Pátek 26. července 1996

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

26. července 1996 v 9.07 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Zeman, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda J. Honajzer, místopředsedkyně PSP P. Buzková a 186 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí.I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, ministr P. Bratinka, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy Martin Říman, ministr hospodářství J. Schneider, ministr životního prostředí J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr obrany M. Výborný, ministr kultury J. Talíř.

(4. schůze PSP zahájena v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážení kolegové, vážené kolegyně, zahajuji 4. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Schůzi jsem svolal na základě návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 17.července tohoto roku. Pozvánka vám byla rozdána v pátek 19. července prostřednictvím vašich poslaneckých klubů.

Předpokládám, že jsme již přihlášeni hlasovacími kartami, a proto dovolte, abych přistoupil k návrhu na ověřovatele naší schůze. Navrhuji, abychom za ověřovatele dnešní schůze určili pány poslance Petra Šimůnka a Karla Ledvinku. Má někdo jiný návrh? Jelikož tomu tak není, nechám o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1. Kdo je pro návrh? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Konstatuji, že ze 147 přítomných se pro návrh vyslovili 132 poslanci, proti nikdo, nehlasovalo 16. Konstatuji tedy, že poslanci Petr Šimůnek a Karel Ledvinka byli schváleni jako ověřovatelé 4. schůze Poslanecké sněmovny.

Dále vám sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Vladimír Budinský, Stanislav Bělehrádek, Pavel Kováčik, Dr. Čevela, Ing. Miroslav Grégr, Ing. Květoslava Kořínková, Michal Kuneš a Vladimír Dlouhý.

Návrh pořadu naší 4. schůze je součástí pozvánky. Nyní otevírám jako obvykle rozpravu o tomto návrhu pořadu. Písemně zde mám zatím 2 přihlášené, jako první se přihlásila paní poslankyně Petra Buzková, připraví se pan poslanec Dalibor Matulka. Prosím paní místopředsedkyni Buzkovou a oznamuji vám, že pan poslanec Pešán má náhradní kartu č. 3.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložila návrh nového bodu pořadu, který by měl být…

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím o klid. Poslanci, kteří se zabývají diskusí, nechť tak činí v kuloárech. Prosím, paní místopředsedkyně.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: který by měl být zařazen jako bod tohoto pořadu 6. 1. Jedná se o návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření se státním majetkem.

Dámy a pánové, chystám se v tuto chvíli přednést identický návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který jsem přednášela pří zahájení schůze minulé. Tento návrh tehdy nebyl přijat, nicméně v kuloárech často zazníval argument, že nelze usnesením o něco žádat vládu, která v té chvíli ještě nezískala důvěru Sněmovny. Vzhledem k tomu, že tento argument považuji za zásadní, předkládám tento návrh usnesení znovu.

Předkládám tedy této Poslanecké sněmovně návrh, aby zařadila na pořad schůze pod bodem č. 1 bod, který by zněl: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření se státním majetkem. Text tohoto návrhu usnesení by zněl takto:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby

1) urychleně připravila a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o hospodaření se státním majetkem,

2) do doby přijetí tohoto zákona Poslaneckou sněmovnou nepřeváděla římskokatolické církvi exekutivním rozhodnutím lesní ani zemědělský ani jiný nemovitý majetek a k takovýmto převodům ani nedávala souhlas.

Pane předsedající, mohla bych vás požádal o zjednání klidu ve Sněmovně?

Předseda PSP Miloš Zeman: Právě se chystám znovu požádat poslance o klid. Prosím, aby muži mezi poslanci si vzpomněli na to, že jsou džentlmeni a uvědomili si, že mluví žena. Prosím, aby ženy poslankyně vyjádřily přirozenou ženskou solidaritu. Pokračujte, paní místopředsedkyně.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dámy a pánové, na závěr mého vystoupení mi dovolte krátké zdůvodnění tohoto návrhu usnesení. Dodatek koaliční dohody předpokládá, že vláda vydá církevním právnickým osobám rozsáhlý nemovitý majetek. Fakticky se jedná o římskokatolickou církev či o právnické osoby s ní související. Nechci hovořit o tom, zda považuji navrácení tohoto majetku církvím či spíše církvi za žádoucí. Považuji však za hazard s legitimitou našich ústavních institucí, jestliže by se vydání majetku církvi, které se rozhodně nemůže odvolávat na široký veřejný souhlas, mělo provést jako téměř pokoutní akt, na základě toho, že dodnes nebylo napraveno absurdní rozhodnutí z roku 1948, podle kterého přešlo nakládání s majetkem státu do rukou moci výkonné.

V tak závažné věci nemůže být Parlament vyřazen z rozhodování. Jen zákonná úprava, jež by byla součástí komplexního právního řešení vztahu státu a církví, je adekvátní řešení této otázky v demokratickém právním státu.

Jen Parlament se může rozhodnout, zda tento stát považuje církev za subjekt, který je hoden výsadního postavení vůči jiným právnickým osobám, majetkově postiženým v letech 1948 až 1989.

Dámy a pánové, já vám nesmírně děkuji za to, s jakým porozuměním a klidem jste vyslechli tento můj diskusní příspěvek.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní místopředsedkyni Buzkové. O slovo se dále přihlásil pan poslanec Dalibor Matulka. Mezitím jsem obdržel poslanec od pana poslance Vojtěcha Filipa, který se připraví k vystoupení jako třetí. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych vznesl návrh, podobně jako kolegyně Buzková, také návrh nového bodu.

Je to návrh na podobné téma, leč není to návrh usnesení k hospodaření se státním majetkem, nýbrž "Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k převodům majetku ve vlastnictví státu ve prospěch církví".

Nejdříve přečtu text, který budu navrhovat. Chci, aby byl v rámci nového bodu projednán návrh usnesení, které by znělo:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby

1. předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu koncepci procesu odluky církví od státu, včetně příslušných legislativních návrhů na majetkové zabezpečení církví a zajištění jejich financování z nestátních prostředků;

2. nepřipustila a nerealizovala ve své působnosti převody nemovitého státního majetku církvím, pokud k tomu nebude zmocněna zákonem, přijatým Parlamentem České republiky, na podkladě návrhů uvedených v bodu 1 tohoto usnesení.

Pane předsedo, písemný text návrhu jsem vám předložil spolu s přihláškou do rozpravy. Nyní bych rád svůj návrh stručně zdůvodnil.

Na počátku minulé schůze a na počátku této schůze před chvílí předložila kolegyně Buzková podobný návrh usnesení; ve kterém ovšem podmiňovala případné převody nemovitého státního majetku toliko římsko-katolické církvi předchozímu projednání návrhu zákona o hospodaření se státním majetkem; ačkoliv i já bych si přál urychlené projednání takového zákona a byl to jeden z důvodů, proč jsem hlasoval a budu hlasovat pro návrh poslankyně Buzkové.

Uvědomuji si, že problém řešený dodatkem koaliční dohody má poněkud jinou vnitřní logiku, než která byla obsažena v návrhu kolegyně Buzkové.

Pokud jsem to správně pochopil, koaliční strany ve své dohodě chápou případné předání nemovitého majetku církvím ve vazbě na postupné vyřešení otázky odluky církví od státu a zajištění jejich financování z nestátních prostředků, a nikoliv ve vazbě na značně širší problém hospodaření se státním majetkem vůbec.

Domnívám se, že zmíněná vnitřní logika dodatku koaliční dohody dává určitý smysl, i když pochopitelně osobně nesouhlasím se závěrem, který koaliční strany učinily. Protože se současně zcela ztotožňuji s názorem, že k předávání nemovitého státního majetku církvím by nemělo dojít pouze v rozhodovací pravomoci nebo působnosti výkonné moci, aniž by současně Parlament projednal a schválil odpovídající legislativní rámec procesu odluky církví od státu, předkládám návrh na uvedené usnesení sněmovny do programu nynější schůze. Podobně jako kolegyně Buzková navrhuji, aby se to stalo prvním bodem programu našeho jednání. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Jako třetí, a poslední písemnou přihlášku do rozpravy, mám přihlášku pana poslance Filipa. Uděluji mu slovo.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o možnost zařazení do programu této schůze jako bod 4 bod: "Zřízení vyšetřovací komise, která by se zabývala zjištěním podmínek privatizace ekonomického fungování Poldi Kladno".

Tento návrh předkládám v souladu s ustanovením § 48 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K tomuto postupu je potřeba nejméně 40 podpisů; těch podpisů mám v tuto chvíli 62. Žádost předám zároveň předsedovi sněmovny.

Vyšetřovací komise by se měla zabývat zejména způsobem privatizace, podmínkami, které byly stanoveny při zahájení privatizačního procesu, dále otázkou naplňování těchto podmínek současným stavem financování, úvěry a jejich garancemi a podílem státu na ovlivňování managementu. Ostatní věci by byly probrány v diskusi. Zejména počet členů vyšetřovací komise, termín, ve kterém by vyšetřovací komise předložila výsledky svého šetření Poslanecké sněmovně. Sami navrhujeme 31. říjen letošního roku. Děkuji vám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Filipovi. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny. Zdviženou ruku nevidím, proto rozpravu uzavírám.

Nyní mě písemně požádal předseda poslaneckého klubu ODS pan Milan Uhde, abych po ukončení rozpravy o pořadu vyhověl žádosti jeho poslaneckého klubu a vyhlásil 30minutovou přestávku na poradu jeho klubu. Protože je zvykem v této sněmovně takovým žádostem vyhovět, vyhlašuji 30minutovou přestávku. Sejdeme se zde tedy v 9.50 hodin.

(Schůze přerušena v 9.20 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 9.50 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, je 9.50 hodin a dohodli jsme se, že naše schůze bude přerušena právě do této hodiny. Prosím proto, abyste zaujali svá místa v jednací síni. Budeme pokračovat v našem jednání.

Vzhledem k tomu, že skóre na panelu neodpovídá zcela zaplněnosti jednací síně, v zájmu objektivity vás nyní odhlásím a prosím všechny přítomné, aby se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Děkuji.

Protože rozprava byla uzavřena, nechám hlasovat o pozměňovacích návrzích k programu našeho jednání, a to v takovém pořadí, v jakém byly podány.

První byl pozměňovací návrh paní místopředsedkyně Petry Buzkové. Byl to návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření se státním majetkem, bod 1. Interpretuji správně, paní poslankyně? (Posl. Buzková: Ano.) Děkuji.

Zahajuji hlasování pořadové č. 2.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 2 skončilo tímto výsledkem. Okamžik, jsem povinen dokončit, pak vám dám slovo.

Ze 180 přítomných pro 91, proti 84 a nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

Nyní se někdo hlásil s procedurální poznámkou. Pan poslanec Hofhanzl. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: (Hovořeno z místa. Byla vyslovena procedurální námitka k hlasování.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře. Je to procedurální námitka, o které hlasuje sněmovna bez rozpravy. Nechám tedy hlasovat o tom, zda přijímáme procedurální námitku pana poslance Hofhanzla. Zahajuji hlasování pořadové č. 3.

Kdo souhlasí s touto procedurální námitkou na opakování hlasování, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti této procedurální námitce? Děkuji.

Konstatuji, že procedurální námitka pana poslance Hofhanzla byla odmítnuta pro to, že v hlasování pořadové číslo 3 ze 188 přítomných pro bylo 93, proti 91 a nehlasovali 4. Konstatuji tedy, že první pozměňovací návrh na zařazení do programu našeho jednání jako bod 1 byl přijat.

Nyní nechávám hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu, což byl návrh pana poslance Matulky, návrh usnesení Poslanecké sněmovny k převodům majetku ve vlastnictví státu ve prospěch církví, a to rovněž jako první bod našeho pořadu. Vzhledem k tomu, že první bod už byl schválen, táži se před hlasováním pana poslance Matulky, zda souhlasí s tím, aby v případě přijetí jeho návrhu, měl tento návrh pořadové číslo 2. Souhlasí pan poslanec? (Ano.) Děkuji. Návrh je tedy hlasovatelný. Zahajuji hlasování pořadové číslo 4.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Matulky, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že návrh, který byl v hlasování pod číslem 4, skončil tímto výsledkem. Ze 189 přítomných 93 pro, 95 proti, nehlasoval 1, takže návrh nebyl přijat.

Jako třetí nechávám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Filipa, aby jako bod 4, v tomto případě jako bod 5 našeho programu, byl zařazen bod Zřízení vyšetřovací komise ve věci Poldi Kladno. Táži se pana poslance Filipa, zda jsem jeho návrh interpretoval správně? (Posl. Filip: Ano.) Děkuji. Konstatuji, že přitom byla splněna podmínka předpokládaná jednacím řádem, to znamená podpisy příslušného počtu poslanců, takže návrh je hlasovatelný. Zahajuji hlasování o tomto bodě.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 5 skončilo tímto výsledkem. 189 přítomných, z toho 94 pro, 84 proti, nehlasovalo 11, takže návrh pana poslance Filipa nebyl přijat.

Hlásí se někdo s procedurální námitkou? Prosím, pan poslanec Hojdar.

Poslanec Josef Hojdar: (Hovořeno z místa. Vznesena námitka proti výsledku hlasování.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Mám to chápat jako vaši procedurální námitku proti výsledku hlasování? Zdá se, kolegové, že přes prázdniny, protože to zasahuje každou politickou stranu, asi necháme udělat - souhlasíte-li - technickou revizi hlasovacího zařízení.

Nyní se zeptám sněmovny, zda vyhoví procedurální námitce pana poslance Hojdara. Zahajuji hlasování pořadové číslo 6.

Kdo souhlasí s touto procedurální námitkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti této námitce? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 6 skončilo tímto výsledkem. Ze 189 přítomných 93 pro, 82 proti, nehlasovalo 14, takže návrh nebyl přijat. Tím není možná revokace našeho hlasování a tím je i zamítnut návrh pana poslance Vojtěcha Filipa.

Konstatuji tedy, kolegyně a kolegové, že ze tří předložených pozměňovacích návrhů byl přijat jeden, a to návrh paní místopředsedkyně Buzkové.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování: Kdo souhlasí s tímto návrhem celkového pořadu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 7 skončilo tímto výsledkem: ze 188 přítomných, 142 pro, proti 17, nehlasovalo 29, takže náš pořad byl schválen.

Dovoluji si nyní přistoupit k prvnímu bodu schváleného pořadu, kterým je návrh paní místopředsedkyně Buzkové.

I.

Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny

k hospodaření se státním majetkem

Prosím paní místopředsedkyni Petru Buzkovou, aby návrh usnesení uvedla.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že při krátkém zdůvodnění, které jsem přednesla při žádosti o zařazení tohoto nového bodu na pořad schůze, jsem nabyla přesvědčení, že většina z vás je s touto problematikou natolik hluboce obeznámena, že nepotřebuje získávat žádné nové informace, budu v odůvodnění tohoto bodu velmi stručná.

Tento návrh usnesení nevznikl z toho důvodu, že by se mi chtělo přít se v tuto chvíli o samotné meritum problému, tzn., zda majetek převádět, anebo nepřevádět. Ten spor je především ...

Předseda PSP Miloš Zeman: Znovu prosím o klid a znovu apeluji na gentlemanství některých bavících se poslanců.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ten spor jde především o to, v případě, že by se tento majetek převáděl, kdo je k takovémuto převodu za jakých podmínek, oprávněn. Poslanecký klub sociální demokracie je přesvědčen o tom, že k takto rozsáhlému převodu je v právním státě oprávněn pouze parlament prostřednictvím parlamentního hlasování. V této zemi a v této vládě existuje dohoda o tom, že k takovému převodu by mělo dojít exekutivní cestou. Já musím upozornit na to, že takové exekutivní vydání má rozsáhlá rizika.

Zaprvé lze říci, že exekutivní vydání majetku církví využívá, anebo spíše zneužívá, současné právní úpravy, a to konkrétně absence zákonné úpravy nakládání se státním majetkem. Při zřejmé snaze obejít parlament se koaliční strany shodly ve svém dokumentu na krajně nedokonalém řešení vztahu státu a církve, který navazuje jiný vztah k církvi římskokatolické a k ostatním církvím, a totéž platí i v dohodě o tom, že římsko-katolická církev by v určité míře převzala odpovědnost za ochranu kulturních památek ve svém vlastnictví.

Majetkové restituce se v období po 17. listopadu 1989 týkaly pouze fyzických osob. Výjimkou byly jen řeholní řády a tělovýchovné organizace. Uvedený záměr vlády by znamenal závažný zásah do dosavadní koncepce nápravy některých majetkových křivd. Byl by to zásah, který by stavěl ostatní právnické osoby do nerovnoprávného postavení. Tak, jak je návrh koncipován, by dokonce znamenal určitou revizi pozemkové reformy z roku 1919 a z roku 1947, tedy z doby před nástupem komunistického režimu.

Dámy a pánové, z důvodů, které jsem uvedla, jak ve zdůvodnění zařazení nového bodu, tak z důvodů, které uvádím nyní - určitě by se našla řada dalších - navrhuji usnesení, které, pokud bude přijato, bude znamenat, že parlament zcela jednoznačně vysloví vůli se touto záležitostí zabývat a přijmout rozhodnutí v tom smyslu, že on má být tím, kdo v uvedené věci rozhodne. Proto tímto návrhem usnesení by parlament požádal vládu, aby připravila takový návrh zákona, kterým by konečně bylo napraveno - řekla bych - v dnešní době pokřivené nakládání se státním majetkem. Poté, co by tento návrh zákona byl parlamentem přijat, měl by to být opět parlament, kdo by rozhodl o takto závažné záležitosti, jako je převod majetku takového rozsahu.

Dámy a pánové, z tohoto důvodu ještě jednou opakuji usnesení, které navrhuji. Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby

1. urychleně připravila a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o hospodaření se státním majetkem;

2. do doby přijetí tohoto zákona Poslaneckou sněmovnou nepřeváděla římskokatolické církvi exekutivním rozhodnutím lesní, zemědělský ani jiný nemovitý majetek a k takovýmto převodům nedávala souhlas."

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní místopředsedkyně Buzkové. Otevírám rozpravu k návrhu usnesení, který předložila. Konstatuji, že jsem zatím do rozpravy dostal dvě písemné přihlášky, které z jednacího řádu mají přednost. Jako první se přihlásil pan poslanec Dalibor Matulka, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský. Uděluji slovo panu poslanci Matulkovi.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si vznést doplňující návrh k onomu textu, který zde navrhuje paní místopředsedkyně Buzková.

Domnívám se, že z mého návrhu na zařazení bodu programu, který nebyl sněmovnou schválen, byla pravděpodobně pro některé z nás při rozhodování o tom, zda zvednout ruku pro nebo proti, spíše rozhodující ta druhá část toho, co jsem navrhoval, tzn. to, aby vláda nepřipustila vydávání majetku, dokud nebudou vytvořeny legislativní podmínky. Rád bych navrhl formou doplňujícího návrhu svou první část usnesení jako doplňující návrh k textu předloženého kolegyní Buzkovou. Zopakuji to:

Navrhuji, aby první bod navrhovaného usnesení zněl, po návětí, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby - navrhuji -

1. předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR koncepci procesu odluky církví a státu včetně příslušných legislativních návrhů na majetkové zabezpečení církví a zajištění jejich financování z nestátních prostředků.

Body, které navrhovala kolegyně Buzková jako body 1 a 2 navrhuji označit jako body 2 a 3. Domnívám se, že tento doplňující návrh na předložení koncepce postupných kroků odluky církví od státu je skutečně koneckonců v souladu s tím, co bylo předmětem dodatku koaliční dohody. Domnívám se, že i vláda si uvědomuje, že proces odluky církví od státu se neobejde bez legislativních kroků a bude tedy potřeba jej projednat v parlamentu. Domnívám se tedy, že tento můj návrh je logický a měl by podle mého názoru získat podporu ve sněmovně. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Zaregistroval jsem samozřejmě jeho doplňující návrh a dám o něm ve vhodnou chvíli hlasovat. Nyní však uděluji slovo panu poslanci Jičínskému.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážené shromáždění, chci připomenout poslancům z řad vládní koalice, že v minulém období schválili zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Já jsem tento zákon nepovažoval za správný, měl jsem k němu řadu výhrad, které jsem také písemně vyjádřil, protože si nemyslím, že zákonem se mají soudit dějiny. Ale zároveň mě udivuje, že zástupci nebo představitelé vládní koalice chtějí trvat na postupech, které byly možné ve starém režimu a které v novém demokratickém uspořádání a zejména podle Ústavy České republiky možné nejsou. Nejsou slučitelné s jejími principy. To široké exekutivní zmocnění, které měla vláda a ministerstva za starého režimu odpovídalo tehdejšímu pojetí moci.

Ústava České republiky vycházela ze zcela jiného principu a měli bychom na začátku tohoto volebního období - a vláda se k tomu ve svém vládním prohlášení hlásí - ctít ústavu, dodržovat ji a vyvodit důsledky tam, kde se to dosud nestalo.

Apeluji tedy na poslance vládní koalice, aby - pokud se vládní prohlášení skutečně bere vážně - se vztahy parlamentu a vlády v této oblasti dostaly do správné polohy.

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Jičínskému.

Konstatuji, že do této chvíle jsem neobdržel další písemnou přihlášku.

Nicméně rozpravu neuzavírám, protože jsem obdržel požadavek předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL pana Josefa Boráka, který žádá o přestávku jednu hodinu před ukončením rozpravy jménem klubu.

Než této žádosti vyhovím, tedy rozpravu neukončím, konstatuji, že se o slovo přihlásil pan ministr Lux, kterému jako členu vlády uděluji slovo okamžitě, jakmile o to požádá. Hlásil jste se, pane ministře? (Až po přestávce.)

Dobře, čili až po hodinové přestávce. Protože klub lidové strany požádal o přerušení poprvé, je zvykem mu vyhovět.

Rozpravu neuzavírám, vážení kolegové, takže kdokoliv bude mít možnost za hodinu vystoupit.

Přerušuji naše jednání do 11.10 hodin.

(Schůze přerušena v 10.10 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 11.12 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, pokračujeme v rozpravě k návrhu místopředsedkyně Petry Buzkové. O slovo se ještě před předchozím přerušením rozpravy ústně přihlásil pan poslanec Pleva. Uděluji mu tedy slovo.

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si podat pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Matulky, a to tak, aby byly vypuštěny z jeho návrhu poslední tři slova "z nestátních prostředků". Stručné zdůvodnění:

Připadá mi absurdní, aby stát kohokoli zavazoval k tomu, že má být financován z nestátních prostředků. Je to podle mne naprostý nesmysl. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, prosím, aby svůj návrh pan poslanec Pleva předložil v souladu s jednacím řádem písemně. Ptám se, kdo se dále hlásí do této rozpravy? Technická pan poslanec Matulka. Jen ještě technická připomínka: Pan poslanec Skalický hlásí náhradní kartu č. 5. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Dalibor Matulka: Ke zjednodušení procedury, aby se nemuselo hlasovat zvlášť o návrhu pana poslance Plevy. Já ten návrh si osvojuji, já s ním souhlasím a prosím, aby bylo hlasováno o mém pozměňovacím návrhu v tom znění, jak to upřesnil pan poslanec Pleva. Mně to nevadí.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Přesto ho v souladu s jednacím řádem prosím, tedy prosím pana poslance Plevu, aby byl tak laskav a předložil pro přesnost mně na předsednický stůl nebo paní poslankyni Buzkové tento návrh písemně.

Nyní vám oznamuji radostnou zprávu, že kolega Kalvoda má náhradní kartu č. 4.

Můžeme pokračovat v naší rozpravě. Kdo se dále do ní hlásí? Vzhledem k tomu, že žádnou ústní přihlášku nevidím, konstatuji, že jako poslední se do rozpravy přihlásil, pan ministr Lux. Uděluji mu slovo.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, diskuse, ona více než 6letá diskuse o restitucích v naší zemi odhalila na jedné straně sílu oné zátěže komunistické minulosti, komunistického režimu a na straně druhé odhalila onu křehkost zakořenění toho základního principu svobodné demokratické společnosti, tj. principu úcty a respektu k vlastnictví.

Já jsem velmi rád, že návrh paní poslankyně nesměřuje k onomu meritu věci, tzn. diskuse o vydání či nevydání, ale že směřuje k formě této věci. A to vidím jako pozitivní a vítám to.

Přesto bych chtěl říci několik argumentů, proč je tento návrh koalice na stole a potom si dovolím polemizovat s argumenty, které byly položeny na stůl v diskusi.

Tento návrh koalice vychází ze stávajícího právního rámce, z rámce, který vymezuje vztah parlamentu na straně jedné a vztah vlády, exekutivy, na straně druhé. Tento právní rámec tento postup umožňuje a také v duchu této logiky v minulosti již některé kroky byly uskutečněny. Vláda ani členové koalice nejsou dobrodruzi, aby postupovali v rozporu s právem, v rozporu se zákony. To znamená, tento postup je v souladu se zákony této země, v souladu s právním stavem a je možný. A také již byl historicky několikrát obdobný postup v jiných věcech uskutečněn.

Myslím, že je ale potřeba říci, o co v této diskusi jde. Já rozumím tomu, že sociální demokracie by chtěla v této zemi vládnout, rozumím tomu, že by chtěla změnit onu rovnováhu, která je dána zákony mezi stavem současným, tzn. mezi vládou a parlamentem. Rozumím tomu, že by sociální demokraté chtěli rozhodovat např. o jmenování přednostů okresních úřadů, o privatizačních projektech atd. Je to legitimní říci, ale naštěstí máme ústavu, která v této zemi vymezuje vztah moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní. A tento vztah je na základě ústavy definován. A já myslím, že musí být jasné, kde se vládne. Jestli ve Strakově akademii, v parlamentu nebo v lidovém domě. Já rozumím netrpělivosti sociálních demokratů, ale volby ještě nevyhráli.

Co se týká argumentů, paní poslankyně, první argument ve prospěch jejího návrhu byl argument, který hovoří, proč převádět majetek takového rozsahu tímto způsobem. Já myslím nebo domnívám se, že jako právnička jste tento názor nemohla vyslovit vážně, protože respekt k vlastnictví se prostě neváží tímto pohledem. Kde je ta hranice hektar, deset hektarů, sto hektarů atd.?

Další argument byl spatřen v tom, že tento návrh je zásahem do koncepce návrhů zmírnění majetkových křivd. Musíme si připomenout, jaká koncepce tohoto zmírňování majetkových křivd byla v této zemi přijmuta. Byla přijmuta koncepce, kdy v případě, že povinnými osobami je někdo jiný než stát, obce, družstva atd., tak nepochybně bylo potřeba přijmout zákon. A také zákony v těchto věcech byly přijmuty. V případech, kdy jedinou povinnou osobou byl stát, tak již několikrát stát, resp. vláda ve jménu tohoto státu, s tímto majetkem naložil, tzn. stávající právní stav umožňuje nakládání s tímto majetkem.

Abych připomněl, tímto způsobem, tzn. exekutivním vydáním, byl vydán majetek židovským obcím. Také tímto způsobem byl vydán na návrh sociálně demokratické poslankyně majetek lesních družstev - více než 60.000 hektarů. Já jsem tento návrh, paní Orgoníková a celý náš klub podporoval, protože jsme to považovali za správné.

A za třetí tímto způsobem, exekutivním vydáním byl vydán také Lidový dům. Je třeba připomenout historii, že v roce 1990 byla uskutečněna dohoda mezi komunistickou stranou a sociální demokracií o vydání Lidového domu a federální vláda svým usnesením z 20. prosince roku 1990 č. 901 tohoto uskutečnila. To znamená, máme tady několik příkladů k tomu, jak bylo postupováno v rámci tohoto právního rámce, tohoto právního stavu.

Za třetí - byl použit argument o zneužívání nedokonalosti právní úpravy. Myslím opět, že nemůže být tento argument myšlen příliš vážně, protože buď právní stav respektujeme, nebo nerespektujeme. To znamená licitovat o tom, jestli byl špatný či nebyl, je bezpředmětné. Je legitimní usilovat o jeho změnu. Tomu rozumím.

Pan poslanec Jičínský hovořil o tom, že - cituji - chtějí trvat na postupech, které byly možné v minulém režimu. Odpovídalo tehdejšímu pojetí moci. Je třeba vyvodit důsledky tam, kde se to dosud nestalo. Ptám se skrze pana předsedu pana poslance Jičínského, jestli má záměr revidovat ony kroky, které se staly, jestli chce revidovat vydání majetku židovským obcím, lesním družstvům či Lidového domu. Já nechci. Vždy jsem patřil k těm, kteří to hájili. Byl jsem jeden z mála koaličních poslanců, který jasně podpořil vydání Lidového domu, protože si myslím, že to bylo správné. Ale nerozumím panu poslanci v případě, že chce revidovat tyto kroky. Pak je musíme revidovat všechny. A to je třeba říci jasně.

Další z argumentů pana poslance byl argument, že tento postup neodpovídá principu ústavy. Pan poslanec Jičínský je nepochybně znalec ústavy, byl také tvůrcem ústavy. Já se nepokládám za znalce ústavy, ani neumím kličkovat v paragrafech, ale jedno vím jistě - že naše ústava zaručuje nedotknutelnost vlastnictví a rovnost před zákonem.

Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, jsem přesvědčen, že se mi podařilo položit na stůl dostatek argumentů, které vyvrátily argumenty, které byly položeny v této sněmovně, pro tento návrh. Věřím, že paní místopředsedkyně je přijme a svůj návrh stáhne. Kdyby se tak nestalo pro nějakou ješitnost či jiné důvody, věřím, že většina této sněmovny tento návrh nepodpoří. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Luxovi za jeho vystoupení. V průběhu tohoto vystoupení se ústně do rozpravy přihlásili další dva poslanci, a to poslanec Wagner a poslanec Grulich. Táži se paní místopředsedkyně, zda souhlasí s tím, aby mohla vystoupit v závěru této rozpravy, nebo zda si rovněž přeje být zařazena do normální rozpravy ještě jednou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP