Čtvrtek 31. října 1996

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy.

Zahájil jsem hlasování č. 30 o návrhu pana kolegy Vlacha na stažení tohoto bodu.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 116 poslanců, proti 5, nehlasovalo 22. Děkuji. Tím jsme ukončili projednávání bodu 17 a budeme se věnovat bodu 18. Tento bod se nazývá

11.

Návrh rozpočtu Senátu na rok 1997

Návrh jste obdrželi jako sněmovní tisk 85. Tento tisk obsahuje návrh rozpočtu Senátu a příslušné usnesení organizačního výboru. Předložený návrh organizačního výboru odůvodní poslanec Tomáš Páv. Žádám ho, aby se ujal slova. Pane poslanče, předpokládám, že současně přednesete také návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, za což předem děkuji.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo sněmovny, dámy a pánové. Byl jsem organizačním výborem pověřen předložit návrh rozpočtu Senátu na rok 1997.

Návrh byl projednán rozpočtovým výborem, který se zabýval zejména rozporem mezi investičními prostředky požadovanými Kanceláří Senátu na rychlou rekonstrukci a vybavení sídla Senátu a možnostmi státního rozpočtu vyjádřenými vládním návrhem.

Rozpočtový výbor se přiklonil k pomalejší variantě budování sídla Senátu, tedy k rozložení investičních nákladů do delšího časového období. Celková suma investičních výdajů je navrhována ve výši 236 200 000 Kč. Oblast neinvestičních nákladů je z velké části dána platnými zákony a platovými řády a představuje zhruba 90 mil. Kč. Celkové neinvestiční výdaje jsou navrhovány ve výši 577 419 000 Kč.

Shrnu to: celkové výdaje kapitoly tvoří 813 619 000 Kč. Objem příjmů je odhadován na 500 000 Kč. Podrobnější členění rozpočtu je obsahem přílohy usnesení organizačního výboru, kterou jste všichni obdrželi.

Navrhuji proto Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. navrhuje podle § 50 odst. 1 písm. y zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, rozpočet Senátu na rok 1997, který je uveden v příloze tohoto usnesení;

2. žádá rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, aby návrh rozpočtu Senátu na rok 1997 projednal společně s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 1997.

Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Zahajuji rozpravu, a to nejdříve podle § 58 odst. 1 jednacího řádu její část všeobecnou. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. (Bouchání do lavic, hluk.) Do rozpravy se přihlásil pan kolega Maixner a vy mu, prosím, umožněte, aby mluvil.

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedající, dámy a pánové, vážení hosté, chtěl bych využít příležitosti a vyjádřit se obecně k návrhu rozpočtu na Senát. Po rozšíření programu jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny se začíná projednávat rozpočet na rok 1997. Po všech peripetiích, které proběhly touto sněmovnou na adresu Senátu, se dostáváme k onomu nejožehavějšímu problému, a to je rozpočet této zbytečné instituce. Stálá argumentace příznivců a milovníků tohoto orgánu, která se opírá o tvrzení, že Senát je v Ústavě České republiky a není možné ji po tak krátké době měnit, mě nutí vystoupit s návrhem zásadních změn do rozpočtu Senátu na příští rok. Dané změny, které navrhuji, přitom vzešly z tvrzení dokonce samotných kandidátů na senátory z řad vládní koalice.

S rozpočtem jako celkem se nedá souhlasit již z principiálních důvodů. SPR-RSČ zastává jednoznačné stanovisko proti zřízení této druhé komory a jako jediná parlamentní strana bojkotuje volby. Jelikož si myslím, že by ona většina kandidujících neschválila náš návrh rozpočet vypustit jako celek, chci navrhnout několik změn ke kapitole 303 - Senát.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, já vás poprosím o pozornost; otevřel jsem obecnou rozpravu podle § 58 odst. 1 jednacího řádu. Tam nemůžete přednášet pozměňovací návrhy. Proto jsem se ptal, zdali to je příspěvek do všeobecné rozpravy. Tam máte možnost podle příslušného paragrafu navrhnout buď - jestli vás mohu poprosit - návrh na odročení, zamítnutí, odkázání jinému orgánu sněmovny a návrh jiné předlohy. Teprve v rozpravě podobné můžete navrhnout pozměňovací návrhy. Proto vás prosím, abyste byl tak laskav a rozdělil event. svůj příspěvek do dvou rozprav.

Poslanec Pavel Maixner: Dobře, samozřejmě dílčí úpravy navrhnu, až bude podrobná rozprava, ale myslím, že je to tak důležité, že některé základní věci v tom rozpočtu, ta koncepce by měla být předem. Samozřejmě navrhuji, aby daná část byla zamítnuta jako celek. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní se do všeobecné rozpravy hlásí pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážení kolegové, musím kategoricky odmítnout jakékoli pokusy, které by tuto sněmovnu postavily do špatného světla v souvislosti s rozpočtem Senátu. Rozpočtový výbor jednal velmi kompetentně a opatrně k nespokojenosti úředníků zatímní Kanceláře Senátu. Máme před sebou ještě jedno jednání o této kapitole a budeme postupovat stejným způsobem. Ale tato sněmovna si nemůže dovolit jediné -to je nezajistit řádnou funkční činnost Senátu. Proto si na to, co zde řekl předřečník, troufám říci, že takováto nekompetentnost je do nebevolající. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Není tomu tak, takže ji končím a protože v ní byl přednesen návrh na zamítnutí, poprosím pana kolegu Páva o předložení návrhu.

Poslanec Tomáš Páv: Pane místopředsedo, jestli jsem dobře porozuměl řeči kolegy Maixnera, pak on předložil návrh, aby tento návrh rozpočtu Senátu byl zamítnut.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Děkuji za návrh. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat. Zahájil jsem hlasování č. 31.

Ptám se, kdo návrh pana kolegy Maixnera podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 20, proti 88 poslanců, nehlasovalo 27.

Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, poslanec Páv.

Poslanec Tomáš Páv: Pane místopředsedo, dovoluji si upozornit, že toto je návrh, který bude teprve předložen a podrobně projednáván řádně ve výborech parlamentu a bude součástí zákona o státním rozpočtu. Takže podrobné změny, detailní pozměňovací návrhy mohou být projednávány v této části a v tomto stadiu s celkem státního rozpočtu české republiky na rok 1997.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chápu, že nabádáte sněmovnu, aby se chovala zodpovědně, přesto však je to návrh usnesení a já musím postupovat podle jednacího řádu a otevřít rozpravu podrobnou, do které se, pokud vidím, nikdo nehlásí, takže ji končím.

Pan kolega Kalvoda má náhradní kartu č. 33.

Budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení jako celku, a to v tom znění, jak jej přednesl zpravodaj výborů pan kolega Páv. Ptám se, zdali si někdo přeje, aby pan kolega Páv zopakoval návrh usnesení? Ne. Zahájil jsem tedy hlasování č. 32.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Usnesení bylo přijato. Pro hlasovalo 103 poslanců, proti 25. Děkuji panu kolegovi Pávovi a konstatuji, že jsme se vyrovnali s bodem 18, který je posledním bodem před polední přestávkou. Dovoluji si vám popřát dobrou chuť a požádat vás, abyste se sešli ve 14 hodin, kdy začneme projednávat bod 19.

(Schůze přerušena ve 12.20 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, vyzývám vás opět, abyste se dostavili z parlamentních kuloárů do sněmovny, abychom mohli začít. V tomto okamžiku mě požádal zástupce klubu republikánské strany pan poslanec Vik, aby mohl vystoupit. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, já se musím obrátit na vás jako na předsedajícího a na poslance Poslanecké sněmovny s jednou nemilou záležitostí. Během polední přestávky totiž došlo k tomu, že tady televizní štáb televize Nova - pokud se nepletu - doslova prohledával poslaneckou lavici předsedy našeho klubu poslance Sládka. Já samozřejmě předpokládám, že vy jste v této chvíli všichni nadšeni tím, co televize Nova dělá, že prohledává věci pana poslance Sládka, protože je to poslanec za republikánskou stranu. Potom ale můžeme očekávat to, že tato televize - nebo televize jiná - bude prohledávat i vaše poslanecké lavice. Takže já žádám předsedajícího, aby provedl taková opatření, aby nemohlo docházet k tomu, že v průběhu schůze se štáby různých televizí budou probírat našimi poslaneckými materiály na našich poslaneckých lavicích a uvnitř těchto poslaneckých lavic. Toto doslova a do písmene se tady během přestávky stalo a považuji to za krajně nevhodné a prakticky nemožné. Žádám předsedajícího, aby byly prostřednictvím parlamentní ochranky provedeny takové kroky, aby se toto nemohlo již nikdy v budoucnosti opakovat, ať už se bude jednat o kohokoli, i o kolegu z ODS. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane poslanče, slyšel jsem vaše vystoupení. Nebyl jsem svědkem činu, který popisujete. Dovolím si tedy pouze konstatovat pro stenozáznam, že tento podnět jako předsedající předám předsedovi sněmovny, aby učinil patřičná opatření, aby v budoucnosti k takovým jevům, které jste tu popisoval, nemohlo docházet. Děkuji vám. K vystoupení zástupce klubu republikánské strany, který chtěl učinit oznámení, se hlásí páni poslanci Langer a Dostál s faktickou poznámkou. Pan poslanec Ivan Langer.

Poslanec Ivan Langer: Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom na adresu svého republikánského kolegy dodat, že s tím samozřejmě souhlasím. Protože já také nepovažuji za vhodné, aby kdokoli, kdo nepatří do této sněmovny sem mohl chodit. A také se mi nelíbí, aby se prohraboval našimi lavicemi. Já jsem chtěl jenom upozornit na nepřesnost v jeho projevu, že štáb televize Nova se zřejmě díval do zbytků toho, co zbylo z lavice pana kolegy Sládka.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Kolegyně a kolegové, vy víte, že mé možnosti ovlivnit vtipnost, kterou určitě nepostrádáte ve valné většině ve svých vystoupeních, je velice omezená. Skromně vás žádám, abychom se pokusili dostat k bodům programu, které máme probírat. Nicméně pan kolega Dostál vystoupit chce a já mu uděluji v tomto okamžiku slovo.

Poslanec Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že pan předsedající by mně mohl vzít okamžitě slovo, leč nevím, zda tak může být učiněno, i když nebudu mluvit v souladu s jednacím řádem, jestliže vám, pane předsedající, oznámím, že mám podezření, že v této sněmovně byl spáchán trestný čin. A to trestný čin poškozování cizí věci. Byla zde rozbita poslanecká lavice. Byl bych rád, abyste vzal tuto záležitost na vědomí.

Druhá věc je procedurální návrh. Pane předsedající, já bych prosil, aby pro příští schůze ve foyer byl přítomen lékař, který by měl síť. (Smích.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Těžko vstupovat do příspěvku, který nebyl svým rozsahem nijak dlouhý, nicméně v některých aspektech nepřesný - jsme tady přinejmenším dva místopředsedové v tomto okamžiku, dva jsme slyšeli vaše vystoupení. Prosím pana poslance Vika, aby se ujal slova. Ještě jednou vás upozorňuji, že další reakce na reakce nebudu připouštět.

Poslanec Jan Vik: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Je mi líto, můj příspěvek také nebude vtipný. Jenom když pan poslanec Dostál je toho názoru a je přesvědčen o tom, že zde byl spáchán trestný čin, tak jistě na místě toho činu byl, určitě to nějakým způsobem zaregistroval. Dále bych mu chtěl říci, že když má ten dojem, nechť podá trestní oznámení v tomto smyslu a neobtěžuje tady nadále Poslaneckou sněmovnu. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Nejsem si jist, zda z toho místa mají padat osobní postřehy předsedajícího, nicméně si myslím, že se stala v dopoledním jednání věc, která určitě neskončila tím, že se stala, koneckonců vaše vystoupení z různých úhlů pohledu reflektují tento moment. Domnívám se, že bude jenom ku prospěchu dnešního jednání, když v tomto okamžiku budeme pokračovat v programu tak, jak jej máme před sebou, tak jak nám byl včera rozdán. Doufám, že pan poslanec Dostál - pro jistotu se zeptám - netrvá na tom, abych nechal hlasovat o jeho procedurálním návrhu. (Netrvá.) Děkuji vám pane poslanče.

Přistoupíme k bodu, který máte na pozvánce označen jako bod číslo

12.

Výroční zpráva Rady České televize o činnosti

České televize v roce 1995

Sněmovní tisk 18. Pod tímto číslem sněmovního tisku jsme zprávu obdrželi. Na návrh organizačního výboru ji projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 18/1. Nyní žádám, aby se ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Jana Petrová slova, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (Hluk v sále.) Prosím o klid a pozornost. Děkuji.

Poslankyně Jana Petrová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize v roce 1995, tisk č. 18, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vzít výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize uvedenou v tisku 18 na vědomí.

Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako tisk 18/1. Touto zprávou se také zabývala stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, která přijala usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize v roce 1995.

Zvažovala jsem, když jsem byla postavena před úkol zpravodajovat zprávu, nakolik podrobně bych si měla připravit k tomu své vystoupení. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o materiál zabývající se rokem 1995, myslím, že dnes 31. října 1996 není asi nezbytně nutné, abychom probírali veškeré detaily této předložené zprávy. Myslím, že bychom mohli diskutovat jistě velice dlouho. Jak náš výbor, tak komise pro sdělovací prostředky se zabývala jak strukturou této zprávy, zabývala se i jednotlivými částmi, které tato zpráva obsahuje. Bylo konstatováno, že tato zpráva je ve své struktuře připravena dobrým způsobem a že jsou zde určité - řekla bych - detaily v této chvíli, které byly v diskusi předneseny.

Zmíním se pouze o jedné věci, která mi připadá podstatnější než ty důležité, a tou je otázka financování České televize. Na straně 72 předložené zprávy je přehled rozpočtů České televize na rok 1993,1994,1995 a 1996. Rozpočet na rok 1993 a 1994 je koncipován jako přebytkový a rozpočet na rok 1995 a dále návrh rozpočtu na letošní rok je v této zprávě koncipován již jako schodkový. Myslím, že situace, kdy veřejnoprávní instituce, jakou Česká televize podle zákona je, předkládá schodkový rozpočet, je věcí, která je jistě velmi závažná k diskusi, a je věcí, která je na pováženou. V tuto chvíli se domnívám, že záležitost schodkového rozpočtu České televize by měla být dána do souvislosti s celkovou diskusí o financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků v naší zemi.

Chtěla bych proto doporučit, aby se Poslanecká sněmovna, její jednotlivé orgány a její jednotliví poslanci, kteří se těmito věcmi zabývají, v příštích týdnech a měsících soustředili na tuto záležitost tak, aby Česká televize a další veřejnoprávní média nebyla postavena do situace předkládání schodkových rozpočtů, abychom se zabývali tím, aby tyto sdělovací prostředky měly možnost vykonávat svou činnost, která jim je daná zákonem, a měly k tomu odpovídající podmínky.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Paní kolegyně, promiňte, nechtěl jsem vám vstupovat do vašeho vystoupení. Ale pánové, hovoří dáma, buďte tak laskaví, běžte si povídat do kuloárů. Já vám děkuji.

Poslankyně Jana Petrová: Vzhledem k tomu, že tato záležitost a tato diskuse již bezprostředně nesouvisí s předloženou zprávou, kterou projednáváme, protože my nyní nejsme schopni tuto věc zpětně ovlivnit, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vzala výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize za rok 1995 na vědomí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji paní poslankyni. Zahajuji rozpravu, a to nejdříve v souladu s § 58 odst. 1 jednacího řádu rozpravu všeobecnou. Do rozpravy mám přihlášku pana místopředsedy Kasala. Hlásí se pan poslanec Maixner a pan místopředseda Kasal říká, že mu dává přednost. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedající, dámy a pánové, vážení hosté, v rámci zprávy Rady České televize za rok 1995 se odkrylo mnoho problémů spojených hlavně s ekonomikou vlastně všech veřejnoprávních mediálních prostředků. Uzávěrka jako celek je vždy sumarizací čísel, která při hlubší znalosti problémů celkem nic neříká a dává jen obraz toho, jestli stát na danou instituci doplácí, či nikoliv.

V rámci všech zpráv - a Rady České televize zvlášť - se objevily dva problémy. Prvním je zvýšení koncesionářských poplatků, které se odůvodňují různým výkladem. Druhý problém je zrušení podílu reklamy na veřejnoprávní televizi. Tento tlak bereme za celkem legitimní a pravdou je, že i v Evropě se setkáváme s mnohými veřejnoprávními televizemi, které nemají podíl na reklamě, a všechen tento zisk plyne soukromým televizním společnostem, pro které je tento zisk základní částí jejich příjmů. V dlouhodobém demokratickém sektoru na tomto není nic divného a v rámci trhu reklamy je to logické, ale v našem státě je situace na míle vzdálená od normálního fungování trhu. A monopol vlastní dnes TV NOVA, která dostala do vínku od státu dar, který nemá obdoby - celoplošnou frekvenci, která při skladbě pořadu komerční televize musela zákonitě ovládnout trh diváka a nedala možnost z onoho koláče reklamy, který dnes činí v České republice 11 miliard korun a pro televize z toho připadá 4 miliardy korun, které převážně vytěží jen jedna jediná soukromá televizní společnost. Bláhová představa o tom, že TV Prima, která vznikne, by se měla usadit na našich obrazovkách, je zatím jen v pozici představy, ale bude daleko k realitě.

Proto poslanecký klub SPR-RSČ zvažuje vypuštění reklamy v České televizi a zároveň žádný z nás nezvedne ruku pro zvýšení koncesionářských poplatků, pokud vláda tohoto státu nezajistí našim občanům alespoň takovou reálnou mzdu, která by neznamenala jen existenční potíže či jen živoření v této společnosti.

Ze zprávy jasně vyplývá, že Česká televize jako veřejnoprávní instituce prosazuje úzké zájmy především vládní koalice a toto se projevuje nejen ve zpravodajství, ale i v podílu odvysílaných minut pro jednotlivé politické strany, kde SPR-RSČ je na tom ze všech politických stran nejhůř. Zprávu jako takovou nedoporučujeme přijmout. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji panu poslanci Maixnerovi. Pan místopředseda Kasal jako předseda komise chce mít závěrečné slovo ve všeobecné rozpravě - není-li však žádný další příspěvek. V tomto okamžiku mu ho uděluji.

Mám chápat předchozí vystoupení pana poslance Maixnera jako návrh na zamítnutí? Ano, děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, paní a pánové, omlouvám se za to, že nebudu příliš originální v jedné věci, ke které se záhy dostanu. Nicméně nemohu nereagovat na to, co zde zaznělo z úst pana poslance Maixnera. Já jsem rád, že poslanci SPR-RSČ se zúčastnili svou přítomností zasedání komise pro sdělovací prostředky. Byli tam téměř po celou dobu a téměř po celou dobu naslouchali.

Svůj nesouhlas s určitými věcmi dávali najevo spíše hlasováním, přičemž někteří z nich, nebo jeden z nich minimálně se za to, jak hlasuje, posléze omlouval, že nemůže jinak.

Myslím si, že je naprosto od věci v tuto chvíli se zabývat řešením výše koncesionářských poplatků. To nás ta diskuse teprve čeká. Doporučoval bych však každému, aby před tím než vysloví nějaké závazné stanovisko za klub, se seznámil s pravým stavem věcí. Stejně tak svého klubu, jako klubu SPR-RSČ, jako každého jiného klubu.

Ta problematika není jednoduchá. Ta problematika je velmi složitá a záleží na tom, jak velký podíl mimo jiné chceme domácí produkce ve veřejnoprávní televizi. Jestli se někdo domnívá, že za poplatky, které byly stanoveny v r. 1991 a platí pět let ve stejné výši, může veřejnoprávní televize splnit svou úlohu, která je jí dána zákonem, měl by i toto prostě prokázat a dokázat. Já nejsem pro bezhlavé zvyšování poplatků a rozhodně nepatřím k těm, kteří by věřili každému slovu, každé větě ve zprávách, které nám jsou předkládány. Ale tento problém si myslím, že je velmi důležitý a nějaká předběžná stanoviska či výroky, které jsme tady slyšeli, jsou zbytečné, stejně tak jako diskuse o podílu reklamy. To nás všechno čeká.

Proč jsem se přihlásil do rozpravy, a teď se dostávám k tomu, co jsem avizoval na začátku, to je ta věc, že projednáváme zprávu Rady České televize a Rada České televize má svůj mandát v podstatě vyčerpán. Pracovala 5 let a já si troufám tvrdit, protože jsem po dlouhou dobu byl předsedou stálé komise pro sdělovací prostředky, že tato rada pracovala ze všech rad, které jsme zřídili na základě zákonů, nejlépe. A proto i Radě České televize pod vedením pana dr. Jiřího Grygara, za místopředsedování pana dr. Jiřího Zajíce vyslovuji z tohoto místa za sebe, možná i za vás, poděkování. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji panu poslanci Janu Kasalovi, místopředsedovi sněmovny za jeho vystoupení a táži se, hlásí-li se někdo ještě do všeobecné rozpravy? Není tomu tak.

V souladu s jednacím řádem v tomto okamžiku máme přistoupit k rozpravě podrobné. Mně připadá možná poněkud podivné u těchto zpráv takto oddělovat rozpravy, nicméně i to možná bude námětem pro případnou novelu jednacího řádu, ale podle platného jednacího řádu máme v tomto okamžiku vést k bodu rozpravu podrobnou, takže se ptám, kdo se hlásí do rozpravy podrobné. Nevidím nikoho, rozpravu končím a požádám zpravodajku o závěrečné slovo.

Poslankyně Jana Petrová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, zazněly tady poznámky v diskusi pana poslance Maixnera. Myslím, že je třeba opravdu na místě říci, že diskuse o zvýšení koncesionářských poplatků a podílu reklamy v jednotlivých televizích je diskuse, která bezprostředně s touto zprávou, kterou za loňský rok projednáváme, nesouvisí. Nicméně je to problematika, velmi, velmi závažná a já už jsem ve svém úvodním vystoupení vyzvala, abychom se touto věcí všichni zcela vážně, zcela vážně zabývali.

Musím zde jako zpravodaj ovšem odmítnout větu, která zazněla ve vystoupení pana Maixnera a to je věta, že Česká televize prosazuje úzké zájmy koalice. Já myslím, že takto to v žádném případě není, ohrazuji se proti tomu, vím i ze zkušenosti a mám takový ...

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Ano, já myslím, že už posloucháme všichni pani zpravodajku.

Poslankyně Jana Petrová: Vím i ze zkušenosti jako divák České televize a myslím, že mi to může mnoho poslanců potvrdit, že taková situace tady v žádném případě není. Jestliže mají poslanci Republikánské strany nebo SPR-RSČ pocit, že jsou v České televizi málo, možná, že dochází k situaci, kdy jsou do této televize zváni a svá vystoupení odmítají. Aspoň to jsou informace, které já mám z České televize k dispozici.

Zazněl tady jeden věcný návrh od pana poslance Maixnera, a to je návrh na odmítnutí této zprávy. Já jako zpravodajka bych se chtěla vyjádřit v tom smyslu, že tento návrh nedoporučuji k přijetí Poslanecké sněmovně, naopak doporučuji to usnesení, které jsem přečetla před chvílí, které zní:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize za rok 1995 na vědomí.

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji paní zpravodajce. Dovoluji si vám oznámit, že jsem vás v průběhu jejího vystoupení všechny odhlásil, protože přistoupíme vlastně k prvnímu hlasování po polední přestávce, takže vás požádám, abyste se všichni svými kartami přihlásili.

Oznamuji vám, že budeme hlasovat v souladu s § 72 jednacího řádu nejdříve o návrhu pana poslance Maixnera o odmítnutí nebo zamítnutí této zprávy. Pokud zamítnuta nebude, budeme hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhla paní poslankyně Petrová.

V tomto okamžiku zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a táži se, kdo je pro návrh pana poslance Maixnera, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 160 poslanců bylo pro 20, proti 97, návrh nebyl přijat.

V tomto okamžiku přistupujeme k hlasování o usnesení tak, jak jej před chvílí přečetla paní zpravodajka poslankyně Petrová.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34 a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Oznamuji vám, že z přítomných 163 poslanců hlasovalo pro 128, proti 18 a usnesení, tak jak bylo navrženo, bylo přijato.

Děkuji paní zpravodajce a přistoupíme k dalšímu bodu. Dalším bodem je

13.

Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky

pro rozhlasové a televizní vysílání za období

od 1. února 1995 do 31. ledna 1996

Zprávu jsem obdrželi jako sněmovní tisk 19. Na návrh organizačního výboru předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 19/1. Já chápu, že to nemusí být pro některé zajímavé, ale pak není potřeba, aby se zdržovali ve sněmovní síni.

Nyní žádám, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Martin Přibáň a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovně. Prosím, pane poslanče.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP