PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

Poslanecká sněmovna 1997

 

2. volební období

 

200

 

Návrh

poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase

 

na vydání

 

zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,

ve znění pozdějších předpisů

Návrh

ZÁKON

ze dne

 

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I.

 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb. a zákona č. 19/1997 Sb., se mění takto:

 

§ 178a zní:

 

"178a

Pytláctví

 

(1) Kdo neoprávněně zasáhne do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva, kdo loví zvěř nebo ryby neoprávněně, nebo v době hájení bez povolení loví anebo přechovává ulovenou nebo usmrcenou zvěř nebo ryby, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo zákazem činnosti.

 

(2) Odnětím svobody na dvě až tři léta nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch,

b) spáchá-li čin uvedený v odstvci 1 zvlášť zavrženíhodným způsobem, nebo

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 hromadně účinným způsobem.

 

(3) Odnětím svobody na tři až pět let nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny.

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998

 

 

Důvodová zpráva

 

Obecná část

 

V několika posledních letech se na území celé České republiky rozšířilo neoprávněné zasahování do výkonu rybářského práva a do výkonu práva myslivosti. Motivem jednání pachatelů je především komerční využití ulovených živočichů.

 

Současná právní úprava trestného činu pytláctví je nedostatečná zejména z následujících důvodů:

 

1. Naplnění skutkové podstaty trestného činu pytláctví předpokládá splnění mnoha okolností, avšak chráněný zájem je již zpravidla dotčen, a to nevratně, tj. živočich je ve většině případů již usmrcen. Okamžitá škoda je "velmi malá", zato následné škody mohou být nenapravitelné anebo odstranitelné až za několik let pečlivé a intenzivní chovné práce.

 

2. V průběhu vyšetřování a zejména dokazování tohoto trestného činu jsou orgány policie postaveny do role "statistů". Výpovědi případných pachatelů jsou již koncipovány tak, že ze zjištěného stavu nejsou orgány činné v trestním řízení schopny kvalifikovaně rozhodnout, zda byly skutečně naplněny všechny znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu.

 

3. Tento trestný čin je v současné době páchán organizovaně, tj. za vyššího stupně nebezpečnosti.

 

4. Efektivnímu postihu brání vlastnický titul ke zvěři. Spornost tohoto institutu je překážkou v uplatnění jiné skutkové podstaty (např. krádež poškozování cizí věci). Pokud nebudou lovná zvěř a ryby zahrnuty do institutu "obnovitelného přírodního bohatství" České republiky, nelze účinným způsobem problém pytláctví řešit.

 

5. Stadia tohoto trestného činu (příprava a pokus) jsou v podstatě nepostižitelné; zákon o zbraních a střelivu rozmachu této trestné činnosti v podstatě napomáhá, a to nabytím loveckých zbraní do vlastnictví osobami, které nevlastní lovecký lístek. Lovecké zbraně jsou daleko účinnější a jejich střely mají vysoký ranivý účinek; k tomu přistupuje též existence mechanických, volně dostupných zbraní (kuší apod.) Současně jsou zaznamenávány i případy omámení zvěře "speciálním" krmivem s následným ulovením a rovněž kladení pytláckých nástrah, což je zavrženíhodný způsob lovení, zejména pro útrapy umírajících živočichů.

 

Pro účinnější postih možných pachatelů bude nutné přehodnotit i postavení rybářských, mysliveckých a lesních stráží, tj. postavit je na roveň veřejných činitelů a vybavit je odpovídajícími pravomocemi.

 

Navrhovaný zákon je v souladu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky. S realizací navrhovaného zákona nejsou spojeny požadavky na státní rozpočet.

 

 

Zvláštní část

 

K čl. I

 

Cílem navrhované úpravy je dosažení takového stavu, aby chráněný zájem, který je sledován, bylo skutečně možné účinně ochránit a případné pachatele skutečně potrestat. Důsledné vymezení tohoto trestného činu musí napomáhat orgánům činným v trestním řízení a "hrozba" trestu působit preventivně na možné pachatele.

 

Současně musí být sledována i efektivnost trestního postihu pachatelů (zejména ekonomické důvody).

 

K čl. II

 

Navrhovaná účinnost zákona vychází ze stávající praxe při projednávání a schvalování zákonů a z toho, aby se navrhovaný zákon stal v nejkratší době součástí našeho právního řádu.

 

 

Ing. Karel Mach, v.r.

Ing. Jaroslav Palas, v.r.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP