Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

287/3

Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona

o státním rozpočtu na r. 1998 /sněmovní tisk 287/

Pozměňovací a jiné návrhy přednesené v rámci druhého čtení k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na r. 1998 (tisk 287), k návrhu státního rozpočtu na rok 1998 a ke změnám navrhovaným rozpočtovým výborem (tisk 287/2)

I. Návrhy na přepracování a vrácení vládě

1. Poslanec Svatomír Recman:

Předložil bych Poslanecké sněmovně tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1998 k přepracování a stanoví termín pro předložení nového návrhu do 30 dnů od jmenování nové vlády ČR".

2. Poslanec Miloslav Ransdorf:

"Navrhuji předkládaný státní rozpočet rok 1998 předkladatelům k přepracování, a to ve lhůtě 30 dnů".

Poslanec Jan Kasal - procedurální návrh:

Nechť ústavně právní výbor v době mezi druhým a třetím čtením posoudí tyto skutečnosti

(pozn.: zda tyto návrhy jsou ve třetím čtení hlasovatelné či nikoliv) a nechť předseda nebo místopředseda ÚPV nás seznámí se závěry" (schváleno hlasováním).

II.Kvantifikovatelné pozměňovací návrhy

VÝDAJEv tis. Kč

Poř. č.
Titul a ukazatel státního rozpočtu
Zvýšení SR 1998
Snížení SR 1998
Návrh výboru (poslance)
  
kapitoly
VPS
Celkem
kapitoly
VPS
Celkem
 
1333 - MŠMT Učňovské školství - "státní učni" - neinv. výdaje 400 000 400 000   0 p. Koucký
 329 - Min. zemědělství - neinv. výdaje   0 200 000 200 000  
 335 - Min. zdravotnictví - investice   0 200 000 200 000  
2333 - MŠMT - Vysoké školy - růst počtu studentů - neinv. výdaje 380 000 380 000   0 p. Koucký
 333 - MŠMT - snížení položky poř. č. 37 sněmov. tisk 287/2 - přístroje - investice   0 130 000 130 000  
 398 - VPS - snížení VRR   0  250 000250 000  
3333 - MŠMT - úprava částky uvedené v poř. č. 34 sněm. tisk 287/2 - školské úřady (neinvestiční): snížení navržené RV ve výši 100 mil. Kč se redukuje na snížení v částce 20 mil. Kč 80 000 80 000   0 p. Koucký
 333 - MŠMT - úprava částky v poř. č. 35 - služby školám (neinvestiční) - sněm. tisk 287/2: navržená částka RV ve výši 150 mil. Kč se redukuje na snížení v částce 120 mil. Kč 30 000 30 000   0  
 398 - VPS sloučení textové položky pod poř. č. 43 (rezerva na informační systémy) a 44 (vzděláv. programy SOCRATES, LEONARDO, YOUTH FOR EUROPE) ve sněm.tisku 287/2   0   0 
 398 - VPS - zrušení položky i částky poř. č. 44 (vzděláv. programy SOCRATES, LEONARDO, YOUTH FOR EUROPE) ve sněm. tisku 287/2   0  110 000110 000  
4334 - Min. kultury - Národní a státní vědecké knihovny (nákup knih. fondu - neinv. výdaje) 22 000 22 000   0 p. Koucký
 334 - Min. kultury - integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - zabezpečovací systémy (investice) 28 000 28 000   0  
 398 - VPS - snížení VRR   0  50 00050 000  
5307 - Min. obrany - snížení výdajů   0   0p. Recman
 306 - Min. zahr. věcí - snížení výdajů   0 400 000 400 000  
 398 - VPS - posílení neinv. dotací podnik. subjektům - položka dotace na teplo  2 000 0002 000 000   0  
 398 - VPS - ostatní běžné výdaje zavést novou pol. "rezerva na valorizaci důchodů"  2 000 0002 000 000   0  
 398 - VPS - posílení inv. transferů veř. rozpočtům územní úrovně, pol. "komunální ekologické investice"  400 000400 000   0  
 398 - VPS - zavést novou pol "dálnice D 47 Vyškov - Ostrava - Polsko"  200 000200 000   0  
 398 - VPS - zavést novou pol. "rezerva pro navýšení platů ve školství"  500 000500 00   0  
 398 - VPS - běžné výdaje , pol 5121 1269 - státní politika zaměstnanosti aktivní částku 1 mld Kč zvýšit o 1,5 mld. Kč  1 500 0001 500 000   0  
6kap. 398 - VPS - snížení VRR   0  120 000120 000 p. Recman
 kap. 398 - VPS - zvýšení dotací podnikatelským a ostatním subjektům a ostatních výdajů - nová pol. "Fakultní nemocnice Ostrava, výstavba areálu pavilonu pro matku a dítě"  120 000120 000   0  
7302 - Posl. sněmovna Parlamentu - snížení kap. výdajů pod poř. č. 1 sněm. tisku 287/2 upravit z částky 24 mil. Kč na částku 13 mil. Kč 11 000 11 000   0 p. Ledvinka
 329 - Min. zemědělství - zvýšení dotace podle titulu 2B pod poř. č. 18/3 sněmov. tisku 287/2 se mění na částku 144 mil. Kč a následně se snižuje poř. č. 20 sněm. tisku 287/2   0 11 000 11 000  
8V příloze č. 7 návrhu zákona na str. 43 doplnit do sloupce "okres" statutární města Plzeň - město, Ostrava - město, Brno - město. do sloupce "dopravní obslužnost" doplnit částky pro okr. úř. Plzeň - město 0,6 mil. Kč, Ostrava - město 5,1 mil. Kč, Brno - město 6,3 mil. Kč).   0   0p. Kapoun
 Celková výše dotace na doprav. obslužnost se změní na částku 1012,8 mil. Kč s tím, že tento výsledný součet se promítne do všech ostatních příslušných ustanovení zákona  12 00012 000   0  
 kap. 398 - VPS - snížení VRR   0  12 00012 000  
9333 - MŠMT - snížení dotace soukromému školství   0 80 000 80 000 p. Klanica
 361 - Akademie věd - zvýšení kapitálových výdajů 33 000 33 000   0  
 361 - Akademie věd - zvýšení běžných výdajů - badatelské projekty 47 000 47 000   0  
10kap. 327 - Min. dopravy a spojů   0   0p. Tešnar později p. Sehoř
 zvýšení programu 327 240, D 47, stavba 4708 Vyškov - Ostrava - státní hranice 200 000 200 000   0  
 snížení programu 327 220 D 8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice   0 50 000 50 000  
 snížení programu 327 280 D 1 stavba 1322001 rozšíření dálnice Praha - Mirošovice   0 99 000 99 000  
 snížení programu 327 560 vodní cesty - stavba 4934005 splavnění Labe do Pardubic   0 37 000 37 000  
 snížení programu 327 010 investiční majetek 2014014 - plavidlo hlídkové   0 14 000 14 000  
11kap. 398 - VPS snížení VRR   0  30 00030 000 p. Hojdar
 kap. 398 - VPS - nová položka "Rekonstrukce ARO a oddělení centrálních operačních sálů nemocnice Most"  30 00030 000   0  
12kap. 398 - VPS snížení VRR   0  1 5001 500 p. Hojdar
 kap. 398 - VPS - nová položka "Plynofikace obcí Místo, Blahuňov a Vysoká Jedle v okr. Chomutov"  1 5001 500   0  
13333 - MŠMT - snížení programu 333030 - výstavba a technická obnova sportovních zařízení, systémová dotace - 333 030 9999999 obnova sportovišť   0 9 130 9 130 p. Machovec
 333 - MŠMT - zvýšení programu 333020 - pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě regionálního školství na individuální dotace Školskému úřadu Kutná Hora na rekonstrukci školní jídelny ve Zruči n. S. 9 130 9 130   0  
14kap. 398 - VPS - snížení VRR   0  250 000250 000 p. Václavek
 kap. 398 - VPS - nová položka "Rezerva na mimořádné volby do PSP"  250 000250 000   0  
15Snížení kapitálových výdajů na informační systémy v kapitolách:   0   0p. Macháček
 304 - Úřad vlády - č. projektu 304010   0 10 077 10 077  
 315 - Min. životního prostředí - č. projektu 315010, 315020   0 21 440 21 440  
 317 - Min. pro místní rozvoj č. projektu 317010   0 6 616 6 616  
 322 - Min. průmyslu a obchodu - č. projektu 322010   0 22 716 22 716  
 327 - Min. dopravy a spojů - č. projektu 327010   0 69 085 69 085  
 334 - Min. kultury - č. projektu 3344010   0 18 987 18 987  
 335 - Min. zdravotnictví - č. projektu 335050   0 19 522 19 522  
 344 - Úřad průmysl. vlastnictví - č. projektu 344 010   0 8 956 8 956  
 346 - Český úřad zeměměřický a kartografický - č. projektu 346010 a 346030   0 32 221 32 221  
 375 - Úřad pro jadernou bezpečnost - č. projektu 375010   0 4 389 4 389  
 398 - kap. VPS zvýšení "Rezervy na financování programu rozvoje informačních systémů"  214 009214 009   0  
16poř. č. 43 sněm. tisku 287/2 - kap. 381 - Nejvyšší kontrolní úřad - vrácení prostředků na inf. systém zpět kapitole 4 300 4 300   0 p. Macháček
 poř. č. 43 sněm. tisku 287/2 kap. 398 - VPS snížení "Rezervy na financování programu rozvoje informačních systémů"   0  4 3004 300  
17398 - kap. VPS - nová položka "Státní slezská nemocnice Opava, příprava výstavby chirurgických pavilónů"  60 00060 000   0 p. Macháček
 398 - kap. VPS - snížení VRR   0  60 00060 000  
18307 - Min. obrany - snížení titulu "ÚVN Praha, první stavba chirurgických oborů" v programu 307040   0 100 000 100 000 p. Ullmann
 335 - Min. zdravotnictví - zvýšení - do programu 335010 zařadit nový titul "Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba, pavilon péče o matku a dítě" - individuální dotace 100 000 100 000   0  
 Poznámka: k tomuto návrhu podán pozměňovací návrh p. Holáně - viz poř. č. 46   0   0 
19333 - MŠMT - snížení dotace soukromému školství   0 20 000 20 000 p. Jirousová
 398 - VPS Základní škola v Opařanech  20 00020 000   0  
20/1ALTERNATIVA 1  0   0p. Kudláček
 398 - kap. VPS v programu Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti okr. úřadů a obcí zařadit novou položku "Nemocnice Kolín - dostavba onkologického stacionáře"  33 00033 000   0  
 335 - Min. zdravotnictví - snížení pol. 335010 1921001 Fakultní nemocnice Motol, soubor staveb - individuální dotace z částky 250500 tis. Kč na částku 217500 tis. Kč   0 33 000 33 000  
20/2ALTERNATIVA 2  0   0p. Kudláček
 398 - kap. VPS v programu Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti okr. úřadů a obcí zařadit novou položku "Nemocnice Kolín - dostavba onkologického stacionáře"  20 00020 000   0  
 335 - Min. zdravotnictví - snížení pol. 335010 1921001 Fakultní nemocnice Motol, soubor staveb - individuální dotace z částky 250500 tis. Kč na částku 230500 tis. Kč   0 20 000 20 000  
21333 - MŠMT zvýšení   0   0p. Melčák
 Platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci z částky 11 968 751 tis. Kč na částku 12 187 317 tis. Kč 218 566 218 566   0  
 z toho Platy zaměstnanců částka 11 878 957 tis. Kč na částku 12 097 523 tis. Kč   0   0 
 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z částky 4 188 328 tis. Kč na částku 4 265 390 tis. Kč 77 062 77 062   0  
 Převod FKSP4 372  4 372   0 
 333 - MŠMT - snížení pol. Regionální školství - běžné výdaje z částky 46 805 970 tis. Kč na částku 46 505 970 tis. Kč   0 300 000 300 000  
22301 - Kancelář prezidenta snížení výdajů   0 32 533 32 533 p. Krejsa
 v tom:   0  0 
 úspory na platech 5769 tis. Kč   0   0 
 úspory na obnově a dostavbě areálu Pražského hradu 23678 tis. Kč   0   0 
 úspory při obnově a dostavbě sídla prezidenta republiky v Lánech 2723 tis. Kč   0   0 
 úspory při pořizování a technické obnově strojů a zařízení Kanc. prezidenta 363 tis. Kč   0   0 
 Poznámka: vybilancování proti poř. č. 24   0   0 
23302 - Senát Parlamentu - snížení rozpočtu:   0 82 423 82 423 p. Krejsa
 v tom:   0  0 
 úspory na náhradách spojených s výkonem funkce senátora 7442 tis. Kč   0   0 
 úspory na výdajích na konzultační, poradenské a právní služby 1760 tis. Kč   0   0 
 snížení investičních výdajů na pořízení a technickou obnovu investičního majetku u systémových inv. dotací 38520 tis. Kč   0   0 
 úspory u individuálních investičních dotací 34601 tis. Kč   0   0 
 Poznámka: vybilancování proti poř. č. 24   0   0 
24334 - Min. kultury   0  0p. Krejsa
 zvýšení o úspory získané v kap. Kanc. prezidenta (poř. č. 22) a Senát (poř. č. 23) v celkové výši 114956 tis. Kč na tyto okruhy:   0   0 
 navýšení havarijního střešního fondu o 35 mil. Kč na částku 70 mil. Kč 35 000 35 000   0  
 navýšení programu "restaurování movitých kulturních památek" o 30 mil. Kč na částku 60 mil. Kč 30 000 30 000   0  
 navýšení položky "výkup předmětů kulturní hodnoty" o 25 mil. Kč na 50 mil. Kč 25 000 25 000   0  
 navýšení položky "preventivní ochrana movitého kulturního dědictví zabezpečovací technikou, tj. EZS, EPS, ISO o 24956 tis. Kč na částku 80656 tis. Kč 24 956 24 956   0  
25307 - Min. obrany - snížení rozpočtu   0 8 145 465 8 145 465 p. Krejsa

0

 v tom:   0  0 
 snížení běžných výdajů o 6 mld Kč   0   0 
 z toho:  0   0 
 podpoložka platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 1 596 879 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců o 1 596 879 tis. Kč    0    
 povinné pojistné o 564 753 tis. Kč   0   0 
 příděl FKSP o 32 208 tis. Kč   0   0 
 snížení kapitálových výdajů o 2 145 465 tis. Kč - snížení rozdělit rovnoměrně na všechny armádní programy   0   0 
 Poznámka: provázáno na poř. č. 26        
26314 - Min vnitra - zvýšení výdajů o získané úspory v kap. Min. obrany (viz. poř. č. 25):   0   0p. Krejsa
 zvýšení pol. "obnova vozového parku" 2 222 325 2 222 325   0  
 zvýšení pol "technické zabezpečení útvarů Policie" 3 567 018 3 567 018   0  
 zvýšení pol "pořízení a technická obnova movitého investičního majetku ve školách a vzdělávacích zařízeních" 74 505 74 505   0  
 zvýšení pol. "pořízení a technická obnova strojů Hlavní správy Požární ochrany" 93 337 93 337   0  
 zvýšení pol. "realizace informačních a výpočetních systémů" 317 313 317 313   0  
 zvýšení pol. "pořízení a technická obnova spojové techniky" 190 200 190 200   0  
 zvýšení pol. " rekonstrukce a modernizace skladů PH, čistíren odpadních vod a kanalizací, plynofikace 299 688 299 688   0  
 zvýšení pol. "výstavba obvodních oddělení Policie čr" 177 740 177 740   0  
 zvýšení pol. "pořízení a technická obnova inv. majetku Hasičských záchranných sborů okresů" 1 200 000 1 200 000   0  
 zvýšení pol. "pořízení a technická obnova inv. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu" 3 339 3 339   0  
27307 - Min. obrany snížení výdajů   0 2 660 000 2 660 000 p. Štrait
 398 - kap. VPS rezerva na valorizaci důchodů  2 660 0002 660 000   0  
28307 - Min. obrany snížení výdajů   0 2 000 000 2 000 000 p Štrait
 398 - kap. VPS - zvýšení dotace na teplo  2 000 0002 000 000   0  
29333 - MŠMT - navýšení položky dotace občanským sdružením pro tělovýchovu a sport a zvýšení celkových výdajů této kapitoly 277 000 277 000   0 p. Kraus
 398 - kap. VPS - snížení VRR   0  277 000277 000  
30303 - Senát snížení výdajů   0 140 000 140 000 p. Vrzáň
 snížení pol. "neinv. nákupy a související výdaje" o 40 mil. Kč   0   0 
 snížení kapitálových výdajů o 100 mil. Kč v programech:   0   0 
 3030107912001 snížení o 75 mil. Kč   0   0 
 321 - Grantová agentura - zvýšení výdajů 140 000 140 000   0  
31304 - Úřad vlády - snížení kapitálových výdajů v programech:   0 20 000 20 000 p. Vrzáň
 304 010 2114003 snížení o 7 mil. Kč   0   0 
 304 010 5914006 snížení o 8 mil. Kč   0   0 
 304 010 6214005 snížení o 2 mil. Kč   0   0 
 304 010 9914009 snížení o 3 mil. Kč   0   0 
 381 - Nejvyšší kontrolní úřad - zvýšení s určením pro platy zaměstnanců a ostatní platby 20 000 20 000   0  
32307 - Min. obrany snížení výdajů   0 12 000 000 12 000 000 p. Vrzáň do součtu 5 mld Kč chybí 100 mil. Kč
 v tom:   0  0 
 ostatní neinv. nákupy a související výdaje o 7 mld Kč   0   0 
 kapitálové výdaje o 5 mld Kč v programech:   0   0 
 č. 307 010 snížení o 150 mil. Kč   0   0 
 č. 307 020 snížení o 150 mil. Kč   0   0 
 č. 307 040 snížení o 340 mil. Kč   0   0 
 č. 307 110 snížení o 280 mil. Kč   0   0 
 č. 307 140 snížení o 130 mil. Kč   0   0 
 č. 307 150 snížení o 50 mil. Kč   0   0 
 č. 307 160 snížení o 200 mil. Kč   0   0 
 č. 307 210 snížení o 350 mil. Kč   0   0 
 č. 307 220 snížení o 1500 mil. Kč   0   0 
 č. 307 230 snížení o 500 mil. Kč   0   0 
 č. 307 250 snížení o 350 mil. Kč   0   0 
 č. 307 260 snížení o 390 mil. Kč   0   0 
 č. 307 270 snížení o 410 mil. Kč   0   0 
33313 - Min. práce a soc. věcí - zvýšení položky "důchody" 4 500 000 4 500 000   0 p. Vrzáň
 327 - Min. dopravy a spojů - zvýšení investičních výdajů na infrastrukturní investice 6 000 000 6 000 000   0  
 335 - Min. zdravotnictví - zvýšení mzdových výdajů 1 000 000 1 000 000   0  
 312 - Min. financí - zvýšení mzdových prostředků - celníci a územní fin. orgány 500 000 500 000   0  
34314 - Min. vnitra - zvýšení mzdových prostředků zejména pro policisty 1 000 000 1 000 000   0 p. Vrzáň
 336 - Min. spravedlnosti - snížení výdajů   0 1 000 000 1 000 000  
 v tom:   0  0 
 snížení pol. "platy zaměstnanců a ostatní platby" o 800 mil. Kč   0   0 
 snížení kapitálových výdajů program 336030 o 200 mil. Kč   0   0 
35329 - Min. zemědělství - snížení výdajů kapitoly   0 2 000 000 2 000 000 p. Vrzáň
 333 - MŠMT - zvýšení pro platy učitelů 300 000 300 000   0  
 398 - kap. VPS - zvýšení VRR  500 000500 000   0  
 306 - Min. zahr. věcí - zvýšení pro zajištění nezbytné akviziční činnosti obchod. oddělení zastup. úřadů ve vytypovaných teritoriích s vyšší reálnou perspektivou exportu 200 000 200 000   0  
 398 - kap. VPS - rezerva na důchody  1 000 0001 000 000   0  
36333 - MŠMT - zvýšení programu pořízení a technická obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu č. programu 333920 300 000 300 000   0 p. Krampera
 307 - Min. obrany - snížení rozp. ukazatele systémové dotace ze státního rozpočtu   0 300 000 300 000  
37336 - Min. spravedlnosti zvýšení v pol. "platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci", čímž se zvýší o stejnou položku celkové výdaje kapitoly 133 084 133 084   0 p. Hulinský
 398 - kap. VPS - snížení VRR   0  133 084133 084  
38ALTERNATIVNÍ NÁVRH K NÁVRHU p. Krause (poř. č. 29) v případě, že není schválen:   0   0p. Hulinský
 333 - MŠMT - zvýšení investičních dotací pro občanská sdružení v tělovýchově a sportu v programu č. 333030 - výstavba a obnova sportovních zařízení 130 000 130 000   0  
 333 - MŠMT - přesun z kapitálových výdajů této kapitoly, které činí 3,021 mld Kč   0 130 000 130 000  
 333 - MŠMT - posílení neinv. dotací občanským sdružením v tělovýchově a sportu (viz odd. E: rozpočty kapitol, tabulka vybrané ukazatele kap. 333) 147 000 147 000   0  
 333 - MŠMT - snížení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím (viz odd. E: rozpočty kapitol, tabulka vybrané ukazatele kap. 333)   0 147 000 147 000  
39307 - Min. obrany - snížení výdajů v podsesk. pol. 513 a 517 (náhradní díly na opravu vojenské techniky v neinv. výdajích) a jeho nahrazení dodávkami z Ruské federace podle doplňku č. 1 mezinárod. smlouvy mezi ČR a Ruskou federací   0 492 000 492 000 p. Filip
 336 - Min. spravedlnosti - zvýšení výdajů na vězeňství 133 000 133 000   0  
 314 - Min. vnitra - posílení platů policistů 100 000 100 000   0  
 314 - Min. vnitra - zvýšení investic na dobudování rozestavěných objektů policie v Křemži 8 mil. Kč, v Týně n. V. 12 mil. Kč, v Bechyni 11 mil. Kč   0   0 
 314 - Min. vnitra - posílení dobrovolných hasičských sborů 12 500 12 500   0  
 335 - Min. zdravotnictví - zvýšení výdajů 215 500 251 500   0  
40333 - MŠMT - posílení kapitoly na platy učitelů 600 000 600 000   0 p. Čelišová
 398 - kap. VPS - snížení VRR   0  600 000600 000  
41333 - MŠMT - posílení státních dotací do sportu a tělovýchovy 300 000 300 000   0 p. Čelišová
 307 - Min. obrany - snížení výdajů   0 300 000 300 000  
42398 - kap. VPS snížení dotace pro Státní fond tržní regulace na částku 500 438 tis. Kč (v tom na regulaci trhu 496 438 tis. Kč a na správní výdaje 4000 tis. Kč) - viz nová bilance příjmů a výdajů SFTR přednesená p. Novákem)   0  637 562637 562 p. Fr. Novák
 398 - kap. VPS - zvýšení VRR  637 562637 562   0  
 Poznámka: v případě přijetí, nutno promítnout do textové části návrhu zákona - §1, odst. 8        
43307 - Min. obrany - snížení výdajů   0 7 375 413 7 375 413 p. Maixner
 313 - Min. práce a soc. věcí - zvýšení pol. "důchody" 3 687 706 3 687 706   0  
 335 - Min. zdravotnictví - zvýšení běžných výdajů 1 000 000 1 000 000   0  
 333 - MŠMT - zvýšení pol. "platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci" 1 500 000 1 500 000   0  
 333 - MŠMT - zvýšení pol. "běžné výdaje na výzkum a vývoj" 200 000 200 000   0  
 333 - MŠMT - zvýšení pol. "program protidrogové politiky, sociál. prevence a prevence kriminality" 10 000 10 000   0  
 333 - MŠMT - zvýšení prostředků na sportovní reprezentaci občanská sdružení 30 000 30 000   0  
 333 - MŠMT - zvýšení běžných výdajů pro vysoké školy 100 000 100 000   0  
 333 - MŠMT - podpora zájmové činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy 100 000 100 000   0  
 333 - MŠMT - zvýšení investičního programu 60 000 60 000   0  
 361 - Akademie věd - zvýšení pol "výdaje celkem" 687 707 687 707   0  
44303 - Senát - snížení pol. "kapitálové výdaje"   0 423 947 423 947 p. Maixner
 303 - senát - snížení pol. "výdaje na konsultační, poradenské a právní služby"   0 3 520 3 520  
 313 - Min. práce a soc. věcí - zvýšení pol. "Ostatní sociální dávky" 427 467 427 467   0  
45PODMÍNĚNÝ NÁVRH v případě nepřijetí návrhu p. Ransdorfa (bod I/2) a p. Hulínského (poř. č. 38)   0   0p. Šojdrová
 333 - MŠMT - z programu 333 030 - výstavba a technická obnova sportovních zařízení č. řádku 945 označeného jako "jiné neuvedené hospodářsko - právní formy" převést do řádku 845 "občanská sdružení tělovýchovy a sportu" 50 000 50 000 50 000 50 000  
46POZMĚŇOVACÍ NÁVRH k návrhu p. Ullmana (poř. č. 18):   0   0p. Holáň
 335 - Min. zdravotnictví - zvýšení - o programu 335010 zařadit nový titul "Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba, pavilon péče o matku a dítě" - individuální dotace 100 000 100 000   0  
 335 - Min. zdravotnictví snížení:   0   0 
 programu č. 335 010 položka 1921001 z 250,5 mil. Kč na 202,5 mil. Kč, z položky 1921015 ze 128 mil. Kč na 100 mil. Kč a z pol. 1922007 ze 150 mil. Kč na 126 mil. Kč   0 100 000 100 000  
47398 - kap. VPS - snížení VRR   0  27 85027 850 p. Rujbrová
 398 - kap. VPS - nová položka investiční akce "Rekonstrukce budovy soudu Chomutov"  27 85027 850   0  
48/1VARIANTA A  0   0p. Smetana
 329 - Min. zemědělství - snížení celkových výdajů   0 4 900 000 4 900 000  
 333 - MŠMT - zvýšení pro dotace vysokým školám 1 150 000 1 150 000   0  
 313 - Min. práce a sociálních věcí - posílení objemu na sociální dávky 1 550 0001 550 000  0   
 335 - Min. zdravotnictví - zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím 2 200 000 2 200 000   0  
48/2VARIANTA B  0   0p. Smetana
 329 - Min. zemědělství - snížení celkových výdajů   0 3 800 000 3 800 000  
 333 - MŠMT - zvýšení pro dotace vysokým školám 950 000 950 000   0  
 313 - Min. práce a sociálních věcí - posílení objemu na sociální dávky 1 150 000 1 150 000   0  
 335 - Min. zdravotnictví - zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím 1 700 000 1 700 000   0  
48/3VARIANTA C  0   0p. Smetana
 329 - Min. zemědělství - snížení celkových výdajů   0 2 200 000 2 200 000  
 333 - MŠMT - zvýšení pro dotace vysokým školám 500 000 500 000   0  
 313 - Min. práce a sociálních věcí - posílení objemu na sociální dávky 700 000 700 000   0  
 335 - Min. zdravotnictví - zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím 1 000 000 1 000 000   0  
48/4VARIANTA D   0  0p. Smetana
 329 - Min. zemědělství - snížení celkových výdajů   0 1 800 000 1 800 000  
 333 - MŠMT - zvýšení pro dotace vysokým školám 200 000 200 000   0  
 313 - Min. práce a sociálních věcí - posílení objemu na sociální dávky 600 000 600 000   0  
 335 - Min. zdravotnictví - zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím 1 000 000 1 000 000   0  
49POZMĚŇOVACÍ NÁVRH k poř. č. 33 sněmovního tisku 287/2: text "361 - Akademie věd - pro zabezpečení patentových práv" se nahrazuje textem: "333 - MŠMT - Palackého univerzita Olomouc - pro zabezpečení patentových práv". Částka 10 mil. Kč zůstává nezměněna.   0   0p. Wagner
    0   0 
    0   0 
 CELKEM46 596 815 14 185 92160 782 736 58 219 4402 563 29660 782 736 x
    60 782 736  60 782 736 
       0  

PŘÍJMYv tis. Kč

Poř. č.Titul a ukazatel státního rozpočtu
Zvýšení SR 1998
Snížení SR 1995
Návrh výboru (poslance)
  
kapitoly
VPS
Celkem
kapitoly
VPS
Celkem
 
50302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu - zvýšit příjmy za prodej zařízení Lipnice 65 000 65 000   0 p. Wagner
 361 - Akademie věd - snížení příjmů   0 65 000 65 000  
    0   0 
    0   0 
 CELKEM65 000 065 00065 000 065 000x
    65 000  65 000 

Celková rekapitulace změn SR 1998

 kapitolyVPS celkem 
CELKEM PŘÍJMY0 000
CELKEM VÝDAJE-11 622 625 11 622 62500
SALDO ZMĚN11 622 625 -11 622 62500
   0  

VPS = kapitola Všeobecná pokladní správa

VRR = vládní rozpočtová rezerva


III. Pozměňovací návrhy k textové části zákona

Poslanec Karel Machovec:

Pozměňovací návrh ve dvou variantách:

Varianta č. 1 je, že do přílohy č. 10 k zákonu, Závazná pravidla..." bude doplněn nový odstavec 15 s následujícím textem:

"(15) Sazby příspěvků podle jednotlivých titulů vyhlásí ministerstvo zemědělství ve věstníku ministerstva."

Varianta č. 2

Pokud by tento pozměňovací návrh nebyl schválen (zmocňovací ustanovení pro ministerstvo), pak doporučuji doplnit do tabulek, které jsou přílohou zákona, jednotlivé sazby, a to takto:

Tabulka pod bodem A - příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi:

1. Přirozená obnova, meliorační zpevňující dřeviny. Pro imisní pásmo A sazba 8 korun, pro imisní pásmo B sazba 8 korun. Pro ostatní dřeviny pro imisní pásmo A 7 korun, pro imisní pásmo B 7 korun.

2. Umělá obnova, meliorační a zpevňující dřeviny. Pro imisní pásmo A 8 korun, pro imisní pásmo B 8 korun, pro ostatní dřeviny 7 korun, pro pásmo A pro pásmo B 7 korun.

3. Umělá obnova opakovaná, meliorační zpevňující dřeviny. Pro pásmo A 7 korun, pro pásmo B 7 korun, pro ostatní dřeviny pro pásmo A 6 korun, pro pásmo B 6 korun.

4. Ochrana mladých lesních porostů, ochrana kultur proti buření. Pásmo A 4500 korun, pásmo B 4000 korun.

Ochrana kultur proti zvěři - pásmo A 3000 korun, pásmo B 2000 korun.

Ochrana kultur proti klikoroku - pásmo A 1000 korun, pásmo B 700 korun.

Ochrana kultur proti myšovitým - pásmo A 2000 korun, pásmo B 1500 korun.

5. Zřizování nových oplocenek za účelem zajištění kultur a nárostů anebo jejich části se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30% a vyšším. Sazba pro pásmo A 60 000 korun, sazba pro pásmo B také 60 000 korun.

6. Hnojení a vápnění lesních porostů letecké - sazba pro pásmo A 6000 korun, pro pásmo B 4000 korun. Pozemní pro pásmo A 2000 korun, pro pásmo B 2000 korun a k jednotlivým sazenicím při výsadbě pro pásmo A 2000 korun, pro pásmo B 2000 korun.

Příspěvky pod bodem B - příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostu (je to tabulka na str. 59):

1. Doplit pro jedničku "přirozená obnova, meliorační a zpevňující dřeviny" sazbu pro dvojku 5 korun, pro trojku 5 korun, pro ochranné, to znamená 0,5 korun, pro zvláštního určení 5 korun, vojenské 5 korun, restituční bez, hospodářské 5 korun.

Ostatní dřeviny pro 2 koruny 4 koruny, pro pásmo do 3 korun 3 koruny, pro ochranné 4, pro zvláštní určení 2, pro vojenské 4 a restituční bez, hospodářské bez.

2. Umělá obnova první, meliorační a zpevňující dřeviny. Pro pásmo do 2 korun 5 korun, do 3 korun 5 korun, pro ochranné 5, zvláštního určení 5, vojenské 5 a restituční nic, hospodářské 5.

Ostatní dřeviny 4 koruny pro pásmo do 2 korun, do 3 korun 3 koruny, ochranné 4, zvláštního určení 2, vojenské 4, restituční nic, hospodářské nic.

3. Umělá obnova opakovaná, meliorační zpevňující dřeviny, koruny na sazenici, v pásmu do 2 korun nic, v pásmu do 3 korun nic, ochranné nic, zvláštního určení nic, vojenské nic, restituční korun, hospodářské nic.

Pro ostatní dřeviny, koruny na sazenici, do 2 korun nic, do 3 korun nic, pro lesy ochranné nic, zvláštního určení nic, vojenské nic, restituční 6 korun, hospodářské nic.

4. Zajištění lesních porostů, meliorační zpevňující dřeviny, koruny na hektar, pásmo do 2 korun za metr čtvereční 20 000, do 3 korun 16 000, ochranné 20 000, zvláštního určení 8000, vojenské 20 000.

Ostatní dřeviny do 2 korun 12 000, 9600 do 3 korun, 12 000 ochranné, zvláštního určení 4800 a 12 000 korun vojenské.

5. Odstraňování porostů v rámci rekonstrukce - pro pásmo do 2 korun nic, do 3 korun nic, pro ochranné 10 000, pro zvláštního určení 10 000, pro vojenské 10 000, pro restituční nic, pro hospodářské 10 000.

6. Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku, prořezávky u jedné koruny na hektar do 2 korun nic, do 3 korun nic, 3000 korun pro ochranné, pro zvláštního určení také 3000 korun, 3000 korun i pro vojenské, pro restituční nic, pro hospodářské 3000 korun.

Předmýtní úmyslná těžba, koruny na hektar, do 2 korun nic, do 3 korun nic, 2500 pro ochranné, 2500 pro lesy zvláštního určení, pro vojenské lesy 2500, pro restituční nic, pro hospodářské 2500 korun.

Tabulka C - příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr:

1. Pro bod 1 od 150 do 500 koruny na hektar pro sloupec A 300 korun, pro sloupec B 150 korun, pro sloupec C 100 korun, pro D nic.

2. Od 500 do 1000 ha - 350 pro A, 200 pro B, 150 pro C, 50 pro D.

3. Nad 1000 ha - pro A 400, pro B 250, pro C 200, do 300 ha 100.

D. Příspěvek na ekologické a přírodně šetrné technologie:

1. Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou koruny na metr kubický. Lesy ochranné 60 korun, lesy zvláštního určení 60 korun, lesy hospodářské 40 korun.

2. Vyklizování nebo přibližování dříví koněm pro ochranné lesy 20, pro zvláštního určení 20, pro hospodářské nic.

3. Vyklizování nebo přibližování strojem 20 pro ochranné, 20 pro lesy zvláštního určení, 20 pro hospodářské lesy.

4. Likvidace klestu před obnovou lesa štěpkováním, koruny na hektar, pro ochranné 8000, lesy zvláštního určení 8000, pro hospodářské také 8000.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě:

Sazba

1. pro numerická data plánů v digitální formě 200 korun

2. numerická a grafická data plánu v digitální formě 400 korun.

IV. Návrhy na doprovodné usnesení:

1. Poslanec Svatomír Recman:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby

1. nepokračovala v privatizaci Českých drah, státní podnik, do doby jmenování nové vlády České republiky,

2. nepokračovala v privatizaci strategických podniků se státní účastí, zejména energetických podniků, do doby jmenování nové vlády České republiky,

3. předložila projekt reformy veřejné a státní správy k projednání v Poslanecké sněmovně v průběhu 1. pololetí 1998,

4. předložila návrh právní úpravy prevence nadměrného zadlužování měst a obcí k projednání v Poslanecké sněmovně v průběhu 1. čtvrtletí 1998,

5. předložila návrh na postupné snížení daňových nedoplatků u daní odváděných do státního rozpočtu České republiky k projednání v Poslanecké sněmovně v průběhu 1. čtvrtletí 1998,

6. předložila návrh programu podpory regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice k projednání v Poslanecké sněmovně v průběhu 1. čtvrtletí 1998,

7. zabývala se s plnou vážností situací ve zdravotnictví a zdravotních pojišťovnách, především systémem financování a privatizace zdravotnických zařízení a předložila návrh řešení k projednání Poslanecké sněmovně do 31. ledna 1998.

Procedurální návrh: hlasovat po závěrečném hlasování o celém návrhu státního rozpočtu na rok 1998 jednotlivě po bodech.

2. Poslanec Antonín Macháček:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

l. žádá vládu, aby

a) zprávu vlády o plnění státního rozpočtu za první pololetí běžného roku předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tak, aby tato zpráva mohla být projednána do 30. září běžného roku;

b) jednotliví ministři podali zprávu o plnění státního rozpočtu za první pololetí běžného roku příslušným gesčním výborům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tak, aby se rozprava v těchto výborech nad jednotlivými kapitolními sešity mohla uskutečnit před projednáním zprávy vlády v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky;

II. Stanoví, že projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu za první pololetí běžného roku v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky bude předcházet projednání plnění jednotlivých kapitol v příslušných výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

3. Poslanec Jaroslav Gongol:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby

počínaje státním rozpočtem na rok 1999 provedla takovou metodickou úpravu, aby se vybrané příspěvky do státního rozpočtu na státní politiku zaměstnanosti použily výhradně k tomuto účelu.

4. posl. lvan Vrzal

Poslanecká sněmovna Parlamentu

l. žádá vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci budování státního informačního systému,

lI. doporučuje vládě, aby prostředky určené pro státní informační systém v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa byly čerpány až po schválení této koncepce hospodářským výborem.

Procedurální návrh: O obou bodech hlasovat najednou.

5. posl. Jozef Wagner

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby

výdaje státního rozpočtu určeně soukromým školám byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uvolněny jen těm školám, které se zaváží, že průměrný plat pedagogických pracovníků školy nepřevýší průměrný plat ve srovnatelné státní škole.


Ministerstvo financí

Čj. 111/76 140/1997

Materiál pro schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Návrh

státního rozpočtu České republiky

na rok 1998

Předkládá se podle § 101 odst. 1

zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím

řádu Poslanecké sněmovny

Obsah:

A. Ekonomický vývoj ČR v roce 1997 a 1998

B. Zpráva k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 1998

C. Predikce vývoje místních rozpočtů

D. Tabulky státního rozpočtu

E. Rozpočty kapitol

F. Komentář k příloze č. 5 návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1998 - ukazatele kapitol

G. Struktura kapitálových výdajů

Předkládá:Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
 předseda vlády České republiky

Zpracoval:Ing. Ivan Pilip
 ministr financí České republiky

Září 1997


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP