Úterý 27. ledna 1998

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji prezidentu republiky panu Václavu Havlovi. Pan prezident mezi námi setrvá a my budeme pokračovat v našem dalším jednání.

Nyní prosím předsedu vlády, který má stejnou přednost jako pan poslanec Filip, jak pan poslanec Filip zajisté dobře ví, tedy nyní prosím pana předsedu vlády pana Josefa Tošovského, aby žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry uvedl.

Prosím.

 

Předseda vlády ČR Josef Tošovský: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, vláda, která dnes předstupuje před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu se žádostí o vyslovení důvěry, je v pořadí třetí vládou během existence samostatné České republiky. Zrodila se jako ústavní řešení složité vnitropolitické situace, která v zemi vznikla po demisi vlády 30. listopadu 1997.

Na rozdíl od vlád předchozích není tvořena výhradně koalicí několika politických stran. Této reality jsou si její členové vědomi, stejně jako si uvědomují, že mandát této vlády je omezen vůlí většiny parlamentních stran dospět k předčasným volbám v červnu tohoto roku. V této souvislosti pak vláda jako celek znovu deklaruje, že trváním na spojení hlasování o důvěře s předloženým zákonem o prodeji státní půdy pomůže vytvořit ústavní prostor pro vypsání předčasných voleb.

Vláda je odhodlána - a toto programové prohlášení je toho důkazem - zodpovědně pokračovat ve správě jednotlivých resortů a v politice žádoucích společenských a ekonomických přeměn. Je si vědoma, že nedokončí řadu úkolů, které je třeba řešit, přesto ale považuje za nezbytné jejich řešení neodkládat a zahájit práci, na niž bude moci budoucí kabinet navázat. Ve své činnosti bude vláda vycházet ze základních zájmů České republiky, k nimž patří posilování demokracie a právního řádu, rozvíjení moderní tržní ekonomiky a další přibližování země evropským a euroatlantickým strukturám.

 

Při formulaci programových cílů se vláda nemůže vyhnout alespoň stručnému zhodnocení své výchozí pozice. Ta je na jedné straně dána značnou mírou kontinuity s činností předchozího kabinetu, na druhé straně objektivní potřebou změnit styl a metody práce.

Vláda chce ocenit úsilí vlád předchozích, které v nelehkém období po vzniku samostatné České republiky položily základy české státnosti a současně pokračovaly v důležitých společenských a ekonomických reformách. V prosinci 1997 došlo k úspěšnému dovršení jedné etapy integračních snah České republiky, když na pravidelném zasedání Evropské rady v Lucemburku bylo naší zemi nabídnuto jednání o vstupu do Evropské unie a v bruselské centrále Severoatlantické aliance byl podepsán protokol o přistoupení České republiky do NATO.

Na druhé straně nelze nepřiznat, že předchozí vláda tolerovala i určité žití na dluh a že nyní přichází doba, kdy je tyto dluhy nutno začít splácet. Jde především o to, že v hospodářské oblasti v posledních letech převládala tendence spotřebovávat podstatně více, než kolik jsme dokázali vytvořit. Domácí poptávka dlouhodobě rostla rychleji než nabídka, což postupně vedlo k vysokému nárůstu vnější nerovnováhy. Růst reálných mezd po řadu let výrazně převyšoval růst produktivity práce. Podceňování nutné regulace finančních trhů přispělo ke krizi důvěry vůči bankovnímu sektoru a institucím kapitálového trhu.

V širším slova smyslu pak lze za dluh označit i zpomalování privatizace a celkové snižování tempa hospodářských reforem. Dluhem svého druhu je i nedostatečná úcta k právu a jednostranné přeceňování ekonomického rozměru života na úkor tradičních společenských hodnot, jakými jsou vzdělání a kultura.

 

Vážené poslankyně a poslanci, vláda předstupuje s následujícími programovými cíli:

 

1. Zahraniční vztahy

 

Vnější bezpečnost státu patří mezi základní priority vlády České republiky. Vláda je přesvědčena, že pro její zajištění je nejdůležitější posilování vlastní obranyschopnosti. Za důležitý prostředek k dosažení tohoto cíle považuje členství v Severoatlantické alianci. Proto již na své schůzi dne 21. ledna tohoto roku jednomyslně rozhodla o přistoupení České republiky k Washingtonské smlouvě. V návaznosti na tento krok bude iniciovat co nejrychlejší projednání a schválení této smlouvy v parlamentu. Zasadí se rovněž o větší informovanost občanů s cílem získat pro členství v NATO širokou podporu veřejnosti.

V přípravě na převzetí svého dílu odpovědnosti, plynoucího z budoucího členství v NATO, bude vláda pokračovat v nezbytných krocích přibližujících naši zemi standardům této organizace. Předloží parlamentu branné zákony - v případě zákona o utajovaných skutečnostech tak již učinila, přijme dokument k národní bezpečnostní strategii a projedná koncepci výstavby resortu obrany do roku 2003.

Ve vztahu k Evropské unii vláda urychleně projedná program národní přípravy připojení. Nejpozději do začátku března se seznámí s resortními pozičními dokumenty, které budou důkladně analyzovat důsledky našeho budoucího členství v Evropské unii. Na jejich základě bude vypracován a vládou schválen mandát české delegace pro jednání o členství v Evropské unii.

Vláda se bude podílet na regionálních a mezinárodních organizacích. Bude přispívat k vytváření evropské bezpečnostní architektury, k respektování lidských práv, ale i ke zlepšování exportních možností české ekonomiky. V bilaterálních vztazích bude sledovat národní zájmy, kde z hlediska budoucího začlenění České republiky do evropských struktur považuje za zvlášť důležitou spolupráci s Polskem, Maďarskem a dalšími kandidátskými státy. Vláda rovněž deklaruje svůj zájem na dobrých vztazích se Slovenskem a na zachování oboustranně výhodné celní unie.

 

2. Právo a vnitřní bezpečnost

 

Vláda si uvědomuje, jaký význam mají právo, právní řád a spravedlnost pro svobodného a odpovědného občana. Považuje tedy za základní úkol posílení důvěry občanů v zákonnost a v právo. Zvýší proto svou aktivitu při vytváření fungujícího právního státu a při harmonizaci našeho práva s právem Evropské unie.

V rámci své zákonodárné iniciativy vláda zahájí očistu právního řádu, jejímž prvním krokem bude revize všech prováděcích právních předpisů, které již nemají oporu v platných zákonech. Ve vztahu k moci soudní bude hledat způsoby, jak zefektivnit její fungování. Připraví návrh zákonů, které zjednoduší soudní řízení a umožní rychlejší výkon soudního rozhodnutí. V oblasti obchodního soudnictví vytvoří organizační a personální podmínky pro účinnější a rychlejší fungování obchodního rejstříku. Pokračovat budou i práce na přípravě nových občanskoprávních a trestněprávních kodexů.

Vláda považuje činnost policie a ostatních bezpečnostních složek za základ obrany práv a svobod občanů. Za zvlášť nebezpečné jevy považuje úplatkářství, organizovaný zločin a rasově motivované násilí. Do konce února proto připraví novelu trestního zákona, která bude ve větší šíři a přísněji vymezovat korupci veřejných činitelů.

Vláda se nehodlá smířit ani s majetkovou trestnou činností včetně drobné pouliční kriminality.

Vláda se přihlašuje k myšlence reformovat veřejnou správu a je připravena pro její realizaci učinit maximum. Přes časovou vymezenost svého mandátu nehodlá rovněž rezignovat na své povinnosti vyplývající z potřeby právních norem. Mezi své úkoly řadí i přípravu právní úpravy financování politických stran, jejímž cílem bude zvýšit průhlednost a věrohodnost hospodaření politických stran. Je také připravena parlamentu předložit koncepci protidrogové politiky.

*** 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP