Pátek 28. března 1997

Poslanec Pavel Dostál: Teď, paní místopředsedkyně, nevím, zda na to mám právo, ale pan ministr školství mě požádal, abych dal o dvou bodech usnesení našeho výboru hlasovat odděleně.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já předpokládám, že bych takovýmto způsobem dala hlasovat, takže to tak učiním. Hodlám tak učinit, pane poslanče, takže podejte návrh.

Poslanec Pavel Dostál: Pan ministr říká, že stahuje.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že není námitka proti tomu, aby se hlasovalo o obou návrzích usnesení dohromady, budeme tedy hlasovat dohromady. Pane poslanče, prosím, přečtěte celý návrh usnesení. Pan poslanec Frankl dává námitku. Dobře, budeme hlasovat odděleně. Přečtěte prosím, pane poslanče, první část návrh usnesení.

Poslanec Pavel Dostál: Dámy a pánové, první část zní: Poslanecká sněmovna bere na vědomí program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997 podle sněmovního tisku č. 94.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a zahajuji hlasování č. 112. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 151 se pro vyslovilo 95, proti 24. Tento návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Dostál: Druhý návrh zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila vlastní představu vypořádáni majetku spravovaného Fondem dětí a mládeže včetně budoucnosti Fondu dětí a mládeže.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a zahajuji hlasování pořadové číslo 113.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 113 se z přítomných 152 pro vyslovilo 95, proti 24. Tento návrh byl přijat.

Děkuji panu zpravodaji Dostálovi za uvedení bodu, Dalším schváleným bodem je

37.

Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1997

Tento návrh rozpočtu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 95 a stanovisko vlády jako sněmovní tisk 95/1. Na návrh organizačního výboru projednal návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 95/2. Nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jiří Karas a informoval nás o jednáni výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Jiří Karas: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1997, tisk 95, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který s návrhem rozpočtu vyslovil souhlas. Usnesení výboru bylo všem poslancům rozdáno jako tisk 95/2. Podle § 11 odst. 2 písm. a) předkládá předseda výboru Fondu dětí a mládeže návrh rozpočtu Poslanecké sněmovně ke schválení. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1997 podle sněmovního tisku 95.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se hlásí pan poslanec Krejsa.

Poslanec Josef Krejsa: Vážena paní předsedající, dámy a pánové, budu velice stručný. Poslanecký klub SPR-RSČ podpoří vládní návrh na ukončení činnosti fondu. Závěrem proto navrhuji přijmout usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nesouhlasí s předloženým návrhem rozpočtu Fondu dětí a mládeže pro rok 1997." Děkuji za pozornost.

Děkuji a dávám slovo přihlášenému panu ministru Pilipovi.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já bych se chtěl krátce vyjádřit k tomuto materiálu, který celkově souvisí s další budoucností Fondu. Vláda tady ve svém stanovisku upozorňuje na to, že přestože účetní závěrka je v zásadě formálně v pořádku, že vykazuje v hospodaření Fondu tendence, které jsou velmi varovné - jde o zvyšování úhrad za komisionářské a mandátní smlouvy - jde o to, že celková bilance je ztrátová - jde o poměrné vysoké nárůsty platů a extrémně vysoký nárůst vykázaných pohledávek např. téměř 7,5 miliónů korun za nájemné. Z tohoto důvodu také vláda vyjádřila nesouhlas s účetní uzávěrkou tohoto Fondu.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře. Já se vás chci zeptat, zda opravdu hovoříte k projednávanému bodu, kterým je návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1997, nebo k jinému tisku 137, kterým je účetní uzávěrka?

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip: Já se omlouvám, ale ono to prolíná, body související s Fondem dětí a mládeže, kterých je teď několik. Takže bych chtěl tlumočit tu celkovou dohodu jednání vlády pro ty, kteří s jistými rozpaky sleduji projednávání těchto zatím dvou bodů. Vzhledem k tomu, že v krátké době je v této sněmovně předložen návrh na novelu zákona o Fondu dětí a mládeže, tak vláda se rozhodla tento návrh podpořit, a řekněme, že utlumuje své připomínky k těm nedostatkům, které tady vidí nyní s tím, že hledá dohodu s jednotlivými poslanci na tom, aby se učinily kroky, které povedou k ukončení činnosti Fondu dětí a mládeže. To bych tady velice rád zdůraznil, ovšem v časovém horizontu, který je možný, tzn., že my po určitých úpravách budeme doporučovat novelu, která tady bude. Tuším ještě na tomto plénu. Po vyhodnocení některých dalších kroků, po několika měsících vyplývajících z této novely, budeme jako vláda předkládat již v souvislosti s tím schváleným bodem nebo i v rámci toho bodu, který byl schválen při tom minulém tématu, při minulém bodu jednání sněmovny návrh na celkové zrušení Fondu dětí a mládeže. Čili já bych tím chtěl vysvětlit určité rozpaky, kterými někteří reagují na to, že vláda utlumila své vyložené odmítavé stanovisko s oběma materiály Fondu. Čili my trváme na těch vážných výhradách jako vláda, ale jsme připraveni na to jednat, především o výhledovém řešení, kterým by tedy cílově mělo být zrušení Fondu dětí a mládeže, ale v určitých krocích, které jsou nutné proto, aby mohl dodělat některé základní úkoly, které na něj zákonem přešly. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, a dávám slovo panu poslanci Prokopovi.

Poslanec Michal Prokop: Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové, já bych navázal na slova svého předřečníka, pana ministra Pilipa. Jako předseda věcně příslušného výboru, který projednává veškeré materiály, které mají co do činění s činností Fondu dětí a mládeže bych potvrdil, že došlo k jisté dohodě mezi námi - představiteli výboru Poslanecké sněmovny a představiteli výboru Fondu i panem ministrem Pilipem, jakožto představitelem vlády o další budoucnosti. Máme za to, že současná podoba činnosti Fondu dětí a mládeže také neodpovídá přesně tomu, co při jeho vzniku asi bylo myšleno a domnívám se, že z těchto důvodů, a protože vláda své stanovisko přece jenom zredukovala na trošičku příznivější pozici, dále také pro to, že jsme navrhli jako výbor, abychom roční účetní uzávěrku, ke které vlastně původně hovořil pan ministr, projednávali společné s výroční zprávou až na příští schůzi sněmovny, doporučuji tedy, abychom přijali rozpočet a zabývali se budoucností Fondu dětí a mládeže v dalších krocích tak, jak to naznačil pan ministr, jak ta dohoda zní. Zhruba jde o to - v horizontu dvou až tří let by skutečně Fond v této podobě svou činnost měl ukončit, až vypořádá veškeré závazky, soudní spory, majetek, pak bude možno uvažovat o zrušení Fondu v této podobě a k tomu také směřuje předložený návrh novely, která už je v Parlamentě podána panem poslancem Karasem a některými dalšími.

Takže rád bych doporučil i jménem našeho výboru, která k tomu přijal usnesení, jak už pan zpravodaj řekl, abychom rozpočet schválili.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, a protože se do rozpravy dále nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Protože se do podrobné rozpravy nikdo nehlásí, končím i podrobnou rozpravu a uděluji slovo zpravodaji poslanci Jiřímu Karasovi, aby se vyjádřil k rozpravě a zopakoval usnesení.

Poslanec Jiří Karas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, z rozpravy vyplynuly dva návrhy. První je návrh pana kolegy Krejsy - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR neschvaluje rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1997 - a já se domnívám, že by o něm mělo být hlasováno jako o návrhu prvním.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Krejsy. Já vás asi všechny odhlásím, a prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali, je příliš velký pohyb ve sněmovně.

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 114, a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Krejsy. Kdo Je proti tomuto návrhu?

V hlasovaní pořadové číslo 114 z přítomných 122 se pro vyslovilo 22, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Karas: Paní předsedající a nyní je zde návrh usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1997 podle sněmovního tisku 95.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, nyní budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 115, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasovaní pořadové číslo 115 se z přítomných 129 pro vyslovilo 96, proti 25. Tento návrh byl přijat.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu a dalším bodem je

38.

Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,

jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7.1996 do 31. 12. 1996

Zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 117 uvede a návrh usnesení Poslanecké sněmovny přednese předseda petičního výboru pan Jiří Novák, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Novák: Vážený pane předsedající, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové. Jak už bylo řečeno, jde o zprávu za období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996. V tomto období bylo doručeno Poslanecké sněmovně celkem 100 petic. To, jakým způsobem byly petice vyřízeny, jaký byl jejich obsah, to vše znáte z parlamentního tisku 117, který byl rozdán všem poslancům. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7.1996 do 31. 12. 1996.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jiřímu Novákovi a otevírám všeobecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou.

Vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, uzavírám rozpravu podrobnou a táži se pana předsedy Nováka, zda se chce vyjádřit k proběhlé rozpravě - předpokládám, že nechce. Dám tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl, to znamená: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996. Zahajuji hlasování pořadové číslo 116.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 116 se z přítomných 128 pro vyslovilo 86, proti 6. Tento návrh usnesení byl schválen.

Paní poslankyně, páni poslanci, posledním bodem dnešního jednání je

39.

Zpráva organizačního výboru o prozkoumání oprávněnosti užívání

akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny

Prosím místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Karla Ledvinku, aby přednesl zprávu a současně také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedo, paní předsedající, dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych vás seznámil se zprávou o zjištění. Poslanecká sněmovna uložila svým usnesení č. 184 ze 7. schůze Poslanecké sněmovny organizačnímu výboru přezkoumat oprávněnost užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny. Organizační výbor svým usnesením zřídil svůj podvýbor a v souladu s usnesením 7. schůze sněmovny mu uložil vykonat všechny práce do 4. 2. 1997.

Pro jednání podvýboru připravila Kancelář dotazníky jednotlivých poslanců, kteří v něm uvedli oprávněnost užívání akademických titulů. Dopisem předsedy podvýboru byli vyzváni všichni poslanci, aby předložili doklad o absolvování vysokoškolského studia a získání akademického titulu.

Podvýbor na svých čtyřech schůzích zkontroloval všechny potřebné doklady a konstatuje: Ze 200 poslanců 152 poslanců uvedlo v dotazníku akademický titul, 150 poslanců prokázalo před podvýborem oprávněnost předložením příslušných dokumentů a dva poslanci nedokladovali před podvýborem oprávněnost používání akademických titulů, 2 toho paní poslankyně Noveská uvedla titul neoprávněně a dne 1. 12. 1996 požádala písemně Kancelář sněmovny, aby v dokumentech nadále nebyl uváděn v souvislosti s jejím jménem titul JUDr. Pan poslanec Ullmann zaslal dne 20. 1. 1997 podvýboru dopis, kterým oznámil udělení akademického titulu inženýr architekt Vysokým učením technickým, Fakultou stavební, v roce 1968 - číslo diplomu C 020604 - a kterým (dopisem) odmítl před jakoukoli komisí prokazovat, že není podvodník. Otevřený dopis jmenovaného poslance je k dispozici v písemné dokumentaci podvýboru.

Podvýbor provedl zápis, který obsahuje u každého poslance vedle jeho jména akademický titul, která škola titul vydala, s příslušnými čísly dokladů a data vydání, vědecký titul s čísly dokladů a datem, vědeckopedagogický titul s čísly dokladů a datem. Kompletní zápis je uložen v personálním oddělení sněmovny a je k nahlédnutí všem poslancům sněmovny.

Organizační výbor schválil zprávu podvýboru ze dne 4. 2. Pověřil místopředsedu sněmovny Karla Ledvinku, aby s touto zprávou seznámil sněmovnu, vzal na vědomí ukončení činnosti příslušného podvýboru ke dni 5. 2. Oznamuje tím, že uložil Kanceláři sněmovny archivovat všechny podklady o jednání příslušného podvýboru. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám přednesl návrh na usnesení sněmovny.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje zprávu organizačního výboru sněmovny o přezkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ze dne 5. 2. 1997.

Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi. K přednesené zprávě otevírám rozpravu, do které se v tuto chvíli přihlásili poslanci pan Jaroslav Plachý - kterého zvu k řečništi - připraví se pan poslanec Štrait.

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, váženi členové vlády, vážené dámy a pánové, Poslanecká sněmovna na své 7. schůzi uložila organizačnímu výboru přezkoumat oprávněnost užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny. Organizační výbor pod vedením svého předsedy, kterým je ze zákona předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman, přistoupil k uloženému úkolu svérázným a neočekávaným způsobem. Ustavil pro tuto příležitost podvýbor organizačního výboru, který jako jakási prověrková komise nebo revoluční jakobínský tribunál přinutil poslance, aby prokazovali před touto prověrkovou komisí svou nevinu, a to pod pohrůžkou, že budou zveřejněna jména všech poslanců, kteří výzvě podvýboru nevyhověli (viz dopis místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Ledvinky ze dne 15. ledna - omylem uveden rok 1996.)

Jinými slovy - zveřejněna měla být jména těch poslanců, kteří z různých - třeba i objektivních - důvodů nebudou schopni prokázat, že svůj akademický titul užívají právem. Trestáni zveřejněním tak měli být nejen podvodníci, ale i spravedliví podle známého komunistického hesla "když se kácí les, lítají třísky".

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zde citoval Listinu základních práv a svobod, článek 10 odst. 1.: "Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno". Platí-li Listina základních práv a svobod pro všechny občany, domnívám se - možná poněkud neskromné - že by měla platit i pro ústavní činitele. Proto nemohu jinak, než konstatovat, že organizační výbor si svou práci zjednodušil prostřednictvím svého podvýboru způsobem, který je v rozporu s mandátem uděleným sněmovnou a hrubě tak pošlapal základní práva poslanců jakožto občanů České republiky. Mandát byl organizačnímu výboru udělen k přezkoumání oprávněnosti užívání titulů, nikoliv k jakémukoli zveřejňování jmen a dokonce pranýřování touto formou i potenciálně nevinných poslanců.

Z důvodů, které jsem uvedl a o nichž jsem přesvědčen, že jsou velmi závažné, dovoluji si navrhnout Poslanecké sněmovně následující usnesení.

Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s postupem organizačního výboru ve věci přezkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny z důvodů porušení základních práv poslanců - viz Listina základních práv a svobod, článek 10 odst. 1 - a ukládá předsedovi organizačního výboru, aby se za nevhodný postup organizačního výboru ve zmíněné věci všem dotčeným poslancům, kteří byli donuceni prokazovat svou nevinu, omluvil.

Vážené kolegyně a kolegové, ve druhé části svého diskusního příspěvku bych se chtěl zaměřit na další aspekt v kauze zvané "titulománie", o kterém zde dosud nepadla žádná zmínka. Jedná se o užívání zvláštní sorty akademických titulů doktor sociálně politických nauk - ve zkratce RSDr. a lidově "rozhodnutím strany doktor" nebo "rodné strany doktor" - získaných studiem a složením rigorózní zkoušky na Vysoké škole politické ústředního výboru KSČ.

Držitelé těchto titulů jsou i zde mezi námi a honosí se svými tituly, protože legislativně na ně mají nárok, ačkoliv Vysoká škola politická ústředního výboru KSČ byla nedlouho po listopadu 1989 zrušena.

Podívejme se v krátkém exkurzu do nedávné minulosti, o jakou školu a jaký předmět studia šlo. Nejprve mně ke zřízení a zřizovateli této školy dovolte citovat vládní nařízeni č. 97 z roku 1953 Sb. § 1, odst. 1:

"Vysoká stranická škola při ÚV KSČ zřízená usnesením ÚV KSČ ze dne 19. ledna 1953, má postavení vysoké školy.

Odst. 2: Absolventi této školy mají práva a povinnosti absolventů ostatních vysokých škol. Jejich rozmisťování provádí ÚV KSČ."

V roce 1961 sloučil ÚV KSČ Vysokou stranickou školu a Institut společenských véd v jedinou instituci s názvem Vysoká stranická škola - institut společenských véd při ÚV KSČ. V roce 1966 ÚV KSČ změnil Vysokou stranickou školu - Institut společenských věd při ÚV KSČ na Vysokou školu politickou ÚV KSČ a přijal zásady její další práce.

Péče Ústředního výboru KSČ o tuto školu byla opravdu dojemná, jak je patrno ze zákonného opatření č. 7/1966 § 1 odst. 2. Cituji: "Vysokou školu politickou ÚV KSČ řídí ÚV KSČ." Absolventům Vysoké školy politické ÚV KSČ, kteří vykonali předepsanou rigorózní zkoušku ze zvoleného tzv. vědního oboru a jeho širšího základu, přiznávala Vysoká škola politická ÚV KSČ titul doktor sociálně politických nauk, ve zkratce RSDr. Tento titul bylo možné získat také ve zkráceném rigorózním řízení. Pro zajímavost žádost o zkrácené rigorózní řízení musela byla doložena mj. dokladem o nejméně pětileté úspěšné politické praxi, viz vyhlášku rektora Vysoké školy politické ÚV KSČ č. 40/1967 Sb. § 4. Vlastní rigorózní zkoušky se konaly např. v těchto vědních oborech:

Politická ekonomie a dějiny ekonomických teorií, obecné dějiny se zaměřením na dějiny mezinárodního dělnického hnutí, dějiny mezinárodní politiky a dějiny KSSS, československé dějiny včetně dějin KSČ, teorie státu a práva, teorie kultury a umění, teorie stranického vedení socialistické společnosti, teorie řízení, dějiny politických teorií, soudobé politické systémy, to vše pod přímým řízením Ústředního výboru KSČ.

Jak je zřejmé, studovali studenti pod otcovským dozorem ÚV KSČ marxisticko-leninské komunistické pavědy, které by se daly shrnout do známého Gottwaldova výroku: "Učili se, jak zakroutit demokracii, případně svým politickým odpůrcům, krkem."

Proto mně vážené kolegyně a kolegové, na závěr dovolte, abych vás vyzval ke zvážení společné legislativní iniciativy směřující ke zrušení akademického titulu doktor sociálně politických nauk, ve zkratce RSDr., který je bezesporu nepochopitelným reliktem, přežívající mezi námi z časů komunistického režimu.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a chtěla bych vzhledem k přednesenému, poměrné dlouhému návrhu usnesení požádat, aby tento návrh byl předán písemně.

Nyní mám několik řádných přihlášek. Jednu faktickou poznámku, ale ještě před ní má přednost předseda klubu KSČM, kterému dávám slovo.

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, pane předsedo, paní a pánové, nevím, kde vzal pan kolega informaci, že onen výrok, když se kácí les, létají třísky, je výrokem komunistickým. Myslím, že je starý nejméně 2000 let a že jej užívaly téměř všechny režimy a platí na něj Werichovo vyjádření, že každý nový režim si bere 2 minulého to nejhorší, aby se mu dobře vládlo.

Já mám jiný názor než pan kolega. Jsem dokonce přesvědčen o tom, že již novelou vysokoškolského zákona, kdy se zabránilo některým absolventům Vysoké školy politické a jiných vysokých škol, např. užívání titulu magistr těmto absolventům, došlo k porušení lidských práv, ale pravděpodobně se na lidská práva díváme každý ze svého pohledu a nebudu se v této chvíli o tuto věc přít.

Dovolte mi jednu věc. Jsem přesvědčen, že organizační výbor splnil přesné zadáni této sněmovny. Neinicioval jsem nic takového, co tady vzniklo, také jsem předložil předběžné, protože jsem byl o tom přesvědčen, že každý, když nastupuje do určitého zaměstnání, že každý, když se objeví v nějakém kolektivu, by měl o sobě to nejzákladnější říci po pravdě, tak jsem řekl, že celý klub KSČM své tituly je schopen kdykoliv doložit. Také jsme je doložili a nikdo z našeho klubu své tituly neužívá neoprávněné. Jde o úplně něco jiného. A já jsem přesvědčen, že ani předseda organizačního výboru ani členové podvýboru se nemají za co omlouvat.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dávám slovo poslanci Brožíkovi s faktickou poznámkou.

Poslanec František Brožík: Vážení přátelé, máme před svátky jara, Velikonocemi, ale přesto mi dovolte několik postřehů právě na pana kolegu Plachého. Nechci se vracet k tomu, jestli tituly RSDr. jsou oprávněné nebo neoprávněné, ale tato sněmovna rozhodla, že organizační výbor vytvořil podvýbor, že prozkoumá tituly všech poslanců, kteří se s nimi honosí. Na druhé straně on se zde opíral o to, že byla porušena Listina základních práv a svobod. Já bych se ho chtěl zeptat prostřednictvím paní předsedající, jak je dodržována Listina základních práv a svobod miliónů občanů, kteří chodí jako žebráci k sociálnímu úřadu žebrat o podporu na sociální zabezpečení, kde je veškerá ochrana jejich osobností, osobních dat i příjmů porušována i tímto zákonem. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Paní předsedající, jsem v této sněmovně již sedmý rok a je to stále smutnější dívání a poslouchání. Nechme toho už.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a dávám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Štraitovi, připraví se pan poslance Jaroslav Novák.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych k projednávanému bodu o oprávněnosti užívání akademických titulů poznamenal, že na 9. schůzi jsem předal panu předsedajícímu doklad, že paní poslankyně Röschová v roce 1990 užívala neoprávněně titul JUDr. Šlo o adresář z 6. volebního období ČNR. Paní poslankyně se ostře proti tomu ohradila. Prosím, je to její právo. Dodávám však, že každý poslanec vyplňuje dotazník, který je osobním oddělením předán do archivu. Nebylo tedy nic jednoduššího, než aby komise i toto ověřila. Dnes předávám fotokopie dokladu č. 2 a č. 3 a současné žádám, aby rovněž se staly součástí protokolu plenární schůze. Jsou z publikací roku 1991 a roku 1994.

Dovolte mi citovat tedy z r. 1991. Röschová Anna, rozená Zítková, JUDr. právnička, atd. Dovolte mi citovat o tři roky později: Röschová Anna, rozená Zítková, JUDr. právnička, státní notářka, atd.

V obou případech si každý, kdo je v publikaci uveden, podklady připravoval sám. Redakce publikací Kdo je kdo sídlí na adrese ul. Františka Křížka 16, Praha 7, telefon 370517.

Tato redakce nepřipojila ani čárku. Ing. Marek Němec a ing. arch. Michal Třeštín to ostatně konstatují.

Kromě jiného soudím, že poslanec musí být čestný.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dávám slovo panu poslanci Jaroslavu Novákovi, připraví se pan poslanec Krejsa.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jako člen podvýboru, který byl pověřen prozkoumáním oprávněnosti užívání akademických titulů některými poslanci, kteří se k těmto titulům hlásili, resp. je uváděli před svým jménem, si nemohu odpustit pronést své stanovisko, ve kterém se samozřejmě, jak jinak, odrazí i stanovisko občanů, se kterými jsem v každodenním styku.

Samozřejmě, že lidé odsuzují, když někdo, kdo titul nemá, klidně si ho sám udělí. Stejně tak odsuzují, když někdo titul sice oprávněně vlastní, ale doklady o tom předložit nehodlá. To již Je hodnoceno jako chování arogantní a všichni víme, o co jde. Ovšem, s čím se někdo těžko ztotožňuje, je tvrzení někoho, kdo má titul magistr, a přesto používá bez oprávnění titul JUDr. Bez uzardění tvrdit, že to ne já, to moji podřízení nebo další úředníci mi ho uváděli bez mého vědomí, to je vrchol falše.

Mnozí z nás, kteří zde byli v minulém období, slyšeli předsedu sněmovny, když při různých příležitostech říkal: Máme zde fundované právníky. To lze konec konců najít ve stenozáznamu. Co tam bohužel nelze najít, je to, jak se páni poslanci Zemina, Röschová a další potěšeně a blahosklonně tvářili a kývali, že toto se týká právě jich.

Zabruste, prosím, do své paměti. Ono je tomu skutečně tak. Skloubí-li se to s dalšími zarážejícími fakty, které jsou všeobecně známa, zrovna třeba u jisté poslankyně - památná jízda automobilem v ranních hodinách v Plzni - s plným využitím poslanecké imunity: zde lze opravdu mluvit již o určitém stupni amorálnosti a nutně musíme dojít pouze k jedinému závěru: Drze je čeho lepší, než poplužní dvůr.

V tomto případě bych si dovolil toto lidové rčení trochu poopravit. Že někteří poslanci nevlastní sice titul, ale vlastní poslanecký mandát s drzým čelem i s poplužním dvorem. Děkuji. (Potlesk)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dávám slovo panu poslanci Krejsovi, připraví se pan poslanec Kužílek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP