PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1997
II. volební období
-------------------------------------------------


172/1


 

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

(sněmovní tisk č. 172)

 

předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 2. května 1997 (čj. 3432/97 - OVA)

 

 

Vláda na své schůzi dne 30. dubna 1997 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas.

Předložený poslanecký návrh předpokládá doplnění ustanovení § 6 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, o písm. g), kterým by byly rozšířeny taxativně stanovené důvody zániku mandátu poslance o skutečnost jeho vystoupení nebo vyloučení z poslaneckého klubu politické strany nebo politického hnutí, za které byl zvolen. Návrh navazuje na poslanecký návrh změny Čl. 25 písm. e) ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který je předkládán současně.

Poslanci dle Čl. 26 Ústavy vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy; přitom ze znění slibu, tak, jak je uvedeno v Čl. 23 odst. 3 Ústavy, nevyplývá, že za porušení slibu poslance by bylo možné považovat skutečnost, že v průběhu volebního období poslanec změní svůj postoj k politice strany nebo hnutí, na jejíž kandidátní listině byl uveden. Naopak slibem se poslanec zavazuje vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Omezení svobod poslance tím, že změna jeho názorů projevená vystoupením nebo vyloučením z poslaneckého klubu dané politické strany nebo poli- tického hnutí by měla za následek zánik jeho mandátu, je v rozporu se základními (demokratickými) ústavními principy. Nelze vyloučit ani skutečnost, že vedení dotčeného politického subjektu natolik změní svoji činnost, že část členské základny a logicky pak i někteří jeho poslanci se již napříště nebudou chtít s takovou činností ztotožnit. Může pak dojít buď k vytváření frakcí v rámci politického subjektu nebo i k jeho zániku. Návrh v tomto směru odporuje ustanovení § 3 odst. 1 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod, podle něhož Ústava může základní práva a svobody upravená Listinou základních práv a svobod rozšiřovat, tedy nikoliv i omezovat.

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mohou být na kandidátních listinách jednotlivých politických stran a politických hnutí i kandidáti, kteří nejsou členy těchto stran nebo hnutí. Z hlediska ústavní úpravy zániku poslaneckého mandátu proto nelze přihlížet ke změnám týkajícím se účasti poslance na činnosti jednotlivých orgánů Poslanecké sněmovny.

Se společensko-ekonomickými změnami ve státě bezprostředně souvisejí i změny politického spektra. Neodpovídá duchu Ústavy, aby stabilita mandátu poslance byla odvislá od stability politického spektra po celé volební období. Klást překážky tomuto vývoji zavedením navrhovaného institutu zániku mandátu poslance je jednoznačně nedemokratické a odporuje duchu ústavního pořádku České republiky. Podle Čl. 22 Listiny základních práv a svobod musí zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad i používání umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP