Čtvrtek 13. února 1997

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Myslím si, že bylo velice korektní, že dva kolegové, a to pan poslanec Mašek, předseda klubu ODA, a pan poslanec Krejsa avizovali před více než 10 minutami, že zhruba v tomto okamžiku budeme hlasovat o dvou procedurálních návrzích.

Ještě dříve, než přistoupím k tomuto hlasování, vám chci oznámit:

1. Do odpolední rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Loukota.

2. Poté, co bude vyhlášena přestávka, svolává předseda sněmovny, mám to tu písemně, je ochoten a schopen to potvrdit i v tomto okamžiku zde přítomný předseda sněmovny, poradu předsedy, místopředsedů sněmovny s předsedy poslaneckých klubů, která se má zabývat názory jednotlivých klubů na to, jak dále pokračovat v jednání sněmovny v následujících dnech.

Z této porady pak buď vyplyne jednotný názor, nebo ve 14 hodin, kdy se sejdeme k dalšímu jednání, se bude hlasovat o tom, jak dále pokračovat v příštích dnech a týdnech v jednání sněmovny.

V tomto okamžiku bych si dovolil vás odhlásit, požádat vás o novou registraci.

Vzhledem k tomu, že oba procedurální návrhy - poprosil bych sněmovnu o chvilku klidu - poslanci si přejí, aby o nich bylo hlasováno po skončení příspěvku pana poslance Krejsy, nechám o nich hlasovat v pořadí, v jakém byly předneseny. První návrh vznesl pan poslanec Mašek, předseda klubu ODA. Pokusím se jej interpretovat, pane poslanče, sledujte mě a případně opravte.

Pan poslanec Mašek navrhl, aby dnešní jednání sněmovny od 18.30 hodin, tj. po skončení bodu Interpelace, pokračovalo do skončení rozpravy, a to jak rozpravy obecné, případně podrobné, nejpozději pak do 23.00 hodin. Součástí jeho návrhu je ovšem návrh, aby o všech návrzích určených k hlasování, které budou vzneseny po 19. hodině, se hlasovalo zítra, tj. v pátek 14. 2. po zahájení dopoledního jednání schůze, tj. po 9. hodině ranní. Pan poslanec Mašek kývá, čili souhlasí s mou interpretací a o tomto jeho návrhu dám hlasovat. Pan poslanec Gross se hlásí jako předseda klubu ČSSD.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já bych si dovolil požádat kolegu Maška, jestli by ten návrh nemodifikoval na konání všeobecné rozpravy do dnešních 23 hodin. Kdyby to tak nebylo, tak bych žádal o oddělené hlasování o těchto dvou variantách.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Musím požádat kolegu Maška. Dříve než dojde k řečništi, jen si dovolím upozornit, že už tu máme precedent. Pane kolego, o tom, co jste navrhl, a pokud vám nevyjde kolega Mašek vstříc, bychom museli hlasovat jako o vašem samostatném návrhu.

Poslanec Ivan Mašek: Děkuji, pane předsedající, přesně to jsem chtěl říci. Pokud pan předseda Gross chce ten návrh pozměnit, ať ho podá jako svůj návrh. Já trvám na tom, aby šlo o celou rozpravu. Ta věc trvá už dostatečně dlouho, v podrobné rozpravě večer bude možné přednést další argumenty a podstatné věci, o které jde, tj. návrhy úprav budou stejně podávány písemně a budou o nich jednat kluby. Trvám na tom, aby rozprava byla ukončena celá.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: U pana poslance Maška jsem nezaznamenal vstřícnost a návrh poslance Grosse registruji jako samostatný návrh, o kterém bude hlasováno samostatně, pokud nechce pan předseda klubu ČSSD jinak. Chce.

Poslanec Stanislav Gross: Já vnímám návrh kolegy Maška tak, jak je přednesen, ale jednací řád umožňuje, aby sněmovna hlasováním rozhodla o odděleném hlasování původního návrhu. Čili já navrhuji, aby se nejprve hlasovalo o tom, že se o návrhu kolegy Maška bude hlasovat odděleně a poté posled výsledku tohoto hlasování se buď bude hlasovat o celku, nebo o obou částech zvlášť.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan kolega Mašek se chystá polemizovat.

Poslanec Ivan Mašek: Omlouvám se panu kolegovi Grossovi a všem, ale na mém návrhu není co oddělit. Já jsem prostě řekl do ukončení rozpravy, a to je rozprava jak všeobecná, tak rozprava podrobná.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Já se obávám, že tento spor je naprosto zbytečný, protahuje dnešní jednání, myslím si, že máme šanci rozhodnout ve dvou hlasováních skutečně o tom, zdali dostane přednost návrh poslance Maška, který chce, aby rozprava byla myšlena kompaktně, čili obecná i podrobná, a mimochodem v tomto bodu si dovolím poznámku, že je to úplně zbytečné, nicméně ještě se táži pana poslance Grosse, jestli v tomto okamžiku chce hlasovat nebo jestli vnímal námitku kolegy Maška. I já vnímám návrh jako komplexní, který není v čem dělit. A vy máte šanci v následném hlasování dostat příležitost hlasovat pro případné neschválení návrhu poslance Maška o tom, co navrhujete vy. Pan poslanec Gross se ujme slova.

Poslanec Stanislav Gross: Abych zjednodušil tu situaci, tak dávám alternativní návrh na to, aby dnes do 23 hodin pokračovala všeobecná rozprava, tj. hlasování, jak to navrhoval kolega Mašek.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Rozumím tomu tak, že v tomto případě podle našeho jednacího řádu pan poslanec Gross akceptoval moje doporučení, ale zároveň označil svůj návrh jako alternativní, o kterém se musí hlasovat dříve.

Ne? Pan poslanec Mašek to zpochybňuje.

Poslanec Ivan Mašek: Já se domnívám, že se o tom návrhu nemůže hlasovat dříve, o procedurálním návrhu se má hlasovat bez rozpravy, toto už je v podstatě rozprava. To je další návrh, který zazněl později. Navrhuji hlasovat o mém návrhu a v případě, že neprojde, o návrhu pana poslance Grosse. To je myslím korektní.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Já jsem nahlédl do jednacího řádu v mezidobí, pan poslanec Mašek má podle mého soudu pravdu. Nezdržujme se diskusemi o tom, co má být dřív, rozhodněme hlasováním.

22.

Návrh na pokračování 8. schůze Poslanecké sněmovny

Zahajuji hlasování o návrhu poslance Maška, který tady na mikrofon zazněl dvakrát a ptám se:

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Jedná se o hlasování poř. č. 134. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh poslance Maška hlasovalo 90 poslanců, 89 bylo proti. Vzhledem ke kvóru 93 hlasů tento návrh nebyl schválen. (Potlesk v části sálu.)

V tomto okamžiku budeme hlasovat o návrhu pana poslance Grosse a následně o návrhu pana poslance Krejsy. Pan poslanec Krejsa souhlasí.

Zahajuji hlasování poř. č. 135 a táži se:

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 135 bylo 169 poslanců pro, 6 proti. Tento návrh byl schválen.

Dalším procedurálním návrhem, který byl vznesen, byl návrh pana poslance Krejsy, který navrhoval, abychom přerušili tento bod jednání do 16 hod. dnešního dne.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Jedná se o hlasování poř. č. 136 a ptám se:

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro tento návrh hlasovalo 24 poslanců, 127 bylo proti. Tento návrh nebyl schválen.

V tomto okamžiku jménem předsedy Poslanecké sněmovny svolávám do místnosti č. 120 jednání předsedy, místopředsedů Parlamentu s předsedy poslaneckých klubů. Vyhlašuji přestávku do 14.00 hodin. Děkuji vám.

(Schůze přerušena ve 12.33 hodin.)

(13.58 hodin: místopředseda Jiří Honajzer oznamuje, že na žádost zástupců SPR-RSČ se zahájení pokračování schůze odkládá o 15 minut.)

(Schůze opět zahájena ve 14.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, dovolte, abych vás pozval do jednací síně, požádal vás, abyste se zaregistrovali, a ještě dříve, než přednesu několik procedurálních návrhů, které vznikly na tzv. politickém grémiu Poslanecké sněmovny Parlamentu, jsem byl požádán předsedou klubu SPR-RSČ panem poslancem Sládkem, abych mu udělil slovo. Požádal bych jej, aby několik sekund posečkal, než se sněmovna zaplní. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miroslav Sládek: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, oceňuji návrh Občanské demokratické aliance, která by nejraděj jednala 24 hodin denně, v sobotu, v neděli, prostě nonstop, ale myslím si také, že bychom měli brát ohled na zaměstnance sněmovny, (potlesk), kteří by rozhodně neměli doplácet na obstrukce, které provádí vládní koalice. Děkuji. (smích)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Já jsem rád, že pan poslanec Sládek navodil svým vystoupením ve sněmovně příznivou atmosféru, protože vám hodlám vysvětlit z pověření porady předsedy, místopředsedů sněmovny a předsedů poslaneckých klubů návrh, o kterém budeme pravděpodobně za několik okamžiků hlasovat. Tato porada jednala o možnostech jednání sněmovny v následujících dnech či týdnech. Nedošlo se k jednotnému názoru, v několika případech se výrazně rozcházely názory jednotlivých klubů, v některých případech se podle sdělení předsedů klubů rozcházejí názory i uvnitř poslaneckých klubů. Byl jsem tedy zmocněn k tomu, abych vás informoval o následujících krocích:

V příštích okamžicích bychom měli napřed orientačním hlasováním s odvoláním na § 72 odst. 2 Jednacího řádu rozhodnout o tom, zdali jednacími dny budou dny od úterka 18. února nebo od úterka od 25. února. Poté podle výsledků orientačního hlasování nechám hlasovat procedurálně o tom, zdali sněmovna souhlasí s pokračováním schůze v tom či onom termínu. Následně podle výsledků hlasování se samozřejmě rozhodnete vy sami, ale v každém případě pak budeme hlasovat o dalších návrzích, a to individuálně, má-li tato schůze pokračovat po pátku také v sobotu, v neděli či v pondělí. Půjde o jedno orientační hlasování a čtyři procedurální hlasování.

Zeptám se raději před tím, než začneme hlasovat, zdali je všechno jasné. Nikdo nic nenamítá.

Paní poslankyně Svobodová má náhradní kartu č. 11, jinak je všechno jasné.

Požádal jsem vás o přihlášení, takže ještě jednou toto zopakuji a zahajuji orientační hlasování o kterém rozhodujeme, kdo podporuje termín 18. únor. Upozorňuji, že o ničem dalším v diskusi nenechávám hlasovat. (Orientační hlasováni).

Výsledek hlasování pořadové číslo 137 byl 78 hlasů, čili prosím, aby bylo zaznamenáno, že v orientačním hlasování č. 1 byl zaznamenám počet podpůrných hlasů 78.

Prosím o vymazání informační tabule a zahajuji další orientační hlasování, ve kterém se ptám sněmovny, kdo podporuje pokračování schůze od úterka 25. února. (hluk) Omlouvám se, již hlasovací zařízení běží.

Konstatuji, že v orientačním hlasování č. 2 pořadové číslo 138 získal podporu v orientačním hlasování 25. únor 123 hlasy.

Prosil bych o klid i v místech mně nejbližších, protože nemám šanci vůbec slyšet ani sebe sama.

Čili v tomto okamžiku, nebo za pár okamžiků zahájíme procedurální hlasování, kdy dám hlasovat o tom, kdo podporuje pokračování schůze v úterý, 25. února.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 139 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 139 jsme rozhodli 117 hlasy pro, oproti 59 hlasům proti, že pokračování schůze sněmovny bude od úterka 25. února.

Následně budeme v dalších třech návrzích hlasovat o doplnění, o rozšíření, a to tak, zdali bude toto jednání ještě pokračovat v sobotu, 15., v neděli 16., či v pondělí 17. února. Další hlasování je hlasováním procedurálním.

Zahajuji hlasování, ve kterém se ptám, kdo Je pro, aby jednání sněmovny pokračovalo v sobotu 15. února, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Potlesk.)

Konstatuji, že hlasování poř. č. 140 skončilo výsledkem 96 hlasů pro, 71 proti. Neschválili jsme tento návrh.

Nicméně nechávám hlasovat o dalším procedurálním návrhu, jakkoli se nám může zdát, že to ztrácí logiku v kontextu toho, co jsme odhlasovali. Kdo je pro, abychom - faktická poznámka? Pan poslanec Zajíček se hlásí s faktickou poznámkou ještě dříve, než jsem zahájil hlasování.

Poslanec Zdeněk Zajíček: Chci zpochybnit hlasování, protože jsem mačkal "ano", bohužel to svítilo "ne".

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Námitka byla vznesena bezprostředné po hlasování, musím nechat o této námitce hlasovat. Nechám hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby byla akceptována námitka pana poslance Zajíčka, pokud ji akceptujeme. Pak bychom hlasovali znovu o sobotě.

Zahajuji hlasování poř. č. 141 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Zajíčka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 141 jsme počtem 126 hlasů pro vyhověli námitce pana poslance Zajíčka.

Budeme opakovat hlasování, ve kterém budeme rozhodovat, zdali sněmovna bude pokračovat v jednání i v sobotu 15. února. Počkám na vymazání tabule. Už se tak stalo.

Zahajuji hlasování poř. č. 142, ve kterém se táži, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasováním poř. č. 142 jsme 100 hlasy rozhodli, že jednání poslanecké sněmovny bude pokračovat rovněž v sobotu 15. února.

Pan poslanec Robert Kolář hlásí náhradní kartu č. 12, pokračujeme v hlasování. Faktická poznámka - pan poslanec Ransdorf. Já bych prosil o klid, abychom aspoň faktickou slyšeli.

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já žádám, aby bylo prověřeno hlasovací zařízení pana kolegy Zajíčka, protože opakovaně, už po xté mu selhává hlasovací zařízení, kdykoliv koalice prohraje hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Mám rozumět vašemu vystoupení, pane poslanče, jako námitce nebo doporučení, aby po skončení schůze... Není to námitka. Pokračujeme v hlasování. Pan poslanec Krejza - faktická poznámka.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedající, já rovněž zpochybňuji hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Vážení, samozřejmě nebudu moci udělat nic jiného, než jsem udělal v případě kolegy Zajíčka před několika okamžiky. Byla vznesena námitka. Já bych poprosil, abychom po hlasování, které bude následovat, opravdu zvážili, zdali budeme namítat do večerních hodin, nebo zdali se smíříme s výsledky hlasování. V tomto okamžiku zahájím hlasování o námitce pana poslance Krejsy, který zpochybňuje předcházející hlasování.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 143 bylo pro 97 poslanců, proti 63, což nestačilo k tomu, aby tato námitka byla akceptována.

V tomto okamžiku platí rozhodnutí, že sněmovna pokračuje v jednání i v sobotu 15. února. Chystám se nechat hlasovat o tom, zdali budeme pokračovat v jednání i v neděli 16. února.

Zahajuji hlasování poř. č. 144 a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 144 hlasovalo pro 84 poslanců, 90 proti. Tento návrh nebyl schválen.

Nechám ještě pro pořádek hlasovat o dalším návrhu, kterým byl návrh na pokračování schůze v pondělí 17. února.

Zahajuji hlasování poř. č. 145 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 145, bylo pro 64 poslanců, 101 proti. Ani tento návrh nebyl schválen.

Dovolte mi, abych krátce shrnul výsledky všech předchozích hlasování. Znamená to, že jednání této schůze bude pokračovat v sobotu 15. února, pak bude schůze přerušena a další pokračování bude v úterý 25. února - pokud se mezi tím sněmovna nerozhodne jinak. Pan poslanec Mašek - faktická poznámka.

21.

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich

budoucím rozvoji, podle sněmovního tisku 129

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, podávám procedurální návrh, aby dnešní noc, pokud bude všeobecná rozprava dokončena k bodu deklarace před 23. hodinou, byla ve 23.30 zahájena podrobná rozprava k tomuto bodu a trvala až do ukončení této rozpravy, nejdéle však do 6 hodin ráno zítřejšího dne. (Potlesk.) Všechny návrhy na hlasování v této době by byly hlasovány po 9. hodině ráno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: O slovo žádá předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, nechci zpochybňovat legitimnost tohoto návrhu, ale nejprve bude nutné zařadit revokaci Poslanecké sněmovny o návrhu, o kterém jsme hlasovali asi před dvěma hodinami.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan poslanec Mašek vysvětlí, že má o této věci jiné mínění. Předpokládám s odvoláním na jednací řád.

Poslanec Ivan Mašek: Já mám samozřejmě jiné mínění. Jde o naprosto jiný a nový návrh, návrh, který jsem nikdy nepřednesl a o kterém nebylo nikdy hlasováno. Prosím, aby o něm bylo hlasováno a aby se aspoň demokratické síly v této sněmovně zachovaly tak, že budou bránit další obstrukci. Vyzývám k tomu zejména poslance sociální demokracie.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan poslanec Gross žádá o slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, myslím, že teď zrovna ty demokratické síly příliš nepřispívají k tomu, abychom jednali, ale pokud se sněmovna rozhodla, že dnes bude rozprava do 23 hodin pouze obecná, resp. všeobecná, ať mluvíme v duchu jednacího řádu, a teď se má usnést na tom, že to bude jinak, tak se jedná o změnu minulého stanoviska.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer Pane kolego, pan poslanec Mašek interpretuje svůj návrh jako doplňující, nemluví v něm o žádném čase do 23.00 hodin, o kterém jsme se rozhodli, jak ho využijeme. Pak byste měl pravdu, pokud by se Jednalo o změnu, která by měla proběhnout do 23.00 hodin. Jedná se o 23.30. Osobně se přikláním k výkladu pana poslance Maška a vzhledem k tomu, že jsme tady už dnes měli jeden precedens, nezbývá než se zeptat, vznášeli někdo proti výkladu pana poslance Maška námitku? Mám tomu rozumět, že je to námitka? Pak mi nezbývá, na základě precedentu, který byl v dnešních dopoledních hodinách, pane kolego, než o této námitce nechat hlasovat. Pan kolega Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Nezlobte se na mě, dámy a pánové, ale myslím, že před tímto hlasováním bychom měli vědět, když jsou o tom pochybnosti, o čem přesně jsme hlasovali, když sněmovna schválila můj návrh, takže bych chtěl poprosit Kancelář, jestli by mohla dodat stenozáznam a teprve potom lze relevantně rozhodnout, zda má námitka je nebo není opodstatněná.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan poslanec Mašek žádá o slovo.

Poslanec Ivan Mašek: Já se přiznám, že nechápu tyto návrhy. Věc byla zřejmá. Návrh před tím jsem přednášel také já. Pan poslanec Gross k tomu přidal jen to, že se týkal části rozpravy, a to části, která je všeobecná. Bylo tedy odhlasováno před tím, že se bude dnes po interpelacích pokračovat ve všeobecné rozpravě k bodu deklarace až do jejího ukončení, nejdéle však do 23 hodin včetně toho, že návrhy po 19. hodině budou hlasovány ráno.

Teď podávám další, nový návrh, který se týká rozpravy podrobné a času od 23.30 dále. Čili je zcela zřetelné, že nejde o žádnou revokaci předchozího rozhodnutí sněmovny a myslím, že nemá smysl se dál zdržovat těmito procedurami a je lépe o tom hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Přikláním se k názoru poslance Maška. Pane kolego Grossi, poprosím vás, abyste chvíli poslouchal. Myslím, že výklad, který pan poslanec Mašek učinil, koresponduje přesně s tím, co jsem zaznamenal já. Nemyslím, že ve stenozáznamu můžeme objevit cokoli nového, nicméně jsou zde dvě možnosti. Buď budeme, pane kolego, hlasovat o vaší námitce, pokud bude trvat vaše - promiňte mi to - obstrukce v této věci, pak nechám pokračovat v rozpravě obecné. Můžete si vyhledat stenozáznam, nenajdete v něm podle mého mínění nic jiného než to, co potvrdil kolega Mašek a můžeme hlasovat za několik desítek minut. Oboje je možné. Poslanec Krejsa se hlásí o slovo.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k nastalé situaci podávám procedurální návrh na přerušení právě projednávaného bodu do úterý 25. února. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Máme tady další procedurální návrh. Pan předseda klubu ODS Uhde.

Poslanec Milan Uhde: Já, pane předsedající, žádám o čtvrt hodiny na klub. Tu čtvrthodinu chceme věnovat dohodě s kolegou Grossem, jak vyřešit tento spor. Není to tedy porada klubu, ale je to čtvrthodina na dobrou dohodu, abychom bez hlasování mohli přispět k vytvoření společného názoru.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Vyhlašuji 15minutovou přestávku do 14.50 hodin.

(Schůze přerušena ve 14.35 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.51 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, je 14.50 hodin, to je hodina, do které jsem vyhlásil přestávku. Já vás poprosím, abyste se dostavili z kuloárů. Přestávka byla vyhlášena za účelem toho, aby se diskutéři o proceduře dohodli. Dostal jsem informaci, že k jakési shodě došlo, takže já poprosím pana poslance Maška, případně pana poslance Grosse, jako ty, kteří vedli meritorní spor, aby se pokusili sněmovně vysvětlit, došli-li k nějaké shodě. Já bych poprosil sněmovnu o klid. Je potřebné, abyste věděli, o čem případně budete v následujících okamžicích hlasovat. Možná, pane poslanče, bude stát za to několik sekund strpení, než se poslanci usadí ve svých lavicích. Ještě jednou vás prosím, dámy a pánové, abyste v okamžiku, kdy bude hovořit pan poslanec Mašek, poslouchali, nerušili. Ušetříme si spoustu zbytečně prodiskutovaného času..

Pane poslanče, prosím.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych po dohodě, ke které došlo s některými kluby v této sněmovně, chtěl ten svůj návrh reformulovat v tom smyslu, že by se otevřela podrobná rozprava, a tato by probíhala až do vyčerpání všech diskusních příspěvků, nejdéle však do 6. hodiny ranní zítřejšího dne. Znamená to, že ta chvíle, kdy by se končilo, je buď 6. hodina ranní, nebo okamžik, kdy poslanci sněmovny, kluby, vyčerpali podle usnesení to, že vystoupili v desetiminutovém příspěvku všichni dvakrát. Takže v tomto smyslu přeformulovávám svůj návrh.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Návrh poslance Maška byl reformulován. Já se táži pana poslance Grosse, který proti původnímu návrhu pana poslance Maška vznášel námitku, zdali tuto svoji námitku nebo svůj příspěvek stahuje v tomto okamžiku? Je tomu tak.

Čili k případnému hlasování máme k dispozici reformulovaný návrh pana poslance Maška a následně pak návrh pana poslance Krejsy, který byl poněkud jiného zrna. Nicméně pan poslanec Krejsa se ještě hlásí o slovo.

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane poslanče, jednak požádám sněmovnu o klid, a jednak bych chtěl říci, že vám slovo uděluji pouze k tomu, abyste případně doplnil, reformuloval nebo nějakým způsobem upřesnil svůj pozměňovací návrh. Jinak nevidím důvod, proč byste měl teď v tomto okamžiku vystoupit.

Poslanec Josef Krejsa: Já chci reagovat na pozměňovací návrh kolegy Maška.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: O procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy. Vy můžete vystoupit pouze ke svému návrhu s upřesněním.

Poslanec Josef Krejsa: Já chci reagovat na vystoupení kolegy Maška.

(To nemůžete, teď není rozprava.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: K procedurálním návrhům se nevede rozprava. Já vám děkuji.

V tomto okamžiku zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Maška, pořadové číslo 146, a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 bylo pro 121 poslanců, proti 54 poslanců. Schválili jsme procedurální návrh poslance Maška a v následujícím okamžiku budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Krejsy, který navrhoval, aby se tento bod schůze přerušil do úterka 25. února.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 147 a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 hlasovalo pro 43 poslanců, proti 121 poslanců, tento návrh nebyl schválen.

Pokračujeme v přerušeném jednání. Faktická poznámka pan poslanec Ransdorf.

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, když už jsme se touto cestou rozhodli porušovat zákoník práce (smích, neklid, potlesk v sále), tak se domnívám, že by bylo dobré se také postarat, a prosím o to kancelář sněmovny, o zaměstnance a také jim připravit mimořádné odměny.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji. O slovo požádal předseda vlády Václav Klaus, který má nárok na přednostní vystoupení. Prosím, pane premiére.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážená sněmovno, já bych vás chtěl seznámit s jednou informací. Na základě průběhu dnešního dopoledního zasedání, na základě různých výroků, které zde zazněly ze strany republikánských poslanců, jsem se rozhodl teď v tuto chvíli v budově parlamentu svolat mimořádné zasedání vlády, a vláda vás seznámí se svým rozhodnutím, které v tuto chvíli udělá. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer Děkuji, panu premiérovi. Faktická poznámka, pan poslanec Krejsa.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si reagovat na kolegu Maška. Jistě nikdo z nás, tím méně já, by si troufl označit kolegu Maška za nelidu, nepřítele žen, mám na mysli žen gravidních, za nepřítele diabetiků či svých ne zcela zdravých ... (Hluk v sále, bušení do lavic.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, pane poslanče, dovolte mně jednu větu. Podle § 60 se poslanec může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy. Rozprava je o bodu česko-německá deklarace, všechno ostatní byly procedurální návrhy, které byly odůvodňovány. K procedurálním návrhům se nevede rozprava. Promiňte mně to.

K řečništi přistoupí pan poslanec Loukota jako další v rozpravě, připraví se pan poslanec Vladimír Laštůvka.

Já bych poprosil vzhledem k tomu, že pokračuje jednání k bodu, jednání schůze nebylo přerušeno, pan poslanec Loukota má možnost buď se slova ujmout, nebo ztrácí pořadí. Děkuji vám, pane poslanče.

O slovo se hlásí předseda klubu pan poslanec Sládek, kterému ho uděluji.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, podávám návrh na přerušení zasedání sněmovny na 10 dní.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Já jsem zaregistroval procedurální návrh pana poslance Sládka. Neslyšel jsem ovšem, zda chce o něm nechat hlasovat ihned. V takovém případě mám právo nechat o něm hlasovat po skončení rozpravy. Chcete ihned? Ano, já jsem se raději zeptal, abychom předešli dalším sporům.

Pan poslanec Sládek podal v tomto okamžiku procedurální návrh, ve kterém navrhuje, aby sněmovna přerušila své zasedání na 10 dní. Žádá o něm hlasovat ihned. Vzhledem k tomu, že toto se stalo ve sněmovně územ, nezbývá mi nic jiného, než vás odhlásit a požádat vás o nové přihlášení.

Zahajuji hlasování č. 148.

Kdo je pro návrh pana poslance Sládka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148 bylo pro 21 poslanců, 114 proti. Tento návrh nebyl přijat.

Ještě jednou prosím pana poslance Loukotu, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Laštůvka.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, doposud není přesně vyjasněno, jakou procedurou se budeme řídit při projednávání tohoto bodu programu.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, pan poslanec Loukota promine, já mu ten čas, o který nyní přijde, nechám. Prosím vás, abyste se buď ztišili nebo opustili jednací síť.. Děkuji vám. Pokračujte, pane poslanče..


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP