Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

2. volební období

 

USNESENÍ č.75

výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

z 22. schůze

ve čtvrtek dne 13. listopadu 1997

 

k vládnímu návrhu zákona o vodách

/sněmovní tisk 259/

 

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PSP ČR

přijal na své 22. schůzi usnesení, kterým:

 

1) doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit vládní návrh zákona o vodách (sněmovní tisk 259) s těmito pozměňovacími návrhy:

 

Čl. I

1. B bodu 2 § 19 odst. 2 se za slovo "ochrana" doplňují slova "a zachování".

2. V bodu 2 § 19 odst. 5 se slova "s dotčenými správními úřady" nahrazují slovy "s dotčenými správními orgány". (třetí a poslední řádek odstavce).

3. V bodu 2 § 19 odst. 6 se za slovem "nemovitosti" doplňuje větná čárka a slovo "nebo" se nahrazuje slovem "případně".

4. V bodu 2 § 19 odst. 8 se za slovy "vlastníkem nemovitosti" doplňuje větná čárka a slovo "nebo" se nahrazuje slovem "případně".

5. V bodu 2 § 19 odst. 9 se za slova "Ústřední vodohospodářský orgán" doplňuje slovo "republiky".

6. V bodu 6 § 27 odst. 4 se vypouští závorka s leg. tech. zkratkou a za slovem "náklady" se slova "osoby povinné" nahrazují slovy "toho, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo".

7. V bodu 6 § 27 odst. 6 se slova "osoba povinná" nahrazují slovy "ten, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo".

8. V bodu 6 § 27 odst. 7 se slova "osobami povinnými" nahrazují slovy "těmi, jimž bylo opatření k nápravě uloženo".

9. V bodu 6 § 27 odst. 9 se slova "Osoba povinná" nahrazují slovy "Ten, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo" a slova "osoby povinné povinny" se nahrazují slovy "ti, jimž bylo opatření k nápravě uloženo povinni".

10. V bodu 6 § 27 odst. 10 se slova "osoba povinná" nahrazují slovy "ten, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo. "a slova "osoby povinné" se nahrazují slovy "toho, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo".

11. V bodu 7 § 32 odst. 1 se za slovo "orgán" doplňuje slovo "republiky".

12. V bodu 7 § 32 odst. 2 se slova leg. tech. zkratky "drobné vodní toky, nahrazují slovy "drobný vodní tok". a za slova "právnické osoby" se doplňují slova "nebo fyzické osoby.".

13. Čl. IV zní: "Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po vyhlášení".

 

2) pověřuje předsedu výboru, aby usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k projednání ve sněmovně.

 

 

RNDr. Ondřej Huml v.r.

František Chobot v.r.

zpravodaj

ověřovatel

 

 

PhDr. Václav Grulich v.r.

předseda výboru

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP