PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

II. volební období

12

Vládní návrh

na vydání

zákona

ze dne ................1996,

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

/1/ Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy:

a) Ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí,

b) Ministerstvo dopravy a spojů,

c) Úřad pro ochranu konkurence,

d) Úřad pro státní informační systém.

/2/ Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy:

a) Ministerstvo hospodářství,

b) Ministerstvo pro hospodářskou soutěž,

c) Ministerstvo dopravy,

d) Česká komise pro vědecké hodnosti.

/3/ Zrušuje se Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.

/4/ Působnost ústředních orgánů státní správy, které jsou uvedeny v odstavci 1, stanoví

zvláštní zákony.

/5/ Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází

a) z Ministerstva hospodářství

1. ve věcech telekomunikací a pošt na Ministerstvo dopravy a spojů,

2. ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

3. ve věcech malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, živností, podpory exportu, tvorby jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství a geologického průzkumu, rozvoje techniky a technologií, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví na Ministerstvo průmyslu a obchodu,

4. ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a ve věcech nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu na Ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí,

5. ve věcech hospodářské mobilizace a hospodářských opatření potřebných pro zabezpečení obrany na Správu státních hmotných rezerv,

6. ve věcech státního informačního systému na Úřad pro státní informační systém,

b) z Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy a spojů,

c) z Ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na Ministerstvo zemědělství,

d) z Ministerstva pro hospodářskou soutěž na Úřad pro ochranu konkurence,

e) z České komise pro vědecké hodnosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

f) z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky ve věcech plnění úkolů spojených s legislativní činností vlády na Ministerstvo spravedlnosti.

/6/ Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 5 ke dni účinnosti tohoto zákona

a) z Ministerstva hospodářství na Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí, Správu státních hmotných rezerv a na Úřad pro státní informační systém,

b) z Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy a spojů,

c) z Ministerstva pro hospodářskou soutěž na Úřad pro ochranu konkurence,

d) z České komise pro vědecké hodnosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

/7/ O přechodu práv a povinností podle odstavce 6 uzavřou ministerstva dopravy a spojů, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, pro rozvoj regionů, měst a obcí, Správa státních hmotných rezerv a Úřad pro státní informační systém příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ústřední orgány státní správy uvedené v předchozí větě delimitační protokoly, které předloží ke schválení a k provedení rozpočtových opatření Ministerstvu financí.

/8/ Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky na Ministerstvo spravedlnosti.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č.

34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č.

č.173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 135/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády:

1. Ministerstvo financí,

2. Ministerstvo zahraničních věcí,

3 .Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

4. Ministerstvo kultury,

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí,

6. Ministerstvo zdravotnictví,

7. Ministerstvo spravedlnosti,

8. Ministerstvo vnitra,

9. Ministerstvo průmyslu a obchodu,

10. Ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí,

11. Ministerstvo zemědělství,

12. Ministerstvo obrany,

13. Ministerstvo dopravy a spojů,

14. Ministerstvo životního prostředí.".

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:

1. Český statistický úřad,

2. Český úřad zeměměřický a katastrální,

3. Český báňský úřad,

4. Úřad průmyslového vlastnictví,

5. Úřad pro ochranu konkurence,

6. Úřad pro státní informační systém,

7. Správa státních hmotných rezerv,

8. Státní úřad pro jadernou bezpečnost.".

3. § 3 se vypouští.

4. § 4 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

"(3) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.".

5. V § 7 v odst. 1 se slova "s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva hospodářství, pro vědní politiku a vývoj technologií, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti" nahrazují slovy "pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti".

6. § 11 se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:

"(5) Ministerstvo spravedlnosti plní úkoly spojené s legislativní činností vlády.".

7. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství a geologický průzkum, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,

b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,

c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu,

d) věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a živnosti,

e) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

f) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.".

8. § 14 zní:

"§ 14

Ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu.".

9. V § 15 v odst. 1 ve větě první se za slova "půdního fondu," vkládají slova "pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,".

10. § 17 zní:

"§ 17

Ministerstvo dopravy a spojů je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.".

11. V § 19 v odst. 2 ve větě první se nahrazují slova "vodní hospodářství," slovy "ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, ".

12. § 28a zní:

"§ 28a

Vláda může zřídit jako svůj poradní orgán Legislativní radu. V jejím čele stojí člen vlády.".

Čl. III

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"1) Správa státních hmotných rezerv (dále jen "Správa") je ústředním orgánem státní správy pro oblast státních hmotných rezerv, hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření pro zabezpečení obrany.".

2. V § 1 v odst. 3 se slova "ministra hospodářství" nahrazují slovy "ministra průmyslu a obchodu v dohodě s ministrem financí".

3. V § 3 ve větě první se za slovem "financování" vypouští čárka a vkládají se slova "hospodářské mobilizace a hospodářských opatření pro zabezpečení obrany a financování,".

Čl. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část

Navrhovaná právní úprava se předkládá na základě zhodnocení činnosti ústředních orgánů státní správy a návrhu na novou organizaci dělby práce ve vládě při současném snížení počtu jejich členů. Z toho vyplývá potřeba změnit některé působnosti ústředních orgánů státní správy.

Ve stávající soustavě ústředních orgánů státní správy se navrhují úpravy kompetencí tak, aby především přispěly k racionálnějšímu a efektivnějšímu fungování soustavy ústředních orgánů státní správy a naplnění záměrů sledovaných vládou, jako vrcholného orgánu výkonné moci. Změny spočívají jak ve zrušení, tak ve zřízení některých ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy a v jejich působnostech.

Pokud jde o navrhovanou novelu zákona ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, je zaměřena pouze na promítnutí záměrů vlády na nové uspořádání ústředních orgánů státní správy. Neklade si však za cíl odstranit některé dílčí nedostatky stávajícího zákona. Vláda předpokládá, že vypracuje a Poslanecké sněmovně předloží návrh koncepčně nového kompetenčního zákona, jehož příprava si však vyžádá delší časové období.

Navrhovaná právní úprava si nevyžádá potřebu dalších pracovních sil orgánů státní správy; zaměstnanci zpracovávající agendy související s působnostmi přecházejícími z rušených ústředních orgánů státní správy na jiné ústřední orgány státní správy, přejdou kontinuelně na tyto ústřední orgány státní správy.

Navrhovaná právní úprava nebude mít za následek zvýšené požadavky na prostředky státního rozpočtu pro rok 1996. Navrhovaná opatření budou realizována v rámci delimitovaných prostředků.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s jejími mezinárodními závazky.

Zvláštní část

K Čl. I

V rámci soustavy ústředních orgánů státní správy stanovené zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje zřídit Ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí, Ministerstvo dopravy a spojů, Úřad pro ochranu konkurence a Úřad pro státní informační systém s tím, že jejich působnost stanoví zvláštní zákony.

Současně se navrhuje zrušit Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo pro hospodářskou soutěž, Ministerstvo dopravy, Českou komisi pro vědecké hodnosti a Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.

Navrhovaným zřízením nového Ministerstva pro rozvoj regionů, měst a obcí se sleduje zejména vytvoření institucionálních předpokladů pro koordinované působení státu ve vztahu k jednotlivým územním celkům České republiky, ve snaze překonávat rozdílné podmínky jejich materiálního a společenského rozvoje. Na toto nově zřizované ministerstvo přechází část působností z dosavadního Ministerstva hospodářství.

Namísto dosavadního Ministerstva dopravy se navrhuje jako nový ústřední orgán státní správy zřídit Ministerstvo dopravy a spojů, v jehož působnosti bude nejen působnost dosavadního Ministerstva dopravy, ale i působnost ve věcech telekomunikací a pošt náležející dosud do působnosti Ministerstva hospodářství. Navrhované řešení reflektuje již v minulosti osvědčený stav.

Navrhuje se zrušit Ministerstvo hospodářství a účelně rozdělit jeho dosavadní působnosti podle věcného zaměření mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Správu státních hmotných rezerv a nově zřizované ústřední orgány státní správy - Ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí, Ministerstvo dopravy a spojů a Úřad pro státní informační systém.

Z Ministerstva životního prostředí se navrhuje převést na Ministerstvo zemědělství dosavadní působnost ve věcech vodního hospodářství s výjimkou ochrany vod, která jako složka životního prostředí zůstává nadále v působnosti Ministerstva životního prostředí.

Dále se navrhuje, aby působnost dosavadního Ministerstva pro hospodářskou soutěž v souvislosti s jeho zrušením přešla v plném rozsahu na Úřad pro ochranu konkurence. Tato změna v postavení tohoto ústředního orgánu státní správy je odůvodněna zejména tím, že jeho působnost spočívá převážně v kontrolní a sankční činnosti na vymezeném úseku státní správy a je tedy v zásadě jiná než je práce vlády.

Působnost České komise pro vědecké hodnosti úzce souvisící s působností v oblasti vysokých škol a vědy, kterou vykonává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhuje se proto Českou komisi pro vědecké hodnosti zrušit a její působnost, jako dílčí agendu převést na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V důsledku navrhovaného zrušení Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky se jeho dosavadní působnost ve věcech plnění úkolů spojených s legislativní činností vlády, navrhuje převést na Ministerstvo spravedlnosti. Pokud jde o další působnost tohoto úřadu, a to plnění úkolů vyplývajících z reformy veřejné správy, nepřevádí se výslovně na žádný z ústředních orgánů státní správy, neboť jde o průřezovou agendu, která se týká více ústředních orgánů státní správy.

V souvislosti s výše uvedenými přesuny působností mezi jednotlivými ústředními orgány státní správy je v návrhu zabezpečen plynulý přechod práv a povinností z pracovněprávních a jiných právních vztahů tak, aby přecházely současně s navrhovaným přechodem působností.

K Čl. II

V Čl. II jsou do obsahu zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, promítnuta opatření uvedená v Čl. I.

K bodu 1 až 3

Z důvodů přehlednosti se uvádí celkový výčet ústředních orgánů státní správy působících v České republice po realizaci opatření uvedených v Čl. I v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona. Navrhovaným vypuštěním ustanovení § 3 se realizuje opatření uvedené v Čl. I odst. 2 písm. a) tohoto zákona, kterým se zrušuje Ministerstvo hospodářství.

K bodu 4

Navrhuje se, aby koordinaci příjmu zahraniční pomoci zabezpečovalo Ministerstvo financí, neboť se tato činnost v řadě případů promítá i do státního rozpočtu.

K bodu 5

Navrhovanou změnou se v důsledku zrušení Ministerstva hospodářství převádí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy působnost ve věcech učňovského školství. Dále se ze zrušované České komise pro vědecké hodnosti na toto ministerstvo převádí působnost v oblasti vědeckých hodností.

Navrhovanou úpravou se dále Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy svěřuje působnost v oblasti vědní politiky, výzkumu a vývoje.

K bodu 6

V souvislosti se zrušením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky se navrhuje, aby úkoly spojené s legislativní činností vlády napříště vykonávalo Ministerstvo spravedlnosti.

K bodu 7

Navrhované změny v ustanovení § 13 odst. 1 navazují na zrušení Ministerstva hospodářství. Ministerstvo průmyslu a obchodu je nově koncipováno jako ústřední orgán státní správy, v jehož působnosti bude komplexní průmyslová, energetická, surovinová a obchodní politika, včetně podpory malých a středních podniků a živností, s výjimkou regionální podpory podnikání.

V rámci navrhovaných změn je do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu zahrnut i průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií. Navrhované změny dále zabezpečí i lepší provázanost technické normalizace a státního zkušebnictví s odvětvím průmyslu a obchodu.

K bodu 8

Nově zřizované Ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí bude vykonávat část působností zrušovaného Ministerstva hospodářství, jež se váže k rozvoji regionů, měst a obcí.

K bodu 9

V ustanovení § 15 odst. 1 se v návaznosti na opatření uvedené v Čl. I odst. 5 písm. c) tohoto zákona vymezuje působnost Ministerstva zemědělství v oblasti vodního hospodářství, s cílem oddělit ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu množství a jakosti povrchových a podzemních vod, které bude i nadále zabezpečovat Ministerstvo životního prostředí od řízení vodohospodářských činností.

Obsahem převáděné působnosti ve vodním hospodářství je zejména hospodářská meliorace, hrazení bystřin, závlahové a odvodňovací stavby a další stavby sloužící zemědělství nebo hospodaření v lesích, vodovody, kanalizace, včetně čištění odpadních vod.

K bodu 10

Nově zřizované Ministerstvo dopravy a spojů bude působit nejen ve věcech dopravy, ale i ve věcech telekomunikací a pošt.

Provoz telekomunikací, dopravy i pošt je založen na vytváření síťových infrastruktur, které jsou vázány na sítě mezinárodní. Jde o činnosti, jejichž společným znakem je veřejný charakter, výrazné ovlivňování ekonomiky, vytváření síťové infrastruktury a přeprava osob, věcí a informací, jak vnitrostátně tak mezinárodně. Pro tyto společné znaky je vhodné, aby uvedené činnosti patřily do působnosti jednoho ústředního orgánu státní správy, tak jak je i jinde ve světě obvyklé.

K bodu 11

Dosavadní obecně stanovená působnost Ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství se zpřesňuje na působnost ve věcech spojených s ochranou vod - tj. na ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod.

Dochází tak k důslednému oddělení ochrany vod od řízení vodohospodářských činností, které převezme Ministerstvo zemědělství.

K bodu 12

V ustanovení § 28a) je realizováno opatření o zrušení Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky uvedené v Čl.I. odst.3 tohoto zákona. Z dosavadní právní úpravy se přebírá text týkající se Legislativní rady vlády s tím, že se navrhuje, aby v jejím čele byl člen vlády.

K Čl. III

V návaznosti na zrušení Ministerstva hospodářství a s tím souvisejícím přechodem působností ve věcech hospodářské mobilizace a hospodářských opatření potřebných pro zabezpečení obrany se navrhuje upravit obsah příslušných ustanovení zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv. Navrhovaná úprava je v tomto případě nezbytná, neboť podle ustanovení §1 odst.3 stávajícího zákona podává vládě návrh na jmenování a odvolání předsedy Správy ministr hospodářství. Vzhledem k navrhovanému zrušení Ministerstva hospodářství je třeba nově upravit tuto kompetenci. Zároveň se provádějí i další nezbytné úpravy textu tohoto zákona.

K Čl. IV

Vzhledem k navrhovanému rozsahu změn se navrhuje zmocnit předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu vyhlásit ve Sbírce zákonů úplné znění zákona.

K Čl. V

Navrhované změny mají za cíl především přispět k racionálnějšímu fungování soustavy ústředních orgánů státní správy, k čemuž by mělo dojít co nejdříve. Z těchto důvodů je nezbytné, aby navrhovaná právní úprava nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 12. července 1996

předseda vlády České republiky

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP