Středa 3. prosince 1997

 

(pokračuje Kasal) 

Tedy nejprve budeme projednávat návrh, který předložila Michaela Šojdrová a kolektiv

 

20.
Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
/sněmovní tisk 286/ - prvé čtení

 

21.
Návrh poslance Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
/sněmovní tisk 300/ - prvé čtení

 

22.
Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon ČNR
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
/sněmovní tisk 302/ - prvé čtení

 

Jedná se samozřejmě o první čtení.

Připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 286/1, původní tisk je označen 286.

Dámy a pánové, hovořit bude paní poslankyně Michaela Šojdrová, ostatní prosím o klid.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, předkládám vám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Návrh jste obdrželi jako tisk č. 286.

Tento návrh upravuje stávající zákon ve třech odstavcích § 19. Podstatou těchto změn je snaha regulovat umístění hracích přístrojů tím, že 1. vymezíme jejich umístění do heren, 2. dáme pravomoc obcím, aby vyhláškou vydanou v samostatné působnosti mohla zastupitelstva rozhodnout o tom, na kterých veřejně přístupných místech mohou být hrací přístroje provozovány a v jakém čase, nebo na kterých veřejně přístupných místech je jejich provozování zakázáno. Záměrem této novelizace je regulovat umístění hracích přístrojů s cílem snížit riziko sociálně patologických jevů, které jejich provozování provází.

Uvědomuji si, že jsou předloženy další dva návrhy novelizací téhož zákona. Změny, které tyto návrhy navrhují, jsou většího rozsahu. Domnívám se, že by bylo vhodné jejich společné projednávání ve výboru, pokud budou všechny tři návrhy zákonů propuštěny do druhého čtení.

Ráda bych připojila ještě dvě poznámky. Zvýšení správních poplatků u hracích přístrojů, které jsme nedávno schválili, jejich výskyt výrazně neomezí a nebylo to ani cílem novely zákona o správních poplatcích.

Druhá poznámka se týká usnesení petičního výboru. Petiční výbor na svém dubnovém zasedání projednal petice občanů, které požadovaly právě novelizace zákona 202/1990 ve smyslu omezení umisťování výherních automatů. Petiční výbor také doporučil svým usnesením vládě, aby předložila Poslanecké sněmovně novelu tohoto zákona.

Dámy a pánové, domnívám se, že nutnost regulovat umisťování hracích přístrojů je věc aktuální a měli bychom se jí zabývat. Obracím se tedy na vás, abyste podpořili návrh tohoto zákona v prvním čtení. Navrhuji, aby projednání tohoto zákona bylo přikázáno výboru rozpočtovému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vlastimil Tlustý. Byl určen zpravodajem nejen pro tento tisk, ale pro všechny tisky, které se této problematiky týkají. Domluvili jsme se s panem poslancem, že přednese zpravodajskou zprávu v tuto chvíli ke všem tiskům, poté se z procedurálních důvodů pouze na to odvolá. Berte to jako informaci.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, všechny tři tyto tisky se týkají obecně problematiky hazardních her. Ve všech civilizovaných společnostech jsou hazardní hry tolerovány jenom tehdy, pokud jsou splněny dvě podmínky. Pokud jsou a) přesně vymezeny podmínky, za kterých lze jednotlivé typy hazardních her provozovat, b) pokud je garantováno, že část výnosů z těchto her je používána na veřejně prospěšné účely, to znamená na podporu sportovních, kulturních, zdravotních a jiných aktivit.

Ani jedna z těchto základních podmínek není v této chvíli v našich zákonech dostatečně prosazena, proto považuji všechny tři tyto novely za snahu učinit krok tím správným směrem. Proto bych jako zpravodaj doporučil, aby při projednávání ve výborech byly všechny tyto tři předlohy projednávány najednou, a to proto, aby se co nejefektivněji podařilo dosáhnout cíle předkladatelů, a to bez ohledu na to, že to nemusí samozřejmě ve všech detailech na sebe zcela navazovat.

Proto navrhuji, aby tyto tři tisky byly postoupeny do druhého čtení, protože splňují formální náležitosti, aby byly přikázány k projednání rozpočtovému výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému. Nyní na základě našeho usnesení dám slovo navrhovateli další verze, panu poslanci Jiřímu Hofmanovi.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovoluji si předkládat za skupinu předkladatelů komplexní novelu zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Oblast loterií a jiných podobných her upravuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ze dne 17. května 1990, ve znění zákona 70/1994 a vyhlášky ministerstva financí 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

Od tohoto data, kdy zákon vstoupil v platnost, prodělala tato oblast obrovský rozvoj a v současné době jsou v České republice všechny mezinárodně provozované sázkové a loterijní hry.

Navrhovaná novela zákona si klade za cíl především zpřísnit režim provozování loterií a jiných podobných her, upřesnit definice základních pojmů, zprůhlednit celou tuto specifickou oblast činnosti, vytvořit podmínky pro zkvalitnění dozoru nad celou oblastí sázkových her.

Provozování loterií a jim podobných her je specifickou činností, kterou nelze podřídit stejnému režimu, jako je to u běžného hospodářského podnikání. Současná právní úprava sice tuto skutečnost do značné míry respektuje, avšak po vyhodnocení poznatků z praxe zejména za uplynulé období a provedených analýz vyplynula nutnost a potřeba změnit dosavadní zákon.

V návrhu této novely jsou tyto klíčové změny: nový způsob výpočtu prostředků odváděných na veřejně prospěšné účely u sázkových her v kasinu, kursových sázek v kasinu a u sázkové hry typu Bingo; zpřesnění náležitostí vyúčtování provozu sázkových her; stanovení povinnosti skládání herní jistiny pro provozovatele všech druhů sázkových her; u výherních hracích přístrojů zpřesnění definice v případě zavedení nových základních pojmů; změna nejvyšší sázky sázené na jednu hru a nejvyšší výhry u jedné hry u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách; rozšíření povinností prokázat bezúhonnost osob v zákoně uvedených na všechny druhy loterií a sázkových her; možnosti obce regulovat místa umístění výherních hracích automatů; zkvalitnění dozoru a kontroly nad celou touto oblastí týkající se jak hracích automatů, loterií, kasin a jiných podobných her; zpřísnění sankcí při porušení povinností stanovených tímto zákonem.

Chápu, že návrh novely zákona nemůže obsahovat už v současnosti všechny provozované hry. Dostal jsem mnoho připomínek zejména k tzv. spotřebitelským hrám, ale toto je velmi specifické řešení. Podle vyjádření Parlamentního institutu tato novela zákona není v rozporu s právem Evropské unie a předpokládaný návrh proto doporučuji propustit do druhého čtení a projednávat spolu s dalšími návrhy, a to zejména s parlamentním tiskem 286 - paní poslankyně Šojdrové, č. 302 - paní poslankyně Röschové.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hofmanovi za jeho vystoupení. Prosím pana poslance Tlustého, aby chvilku setrval. Je třeba poopravit kvalitu stolu.

Prosím pana zpravodaje Vlastimila Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, jenom zopakuji podstatnou formální část zpravodajské zprávy, tj. doporučuji propustit návrh tohoto zákona do druhého čtení a přikázat ho rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému a nyní prosím poslední z navrhovatelů paní poslankyni Annu Röschovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Anna Röschová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu rozebírat novelu, která je předkládána mnou a mými kolegy, protože v podstatě důvody, které nás vedly k podání novely, jsou podobné s důvody, které zde řekl můj předřečník. V podstatě novela směřuje do stejných záležitostí jako v návrhu novely zákona, podané panem poslancem Hofmanem. Ušetřím vás dlouhého povídání.

Snad bych jenom chtěla podotknout, že je zcela zřejmé, že od roku 1990 se nenovelizoval zákon 202 o loteriích a hazardních hrách, a že vlastně tři poslanecké skupiny nezávisle na sobě si toto uvědomovaly a snažily se vypracovat návrhy zákonů tím směrem, o kterém mluvil pan zpravodaj ve svém úvodním slově, to znamená, přiblížit Českou republiku, co se týká hazardních her, civilizovaným zemím.

Za skupinu předkladatelů bych u tisku 302 vás prosila, abyste pustili návrh zákona do druhého čtení.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Anně Röschové. V tuto chvíli má opět slovo pan zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Do třetice všeho dobrého. Tento návrh zákona doporučuji propustit do druhého čtení a přikázat ho k projednání rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. V tuto chvíli otevírám rozpravu. Přihlášky mám zatím tři. Je to pan poslanec Krampera, pan poslanec Vrzáň a poslanec Ransdorf. V otevřené rozpravě vystoupí jako první pan poslanec Krampera.

 

Poslanec Zdeněk Krampera: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, k návrhu poslankyně Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., musím konstatovat následující.

Tento návrh zákona je velmi stručný a zasahuje pouze problematiku hracích automatů. Není zde řešen hlavní a zásadní problém celého podnikání loterií a jiných podobných her na území České republiky, zvláště pak podniku, který je na území České republiky dominantní, tj. podniku Sazka. K záležitostem podniku Sazka se obšírněji vyjádřím až v dalších následujících návrzích o loteriích a jiných podobných hrách.

Vzhledem k nedostatečnosti tohoto návrhu, navrhuji dle jednacího řádu Poslanecké sněmovny České republiky a podávám návrh na zamítnutí navrhované novely zákona.

K návrhu poslanců Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., musím konstatovat následující.

Tento návrh zákona se sice alespoň částečně pokouší zabývat problematikou pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím, ale i v tomto případě pouze velmi povrchně, částečně a tak jako v předchozím návrhu poslankyně Šojdrové v podstatě vůbec nezasahuje problém dominantní společnosti číselných her a.s. Sazka. Částka navrhovaná jako jistina u číselných loterií 10 mil. korun se jeví jako velmi nízká. Poměrně lepším způsobem tento návrh řeší problematiku výherních hracích přístrojů a dalších ustanovení.

Proto navrhuji v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny České republiky tento návrh zákona vrátit předkladateli k dopracování.

Pane předsedající, dámy a pánové, tento v pořadí již třetí předkládaný návrh zákona o loteriích a jiných podobných hrách je ve své šíři návrhů na řešení této problematiky nejcelistvější. Záležitosti výherních hracích přístrojů jsou řešeny vcelku obstojným způsobem, rovněž i záležitosti loterie a tombol. Opět musím konstatovat a přejít k jádru celého problému, tj. neřešení stále více kritizovaného, dominantního a finančně neúnosného postavení a.s. Sazka.

Problém nízkých odvodů Sazky na veřejně prospěšné účely obecně může mít několik rovin, ve kterých lze hledat příčiny:

1. Špatný zákon o loteriích a jiných podobných hrách.

2. Osvobození od daní z příjmů.

3. Nekvalitní státní dozor.

4. Podezření z korupce ve státním dozoru a ve sdělovacích prostředcích.

5. Podezření z podvodů hospodaření managementu.

6. Podezření z podvodů provozování loterií.

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, stanoví až 90%ní odvody na veřejně prospěšné účely z výtěžku loterií. Výtěžkem se přitom rozumí čisté příjmy z loterie nebo podobné hry snížené o výhry, zaplacený správní poplatek a vlastní náklady pořadatele na provozování loterie. Protože 90% odvodů na veřejně prospěšné účely znamená také osvobození od daní z příjmů, nechává si Sazka u všech svých loterií stanovit 90%ní odvod. Protože 90%ní odvod na veřejně prospěšné účely je však i proti nejvyšším daňovým sazbám několikanásobný, je výhodné přelévat příjmy do jiných dodavatelských organizací, např. výrobců losů do reklamních agentur, zprostředkovatelům atd., provázaných např. příbuzenskými provozovateli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím ještě jednou o klid.

 

Poslanec Zdeněk Krampera: Tam jsou zase zdaněny mnohokrát menší částkou, než by činily případné odvody na veřejně prospěšné účely. Jinak řečeno organizace provozují loterie s 90%ní sazbou odvodů a nemusí mít vůbec zájem na snižování nákladů, neboť se jí vyplatí zdaňovat své zisky v jiných organizacích, na které je přes náklady převede. Nic také nebrání, aby si management vyplatil obrovské mzdy.

Porovnání, které provedl ing. Sobotka na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy s obdobnou britskou sázkovou společností Kamelot, která odvádí celkem 40 %, na dobročinné účely 28 %, na správní poplatky 12 %, ukazuje, že odvody Sazky jsou 2x menší. U Sazky za rok 1996 činily tyto odvody méně než 19 % z celkových 4 mld. tržeb. 17 % na dobročinné účely, 2 % na správní poplatky.

Hlavní důvod tohoto problému ing. Sobotka spatřoval v příliš vysokých nákladech, které vykazuje Sazka ve výši asi 33 % z jejich tržeb na rozdíl od uváděného britského Kamelotu, kterému postačují pouze 10%ní náklady.

Vše nasvědčuje tomu, že nepoctivosti provozovatelů loterií nahrává také nekvalitní státní dozor ať již finančního ředitelství Praha nebo samotného Ministerstva financí, jejich benevolence už v povolování loterií i benevolence vůči nedostatkům v provozování loterií, hraničící mnohdy se zneužíváním pravomoci veřejného činitele. Není problémem zkorumpovat sdělovací prostředky vyšším zadáním reklam, které jsou pro ně životně důležité. Stejně tak není problém pokusit se zkorumpovat zástupce státu v představenstvu společnosti tím, že představenstvo zasedá v nejrůznějších exotických zemích světa, v Jihoafrické republice, Japonsku, USA, Mexiku apod. Představenstvo je pak schopné schválit řediteli společnosti třeba i jeden milion Kč měsíčně. To je také současný plat ředitele a. s. Sazka, pana Hušáka.

Vždy, ať už šlo o průšvih s Bingem, Lotynkou nebo Mikádem, za nedostatky v jejich povolení a provozování nikdo nedostal ani symbolickou pokutu a na Ministerstvu financí sedí stále titíž úředníci, kteří byli za nedostatky odpovědni. U Lotynky Ministerstvo financí povolilo loterii, která měla špatně spočítanou pravděpodobnost a než stihlo v ní změnit ve správný poměr výši výher, obohatili se někteří hráči o miliony korun. Celková bilance při zániku Lotynky - ztráta státu ve výši stovek milionů korun.

Bingo bylo zase nesprávně povoleno jako sázková hra s nižšími odvody na veřejně prospěšné účely, přestože se jednalo o okamžitou loterii srdíčka, která měla mít stanoven 90 % odvod. Nesprávné povolení pak také navíc umožnilo nižší až dodatečné správní poplatky, které tak zřejmě také už nikdy nebudou zaplaceny. Celková bilance při zániku Binga - stovky milionů Kč, které už nikdo neuvidí. Z dvou miliard tržeb z Binga šly na veřejně prospěšné účely směšné 2 miliony Kč.

Ministerstvo financí krylo také Ringier, a. s., když v povolení vydaném pro Sdružení zdravotně postižených pro provozování audiovizuálních her (mj. Bonus Bingo) byla klausule, že Ringier, a. s. jim bude zajišťovat provozování her smlouvou o poskytování služeb. Přitom Ringieru, a. s. jako subjektu se zahraniční majetkovou účastí nesmí podle zákona o loteriích a sázkách takové povolení být vydáno.

Skandální je také současná situace kolem loterie Mikádo, provozované Sazkou, když místo očekávaných nejpravděpodobnějších 17 hlavních výher bylo vyzvednuto 2298 hlavních výher, z toho polovina od skupiny minimálně tří výherců z Uherského Hradiště ve výši 79 milionů Kč. Sazka přitom klamavou reklamou v první emisi inzerovala milionové výhry. Milion v každém domě - nyní bylo vyplaceno na jednu hlavní výhru 73 977 Kč a nyní stojí reklamou na druhé emisi. V každé hře je systém, hledejte ho i vy, inzeruje vlastně nepoctivou loterii, protože ve výhře nesmí být systém, ale náhoda. Využívá toho, že státní dozor Ministerstva financí nevyžádal posudek, ve kterém by výpočtem z obou pravděpodobností byla posouzena skutečná pravděpodobnost 1068 hlavních výher, tj. více než poloviny hlavních výher od jedné skupiny výherců a zda nebyla porušena základní podmínka hry, tj., že o hře musí rozhodovat náhoda. Zodpovědnost za to, že nikdo nevyžádal vzhledem k podezřelému počtu výherců posudek znalců z oboru pravděpodobnosti a bez problémů byla puštěna obdobná druhá emise loterie Mikádo, má státní dozor Finančního úřadu hl. m. Prahy a Ministerstvo financí, které na sebe vinu přelévají a vymlouvají se jeden na druhého.

Na nepoctivou hru Sazky ukazuje také to, že ve svém posledním výtisku časopisu Sazka z 24. 6. 1997 (je k dostání zdarma ve sběrnách Sazky) není ani slovo o historicky absolutně nejvyšší výhře 70 mil. Kč, na kterou by měla být logicky pyšná, pokud byla dosažena v poctivé hře. Sazka informuje pouze o tom, že výhry po 73 997 Kč vyhrálo celkem 94 výherců, někteří z nich i více než 100x. Informace byly vypracovány pouze jako co nejstručnější vstup do uvedené problematiky.

Protože vím, že v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se nalézá v současné době nesmírně silná lobby působící v zájmu a. s. Sazka, což bylo jednoznačně prokázáno v případě návrhu na ustavení vyšetřující komise na prošetření majetku ČSTV včetně vztahu k a. s. Sazka, nebudu dále rozkrývat Poslanecké sněmovně ČR celé zhoubně pracující kolečko mezi ČSTV, a. s. Sazka a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, protože tyto podněty jsou dnes již v šetření Policie ČR.

Vědom si plně současné nevůle Poslanecké sněmovny provádět jakékoli změny a úpravy zákonů o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o správě daní a poplatků, nebudu se ani pokoušet vám navrhovat skutečně progresivní změny k této problematice. Tyto zásadní změny pochopitelně SPR-RSČ předloží až po skutečném pádu polistopadového podvodu a jeho hlavních protagonistů.

Dále též hrozí při pokračující blokádě ve sdělovacích prostředcích zneužití takovýchto návrhů zákonných opatření kýmkoliv, a to i z řad údajné opozice. Mohu uvést příklad za všechny, tj. případ odškodnění klientů zkrachovalé České banky, který byl právě dílem poslanců SPR-RSČ a který byl sdělovacími prostředky jednoznačně týž večer zmanipulován. Pouze se soustředím v případě propuštění návrhu tohoto zákona do druhého čtení na pozměňovací návrhy k zajištění pohledávek státu, obcí a výplaty výher.

V souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navrhuji vrácení tohoto návrhu zákona navrhovateli zpět k dopracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kramperovi. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vrzáň. Připraví se pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Petr Vrzáň: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, dámy a pánové, patřím k těm, kteří dlouhodobě považují zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách za zastaralý a nevyhovující. Z tohoto hlediska je třeba přivítat každý - tedy i poslanecký - návrh na jeho novelizaci. Sněmovní tisk 286, který takovýmto návrhem je, však řeší pouze jeden produkt sázkových her, tedy neklade si za cíl komplexní úpravu celé široké škály sázkových her a loterií. Neřeší tedy onen požadovaný záměr vnést do tohoto odvětví jasná pravidla.

Chtěl bych říci, že v rozpočtovém výboru se utvořila iniciativní skupina poslanců, která má zájem co nejrychleji se podílet na zkvalitnění tohoto zákona. Načerpali jsme již mnoho informací, které se přímo i nepřímo této problematiky týkají a seznámili jsme se se zahraničními zkušenostmi v této oblasti, a to v zemích, které mají s hazardními hrami mnoholeté zkušenosti a tradici.

Na základě všech poznatků musím zodpovědně prohlásit, že klub SPR-RSČ nepodpoří postup tohoto návrhu zákona do druhého čtení, neboť dospěl k názoru, že vyčká a odpovědně posoudí vládní návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách, od kterého očekáváme maximální kvalitu, neboť to, co se dnes děje v dané oblasti byznysu je chaos, který považujeme nadále za neúnosný. Obdobné stanovisko lze uplatnit i u dalších poslaneckých iniciativ, a to u sněmovních tisků 300 a 302.

Děkuji za pozornost.

(Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrzáňovi, a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ransdorf jako poslední písemně přihlášený. Pan poslanec přichází o pořadí, takže slovo má nyní pan poslanec Hofman. Chcete vystoupit až na závěr rozpravy? Ano, čili rozpravu v tuto chvíli končím, je mi to líto, a prosím tedy v tuto chvíli zástupce navrhovatelů, možná v pořadí, jak návrhy odezněly, tzn. paní poslankyně Šojdrová, pan poslanec Hofman, paní poslankyně Röschová, a pak spolu s panem poslancem Tlustým vyřešíme záležitost, týkající se návrhu na zamítnutí a navrácení k přepracování.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Dovolím si jen krátce okomentovat vystoupení pana poslance Krampery, který vyčítá mému předloženému návrhu jeho omezené působení, a to pouze na výherní automaty. Já jsem tuto omezenost předem deklarovala a nemá tento můj návrh jiné ambice, než právě zabývat se vymezením umisťování výherních automatů. Takže pan Krampera návrh pochopil správně. Další jeho vyjádření komentovat nebudu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Pan poslanec Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážené dámy a pánové, nechci zdržovat, jenom velmi krátce k panu poslanci Kramperovi. Kdyby tyto předložené novely platily už dneska, platily i včera, nemáme takřka žádné problémy s lotynkami a dalšími podvodnými hrami, které zde byly provozovány. Jelikož tento zákon byl velmi zanedbáván a nebyl novelizován, tak právě proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Částka u loterií 10 miliónů korun, o kterých se zmiňoval pan poslanec Krampera, že se mu zdála nízká, ale to je částka, která je jako jistina a je jí možno zvýšit. Navrhována byla jenom proto na 10 miliónů, aby umožnila vstup na trh loterií i jiným finančním skupinám nebo jiným podnikatelským subjektům, než je podnik SAZKA.

V § 4 navrhované novely zákona se určuje přesně, co jsou odvody státu z provozované loterie nebo jinak podobné hry. Odstavec 6 přesně stanoví výtěžek ze hry.

K panu poslanci Vrzáňovi: Tento můj návrh i návrh paní kolegyně Röschové vychází z původního vládního návrhu zákona a navíc je přihlédnuto k dalším zkušenostem z trhu loterií a z provozování hracích automatů. Já jsem konkrétně ještě vycházel ze slovenského zákona o loteriích a hracích automatech, z rakouského zákona a z německého zákona, které řeší podobnou problematiku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hofmanovi. Paní poslankyně Röschová rovněž hodlá vystoupit, takže má příležitost.

 

Poslankyně Anna Röschová: Já bych jenom doplnila pana poslance Hofmana také směrem k panu poslanci Vrzáňovi. Pokud jde o skupinu poslanců, kteří předkládali zákon pod tiskem 302, musím říci jenom informaci, že na našem návrhu zákona se velmi významně podílelo Ministerstvo financí. V podstatě je to do jisté míry, mohu říci, vládní návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Anně Röschové. Pan poslanec Ransdorf mezitím přišel, ale nicméně já bych mu umožnil pouze s vaším svolením vystoupení v rámci faktické poznámky nebo v rámci stanoviska klubu KSČM, což bych uměl snad sám před sebou také zdůvodnit. Takže - stanovisko klubu KSČM.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi za laskavé svolení, že mohu vystoupit a napravit tak svoji chybu. Budu mluvit krátce a nebudu zneužívat vaší trpělivosti.

Předkládané tři tisky řeší problematiku, která je potřebná, protože zákon č. 70/1994 Sb., je nutné novelizovat. Z těch tří návrhů nejkomplexnější povahu podle našeho názoru má návrh kolegyně Röschové.

Navrhujeme, aby všechny tři tisky byly puštěny do druhého čtení, projednávány společně a aby se vyčkalo také na ohlašovaný vládní návrh, a v tom případě by se ve druhém čtení současně projednávaly všechny čtyři tisky.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano děkuji. Takže v tuto chvíli můžeme požádat pana poslance Vlastimila Tlustého, aby zrekapitulovat rozpravu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V rozpravě zazněl ke každému tisku jeden návrh, o němž musíme hlasovat.

K tisku 286 pan poslanec Krampera navrhl zamítnutí v prvním čtení a k tiskům 300 a 302 navrhl pan poslanec Krampera vrácení autorům k přepracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nicméně domnívám se, že v tuto chvíli už musíme postupovat tak, že o každém tisku budeme rozhodovat samostatně, tedy o návrhu pana poslance Krampery a vzápětí o přikázání výborům, souhlasíte-li. Souhlasíte.

Takže dámy a pánové, já vás opět odhlásím a požádám o novou registraci. Myslím, že je korektní, abychom umožnili panu poslanci Vrchovi, aby v klidu došel na své místo.

Takže pro nově příchozí rekapituluji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu paní poslankyně Šojdrové a dalších. Návrh přednesl pan poslanec Krampera a rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 79, které jsem právě zahájil.

Táži, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek: pro 21, proti 127.

Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání tohoto návrhu výborům. A protože organizační výbor navrhuje, aby to projednával rozpočtový výbor, ptám se teď pana zpravodaje, jestli zazněl nějaký další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nezazněl žádný další návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže dám hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 80 a ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 126, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K tisku 300, k návrhu pana poslance Hofmana zazněl jediný návrh pana poslance Krampery na vrácení předkladatelům k přepracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 81. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 20. Proti 127. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

O přikázání rovněž výboru rozpočtovému rozhodneme v hlasování pořadové číslo 82.

Kdo souhlasí s tím, abychom tento návrh rovněž přikázali k projednání rozpočtovému výboru? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek 126 pro, 3 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ke třetímu tisku č. 302, k návrhu poslankyně Röschové, opět zazněl jediný návrh pana poslance Krampery taktéž na vrácení předkladatelům k přepracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které nese pořadové číslo 83. Táži se, kdo je pro návrh pana poslance Krampery. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo výsledkem 18 pro, 125 proti.

 

V posledním hlasování dnešního dne rozhodneme o tom, zda i tento návrh bude přikázán k projednání výboru rozpočtovému.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 84. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 133 pro, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu poslanci Tlustému, paní poslankyni Šojdrové, panu poslanci Hofmanovi a paní poslankyni Röschové.

Dámy a pánové, v tuto chvíli končím naše odpolední jednání. Konstatuji, že zítra schůze začíná v 9 hodin tradičním bodem Odpovědi na písemné interpelace. Organizační výbor se sejde v 18.40 hodin v místnosti 106. Přeji vám příjemný večer.

(Schůze přerušena v 18.13 hod.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP