Čtvrtek 11. prosince 1997

 

Sedmý den schůze Poslanecké sněmovny (11. prosince 1997)

Přítomno: 193 poslanců

 

(Schůze zahájena v 10.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, dovolte abych vás pozdravil, zahajuji sedmý den 17. schůze Poslanecké sněmovny. Poprosím vás, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami, oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, popř. kdo již jakou náhradní kartu dostal.

Pan poslanec Zajíček má náhradní kartu č. 6. Nové písemné omluvy, jiné než byly v dnech předcházejících, jsem neobdržel, tudíž mám za to, že budeme pokračovat v jednání, které zahájíme projednáváním bodu 38 a potom budeme pokračovat v projednávání dalších zákonů ve třetím čtení.

Pan poslanec Mach má náhradní kartu č. 2.

O slovo se hlásí předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Janeček. Prosím o klid v sále.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, jak je známo Senát nám vrátil dva velmi důležité návrhy zákonů - jedná se o zákon o bankách a o komisi pro cenné papíry. Vzhledem k tomu, že je nezbytné vyhovět § 97 jednacího řádu, tj. v desetidenní lhůtě, domnívám se - a je to stanovisko našeho klubu - že by bylo velmi vhodné svolat mimořádnou schůzi. Chtěl bych proto požádat pana předsedu, zda by svolal poslanecké grémium, aby se tato věc mohla projednat.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji. Pro stenozáznam sděluji, že pan poslanec Nečas má náhradní kartu č. 7. Chtěl bych sdělit, že právo na svolání grémia má pouze předseda, nikdo z nás místopředsedů, takže já tímto způsobem přes mikrofon opakuji výzvu předsedy klubu KDU-ČSL předsedovi sněmovny panu poslanci Zemanovi, aby svolal jednání politického grémia.

O slovo se hlásí předseda klubu KSČM pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní a pánové, chtěl bych upřesnit tento požadavek, na jakou hodinu by bylo grémium svoláno, já sám doporučuji jedenáctou hodinu a do té doby by mohlo probíhat třetí čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Chce na to reagovat poslanec Janeček? Prosím, aby vystoupil.

 

Poslanec Josef Janeček: Myslím, že jsou v podstatě dvě varianty, ale vzhledem k tomu, že probíhá třetí čtení, tak že by to po něm bylo naprosto optimální.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pro pana předsedu Zemana se pokusím, po krátkém dialogu Janeček versus Filip zopakovat: Pan předseda klubu KDU-ČSL Josef Janeček si přeje s ohledem na to, že nám Senát vrátil dva důležité zákony, aby předseda Poslanecké sněmovny svolal dnes politické grémium, které by jednalo o možnosti svolání mimořádné schůze, aby tyto zákony nemusely být projednávány až na únorové schůzi. Navrhuje tuto schůzi svolat po skončení třetího čtení. Prosím pana předsedu, aby na to zareagoval.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, je slušností, když předseda alespoň jednoho klubu požádá o schůzku politického grémia, aby se tato schůzka sešla. Svolávám proto politické grémium a prosím, abyste to sdělili svým kolegům, na začátek polední přestávky do místnosti č. 120.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji, myslím, že to bylo jasné a srozumitelné. Další reakci na vystoupení pana poslance Janečka a dalších nevidím.

 

Můžeme tedy pokračovat v projednávání mého avizovaného bodu.

 

38.
Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 175/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím o klid, dámy a pánové. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatele pan poslanec František Brožík a zpravodaj rozpočtového výboru, jeho předseda pan poslanec Jozef Wagner. Pan poslanec Wagner zde není a zastoupí ho pan poslanec Procházka.

Pozměňovací návrhy, přednesené ve druhém čtení, jste obdrželi jako sněmovní tisk 175/4. Žádám pana zpravodaje Procházku, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 našeho jednacího řádu tímto otevírám.

Do rozpravy se hlásí pan poslanec Procházka.

 

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych v rozpravě přednesl dvě legislativně technické úpravy. První se týká legislativně technické úpravy, která je v tisku 175/4 pod písm. c). Domnívám se, že nebude nutné o tomto bodu dále hlasovat. Čili tisk 175/4, písm. c) návrhy poslance Františka Brožíka jsou legislativně technickými úpravami.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane poslanče, to budete mít možnost uvést potom, jako zpravodaj.

 

Poslanec Vladimír Procházka: O tom nebudeme muset hlasovat. Jde o to, aby to zaznělo v rozpravě.

Druhá legislativně technická úprava je ze zasedání ústavně právního výboru. Dovolte, abych tuto legislativně technickou úpravu přednesl - týká se bodu 1, § 42, odst. 4, písm. a), kde na místo textu "veškerého nemovitého majetku" bude text "a) nemovitosti podléhající zápisu do katastru nemovitostí".

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji panu poslanci Procházkovi, který vystoupil v rámci rozpravy ve třetím čtení. Podle § 95, odst. 2 je dalším přihlášeným pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, já bych rovněž provedl jenom legislativně technické opatření v souladu s § 95, odst. 2 jednacího řádu. V mém pozměňovacím návrhu pod písm. B na str. 5, tisku 175/4 je jednotné číslo, jako číslovka a přitom se jedná o dvě hodnoty desetimilionové, takže bych to převedl na množné číslo.

Návrh by potom zněl: V čl. I, § 42, odst. 6 "číslovky 10 mil." nahradit " číslovkou 7 mil."

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji. Předpokládám, že pan zpravodaj zachytil upřesnění pana poslance Recmana. Hlásí se někdo další do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu tedy končím a ptám se předkladatele, příp. zpravodaje, zdali chtějí pronést závěrečné slovo.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jsem rád, že po půlročních procedurálních záležitostech ohledně předkládané novely zákona o správě daní a poplatků jsme dospěli do fáze, kdy budeme svým hlasováním rozhodovat o přijetí této novely, která doplňuje výše citovaný zákon.

Víme velice dobře, že důvodem zavedení institutu majetkových přiznání byla snaha minimalizovat daňové úniky, zamezit tzv. praní špinavých peněz v souladu s požadavky Úmluvy Rady Evropy z 8. 11. 1990, popř. direktivy Evropské unie z 10. 6. 1991 o prevenci využívání finančních systémů za účelem praní špinavých peněz.

Předložený návrh novely zákona o správě daní a poplatků se snaží v dokonalejší podobě vrátit institut majetkových přiznání do našeho právního řádu. Je sice nepochybné, že původní význam, účel navrhované úpravy se již nepodaří bezezbytku naplnit, a proto bych zde chtěl všechny přítomné poslance a i širokou veřejnost ubezpečit o tom, že není účelem tohoto zákona jakákoli retrospektiva vracet se zpátky, tak jak se objevuje v tisku, zavádět jakoukoli daň, tak jak jsme z toho mnohokrát obviňováni, a zabírání majetku nebo konfiskování majetku, že se jedná skutečně o majetkové přírůstky, které se budou hodnotit až po dalším období druhých majetkových přiznání. Chtěl bych, aby tento zákon nebyl chápán jako politický nástroj nebo politická zvůle nebo nezvůle, ale aby byl chápán jako technická záležitost, zrovna tak jako že 15 % daně z příjmů právnických nebo fyzických osob je určitá číslovka, kterou všichni respektujeme.

Chtěl bych vás požádat o podporu v závěrečném hlasování k tomuto zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Předkladatel využil svého práva na závěrečné slovo, pan zpravodaj již vystoupit nechce.

Nyní ovšem přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Hlásí se předseda, nastupující předseda klubu ODS pan poslanec Jan Černý.

 

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl před závěrečným hlasováním o tomto návrhu zákona 15 minut na jednání poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Takže pokud jsem slyšel, porozuměl jsem správně panu poslanci Černému, tudíž já si myslím, že teď pan zpravodaj Procházka:

1. Přednese návrh, jak budeme při hlasování postupovat

2. Nás provede coby zpravodaj hlasováním o pozměňovacích návrzích a v okamžiku, než přistoupíme k závěrečnému hlasování, vyhlásím 15minutovou přestávku pro jednání klubu. Je to tak v pořádku? Prosím pana poslance Procházku.

 

Poslanec Vladimír Procházka: Dámy a pánové, pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 175/4. Vzhledem k tomu, že odst. a) byl při druhém čtení odhlasován jako základ pro jednání a odst. c) resp. je legislativně technickou úpravou, máme zde jeden pozměňovací návrh pod písmenem b) od pana kolegy Recmana. Poté nás čeká závěrečné hlasování o zákonu.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Takže pokud jsem pochopil správně, máme pouze jedno hlasování o pozměňovacím návrhu.

 

Poslanec Vladimír Procházka: Jeden pozměňovací návrh a hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dobře, děkuji vám, pane zpravodaji, tudíž teď nám osvětlete, co bude znamenat naše následující hlasování.

 

Poslanec Vladimír Procházka: Já předpokládám, že ODS chce přestávku před závěrečným hlasováním. K hlasování máme v tisku 175/4 pozměňovací návrh pod písmenem b) pana kolegy Recmana. Předkladatel nechává na vůli sněmovny, já nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: S postupem, jak jej přednesl zpravodaj souhlasím.

Zahajuji hlasování pořadové č. 150 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 64 poslanců, proti 95. Tento návrh nebyl schválen.

 

V tomto okamžiku, nejsou-li další pozměňovací návrhy, vyhlašuji 15minutovou přestávku.

 

Poslanec Vladimír Procházka: Já se omlouvám, přestože po konzultaci s legislativně technickým odborem bylo schváleno, že písmeno c) jsou legislativně technické úpravy, v této chvíli pan dr. Chrastil jako zástupce legislativy by doporučoval, abychom o bodu c) hlasovali. Velmi se omlouvám. Hlasujme tedy o bodu c). Domnívám se, že můžeme hlasovat o bodu c) jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Bod c) máte v tisku 175/4 na str. 5 a na str. 6. Ptám se, má-li někdo námitek proti tomu, abychom hlasovali o bodu c) jako o celku. Pokud tomu tak není, nechám v zápětí hlasovat.

 

Poslanec Vladimír Procházka: Jak navrhovatel tak zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dobře. Námitky nevidím.

Zahájil jsem hlasování č. 151. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 136 poslanců, 36 proti. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Vladimír Procházka: Takže, pane předsedající, v této chvíli bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, vyhlašuji 15minutovou přestávku do 10.30 hodin, kdy přistoupíme k závěrečnému hlasování.

 

(Schůze přerušena v 10.17 hodin)

 

(Schůze opět zahájena v 10.32 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan zpravodaj svůj úkol splnil, dovolte tudíž, abych vám přednesl návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o zprávě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 175, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Vidím, že se chcete odhlásit, tudíž jsem vás odhlásil a žádám vás o novou registraci.

 

Zdá se, že kvorum se ustálilo na displeji, zahajuji tudíž hlasování o usnesení, které jsem před několika okamžiky přečetl. Jedná se o hlasování č. 152 a ptám se: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko? Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro bylo 94, proti 91. Tento návrh nebyl schválen.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP