PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

121

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1996

kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "k uplatnění nároku na plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod [§ 4 písm. b) a c)]" nahrazují slovy "být účastníkem řízení o přiznání plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b) a c)]" a na konci se tečka vypouští a připojují se tato slova: "a trvá až do dosažení zletilosti.".

2. V § 3 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "O omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům platí obdobně ustanovení občanského zákoníku.".

3. V § 5 odst. 1 písm. b) se na konci čárka nahrazuje slovem "a" a připojují se tato slova: "vojáci v další službě [§ 17 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.],".

4. V § 5 odst. 1 písm. m) se za slovo "střední" vkládají slova "nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední škola")".

5. V § 5 odst. 1 písm. n) se na konci čárka nahrazuje slovem "a" a připojují se tato slova včetně poznámky č. 28): " nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a); podmínka vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání se pro účely tohoto zákona považuje za splněnou po dobu, za kterou podle zvláštního zákona náleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání před vzetím do této evidence, [§ 12 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.]".

6. V § 5 odst. 1 písm. t) se vypouští slovo "důchodovém".

7. V § 5 odst. 3 se ve větě první slova "jestliže rodič zemřel nebo opustil domácnost" nahrazují slovy "bylo-li dítě svěřeno druhému manželu do výchovy rozhodnutím soudu nebo zemřel-li druhý rodič, anebo není-li znám" a na konci se připojuje tato věta: "Ustanovení věty druhé platí obdobně též pro osobu, která pečuje o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.".

8. V § 6 odst. 2 se za slova " podle § 11" vkládají slova "odst. 1 písm. a)".

9. V § 10 odst. 5 písm. a) větě druhé se slova "též přerušení této činnosti, pokud toto přerušení trvalo" nahrazují slovy "vždy přerušení této činnosti, a to ode dne přerušení této činnosti, pokud po měsíci, v němž došlo k tomuto přerušení, trvalo toto přerušení".

10. V § 10 odst. 5 se v písmenu c) na konci připojuje slovo "nebo", v písmenu d) se vypouští slovo ", nebo" a vypouští se písmeno e).

11. V § 11 odst. 2 větě první a v § 47 odst. 1 písm. a) se za slova "nemocenského pojištění" vkládá slovo "(péče)".

12. V § 16 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za kalendářní rok předcházející o více než jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné placeno, upraví se vyměřovací základ, z něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.".

13. V § 16 odst. 4 větě druhé se za slova "do vyměřovacího základu," vkládají slova "dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b),".

14. V § 16 odst. 4 písm. b) se na konci vypouští čárka a připojují se tato slova: "nebo starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů považuje i vyplácení obdobných důchodů od zahraničního nositele pojištění,".

15. V § 16 odst. 4 písm. e) se slova "péče o osoby uvedené" nahrazují slovy "účasti na pojištění osob uvedených".

16. § 16 odst. 4 písm. g) zní:

"g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n),".

17. § 16 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Osobní vyměřovací základ a roční vyměřovací základ pojištěnce se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.".

18. § 19 odst. 1 zní:

"(1) Starobní, plný invalidní a částečný invalidní důchod pojištěnce, který pobírá nebo pobíral některý z těchto důchodů nebo důchod za výsluhu let, nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl dřívější důchod vyměřen, vynásobeného koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za poslední kalendářní rok rozhodného období, z něhož byl zjištěn osobní vyměřovací základ při přiznání dřívějšího důchodu. Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z vyměřovacích základů stanovených za rozhodné období (§ 18), postupuje se podle věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku přiznání dřívějšího důchodu; jestliže tento dřívější důchod nebyl vyměřen z výpočtového základu, považuje se za osobní vyměřovací základ všeobecný vyměřovací základ, z něhož byl tento důchod vyměřen, vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pokud pojištěnec pobíral více důchodů, použije se nejvyšší výpočtový základ stanovený podle věty první a druhé.".

19. V § 19 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z průměrného měsíčního výdělku stanoveného za rozhodné období, postupuje se podle odstavce 1 věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku přiznání dřívějšího důchodu.".

20. V § 20 odst. 5 písm. a) se na konci připojují tato slova včetně poznámky č. 29: "vzdělávání těžce zdravotně postiženého dítěte osvobozeného od povinné školní docházky [§ 37 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)] a dále studium na gymnáziu nebo na taneční konzervatoři, jde-li o školní roky, jimiž dítě završuje počet let potřebných pro splnění povinné školní docházky,".

21. V § 21 se za slova "povolání se" vkládají slova "pro účely tohoto zákona".

22. Dosavadní text § 21 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 a 3, které včetně poznámek č. 30) až 33) znějí:

"(2) Podle odstavce 1 se středními školami a speciálními školami rozumí takové školy, pokud jsou zařazeny do sítě škol [§ 1 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb., a zákona č. 138/1995 Sb.], a dále školy ozbrojených sil a ozbrojených sborů a školy požární ochrany [§ 23 odst. 3 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství]; přípravou pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností se rozumí taková příprava prováděná podle předpisů o zaměstnanosti [§ 13 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 272/1992 Sb.].

(3) Za studium na vysokých školách podle odstavce 1 se považuje také obsahově ucelená část vysokoškolského studia a postgraduální studium absolventů vysokoškolského studia. [§ 21 a 22 zákona č. 172/1990 Sb.]".

23. § 22 odst. 2 písm. b) včetně poznámky č. 34) zní:

"b) doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku [§ 25 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.], v němž byla taková zkouška konána,".

24. V § 22 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, nestalo-li se studentem vysoké školy; to neplatí, pokud poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. b).".

25. § 23 odst. 2 písm. b) zní:

"b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,".

26. V § 23 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole; to platí obdobně, jde-li o studium uvedené v § 21 odst. 3.".

27. V § 25 odst. 1 větě první se za slovo "který" vkládají slova "utrpěl pojištěnec při činnosti zakládající účast na pojištění a který" a za slovo "poměry" se vkládají slova "platných v době vzniku plné nebo částečné invalidity následkem tohoto úrazu".

28. V § 29 písm. a) se vypouštějí slova "podle § 32".

29. Dosavadní text § 30 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 až 4, které znějí:

"(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku též, jestliže

a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,

b) ke dni, od něhož má být starobní důchod přiznán, je poživatelem částečného invalidního důchodu nebo se mu částečný invalidní důchod nevyplácí z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2, a

c) ke dni uvedenému v písmenu b) do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše dva roky.

(3) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku též, jestliže

a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,

b) pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě aspoň po dobu pěti let, a

c) nárok na plný invalidní důchod pobíraný po dobu uvedenou v písmenu b) zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše pět let.

(4) Nárok na starobní důchod podle odstavce 2 a odstavce 3 vzniká, splní-li se podmínky uvedené v těchto odstavcích do 31. prosince 2006.".

30. V § 31 odst. 1 písm. b) se za slovo "mu" vkládají slova "ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává,".

31. V § 34 odst. 1, § 41 odst. 2 větě první a § 45 odst. 2 větě první se za slova "výpočtového základu" vkládá slovo "měsíčně".

32. § 36 se doplňuje novým odstavcem 1, který zní:

"(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 před 1. lednem 2007, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje u pojištěnců, kteří ke dni, od něhož se starobní důchod přiznává,

a) nedosáhli věkových hranic uvedených v § 32 odst. 1, popřípadě snížených věkových hranic uvedených v § 74, 76 a § 94 písm. a), o 0,6% výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku [§ 32 odst. 2 a 3, § 74, 76 a § 94 písm. a)],

b) dosáhli věkových hranic uvedených v § 32 odst. 1, o 0,3% výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku (§ 32 odst. 2 a 3); výše procentní výměry po snížení však nesmí být nižší, než je částka uvedená v § 33 odst. 2 větě třetí.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

33. V § 36 odst. 2 se za slova "podle § 31" vkládají slova "po 31. prosinci 2006".

34. V § 37 odst. 1 písm. b) se slova "do konce kalendářního roku, v němž poživatel starobního důchodu dosáhl věku vyššího o dva roky, než činil věk v kalendářním roce, v němž vznikl nárok na starobní důchod podle § 29" nahrazují slovy "dvou let po vzniku nároku na tento důchod".

35. § 37 odst. 3 zní:

"(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pojištěnce, který dosáhl věku 65 let.".

36. § 37 se doplňuje odstavci 4 a 5, které znějí:

"(4) Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29, náleží osobám uvedeným v § 5 odst. 1 písm. a) a f), vykonávajícím výdělečnou činnost, jen pokud tuto činnost vykonávají na základě pracovního vztahu sjednaného na dobu určitou; ustanovení odstavce 1 není přitom dotčeno.

(5) Období dvou let po vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se počítá od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém vznikl nárok na starobní důchod; tímto obdobím se přitom rozumí 24 kalendářních měsíců. K příjmu z výdělečné činnosti (odstavec 1 písm. a) č. 1) dosaženému v kalendářním měsíci, do něhož spadá den, od něhož se přiznává starobní důchod, se nepřihlíží, je-li tato činnost ukončena před tímto dnem.".

37. § 39 odst. 2 se vypouští. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

38. V § 39 odst. 2 části věty za středníkem se slovo "možnost" nahrazuje slovem "schopnost".

39. V § 40 se v odstavci 2 písm. b) na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují slova "za kterou bylo zaplaceno pojistné; ustanovení § 11 odst. 2 věty druhé platí zde obdobně." a v odstavci 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují tato slova: "nejdříve však po ukončení povinné školní docházky.".

40. V § 41 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Pokud pojištěnci ke dni vzniku nároku na plný invalidní důchod trval nárok na částečný invalidní důchod, činí výše procentní výměry plného invalidního důchodu nejméně částku, kterou činila procentní výměra dosavadního částečného invalidního důchodu.".

41. V § 41 odst. 3 větě první se za slova "důchodového věku" vkládají slova "uvedeného v § 32".

42. V § 42 odst. 1 se slova "z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohla být účastna pojištění" nahrazují slovy "nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40)".

43. § 42 odst. 2 věta první zní: "Výše procentní výměry plného invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45% výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.".

44. V § 42 odst. 3 a 4 se slova "Plný invalidní důchod" nahrazují slovy "Procentní výměra plného invalidního důchodu".

45. V § 42 odst. 3 v části věty za středníkem se za slova "v České republice" vkládají slova "po ukončení povinné školní docházky".

46. § 42 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Jestliže poživatel plného invalidního důchodu je výdělečně činný v cizině, plný invalidní důchod se po dobu této výdělečné činnosti nevyplácí.".

47. V § 44 odst. 1 větě druhé se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 2".

48. V § 44 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, pokud bezprostředně před vznikem částečné invalidity byl pobírán plný invalidní důchod přiznaný podle § 42 odst. 1, popřípadě podle obdobných ustanovení předpisů platných před 1. lednem 1996.".

49. V § 45 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod s přihlédnutím k § 44 odst. 3 větě druhé, činí výše procentní výměry částečného invalidního důchodu polovinu procentní výměry uvedené v § 42 odst. 2 větě první.".

50. V § 46 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pojištěnce, který dosáhl věku 65 let.".

51. § 46 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Částečný invalidní důchod se však vyplácí v plné výši, jestliže úhrnný příjem z výdělečné činnosti za kalendářní rok uvedený v § 47 odst. 2 nepřesahuje dvanáctinásobek částky životního minima platné pro jednotlivce, který je poživatelem starobního důchodu [Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.], k 1. lednu kalendářního roku, za který se podle § 47 odst. 2 stanoví průměrný měsíční příjem z výdělečné činnosti. Předchází-li rok přiznání částečného invalidního důchodu kalendářnímu roku, v němž se podle § 47 provádí kontrola pojištěncova průměrného měsíčního příjmu z výdělečné činnosti, upraví se dvanáctinásobek částky uvedené ve větě první úměrně počtu kalendářních dnů pobírání tohoto důchodu v kalendářním roce.".

52. V § 47 odst. 1 se v části věty před středníkem za slova "odstavci 2" vkládají slova "větě první" a v části věty za středníkem se slova "berou v úvahu pouze ty příjmy, z nichž se platí pojistné" nahrazují slovy "za příjem z výdělečné činnosti považuje vyměřovací základ pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona [§ 76 a násl. a § 93 a násl. obchodního zákoníku]" a v písmenu a) se za slovem "činnosti" čárka nahrazuje slovem "nebo".

53. V § 47 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Průměrný měsíční příjem z výdělečné činnosti se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu příjmů z výdělečné činnosti za období stanovené ve větě první a počtu kalendářních dnů připadajících na toto období; jsou-li v tomto období doby vyloučené podle odstavce 1 písm. a) až c), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na toto období.".

54. V § 47 odst. 7 se vypouští slova ", nejdříve však od splátky tohoto důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž byl předložen přehled podle odstavce 3 nebo 4".

55. § 48 odst. 1 zní:

"(1) Srovnatelný vyměřovací základ pojištěnce je osobní vyměřovací základ, z něhož byl částečný invalidní důchod vyměřen, vynásobený koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok o tři roky předcházející roku, v němž se podle § 47 provádí kontrola pojištěncova průměrného měsíčního příjmu z výdělečné činnosti, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za předposlední rok rozhodného období (§ 18). Pokud rozhodné období nečiní aspoň dva kalendářní roky, postupuje se podle věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku, v němž byl přiznán částečný invalidní důchod. Pokud pojištěnec před přiznáním částečného invalidního důchodu měl nárok na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod a při přiznání částečného invalidního důchodu se vycházelo z vyměřovacího základu, z něhož byl vyměřen dřívější plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, vychází se pro účely věty první z rozhodného období stanoveného pro vyměření dřívějšího plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu; pokud však rozhodné období, z něhož byl vyměřen dřívější důchod, nečinilo aspoň dva kalendářní roky, postupuje se obdobně podle věty druhé s tím, že místo kalendářního roku, v němž byl přiznán částečný invalidní důchod, se bere v úvahu kalendářní rok, v němž byl přiznán tento dřívější důchod.".

56. § 48 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Nebyl-li částečný invalidní důchod vyměřen z výpočtového základu ani z průměrného měsíčního výdělku podle předpisů platných před 1. lednem 1996, považuje se v těchto případech za osobní vyměřovací základ všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku, v němž byl přiznán částečný invalidní důchod; pokud měl pojištěnec před přiznáním částečného invalidního důchodu nárok na plný invalidní důchod, platí zde přiměřeně ustanovení odstavce 1 věty třetí.".

57. V § 54 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojují tato slova: "přitom se výše důchodu vypočtená ke dni vzniku nároku na důchod zaokrouhluje zvlášť.".

58. V § 56 odst. 3 větě první se za slova "nebo 4" vkládají slova "nebo oznámení podle § 47 odst. 3" a slova "tento přehled" se nahrazují slovy "tento doklad".

59. V § 65 odst. 1 se slova "na důchod" nahrazují slovy "na výplatu důchodu".

60. V § 66 odst. 1 se vypouštějí slova "do ciziny".

61. V § 67 odst. 2 větě druhé se slova "v souhrnu za všechny vyplácené důchody zvýšení dosáhlo" nahrazují slovy "toto zvýšení dosáhlo u průměrného starobního důchodu".

62. V § 67 odst. 2 větě třetí se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují tato slova: "a to při tom zvýšení vyplácených důchodů podle věty první, které je prováděno na základě prvního splnění podmínky pro zvýšení důchodů uvedené v odstavci 1 v tomto kalendářním roce.".

63. V § 67 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta: "Pokud se v některém kalendářním roce vyplácené důchody podle věty první nezvyšují, přihlédne se při nejbližším zvýšení podle věty první pro účely zvýšení podle věty druhé k růstu reálné mzdy za všechny kalendářní roky, k nimž od posledního zvýšení podle věty druhé nebylo přihlédnuto.".

64. V § 67 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: "Průměrný starobní důchod se zjišťuje podle údajů České správy sociálního zabezpečení jako průměr ze všech starobních důchodů, které nejsou vypláceny v souběhu s jiným důchodem (§ 59) a jejichž výplata byla prováděna v kalendářním měsíci, v němž byly naposledy zvýšeny vyplácené důchody.".

65. V § 71 odst. 1 se na konci připojují tyto věty: "Pro účely porovnání výší starobních, plných invalidních a částečných invalidních důchodů podle věty první se výší těchto důchodů rozumí procentní výměry těchto důchodů. Výše základní výměry starobního, plného invalidního a částečného invalidního důchodu, pokud se jejich výše stanoví po 31. prosinci 1995 s použitím předpisů platných před 1. lednem 1996, se stanoví podle předpisů platných ke dni, od něhož se přiznává důchod; přitom v této výši základní výměry důchodu je zahrnuto zvýšení o pevnou částku.".

66. V § 71 odst. 2 se slova "do 31. prosince 2016" nahrazují slovy "do 31. prosince 2018".

67. V § 71 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje slovem "a" a připojují se tato slova: "při určení dopočtené doby se postupuje podle § 41 odst. 3.".

68. V § 74 se slova "do 31. prosince 2016" nahrazují slovy "do 31. prosince 2018" a na konci se připojuje tato věta: "Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se přitom považuje pro účely tohoto zákona za důchodový věk s tím, že podle § 31 nárok na starobní důchod před dosažením tohoto důchodového věku vzniká, chybí-li do dosažení tohoto důchodového věku nejvýše tři roky, jsou-li splněny ostatní podmínky stanovené v § 31.".

69. V § 76 odst. 1 se za větu první vkládá věta: "Ustanovení § 74 věty druhé platí zde obdobně." a na konci se připojuje tato věta: "Výše procentní výměry starobního důchodu podle věty první se zvyšuje podle § 34 odst. 2 po dosažení 55 let věku.".

70. V § 79 větě první se vypouštějí slova "a odst. 2".

71. Za § 80 se vkládají nové § 80a a § 80b, které včetně poznámky č. 35) znějí:

"§ 80a

Pro účely srovnatelného vyměřovacího základu pojištěnce podle § 48 se v případě, že částečný invalidní důchod byl vyměřen z průměrného měsíčního výdělku (§ 48 odst. 2) stanoveného za rozhodné období, jehož předposledním rokem byl rok spadající do období před rokem 1994, upraví průměrný měsíční výdělek neomezený podle § 12 odst. 6 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, z něhož byl vyměřen tento důchod, tak, že se vynásobí koeficientem

a) 1,15, byl-li předposledním rokem rozhodného období rok předcházející roku 1991,

b) 1,20, byl-li předposledním rokem rozhodného období rok 1991,

c) 1,25, byl-li předposledním rokem rozhodného období rok 1992, a

d) 1,35, byl-li předposledním rokem rozhodného období rok 1993.

§ 80b

Na žádost poživatele částečného invalidního důchodu se při stanovení srovnatelného vyměřovacího základu podle § 48 odst. 2 místo z průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl částečný invalidní důchod vyměřen, vychází ze srovnatelného výdělku určeného podle předpisů platných ke dni 1. října 1988 [§ 177 odst. 1 vyhlášky FMPSV č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.], který byl použit při nejbližší kontrole podstatného poklesu výdělku po 30. září 1988; při stanovení koeficientu podle § 48 odst. 1 věty první se místo všeobecného vyměřovacího základu za předposlední rok rozhodného období použije všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející roku, v němž proběhla nejbližší kontrola podstatného poklesu výdělku po 30. září 1988. Ustanovení věty první platí, jen je-li takto stanovený srovnatelný vyměřovací základ vyšší; přitom se nepostupuje podle § 80a.".

72. V § 94 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují tato slova: "ustanovení § 74 věty druhé platí zde obdobně,".

73. V § 98 větě druhé se za slova "na tento příplatek" vkládají slova "podle zákona o soudní rehabilitaci a zákona o mimosoudních rehabilitacích".

74. § 99 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Základní výměra důchodu přiznaného po 31. prosinci 1995 podle předpisů platných před 1. lednem 1996 se stanoví ve výši, v jaké náleží podle předpisů platných ke dni, od něhož se důchod přiznává.".

75. Dosavadní text § 104 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky č. 36) zní:

"(2) Doby zaměstnání před 1. lednem 1996, u nichž podle předpisů platných před tímto dnem byla stanovena podmínka, aby zakládaly nemocenské pojištění [§ 177 odst. 1 vyhlášky FMPSV č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení], se považují za dobu pojištění (§ 13 odst. 1), jen pokud zakládaly nemocenské pojištění v době svého trvání.".

76. V § 107 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje slovem "a" a připojují se tato slova: "pokud byly procentní výměry vyplácených důchodů zvýšeny rozdílně (§ 67 odst. 2 věta pátá), vychází se z procentního zvýšení procentních výměr starobních důchodů přiznaných v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž došlo k tomuto rozdílnému zvýšení.".

77. V § 107 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Vláda zvýší nařízením procentní výměry důchodů přiznávaných v tom kalendářním roce, v němž byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů, a to o stejný počet procent, o který byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů, které byly přiznány v tomto kalendářním roce před zvýšením důchodů.".

78. V § 108 odst. 1 písm. d) se na konci tečka nahrazuje slovem "a" a připojují se tato slova: " způsob přepočtu příjmů z výdělečné činnosti v cizině na českou měnu,".

79. V § 108 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

"e) postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným dobám za období před 1. lednem 1996.".

Čl. II

Změna zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 2 větě první se za slova "rozhodnutí podle" vkládají slova "§ 6 odst. 4 písm. a) č. 6 a".

2. Dosavadní text § 5 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Česká správa sociálního zabezpečení je právnickou osobou.".

3. V § 6 odst. 4 písm. g) č. 2 se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují tato slova: "na základě žádosti malé organizace nebo zaměstnance malé organizace sdělují výši vypláceného nemocenského zaměstnancům malé organizace za kalendářní měsíc pro účely splnění ohlašovací povinnosti podle § 41 odst. 1 věty druhé a § 50 odst. 1; tyto údaje se sdělují pouze o těch zaměstnancích, popřípadě těm zaměstnancům, jichž se tyto údaje na základě těchto ustanovení týkají,".

4. V § 6 odst. 4 písm. k) se slovo "zaměstnání" nahrazuje slovem "pojištění" a za slova "náhradních dob" se vkládá slovo "pojištění".

5. V § 7 písm. f) se vypouštějí slova "písm. c),".

6. § 8 odst. 1 písm. d) zní:

"d) zda jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči,".

7. V § 8 odst. 1 písm. h) se vypouštějí slova "nebo bytu v rodinném domku".

8. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Obec rozhoduje v přenesené působnosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (§ 118 odst. 3).".

9. § 16 se doplňuje odstavcem 3, který včetně poznámek č. 70) a 71) zní:

"(3) Uznávání nemoci z povolání [§ 25 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání] pro účely důchodového pojištění a pro účely zvláštních zákonů [Například: § 190 odst. 3 zákoníku práce. § 17 odst. 5 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.] provádějí určená zdravotnická zařízení; seznam těchto zařízení a bližší úpravu postupu při uznávání nemocí z povolání stanoví vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP