PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

235

Návrh

 

poslanců Miroslava Sládka a dalších

 

na vydání

 

zákona

 

ze dne ..............1997

zákona, kterým se mění zákon č. 93/1997 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON

 

ze dne ....................................,

kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně:

 

Čl. 1

Zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb., zákona č. 56/1975 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č.141/1988 Sb., zákona č. 167/1990 Sb., zákona č.218/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb. se mění a doplňuje takto:

 

Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámky 1 zní:

 

"§ 2a

 

(1) Připadne-li den pracovního klidu na úterý, pak se pracovní klid přesune na pondělí, není-li též dnem pracovního klidu. Připadne-li den pracovního klidu na středu, pak se pracovní klid přesune na pátek, není-li též dnem pracovního klidu, v takovém případě se pracovní klid přesune na čtvrtek, není-li též dnem pracovního klidu. Připadne-li den pracovního klidu na čtvrtek, pak se pracovní klid přesune na pátek, není-li též dnem pracovního klidu.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí v případě 1.ledna (Nový rok), 24. prosince (Štědrý den), 25.prosince (první svátek vánoční) a 26.prosince (druhý svátek vánoční).

(3) Nároky vztahující se ke dnům pracovního klidu podle zvláštních předpisů [Např. Zákoník práce č.65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.] se poskytnou za den, který se skutečně stal podle odstavce 1 dnem pracovního klidu."

 

 

Důvodová zpráva

 

Obecná část

 

Návrh směřuje k lepšímu využití a organizaci volného času pro obyvatelstvo i k lepší organizaci pracovní doby. Návrh nemá vliv na státní rozpočet a není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

 

Zvláštní část

 

Čl. 1

 

Navrhuje se změna zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech a to tak, že pracovní klid připadající na státní svátky a jiné dny bude nově v rámci pracovního týdne předcházet tak, aby pracovní klid za státní svátek a jiné dny pracovního klidu plynule navazoval na nepracovní dny - sobotu a neděli. Tato úprava se netýká Nového roku a tří dnů vánočních svátků, jelikož tyto dny jsou tradičně spojeny s konkrétním kalendářním dnem. Fakticky se též nijak nedotkne velikonočního pondělí.

Návrh umožňuje vytváření delších souvislých úseků pracovního klidu pro obyvatelstvo bez snížení fondu pracovní doby. Navrhovaná úprava bude však výhodná i pro zaměstnavatele, neboť zamezuje narušování souvislého pracovního týdne dnem pracovního klidu (v případě úterý, středy a čtvrtka na něž by připadl jinak den pracovního klidu) a tím umožňuje lepší organizaci pracovní doby zaměstnanců zaměstnavateli.

V návrhu je i demonstrativním výčtem v rámci poznámky zdůrazněno, že nároky (příplatky ke mzdě a platu, náhrada mzdy aj.) spojené s dnem pracovního klidu přechází na skutečný den, který se stal dnem pracovního klidu.

 

Čl. 2

 

Vzhledem na dobu projednávání v Parlamentu a vzhledem k tomu, že fond pracovní doby je organizován dlouho dopředu, navrhuje se účinnost tohoto zákona od počátku kalendářního roku 1999, aby byla poskytnuta dlouhá legisvakační lhůta pro přípravu na účinnost zákona.

 

 

Návrh

 

zákona, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech ve znění pozdějších předpisů

 

Sládek Miroslav

............................................

   

Vik Jan

............................................

   

Smetana Martin

............................................

   

Krampera Zdeněk

............................................

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP