrhuje dnem jejího vyhlášení.

V Praze dne 3. září 1997

Předseda vlády

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. v.r.

Ministr financí

Ing. Ivan Pilip v.r.

Platné znění § 18 a § 19 zákona č. 171/1991 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplňků

§ 18

(1) Majetek Fondu tvoří majetek převedený na něj podle § 5 a zisk z jeho účasti na podnikání obchodních společností.

(2) Majetek Fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky a lze jej použít pouze k těmto účelům:

a) v souladu s rozhodnutím o privatizaci

1. k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů4) a k převodu

na Restituční investiční fond,

2. k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a k nakládání s účastmi na těchto společnostech,

3. k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti na podnikání jiné právnické osoby,

4. k převodu na obce nebo na dobrovolné svazky obcí,4a)

5. k převodu pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pojištění v zaměstnanosti,

6. k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na návrh vlády,

7.6. k převodu na Pozemkový fond České republiky, jde-li o majetek sloužící zemědělské výrobě,

8.7. k převodu na neziskové právnické osoby zřízené podle zvláštního zákona.

b) v souladu s rozhodnutím vlády

1. k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,

2. k posílení zdrojů bank a dalších právnických osob v souvislosti s jejich činností v procesu konkurzního a vyrovnávacího řízení,

3. k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat, např. z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů, 4)

4. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku,

5. k poskytování zajištění úvěrů podnikům, u nichž činí majetková účast Fondu alespoň 50 %,

6. k vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu České republiky,

7. k financování rozvoje železniční dopravní cesty, jde-li o majetek Fondu získaný privatizací majetku Českých drah,

8. k úhradě ztrát vzniklých státnímu peněžnímu ústavu Konsolidační banka Praha, s. p.ú., v souvislosti s plněním úkolů stanovených rozhodnutím vlády a k posílení jeho kapitálu,

9. k doplnění zdrojů České inkasní, s.r.o., na úhradu jejích závazků v souvislosti s plněním úkolů stanovených jí rozhodnutím vlády,

10. k převodu do státních finančních aktiv České republiky pro účely výplaty

jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce8).

c) v rozsahu určeném rozpočtem statutem Fondu k úhradě nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů,

d) k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má Fond předkupní právo,

e) k úhradě nákladů restitučních a privatizačních soudních sporů, které je povinno hradit ministerstvo nebo Fond, případně i k úhradě souvisejících škod způsobených ministerstvem nebo Fondem,

f) k úhradě poplatků spojených s prodejem akcií na organizovaném trhu cenných papírů nebo prostřednictvím zprostředkovatele,

g) k podpoře nadací určených na návrh vlády Poslaneckou sněmovnou

Parlamentu.

§ 19

Fond hradí náklady spojené se svou činností, včetně nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů, ze svého majetku, a to v rámci svého rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Součástí rozpočtu nejsou náklady spojené s realizací a projednáváním privatizačních projektů.

--------------------------------------------------------------

4) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

4a) § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 20f občanského zákoníku

8) Zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.

Legenda:

Text psaný kurzívou je text, který bude ze zákona vypuštěn

Text psaný silně podtrženě je text nově navrhovaný

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP