PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1996
II. volební období
-------------------------------------------------


10/1


S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb.,

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní

moci a některých státních orgánů a soudců

(sněmovní tisk č. 10)

 

předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 14. srpna 1996 (čj. 3493/96 - OVA)

 

 

Vláda v souvislosti s projednáváním výše uvedeného poslaneckého návrhu obecněji k současné úrovni platů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců uvádí, že tato úroveň platů je dána jejich známým zvýšením provedeným Poslaneckou sněmovnou v uplynulém volebním období přes negativní stanovisko vlády. Vláda navrhovala a i nyní by souhlasila s tím, aby platy ústavních činitelů nebyly zvyšovány nárazově, ale pozvolně.

Se samotným předloženým návrhem zákona však vláda vyjádřila n e s o u h l a s    z těchto zásadních důvodů:

1. Předložený návrh zákona představuje nesystémový zásah do platného systému odměňování představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců; ten je dosud konstruován pro všechny funkce, na které se vztahuje, jako systém jednotné platové základny a příslušných koeficientů vyjadřujících odpovědnost a náročnost té které funkce. Naproti tomu v předloženém návrhu zákona je navrhováno změnit platovou základnu pouze pro jednu skupinu představitelů státní moci, čímž by byly výrazným způsobem narušeny platové relace mezi představiteli moci zákonodárné, výkonné a soudní (např. soudcům okresních soudů by byl plat stanoven z vyšší platové základny než poslancům a senátorům Parlamentu).

2. Navržený zákon zbavuje platnou právní úpravu její významné přednosti, která spočívá v automatickém zvyšování platů poslanců a senátorů ve vazbě na platové úpravy ve státní správě, aniž je třeba novelizovat zákon. Stanovení platu poslance a senátora pevnou částkou by vedlo k trvale se zhoršující úrovni jejich platů nebo k častým novelizacím zákona.

3. Návrh postrádá věcné zdůvodnění změny způsobu odměňování poslanců a senátorů, neopírá se o ekonomický rozbor, nevyjadřuje reálně sledovaný cíl a ani nedává představu o tom, jak by se řešení upravované problematiky mělo vyvíjet v budoucnu. Obsah důvodové zprávy svědčí spíše o populistické povaze návrhu.

4. Vláda dále upozorňuje, že předložený návrh zákona obsahuje i řadu legislativních nedostatků, například

- navržený text § 8 odst. 1 zákona, v němž se nově upravuje plat poslanců, nenavazuje na ustanovení § 3 odst. 3 zákona, které vymezuje platovou základnu jednotně pro všechny funkce, na které se zákon vztahuje, tedy i pro poslance. Protože předložená novela ponechává ustanovení § 3 odst. 3 zákona nedotčeno, nastávaly by v praxi interpretační problémy při aplikaci příslušných ustanovení zákona;

- v názvu zákona použité sousloví "mění a doplňuje" neodpovídá, pokud jde o pojem "doplňuje" obsahu navrhovaného zákona, v názvu zákona a v uvozovací větě je opomenuta skutečnost, že zákon č. 236/1995 Sb. byl již novelizován zákonem č. 138/1996 Sb., navrhovaná změna § 8 odst. 1 zákona není členěna do bodů, na které se jinak novela člení, a podobně.

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP