Středa 10. prosince 1997

 

(pokračuje Ledvinka)

Dalším bodem je

 

33.
Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

 

Zase počkáme na to, aby poslanci, kteří nechtějí být u projednávání tohoto návrhu zákona, mohli opustit sněmovnu, abychom udrželi klid. Děkuji.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví pan Jan Stráský. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Promiňte, o slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD pan kolega Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se panu ministrovi, ale myslím, že moje připomínka by měla zaznít v tuto chvíli. Chci podat protest proti projednávání tohoto návrhu zákona, a to z toho důvodu, že nebyly splněny u tohoto zákona podmínky stanovené § 86 odst. 2 zákona o jednacím řádu.

Pro upřesnění pro ty z vás, kteří neznáte přesně tento článek, tak chci upozornit, že ve větě druhé se píše: současně s návrhem zákona se předkládá i stejnopis návrhu zákona na technickém nosiči dat. Tato podmínka k projednávání tohoto návrhu zákona splněna nebyla do dnešního dne 14.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, vyhlašuji pětiminutovou přestávku, abych se o těchto skutečnostech přesvědčil.

 

(Schůze přerušena v 16.33 hod.)

 

(Schůze opět zahájena v 16.39 hod.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám oznámil, že u tisků, které máme zařazeny k projednávání jako body 33, 34 a 35 opravdu došlo k tomu, že zde nebyly v podobě, kterou určuje paragraf označený panem kolegou Grossem. Znamená to, že všechny tyto tři tisky nemůžeme na této schůzi projednat.

Prosím o klid.

Dámy a pánové, tím jsme se velmi rychle vyrovnali s body 33, 34, 35 podle schváleného programu. Přistoupíme k projednávání bodu 36. Ještě jednou prosím o klid, buďte tak laskavi.

Dalším bodem podle schváleného programu je

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb.,
o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44
/1994 Sb.
/sněmovní tisk 320/ - první čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 320 a já prosím, abych mohl předat slovo zástupci předkladatele, abyste se utišili, já to zkrátka dříve neudělám. Ještě jednou prosím o klid. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr práce a sociálních věcí pan Stanislav Volák. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

(Potlesk.)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Stanislav Volák: Dámy a pánové, já vám velmi děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je pro mě opravdu velikou ctí, že v mé nové roli alespoň jednou mohu před vás předstoupit.

(Potlesk.)

Předložený návrh novely zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění je zpracován podle věcného záměru, který vláda schválila usnesením č. 52 ze dne 29. ledna 1997. Vláda projednala a schválila tento návrh usnesení č. 511 dne 27. srpna 1997. Za nejvýraznější změny proti současné právní úpravě poskytování cestovních náhrad lze pokládat změnu sazeb stravného při tuzemských pracovních cestách z dosud pevně stanovených částek na sazby stanovené v rozpětí, stanovení sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách pevnou jednotnou částkou pro všechny typy zaměstnavatelů s možností jejich zvýšení i snížení ve stanovených případech. Přizpůsobení sazeb stravného při tuzemských i zahraničních pracovních cestách a sazeb základní náhrady za použití motorových vozidel včetně stanovení a vyhlášení průměrné ceny pohonných hmot 1x ročně s účinností vždy od 1. ledna v závislosti na procentním růstu indexu příslušného okruhu spotřebitelských cen a zachovat přitom možnost bezprostředně reagovat a to vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí u tuzemského stravného, sazeb základní náhrady za použití motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot a vyhláškou Ministerstva financí u zahraničního stravného na mimořádné cenové výkyvy i v průběhu kalendářního roku.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná novela zákona významným způsobem mění postup zaměstnavatelů při určování výše cestovních náhrad, je nezbytné, aby současně s nabytím účinnosti této novely zákona nabyla účinnosti i novela zákona o dani z příjmů, která by na uvedenou situaci reagovala, tj. stanovila v jaké výši lze cestovní náhrady zahrnout do nákladů podnikatelských subjektů. Účinnost tohoto zákona se proto navrhuje od 1. dubna 1998.

Pokud to lze, tak děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já děkuji, pane ministře, nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný, chtěl bych pouze doporučit postoupení této normy do druhého čtení a její přikázání rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, otevírám obecnou rozpravu. Přihlášek nemám. Rozpravu končím. Nezazněl návrh na navrácení nebo zamítnutí. Slyšeli jste návrh na přikázání výboru k projednání, má někdo jiný návrh, než přednesl pan zpravodaj. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování a to za tři minuty, v 16.48 hod.

O slovo požádal nyní pan ministr Stráský, prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ověřil jsem si, že skutečně mé ministerstvo nesplnilo podmínky a předpis pro formu a termín předložení zákonů, které teď měly být projednávány. Považuji za svou povinnost se vám omluvit.

(Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní tím pádem se otevřela možnost pro to, zda se vás ještě jednou mohu zeptat, kdo chce v rozpravě se vyjádřit k návrhu usnesení. Pan kolega Vymětal požádal o slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout, aby tento tisk byl přikázán také hospodářskému výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, má ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak. Dámy a pánové, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

 

Zahájil jsem hlasování č. 140. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 172 přítomných 127 se vyjádřilo pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní si vám dovolím navrhnout další usnesení. Sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání hospodářskému výboru.

 

Zahájil jsem hlasování č. 141. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 97 poslanců, proti bylo 17. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a hospodářskému výboru.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Tím jsme ukončili projednávání bodu 36 a tím jsme splnili projednávání všech zákonů v prvním čtení a nyní přistoupíme k projednávání zákonů ve třetím čtení. O slovo požádal pan kolega Černý. Prosím.

 

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, já mám procedurální návrh, abychom v tuto chvíli pokračovali body 49 až 53 a třetí čtení projednávali až zítra ráno od 9 hodin.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: O tomto procedurálním návrhu nechám hlasovat ihned. Samozřejmě však, tak jak jsem slíbil, odhlásil jsem vás. Nebojte se nic, i tady dodržím lhůtu k tomu, aby se všichni, kdo chtějí, mohli dostavit do sněmovny.

 

Zahájil jsem hlasování č. 142. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 91 poslanců, proti bylo 53 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Teď vás velmi prozaicky požádám o tříminutovou přestávku, aby mi mohly být doručeny materiály. Omlouvám se.

Dámy a pánové, budeme pokračovat. Prosím o klid.

Dámy a pánové, promiňte mi ještě přičinit jednu poznámku. Rád bych si ověřil technické zabezpečení možnosti projednávání těchto bodů. Prosím o klid. Upozorňuji, že k bodu 49 je nezbytně nutná účast pana poslance Roberta Koláře. Tento bod můžeme projednávat.

K bodu 50 - toto projednávání vyžaduje účast pana ministra Stráského a pana poslance Rostislava Čevely. I tento bod můžeme projednávat.

Bod 51 vyžaduje účast pana poslance Wagnera a pana poslance Třebického.

Bod 52 vyžaduje účast pana poslance Wagnera a pana poslance Třebického.

Bod 53 vyžaduje účast pana poslance Třebického. Ten je také k dispozici, čili domnívám se, že můžeme všechny tyto body projednávat.

Dámy a pánové, budeme pokračovat bodem

 

49.
Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení,
kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny
a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky

 

Než předám slovo předsedovi volební komise, dovolte mi úvodem připomenout, že počátkem nového roku skončí úřadujícímu prezidentu republiky pětileté volební období.

Prezidenta republiky volí parlament na společné schůzi obou komor, kterou svolává předseda Poslanecké sněmovny. Organizační přípravu volby prezidenta republiky zajišťují volební komise Poslanecké sněmovny a Senátu.

Prosím proto předsedu volební komise pana poslance Roberta Koláře, aby se ujal slova.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta.

Na základě politických jednání mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem bylo dosaženo shody v tom, že obě komory parlamentu na svých prosincových schůzích přijmou shodná usnesení podle § 1 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a téhož ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny s úpravami přiměřeného použití jeho ustanovení pro jednání Senátu.

Obsahem těchto shodných usnesení by mělo být, kdo bude organizovat volbu prezidenta republiky, kdo bude přijímat návrhy kandidátů, kdo podepisuje a předává zápis o výsledku volby prezidenta republiky předsedovi Poslanecké sněmovny, a to, že případné druhé a třetí kolo volby bude probíhat na téže společné schůzi. Politická jednání s představiteli Senátu vedla místo-předsedkyně Poslanecké sněmovny Petra Buzková a já mám informaci, že Senát takto dohodnutý společný postup schválil na své dnešní schůzi, čili je na nás, abychom identické usnesení, jehož návrh vám předkládá volební komise, schválila i Poslanecká sněmovna.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní otevírám rozpravu. Jako první se do rozpravy přihlásil pan kolega Jičínský, poté pan kolega Exner.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážení kolegové, s návrhem usnesení souhlasím. Chci upozornit ještě na jednu věc, která nemusí být součástí tohoto usnesení. Je vhodné ovšem o ní přemýšlet a včas přijmout také usnesení.

V tisku se objevily zprávy o tom, že by slib měl být skládán na nějaké jiné společné schůzi sněmoven. Osobně si myslím, že to vůbec není nezbytné, že je možné po uskutečnění volby za předpokladu, že tři kola povedou ke zvolení některého z kandidátů prezidentem republiky, aby po určité přestávce byl na společné schůzi sněmoven, což je podmínka, kterou ústava stanoví, složen slib. Aby se svolávala společná schůze v nějaký jiný den jenom ke složení slibu, mně připadá opravdu jako formalita, která význam slibu nezvyšuje, ale oslabuje. Parlamentní čas je drahý. Jsem si vědom toho, že složení slibu prezidentem republiky je věc vážná, ale není žádného důvodu, aby nemohl být složen po zvolení, když obě komory budou společně konat schůzi.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, zástupci vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl doprovodné usnesení k usnesení, které je nám předloženo, a to usnesení, kterým by sněmovna rozhodla způsob volby prezidenta republiky.

Jako doprovodné usnesení ho navrhuji proto, že je třeba, aby se k němu také shodným usnesením vyjádřil Senát, o což bychom Senát měli požádat. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky stanoví, že volba prezidenta republiky proběhne tajným způsobem a žádá Senát Parlamentu České republiky o přijetí shodného usnesení."

Zdůvodnění tohoto návrhu: Volby, které jsou popsány v jednacím řádu, vyžadují určitou rozdílnou přípravu na provedení v rámci veřejného hlasování anebo tajným způsobem. Je potřeba případně pro veřejné hlasování stanovit skrutátory, pro tajné hlasování naopak připravit prostor. Obojí vyžaduje také určitý časový průběh, se kterým je potřeba při přípravě schůze počítat. Je to důležité i z toho důvodu, že se předpokládá, že společná schůze proběhne v prostorách, které budou vyžadovat určitou přípravu pro tuto věc, a je potřeba, aby se vědělo, jakým způsobem vlastně volbu prezidenta republiky technicky připravovat.

Pan kolega Matulka mně říkal alternativní návrh, místo tajným způsobem, tajným hlasováním, ale upozorňuji, obě tyto věci jsou věcně shodné. Navrhuji tedy, abychom nemuseli znovu vystupovat, jako alternativu, pokud by nebylo přijato tajným způsobem, hlasovat o tajném hlasování. Poradím se ještě s jednacím řádem a jedno z toho je možné. Pardon. Přijímám návrh, aby to bylo tajným hlasováním, abychom nemuseli o této věci jednat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Upravujete svůj vlastní návrh, takže nemusíme hlasovat dvakrát. Děkuji.

O slovo nyní požádala místopředsedkyně paní kolegyně Buzková. Prosím, aby se ujala slova.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi říci pár slov k technice přijímání tohoto návrhu usnesení, jakožto člověku, který svým způsobem se snažil o to, aby došlo k dohodě mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem a aby skutečně došlo k tomu, že jak Poslanecká sněmovna, tak Senát skutečně přijmou shodná usnesení.

Chtěla bych poděkovat oběma diskutujícím poslancům za to, že pochopili, že chtějí-li dát nějaký další doplňující návrh, nemůže být součástí tohoto návrhu usnesení, ale musí být jakýmsi návrhem doplňujícím, protože jakékoliv doplnění základního návrhu usnesení by znemožnilo existenci dvou zcela shodných usnesení poté, co usnesení v Senátu již bylo přijato, ale předesílám, že bylo přijato po rozsáhlých konzultacích s volební komisí Poslanecké sněmovny a organizačním výborem Senátu.

Chtěla bych se ale vyjádřit k návrhu pana poslance Exnera, který navrhuje doprovodné usnesení o tom, aby se volba konala tajně. Nejsem proti tomu, aby se tato volba konala tajně, dokonce považuji za správné, aby se volba konala tajně, pouze mě v tuto chvíli napadla jedna věc. Pokud by se Poslanecká sněmovna vyjádřila svým usnesením již dnes v tuto chvíli bez předchozích konzultací se Senátem takto silným usnesením, stavěli bychom druhou komoru parlamentu před hotové usnesení a já si nejsem jistá, jaká by v tuto chvíli byla reakce ze strany Senátu, se kterým takovýto návrh nebyl konzultován.

Velmi bych apelovala na pana poslance Exnera, zda by nezvážil stažení tohoto návrhu s tím, že by se s tímto návrhem dále pracovalo prostřednictvím naší volební komise, prostřednictvím organizačního výboru a jednalo se spolu se Senátem, zda by bylo možné dojít ke společné dohodě, že obě komory se shodly na tom, že si přejí, aby se hlasovalo tímto způsobem, ale bez toho, abychom druhou komoru stavěli do situace, kdy jsme rozhodli za ně.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, konstatuji, že celá věc nemá nějaké jednoduché východisko, protože přesto, že určité věci udělala jako konzultace určitá skupina, tak samozřejmě sněmovna je postavena před rozhodování v určité věci a může o ní rozhodnout také jinak bez ohledu na to, jestli druhá komora se případně chystá rozhodovat jinak. Domnívám se, že i v této věci někdo nakonec musí přijmout usnesení jako první a že obecně vzato druhá komora není usnesením první komory v žádném případě vázána.

Nicméně si myslím, že je správné, aby byl vytvořen prostor k tomu, aby se případně konzultace o této věci provedla. Pokládám však také za správné, aby se způsob volby rozhodl ještě na této schůzi, protože do volby se zatím žádná další schůze nebude konat, ani se nepředpokládá, že se bude konat.

Proto navrhuji, abychom přerušili jednání o tomto bodu a pokračovali v tomto bodě jako v posledním bodě této schůze. Prostor by se využil k tomu, aby příslušnou konzultaci bylo možné provést.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Kužílek.

 

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, obávám se trochu, že o hlasování na společné schůzi sněmoven musí rozhodnout pouze společná schůze sněmoven - o tom, jestli bude tajné, nebo veřejné. Toto zasedání, kterého se nyní účastníme, je něčím jiným, než schůze, která bude probíhat jako společná schůze. Toto těleso, které je zde - nechci to tvrdit úplně stoprocentně, protože to není jednoduchá věc, ale zatím se mi to tak zdá - nemůže rozhodnout, jak bude rozhodovat jiné těleso.

Nakonec je nutno připomenout, že § 79 našeho jednacího řádu praví, že pro jednání společné schůze komor platí tento náš zákon, který praví v § 73 - způsoby hlasování - že se hlasuje veřejně nebo tajně a způsob hlasování, není-li určen zákonem, navrhne předsedající. I z toho lze vyvodit, že to může navrhnout pouze předsedající společné schůze, nikoli zde nyní někdo. Zdá se mi, že to není tak triviální, jak se možná zdálo z příspěvku kolegy Exnera.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já bych jenom poprosil, abychom příliš do detailů nešli. Domnívám se, že procedurální návrh pana kolegy Exnera tuto záležitost řeší. Navíc umožní orgánům sněmovny, aby se tím zabývaly a předložily sněmovně definitivní znění.

Nyní je přihlášen pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, myslím, že prostor pro jednání je třeba do pátku vytvořit. Jinak jde v podstatě jen o záležitost technickou, která sleduje volební řád, přílohu č. 2 našeho jednacího řádu, kde hlasování je učiněno. My musíme skutečně mít souhlasné usnesení obou komor. Proto jsem přesvědčen, že je třeba v tuto chvíli jednání přerušit. Myslím, že pro to je obecná vůle.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Další připomínky nemám. Přerušíme projednávání tohoto bodu hlasováním. Nechám o tom hlasovat, ale před tím se zeptám pana kolegy Jičínského. Jen se ptám, vy jste nepodal žádný návrh. Ale rozuměl jsem tomu tak, že doporučujete organizačnímu výboru, aby se touto záležitostí zabýval.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: (mimo mikrofon) Doporučuji projednat se zástupci Senátu.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do pátku tohoto týdne.

 

Zahájil jsem hlasování č. 143. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Ze 130 poslanců 110 hlasovalo pro, 18 proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu do pátku tohoto týdne.

 

Děkuji panu kolegovi Kolářovi.

 

/Pokračování tohoto bodu viz část 60./

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP