Čtvrtek 26. března 1998

 

(pokračuje Orgoníková) 

Na základě uvedených skutečností mi nezbývá než konstatovat, že postoj vlády k problémům, s nimiž se potýkají osoby stejného pohlaví, které se rozhodly žít společně, byl a je stejně přehlíživý jako ostatně u celé řady jiných problémů svázaných s problematikou lidských práv. K tomu ještě musím poznamenat, že existují rozhodnutí některých mezinárodních institucí či oprávněných orgánů činných v oblasti dodržování lidských práv, ze kterých vyplývá, že mezinárodní nahlížení na tyto záležitosti směřuje k oficiálnímu uznávání stejnopohlavních společenství. Odlišný přístup k partnerům homosexuálním a heterosexuálním je považován za diskriminaci na základě pohlaví, což je v rozporu s principy rovnoprávnosti zakotvenými mj. i v Listině základních práv a svobod, a je věcí vlád, aby se s tímto faktem dokázaly vyrovnat.

Domnívám se, že kromě uznání závažnosti společného života dvou lidí stejného pohlaví ve stálém citovém vztahu bychom měli respektovat i naši zodpovědnost za dodržování pro nás závazných mezinárodních úmluv o lidských právech a připojit se k zemím, které se touto cestou vydaly a dokázaly ji promítnout i do příslušných zákonů.

Pokud se týká věcného obsahu návrhu poslankyně Rujbrové a dalších, je možno navrhovanou koncepci řešení spolužití homosexuálních párů prostřednictvím institutu registrovaného partnerství registrovat a předložený tisk 359 postoupit do druhého čtení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento navrhovaný zákon je zákonem o toleranci. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyni Orgoníkovou poprosím, aby zaujala své místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil jako první pan kolega Sládek. Má jako předseda klubu přednost.

 

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji přerušení projednávání tohoto bodu s tím, aby byl zařazen v úterý jako bod první. Myslím, že to je tak závažný bod, tak závažná problematika, že vyžaduje důkladnější a delší zvážení a že teď pro to není dostatečný prostor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní poprosím o jednu laskavost, pane kolego, jestli můžete zůstat. Chci vás upozornit jen na to, že sněmovna již rozhodla o tom, že první dva body úterního jednání jsou předem stanoveny. Ptám se, jestli budete navrhovat třetí bod. (Poslanec Sládek: Tak druhý.) První dva jsou už určeny. Tak jako třetí bod v úterý. Paní kolegyně Orgoníková žádá o slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, byla bych velice ráda, kdyby pan poslanec Sládek odůvodnil návrh přeložení tohoto bodu na příští úterý, poněvadž já k tomu nevidím v této chvíli důvod.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Za prvé nevedeme rozpravu k tomuto bodu navrženému panem kolegou Sládkem. Padl zde procedurální návrh, o něm se hlasuje bez rozpravy. Omlouvám se za zdržení, protože jsem se potřeboval podívat do toho, co jsme už schválili. Konstatuji, že na úterý jsme schválili už čtyři body a zde je navrženo úterní jednání o pátém bodu. Pan kolega Sládek s tím souhlasí.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Sládka na přerušení tohoto bodu do úterý a pokračování jako bodu 5 v úterý.

 

Dámy a pánové, zahájil jsem hlasování č. 96 a ptám se, kdo podporuje návrh pana kolegy Sládka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo 51, proti 62 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili paní kolegyně a páni kolegové Fischerová, Matulka, Dostál, Melichar, Šojdrová, Benda, Mašek, Bratinka, Payne a Gjurič. Předem upozorňuji na to, že v 15.50 ve smyslu § 111 odst. 1 jednacího řádu přeruším projednávání tohoto bodu, a to do zítřejšího dne. Projednali bychom ho zítra, jako bod 2, tedy již po schváleném bodu č. 1, kterým je bod 41 podle schváleného programu.

Slova se ujme paní kolegyně Fischerová, připraví se pan kolega Matulka.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k nezvykle konfliktnímu... (Značný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně, promiňte na chvíli. Poprosím ještě své kolegyně a kolegy, aby se utišili a umožnili vám přednést váš názor. Promiňte. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Děkuji, pane předsedající. Dovolím si několik poznámek k nezvykle konfliktnímu návrhu zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Konfliktnímu i přesto, že nemá politickou tvář, což je v současné době jistě zvláštní.

V § 4 předloženého návrhu zákona je uvedeno, cituji: "Registrované partnerství má stejné právní následky jako manželství. To neplatí, pokud jde o úpravu vztahů k nezletilému dítěti." Konec citátu.

Návrh zákona však vůbec neřeší situaci, kdy se v takovém partnerském vztahu objeví dítě nebo když jeden z partnerů již dítě ve své vlastní péči má. Tzn., že v praxi by pak nebyla žádná právní opora ochrany dítěte z hlediska možných negativních dopadů tohoto společenství na jeho výchovu. V mnoha případech by mohla být narušena nezastupitelná role matky a otce pro rozvoj dítěte. Přijetí zákona by znevážilo tradiční pojetí rodiny a její roli ve společnosti. Obávám se, že předloženým návrhem bychom mohli zbytečně mnoho dětí vystavit rizikovým podmínkám.

Předkladatelé se o tomto problému částečně zmiňují, a to ve zvláštní části návrhu zákona, v komentáři k § 4, avšak tento komentář z mého pohledu problém ohrožení podmínek výchovy dětí neřeší. Návrh zákona se pouze zabývá situací v okamžiku uzavření partnerského vztahu, nepředvídá žádné další možné situace, které velmi pravděpodobně mohou nastat. Návrh zákona by na takové situace měl reagovat.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP