Středa 2. dubna 1997

Poslanec Dalibor Matulka: Způsob hlasování by neměl být složitý. Snad jen připomenu, co bylo řečeno už na začátku, že mandátovému a imunitnímu výboru předala tuto záležitost Poslanecká sněmovna a mandátový a imunitní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně neschválit návrh poslance Miloše Zemana. Nicméně to je pouze doporučení mandátového a imunitního výboru, takže je zapotřebí o návrhu poslance Zemana hlasovat jako o prvním návrhu.

Upozornil jsem v úvodním slově, že tento návrh má dva body. Je podle mého názoru možný oboji způsob - hlasovat o každém bodu zvlášť, nebo hlasovat o návrhu usnesení jako o celku. Záleží zřejmě na panu předkladateli. Pan předkladatel si přeje hlasovat jako o celku.

Následovaly dva návrhy ještě jiného usnesení. Jeden návrh je návrh mandátového a imunitního výboru, pokud na něj dojde, tak ho přečtu. Nyní jen připomenu, že to je požadavek na organizační výbor. Pak jsem předložil další návrh já s požadavkem sněmovny na podvýbor pro přípravu novely jednacího řádu, aby se tímto problémem zabývala.

Jako první je nejprve třeba hlasovat o samotném návrhu pana poslance Zemana, neboť ostatní návrhy jsou podmíněny vůbec - zejména návrh mandátového a imunitního výboru - výsledkem hlasování o základním návrhu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím. Jisté jste si všimli, že jsem vás odhlásil- Takže prosím o novou registraci. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 178.

Kdo souhlasí s návrhem usnesením Poslanecké sněmovny, jak jej předložil poslanec Miloš Zeman? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 62, proti 67. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Dalibor Matulka: Vzhledem k tomuto výsledku hlasování přichází do úvahy návrh předložený mandátovým a imunitním výborem: Poslanecká sněmovna žádá organizační výbor, aby rozhodl o způsobu, jakým bude předseda Poslanecké sněmovny a předsedové orgánů Poslanecké sněmovny oznamovat Kanceláři Poslanecké sněmovny, že nastaly skutečnosti rozhodné pro ztrátu nároků poslance na plat a paušální náhrady.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 179.

Kdo je pro toto usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Toto hlasování skončilo výsledkem pro 62, proti 50. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Dalibor Matulka: Zbývá nám poslední mnou navržené usnesení, podle kterého Poslanecká sněmovna žádá podvýbor pro přípravu novely jednacího řádu, aby do okruhu problémů připravovaný v rámci novely jednacího řádu zařadil otázku úpravy sankcí poslanců za neúčast na jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 180

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Toto hlasování skončilo výsledkem pro 99, proti 26. Tento návrh byl přijat.

Dámy a pánové, konstatuji, že jsme projednali tento bod. Děkuji navrhovateli za jeho snahu, zpravodaji za jeho výkon.

Můžeme přistoupit k projednáváni dalšího zřejmě už posledního bodu dnešního pořadu. Ještě než přistoupím k projednání celního zákona, poprosím předsedu volební komise pana Roberta Koláře, aby nás seznámil s výsledky voleb.

56.

Návrh na změny ve složení Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě člena Rady České tiskové kanceláře. Jednalo se o druhou volbu, první kolo.

K volbě bylo vydáno 182 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 176 platných i neplatných hlasovacích lístků. Šest hlasovacích lístků nebylo odevzdáno. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: Pro pana Ivana Nadberežného bylo odevzdáno 16 hlasů, pro pana Jiřího Štěpánka bylo ode-vzdáno 18 hlasů, pro pana Petra Uhla bylo odevzdáno 45 hlasů a pro pana Rudolfa Vodičku bylo odevzdáno 80 hlasů. V prvním kole nebyl zvolen nikdo a do druhého kola postupují kandidáti Uhl a Vodička.

58.

Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro

kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky. Jednalo se o druhou volbu, první kolo.

K volbě bylo vydáno 182 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 181 platných i neplatných hlasovacích lístků, jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán. Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: Pro poslance Františka Čecha bylo odevzdáno 84 hlasů, pro poslance Jana Grůzu 76 hlasů. V prvním kole nebyl nikdo zvolen. Do druhého kola postupují kandidáti Čech a Grůza.

57.

Návrh na volbu členů Rady České televize

Dále dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů Rady České televize. K volbě bylo vydáno 182 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 161 platných i neplatných hlasovacích lístků, jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán. Pro pana Martina Bělohlávka bylo odevzdáno 22 hlasů, pro pana Vladislava Kučíka bylo odevzdáno 106 hlasů, pro pana Josefa Valentu bylo odevzdáno 25 hlasů, pro pana Petra Weisse bylo odevzdáno 99 hlasů a pro pana Jiřího Zajíce bylo odevzdáno 94 hlasů.

V prvním kole byli zvoleni pánové Kučík, Weis a Zajíc a tímto kolem zároveň volba končí, protože rada je naplněna.

Děkuji za pozornost. Druhé kolo volby člena Rady ČTK a předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používaní operativní techniky Policie České republiky zařadí spolu s dalšími tajnými volbami, které nás na této schůzi ještě čekají. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. O slovo se přihlásil předseda klubu KDU-ČSL Josef Borák.

Poslanec Josef Borák: Pane předsedající, žádám 10 minut na poradu klubu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Budeme pokračovat v 17.21 hodin.

(Schůze přerušena v 17.11 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v programu. Dalším bodem je

65.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 13/1993, celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Je to sněmovní tisk 36.

Zahajuji třetí člení tohoto návrhu. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník a zpravodaj rozpočtového výboru Jan Třebický.

Pozměňovací návrhy přednesené v opakovaném druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 36/7. Žádám zpravodaje, poslance Jana Třebického, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou nyní otevírám.

Do rozpravy se písemně přihlásil pan poslanec Josef Holub, takže mu uděluji slovo. Připomínám, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čteni.

Teď se omlouvám panu poslanci Holubovi za tuto instruktáž, která pro něj byla zbytečná, a dávám mu slovo.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, v tisku 36/7 na str. 14 si prosím opravte pod písmenem e) č. 127 na č. 217. Došlo pouze k přepisu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holubovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím a ptám se pana ministra Kočárníka, zda-li chce vystoupit. Není tomu tak. Ptám se pana poslance Třebického, zda-li hodlá vystoupit jako zpravodaj se závěrečným slovem, potom samozřejmě bude mít příležitost nás provést pozměňovacími návrhy.

Ptám se pana poslance Teplíka, zda-li chce vystoupit. Nemám takový signál. Pan poslanec Severa, rovněž ne. Jména zpravodajů, která jsem přečetl, jsou jména těch, kteří měli za úkol být zpravodaji v jednotlivých výborech, případné měli představit názor menšiny v ústavně právním výboru.

Nyní tedy po ukončení rozpravy, poté, co jsme nabídli závěrečná slova, prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil svůj návrh, v jakém pořadí a jak budeme o návrzích hlasovat.

Poslanec Jan Třebický: Děkuji pane předsedající, dámy a pánové, máme před sebou tisk 36/7, což jsou pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 13/1993, celní zákon. Navrhuji, abychom u pozměňovacích návrhů, které jsou výsledkem projednávání v rozpočtovém výboru, ve výboru pro obranu a bezpečnost, v ústavné právním výboru, a dále oponentní zprávu, předloženou, která je součástí tohoto tisku, jednali jako o celku s tím, že se pokusím i jednotlivé návrhy, které byly dále předneseny, zakomponovat do usnesení těchto výborů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já osobně souhlasím, bude to trochu náročné, ale je-li dobrá příprava, nic nám nebrání toto absolvovat. Zdá se, že nikdo z pánů poslanců či poslankyň nemá námitky, takže zkusme to a pusťme se do díla.

Poslanec Jan Třebický: Takže jako první bychom hlasovali o bodech 1 až 6 rozpočtového výboru s tím, že u bodě 6 budeme hlasovat až po poznámku. V poznámce 3 je mezi novelami č. 186/1992 Sb., vypustit zákon č. 555/1992 Sb. To z toho důvodu, že k následující časti bodu 6 právě zní oponentní zpráva.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Takže, paní a pánové, já vás všechny odhlásím, poprosím o novou registraci a také poprosím pana zpravodaje o jeho názor, případné názor navrhovatele k oněm návrhům.

Poslanec Jan Třebický: V této části pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže je jasné, o čem budeme hlasovat. Je to část A, čl. I, bod 1 až 6, po tu poznámku.

Zahájil jsme hlasování, poř. č. 181, a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Toto hlasování skončilo výsledkem pro 161, proti 1, návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Nyní bychom hlasovali pouze o větě v bodu 6 na straně 3, kterou přečtu: "V § 12 se vypouští z návrhu celý odstavec 4 včetně poznámky pod čarou číslo 3 k).".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 183 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasovaní skončilo výsledkem pro 108, proti 6. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Další bod 7 se vztahuje k bodu 12 návrhu novely zákona a zde je lepší formulace na straně 8. Je to formulace výboru pro obranu a bezpečnost. Navrhuji, abychom nyní o tomto bodu 4 ze strany 8 hlasovali.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zřejmé o čem dám hlasovat? Zdá se, že ano. Váš názor, pane zpravodaji?

Poslanec Jan Třebický: Můj názor je souhlasný, pan ministr také souhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 184 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 167, proti 1. Návrh byl přijat. Potom tedy návrh z odstavce a) je zřejmě nehlasovatelný.

Poslanec Jan Třebický: Nyní navrhuji, abychom od bodu 8 na straně 3 až k bodu 27 na straně 7, a to k bodu, který je označen jako článek 5, to návětí zachovali a až potud hlasovali jako o celku.

Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se musím rozhlédnout, zda-li není nějaká námitka proti tomuto způsobu. Není tomu tak.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 185 a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 143, proti 6. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Další odstavec v tomto článku 5, začínající slovy "V § 20 a) odst. 1 " a končící slovy "rozhodnutí o povolení splátek" - k němu přednesl pozměňovací návrhy s body 1 až 8 poslanec Tlustý. Je to na straně 14 a 15 přehledu pozměňovacích návrhů. Bude třeba hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Vlastimila Tlustého.

I zde stanovisko pana ministra je kladné, zpravodaje taktéž.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme hlasovat o návrzích pana poslance Tlustého 1 - 8.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 186 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 154, proti 7. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Dále navrhuji, abychom hlasovali o odstavci, který následuje, to znamená k § 25 se vkládá nový odstavec číslo 3. Je to na straně 7, a to až k bodu 52 na straně 8, kde končí pozměňovací návrhy rozpočtového výboru.

Pan ministr souhlasí. Zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zdá se, že mohu dát hlasovat. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 187 a ptám se, kdo souhlasí. Děkuji.

Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem pro 164, proti 3. Návrh byl přijat. Domnívám se, že pro pořádek je třeba konstatovat, když se vrátíme k bodu 27, článek 5, k odstavci, který začíná "V § 20 a)", že ten je nehlasovatelný, protože jsme přijali návrhy pana poslance Tlustého.

Poslanec Jan Třebický: Děkuji za upřesnění.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Můžeme přistoupit k hlasování o dalších návrzích výboru pro obranu a bezpečnost.

Poslanec Jan Třebický: Pozměňovací návrhy výboru pro obranu a bezpečnost, které jsou pod bodem b) - navrhuji, abychom hlasovali o bodu 1 a 2 současně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, nejsou-li námitky. Ptám se na vaše stanoviska.

Poslanec Jan Třebický: Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 188. Kdo je pro tyto dva návrhy? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 166, proti 1. Tento návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Bod 3, který se vztahuje k bodu 8 návrhu jsme již odhlasovali u usneseni, které měl rozpočtový výbor pod bodem 4. O bodu 4 jsme již hlasovali, takže nám nyní zbývá, abychom se věnovali bodu 5 na straně 9.

Pan ministr doporučuje, zpravodaj také.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 189 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo výsledkem pro 164, proti 2. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: K dalšímu bodu, tedy k bodu 6, který se potom vztahuje k § 33, je návrh ústavně právního výboru na straně 11, a je to návrh pod body 2 a 3, a ten svým způsobem pozměňuje předchozí návrh VOB, a proto je třeba o něm hlasovat jako o prvním.

Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 190. Přerušuji hlasování a omlouvám se panu poslanci Kužílkovi, že jsem ho včas nezahlédl a dávám mu prostor pro jeho připomínku.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, chci upozornit, že asi vlivem špatného přepisu v tomto znění, které jinak je správné, se vyskytuje nesprávný pojem "odjetí" vozidla a jinde je "odjezd" vozidla. Česky správné je odjezd. Já jsem tento návrh dával v ústavně právním výboru, kde se odhlasovalo, že všude se slovo "odjetí" nahradí slovem "odjezd". Myslím, že se o tom snad ani nemusí hlasovat. Prosím, aby se to bralo v úvahu, jsme přece Češi. Do záznamu jsem to však chtěl říci. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsem téhož názoru a nedám o tom hlasovat.

Ted jsem trochu na rozpacích, protože můj displej ukazuje, že zbývá čas 10 vteřin, a to je trochu málo. Prosím, zda-li by se s tím dalo něco udělat. Nejlépe bude, když zahájím nové hlasování s pořadovým číslem 191.

Ptám se, kdo souhlasí s panem poslancem Kužílkem. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 158, 5 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Nyní bychom od bodu 7 na straně 10 až na stranu 11, kde vlastně konči usneseni VOB, mohli hlasovat jako o celku, tedy body 7 a 8.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Váš názor - souhlasný v obou dvou. Zahájil jsem hlasování č. 192. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování o tomto návrhu skončilo. Výsledek je 164 pro, 2 proti, návrh byl přijat,

Poslanec Jan Třebický: Dostáváme se k pozměňovacím návrhům ústavně právního výboru, které máme ve skupině C, počínají stranou 11, návětí jsme už projednali v rozhodnutích nebo návrzích rozpočtového výboru, takže přejdeme k bodu 1, kde pan ministr zastává stanovisko kladné a já taktéž doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193, ptám se, kdo souhlasí s prvním návrhem ústavné právního výboru, Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, výsledek je pro 166, nikdo proti, návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Další body 2 a 3 jsme už projednávali a schválili, rovněž jen pro pořádek uvádím, že v těch usneseních ÚPV, která jsme přijali, nahrazuje samozřejmě pozměňovací návrhy výbor pro obranu a bezpečnost. To je jen pro steno.

Přistoupíme na stranu 12 k bodům 3 a 4, jež doporučuji, abychom projednali současně. Stanovisko pana ministra je kladné a taktéž zpravodaje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, zahájil jsem hlasování č. 194.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Toto hlasování skončilo výsledkem pro 165, nikdo proti, návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Další je bod č. 6, k němuž jsem podal ve svém pozměňovacím návrhu na straně 14, bod 3 upřesňující znění, takže je třeba hlasovat nejprve o tomto návrhu na straně 14, bod 3. Pan ministr souhlasí, já jako navrhovatel také.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 195. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo výsledkem pro 138, proti 23, návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Dále v usnesení ÚPV můžeme hlasovat o bodech 7, 8, 9 a 10. O 11 je, myslím, už bezpředmětné jednat, protože účinnost zákona jsme už schválili usnesením rozpočtového výboru, takže budeme hlasovat o bodech 7 až 10.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přičemž bod 5 a 6 jsou nehlasovalelné, protože jsme přijali vaši verzi. Takže budeme hlasovat o bodech 7 až 10 v hlasování 196.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo výsledkem pro 166, 1 proti, návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Jenom upřesním, že nehlasovatelný by byl pouze bod 6, bod 4 a 5 jsme předtím schválili. To jen pro upřesnění. Na straně 13 jsme o oponentní zprávě již hlasovali, takže přejdeme na stranu 14, k pozměňujícím návrhům předneseným jednotlivými poslanci. Pod bodem e) je návrh pana poslance Josefa Holuba, bereme v potaz, že upřesnil, že tam má být"v § 217" a nikoli "127".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, je nesmírně těžké se v tom vyznat, sleduji však velmi bedlivě a musím konstatovat, že podle toho, jak pan zpravodaj hovořil, tak bod 5 ještě nebyl hlasován, i když on to tak myslel, což před chvílí dosvědčil tím, že říkal, že se domnívá, že už byl odhlasován. Ale podle mé paměti, kterou jsem si teď ověřil, ještě ve stenozáznamu v tuto chvíli není, že by byl odhlasován bod 5, který by měl s tím vším ostatním být odhlasován. Na to upozorňuji a prosím pana zpravodaje, aby se s tím nějak vypořádal. Je to bod 5 na straně 12. Děkuji.

Poslanec Jan Třebický: Domnívám se, že jsem navrhoval, abychom o bodech 4 a 5 hlasovali současně, ale teď jsem znejistěl. Myslím si, že pokud budeme o bodu 5 opětovně hlasovat, že se tím vůbec nic nestane.

Místopředseda PSP Jan Kasal; Jsem téhož názoru, věřím, že i sněmovna je téhož názoru, takže o tom rozhodneme hlasovaním pořadové č. 197. Ptám se, kdo souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo pro 165, proti 3, z toho vyplývá, že návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Nyní se dostáváme k již uvedenému návrhu pana poslance Josefa Holuba se změnou na § 217, pan ministr souhlasí, já taktéž.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové č. 198. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Holuba. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování končí, výsledek je 166 pro, 1 proti, návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Další jsou návrhy uvedené pod bodem f). Jsou tady mé návrhy, upozorňuji, že o bodu 3 jsme již kladné hlasovali, takže doporučuji, abychom body 1, 2, 4 a 5, což je zbytek mého návrhu, odhlasovali současně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou námitky, takže jsem zahájil hlasování pořadové č. 199.

Kdo je pro tyto návrhy? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo, pro se vyslovilo 165 poslanců, proti 1, návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Další je návrh pod bodem g) pana kolegy Radima Turka. Pan ministr souhlasí, já taktéž souhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 200. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Turka? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem: pro 140, proti 20. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Pane předsedo, protože jsme o návrzích pana poslance Vlastimila Tlustého již hlasovali souhlasné, myslím, že jsme projednali všechny pozměňující návrhy a je možné dát hlasovat o návrhu jako o celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já se jenom zeptám - určitě jsme nehlasovali o bodu 11 na str. 13, který se týká účinnosti. Možná, že je to někde jinde. Já se jenom ptám, abychom se nedopustili nějaké nepřesnosti.

Poslanec Jan Třebický: Ano, hlasovali jsme o účinnosti při usnesení rozpočtového výboru, to je na str. 7, je to bod 26.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tím se odstranila jedna moje nejistota, takže bod 11 je nehlasovatelný.

Poslanec Jan Třebický: Ano. Já se ještě omlouvám za jednu věc. Uvědomuji si, že u pozměňovacích návrhů rozpočtového návrhu jsem nechal hlasovat o jednotlivých bodech, přičemž jsme nehlasovali o návětí k názvu zákona.

Místopředseda PSP Jan Kasal: To bylo zřejmé předmětem upozornění pana poslance Exnera. Děkuji. Dám v hlasování č. 201 hlasovat o tomto návětí.

Kdo souhlasí, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem: pro 167, proti 1. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Třebický: Nyní je možné hlasovat o zákonu jako o celku, včetně schválených pozměňujících návrhů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. O slovo se přihlásil předseda klubu ČSSD pan Stanislav Gross. Dávám mu slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych poprosil o 10 minut přestávku na poradu klubu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. V 18.03 - v 18.05 hodin, abych to trošku zaokrouhlil, budeme hlasovat.

(Schůze přerušena v 17.53 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přestávka určená pro jednání politických klubů pomalu končí, takže vás všechny zvu do sněmovní síně, kde budeme hlasovat o závěrečném návrhu. Všechny jsem vás odhlásil, prosím o nové přihlášení se, o novou registraci.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. podle sněmovního tisku 36 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 202. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení?

Děkuji. Hlasování skončilo výsledkem pro 130, proti 49. Toto usnesení jsme přijali.

Já děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Ivanu Kočárníkovi, panu poslanci Třebickému za jeho perfektní zpravodajský výkon.

Dámy a pánové, v tuto chvíli vám oznamuji, že zítra zahajujeme odpoledne ve 13.30 hodin, protože dopoledne jsme zváni všichni na Hrad.

Měl by se projednávat zákon o potravinách, takže všichni zájemci o projednávání třetího čtení tohoto zákona ve 13.30 hodin. Organizační výbor se sejde v 18.25 hodin v místnosti č. 106. Přeji vám hezký večer.

(Schůze ukončena v 18.07 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP