PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

167

Návrh

 

poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka

 

na vydání

 

kterým se mění a doplňuje zákon č.288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl.I.

 

Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), se mění a doplňuje takto:

 

1. V § 28 odst. 2 se vkládá písmeno e), které zní:

"e (fotokopii platného loveckého lístku, žádá-li o vydání zbrojního průkazu skupiny C

Pod písm. d) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou.

 

2. § 40 odst. 1 písm. d) zní:

"d) prokázal odbornou způsobilost k držení nebo nošení zbraně a střeliva, nebo je držitelem platného loveckého lístku, jde-li o vydání zbrojního průkazu skupiny C,"

 

3. § 41 nový odstavec 3 zní:

Dolní věková hranice pro vydání zbrojního průkazu skupiny C je 18.

 

Další odstavce přečíslovat

 

Č. II.

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Důvodová zpráva

 

Cílem navrhované úpravy je překonat nesoulad mezi dosud platným zněním zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a zákonem č. 23/1962 Sb., o myslivosti. Tento nesoulad vede na jedné straně k tomu, že osoby vykonávající právo myslivosti a jsou držiteli platného loveckého lístku, jsou povinny teoretickou i praktickou zkouškou prokazovat svou odbornou způsobilost k držení a nošení střelné zbraně. Na druhé straně mohou lovecké zbraně držet osoby, které nejsou oprávněny k výkonu práva myslivosti.

K bodům 1 a 2: Žadatel o vydání sbrojního průkazu skupiny C, tj. na zbraně určené k loveckým účlům, bude povinnen kromě ostatních dokladů (doklad o zdravotní způsobilosti, fotografie a čestné prohlášení o tom, že v posledních třech letech nebyl uznán vinným z přestupku uvedeného v § 45 odst. 2 písm. b) předložit jako doklad o své odborné způsobilosti fotokopii platného loveckého lístku. Tím mu odpadá povinnost prokázat svou odbornou způsobilost k získání zbrojního průkazu vykonáním teoretické a praktické zkoušky před zkušebním komisařem ustanoveným Ministerstvem vnitra ČR. Rovněž k vydání zbrojního průkazu skupiny C jako osvědčení odborné způsobilosti žadatele postačí skutečnost, že je držitelem platného loveckého lístku.

Podle dosud platné úpravy byly od sebe odděleny povinnosti i oprávnění držitele zbrojního průkazu skupiny C (nabývat , držet, nosit a střílet z loveckých zbraní) a držitele loveckého lístku (právo lovit zvěř). V důsledku toho musel uchazeč o zbrojní průkaz na lovecké zbraně i uchazeč o lovecký lístek splňovat nezávisle na sobě podmínky stanovené dvěma zákonnými předpisy. Uchazeč o zbrojní průkaz bez rozdílu skupiny zbraní je povinnen prokázat svou odbornou způsobilost vykonáním zkoušky podle § 43 zákona o střelných zbraních. Teoretická i praktická část zkoušky se pouze z menší části týká loveckých zbraní.

K bodu 3: Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu se sjednocuje s věkovou hranicí pro vydání loveckého lístku.

 

Zákon o myslivosti svěřuje výkon práva myslivosti pouze osobám, které k tomu splňují stanovené odborné předpoklady. Právo lovit zvěř, jako podstatná součást práva myslivosti, přísluší jen tomu, komu byl vydán lovecký lístek (§ 31 zák. č. 23/1962 Sb.). Uchazeč o lovecký lístek je povinnen vykonat odbornou zkoušku, která zahrnuje jak teoretickou část, tak i praktickou manipulaci a střelbu z loveckých zbraní (§ 35 - 48 zák. č. 23/1962 Sb.). Před vydáním platného zákona o střelných zbraních mohl jen držitel loveckého lístku nabývat a držet lovecké zbraně (zák. č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zák. č. 49/1990 Sb.).

Navržená úprava znamená nepochybně zjednodušení při ověřování odborné způsobilosti k vydání zbrojního průkazu na zbraně k loveckým účelům. Provádění odborné zkoušky orgány Českomoravské myslivecké jednoty představuje nesporné ulehčení práce orgánů Policie ČR, aniž by vedlo ke snížení nároků na znalosti uchazečů. Prokázání odborné zůsobilosti představuje pouze jeden z předpokladů pro vydání zbrojního průkazu. Oprávnění rozhodovat o vydání zbrojního průkazu i podle místa bydliště žadatele.

Nelogičnost dosavadní úpravy spočívala v tom, že oprávnění držet a nosit lovecké zbraně a střelivo mohly získat osoby, které nebyly oprávněny k výkonu práva myslivosti. I tento stav zřejmě patří mezi příčiny značného rozmachu organizovaného pytláctví.

Nová zákonná úprava představuje nepochybné snížení administrativní náročnosti a neklade žádné finanční nároky na státní rozpočet.

Návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle článku 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP